Teksti suurus:

Väikeelamute taastuvenergia kasutuselevõtu ja küttesüsteemide uuendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2023, 288

Väikeelamute taastuvenergia kasutuselevõtu ja küttesüsteemide uuendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord1

Vastu võetud 21.11.2014 nr 99
RT I, 25.11.2014, 24
jõustumine 28.11.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.06.2015RT I, 27.06.2015, 101.07.2015
11.10.2016RT I, 14.10.2016, 417.10.2016, osaliselt 01.01.2017
20.12.2021RT I, 29.12.2021, 301.01.2022, sõna „KredEx” on asendatud sõnaga „EIS” vastavas käändes
22.06.2023RT I, 05.07.2023, 708.07.2023

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 161 lõike 3 alusel.
[RT I, 14.10.2016, 4 - jõust. 01.01.2017]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja toetuse andmise eesmärk

  (1) Määrusega kehtestatakse riigi eelarvestrateegias määratud meetme „Väikeelamute taastuvenergia kasutuselevõtu ja küttesüsteemide uuendamise toetus” (edaspidi toetus) kasutamise tingimused ja kord.

  (2) Toetuse andmise eesmärk on asendada väikeelamute vedelkütust kasutavad katelseadmed taastuvenergiaallikaid kasutavate kütteseadmetega (edaspidi kütteseade).

§ 2.   Meetme elluviijad

  (1) Meetme viib ellu Kliimaministeerium.
[RT I, 05.07.2023, 7 - jõust. 08.07.2023]

  (2) Toetuse taotlusi menetleb, toetatavatele projektidele teeb väljamakseid ning nende üle teostab järelevalvet Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (edaspidi EIS).
[RT I, 29.12.2021, 3 - jõust. 01.01.2022]

2. peatükk Toetuse andmise alused 

§ 3.   Meetme raames toetatavad tegevused

  (1) Meetme raames toetatakse väikeelamule kütteseadme soetamist ja paigaldamist.

  (2) Toetatakse ainult neid tegevusi, mis on kirjeldatud ehitusseadustiku kohases ehitusprojektis või tehnilises kirjelduses.
[RT I, 27.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

  (3) Kõik toetuse saamise aluseks olevad tegevused peavad olema kooskõlas kehtivate õigusaktidega. Projekteerimise ja ehitamise teostajaks peab olema ettevõtja, kes on pädev vastava teenuse osutamiseks ja vastab ehitusseadustiku §-des 21–25 toodud nõuetele.
[RT I, 27.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

§ 4.   Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud

  (1) Meetme raames on abikõlblikud järgmised toetatavate tegevustega seotud kulud:
  1) väikeelamu vedelküttel katelseadme vahetamise kulu, sealhulgas uue kütteseadme soetamine, paigaldamine ning katelseadmete lisatarvikute (sealhulgas tsirkulatsioonipump, kompleksne automaatika) ja abiseadmete vahetamine ning energiatoodangu salvestamiseks vajalike seadmete soetamise ja paigaldamisega seotud kulu;
  2) väikeelamule õhk-vesi tüüpi soojuspumpade, mille soojustegur (COP) kütmisel on vähemalt  3,5 (7 °C / 35 °C EN 14511), või vesi-vesi (maasoojuspump) tüüpi soojuspumpade, mille süsteemi soojustegur (COP) kütmisel on vähemalt 4,0 (0 °C / 35 °C EN 14511), paigaldamisega seotud kulu;
  3) kütteseadme paigaldamise projekteerimisega seotud kulu juhul, kui kütteseadme paigaldamine teostatakse sama meetme raames.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud kulude puhul on käibemaks abikõlblik.

  (3) Kõik kulud peavad olema põhjendatud, dokumenteeritud ja taotluses kirjeldatud. Abikõlblikke kulusid tuleb tõendada vastavate taotleja poolt tasutud arvete maksekorralduste või arvelduskonto- või krediitkaardi väljavõtetega. Sularahatehingud ei ole meetme raames lubatud.

  (4) Meetme raames ei ole abikõlblik kütteseadme soetamise ja paigaldamisega mitteseotud kulu, sealhulgas küttemagistraalide, küttekehade ja nende reguleerimisseadmete, sooja vee jaotamise ning elektrisüsteemi töödega seotud kulu.

§ 5.   Toetatavate tegevuste abikõlblikkuse periood

  (1) Meetme raames toetatakse tegevusi, mis on teostatud pärast EISile toetuse taotluse esitamist, välja arvatud kütteseadme paigaldamise projekteerimisega seotud kulu, mis on abikõlblik alates määruse jõustumisest. Toetuse taotlusi võib esitada meetme eelarveliste vahendite olemasolul kuni 2018. aasta 30. aprillini. Toetatavad tegevused peavad olema lõpetatud või toetuse saaja poolt vastu võetud hiljemalt 2018. aasta 1. novembriks.

  (2) Meetme raames on taotlejal kohustus teostada toetatavad tegevused 6 kuu jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates. Toetatavate tegevuste teostamisaja pikendamine on võimalik ühekordselt kuni 12 kuuks põhjendatud juhtudel taotleja avalduse alusel.
[RT I, 14.10.2016, 4 - jõust. 17.10.2016]

§ 6.   Toetuse määr ja summa

  Toetuse määr on kuni 40% toetatavate tegevustega seotud abikõlblikest kuludest. Maksimaalne võimalik toetussumma on 4000 eurot taotleja kohta.

§ 7.   Toetuse põhitingimused

  (1) Toetuse saamiseks peab taotleja väikeelamu olema ehitatud õiguslikul alusel, selle kasutamise otstarbena peab ehitisregistrisse olema kantud üksikelamu, ridaelamu või kaksikelamu sektsioon, kahe korteriga elamu või ridaelamu. Nimetatud kasutusotstarbega ehitise või selle osa soojusvarustuse liigina peab ehitisregistrisse olema märgitud lokaalküte ja energiaallika liigina vedelkütus, samuti peab ehitisregistrisse olema märgitud ehitise esmase kasutuselevõtmise aasta ning seda väikeelamut peab kasutama alaliseks elamiseks. Taotleja väikeelamule peab olema väljastatud kasutusluba, kui ehitusluba ehitise püstitamiseks on väljastatud pärast 1995. aasta 22. juulit.
[RT I, 27.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

  (2) Kütteseadme paigaldamiseks ja olemasolevate süsteemidega ühendamiseks on vajalik tehnilise kirjelduse olemasolu või ehitusprojekt.

  (3) Toetuse taotleja peab kütteseadme soetamiseks ja paigaldamiseks võtma vähemalt kolm pakkumist. Kui toetuse taotleja tellib mitu või kõik tööd ühelt pakkujalt, võtab toetuse taotleja pakkumised vastavale tööde kogumile. Kui toetuse taotleja ei vali odavaimat pakkumist või juhul, kui toetuse taotlejast mitteolenevatel põhjustel ei ole võimalik võtta kolme pakkumist, peab toetuse taotleja põhjendama oma valikut või pakkumiste võtmata jätmist kirjalikult taotluse vormil.

  (4) Kütteseadme soetamisel peab müüja tagama vähemalt kahe aasta pikkuse tootjagarantii kõigile komponentidele ja paigaldamisel peab paigaldaja tagama vähemalt kahe aasta pikkuse garantii paigaldamistöödele. Juhul kui tegemist on väljaspool Euroopa majanduspiirkonda asuva tootja toodetud seadmega, siis peab sellel olema CE sertifikaat ja vähemalt kaheaastane tootjagarantii.

  (5) Ärieesmärkide saavutamisele suunatud taotlust ei rahuldata.

  (6) Taotleja väikeelamut tuleb eraldatud toetuse puhul sihtotstarbeliselt kasutada vähemalt viie aasta jooksul pärast toetuse eraldamise lepingu sõlmimist.

3. peatükk Toetuse taotlemine, nõuded taotlejale ja taotlusele 

§ 8.   Toetuse taotlemine

  (1) Käesoleva määruse alusel toetuse taotlemisel esitatakse taotlus toetuse saamiseks EISile meetme raames toetatavate tegevuste kohta. Täidetud taotlusvorm koos lisade ja lisadokumentidega esitatakse EISile kas digitaalselt allkirjastatuna e-kirjaga aadressile [email protected] või paberkandjal. Paberkandjal esitatud taotlus peab laekuma suletud ümbrikus, saadetuna tähitud kirjana aadressil SA EIS, Hobujaama 4, 10151 Tallinn. Ümbrikul peab olema taotleja täisnimi, aadress ja märge „Väikeelamute toetus”. Taotluse postitamise või e-kirja saatmise kuupäev ei tohi olla varasem kui vooru avamise tähtpäev.

  (2) Toetust taotletakse jooksvalt kuni meetme eelarveliste vahendite ammendumiseni.

  (3) Toetuse taotluste vastuvõtmise alguskuupäevast ning toetuse taotlemise üldtingimustest teavitab EIS oma veebilehel vähemalt 20 päeva enne taotluste vastuvõtu algust. Taotluste vastuvõtmise lõpetamisest teavitab EIS oma veebilehel meetme eelarve lõppemisel. EISil on õigus peatada toetuse taotluste vastuvõtmine teavitades sellest oma veebilehel.

§ 9.   Nõuded taotlejale

  (1) Toetuse taotleja peab olema kinnistusraamatusse kantud kinnisasja füüsilisest isikust omanik, ühis- või kaasomandis olevate kinnisasjade puhul üks füüsilistest isikust omanikest volitatud esindajana või hoonestusõiguse füüsilisest isikust omanik.

  (2) Kui taotleja väikeelamu on füüsilise ja juriidilise isiku kaasomandis, saab füüsilisest isikust omanik taotleda toetust vastavalt talle kuuluvale proportsionaalsele osale kinnisasjast.

§ 10.   Taotleja kohustused

  Taotleja on kohustatud:
  1) vastutama taotluses esitatud andmete õigsuse eest;
  2) esitama EISi või tema poolt volitatud isiku põhjendatud nõudmisel taotleja ja taotluse kohta lisateavet nõutud vormis ja tähtajal;
  3) võimaldama kontrollida taotluse ja taotleja vastavust nõuetele, sealhulgas võimaldama teha paikvaatlust;
  4) viivitamata teavitama EISi taotluses esitatud andmetes toimunud muudatustest või ilmnenud asjaoludest, mis võivad mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist;
  5) esitama EISi nõudmisel meetme raames toetatavate tegevuste teostamist tõendavad dokumendid;
  6) täitma teisi õigusaktides sätestatud kohustusi ja esitama EISile informatsiooni, mis võib mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist või taotluse rahuldamise otsuse ning toetuse eraldamise lepingu alusel tehtavaid väljamakseid.

§ 11.   Nõuded taotlusele

  (1) Taotlus peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotlus on esitatud EISi poolt kinnitatud vormil;
  2) taotlus on esitatud käesolevas määruses ettenähtud korras;
  3) toetust taotletakse käesoleva määruse §-s 3 sätestatud toetatavatele tegevustele;
  4) taotluses esitatud andmed on täielikud ja õiged;
  5) taotluse on sõltuvalt selle edastamise viisist allkirjastanud taotleja või taotleja volitatud esindaja digitaalallkirjaga elektroonsel taotlusel või omakäelise allkirjaga paberkandjal esitatud taotlusel.

  (2) Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) üldandmed taotleja kohta;
  2) andmed väikeelamu kohta, milles teostatavateks tegevusteks toetust taotletakse;
  3) andmed väikeelamu senise aastase vedelkütusetarbe ja projekti tulemusel eeldatava aastase taastuvenergiatarbe kohta;
  4) väikeelamu kütteseadme soetamise ja paigaldamise eelarve, ajakava ja andmed ehitustööde planeeritava teostaja kohta;
  5) väikeelamu kütteseadme paigaldamise projekteerimise maksumus ja andmed projekteerimise teostaja kohta;
  6) kinnitus omafinantseeringu olemasolu kohta vähemalt osas, mida toetus ei kata;
  7) taotleja kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta;
  8) taotluse lisadokumendid.

  (3) Taotluse lisadokumendid on:
  1) kütteseadme paigaldamise projekt või tehniline kirjeldus, kui vastavat informatsiooni ei ole ehitisregistrisse kantud;
[RT I, 14.10.2016, 4 - jõust. 17.10.2016]
  2) EISi poolt kinnitatud vormil projekteerija poolt antud hinnang kütteseadme eeldatava aastase energiatoodangu kohta;
  3) kütteseadme soetamise ja paigaldamise kehtivad hinnapakkumised;
[RT I, 14.10.2016, 4 - jõust. 17.10.2016]
  4) omafinantseeringu olemasolu tõendav dokument (kas krediidiasutuse või krediidiandjate ja -vahendajate seaduse § 10 lõikes 1 sätestatud tegevusluba omava krediidiandja laenuotsuse koopia või taotleja panga kontojäägi väljavõte, mis näitab, et osas, mida toetus ei kata, on nõutud summa olemas);
[RT I, 27.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]
  5) ehitusseadustiku kohane ehitusluba või ehitusteatis või ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 20 lõigetes 1 ja 2 sätestatud ehitusluba või kirjalik nõusolek, kui vastavat informatsiooni ei ole ehitisregistrisse kantud.
[RT I, 14.10.2016, 4 - jõust. 17.10.2016]

4. peatükk Taotluse menetlemine 

§ 12.   Taotluse menetlemine

  (1) EIS teostab taotleja ja tema esitatud taotluse suhtes järgmisi toiminguid: taotluse registreerimine, läbivaatamine või läbivaatamata tagastamine, selgituste ja lisainformatsiooni või taotluse täienduste või muudatuste küsimine, taotluse ja taotleja nõuetele vastavaks või mittevastavaks tunnistamine, taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine.

  (2) EIS võib taotluse menetlemise käigus nõuda taotlejalt selgitusi ja lisainformatsiooni taotluses esitatud andmete kohta või taotluse täiendamist või muutmist, kui ta leiab, et taotlus ei ole piisavalt selge, näidates ühtlasi, millised asjaolud vajavad täiendavat selgitamist, täiendamist või lisainformatsiooni.

  (3) Taotluse menetlemise tähtaeg on 30 tööpäeva alates nõuetele vastava taotluse esitamisest EISile. Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud selgituste ja lisainformatsiooni nõudmisel peatub käesolevas lõikes nimetatud tähtaja kulgemine kuni selgituste ja lisainformatsiooni saamiseni.

§ 13.   Taotluse registreerimine ja läbivaatamine

  (1) Taotlus registreeritakse ja vaadatakse läbi EISi poolt. Taotluse läbivaatamise käigus kontrollitakse, kas taotlus on täidetud nõuetekohaselt, laekunud koos kõigi lisadega ja esmavaatlusel vastab §-s 11 sätestatud tingimustele.

  (2) Kui taotluse läbivaatamisel avastatakse selles puudusi, teatatakse sellest viivitamata taotlejale ja antakse puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg pikkusega kuni 10 tööpäeva.

  (3) EIS teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse taotlust sisuliselt hindamata, kui taotleja ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tähtaja jooksul puudusi kõrvaldanud.

  (4) Taotlusi võetakse vastu, kuni taotletavate toetuste summa on võrdne toetusteks eraldatud vahendite summaga või ületab seda.

  (5) Taotlusi vaadatakse läbi ja rahuldatakse nende vastuvõtmise järjekorras.

§ 14.   Taotleja nõuetele vastavaks tunnistamise tingimused

  (1) Taotleja nõuetele vastavust kontrollib EIS.

  (2) Taotleja tunnistatakse nõuetele vastavaks juhul, kui on täidetud kõik §-s 9 taotlejale esitatud nõuded.

  (3) Taotleja nõuetele mittevastavaks tunnistamise korral teeb EIS taotluse rahuldamata jätmise otsuse taotlust sisuliselt hindamata.

§ 15.   Taotluse nõuetele vastavaks tunnistamise tingimused

  (1) EIS kontrollib nõuetele vastavaks tunnistatud taotleja taotluse nõuetele vastavust.

  (2) Taotlus tunnistatakse nõuetele vastavaks, kui on täidetud kõik käesolevas määruses taotlusele esitatud nõuded.

  (3) Taotlust ei tunnistata nõuetele vastavaks, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) taotlus ei vasta käesolevas määruses taotlusele esitatavatele nõuetele ning puudust ei ole võimalik käesoleva määruse § 13 lõikes 2 nimetatud tähtaja jooksul kõrvaldada;
  2) taotluses on esitatud ebaõigeid või mittetäielikke andmeid või taotleja mõjutab pettuse või ähvardusega või muul õigusvastasel viisil taotluse menetlemist;
  3) taotleja ei võimalda kontrollida taotluse nõuetele vastavust;
  4) taotleja ei ole käesoleva määruse § 13 lõike 2 alusel määratud tähtaja jooksul taotluses esinevaid puudusi kõrvaldanud.

  (4) Taotluse nõuetele vastavaks tunnistamise korral teeb EIS taotluse nõuetele vastavaks tunnistamise otsuse.

  (5) Taotluse nõuetele mittevastavaks tunnistamise korral teeb EIS taotluse rahuldamata jätmise otsuse taotlust sisuliselt hindamata.

§ 16.   Taotluse rahuldamise ja rahuldamata jätmise tingimused ja kord

  (1) EIS hindab sisuliselt kõiki nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi. EISil on õigus kaasata taotluse sisuliseks hindamiseks valdkondlikke eksperte.

  (2) Taotlus rahuldatakse vastava otsusega kas osaliselt või täielikult. Taotluse rahuldamata jätmise korral teeb EIS taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (3) Taotluse osaline rahuldamine on lubatud üksnes põhjendatud juhtudel ja tingimusel, et meetme eesmärk on saavutatav ka taotluse osalisel rahuldamisel. Taotluse osalisel rahuldamisel võib taotleja nõusolekul vähendada toetuse summat. Kui taotleja ei ole nõus toetuse summa muutmisega, teeb EIS taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (4) Taotluse võib osaliselt rahuldada, kui esineb üks või mitu alljärgnevat asjaolu:
  1) taotluse rahaline maht ületab meetme eelarve vaba jääki;
  2) omafinantseeringu tagamine ei ole taotluses esitatud eelarve mahus võimalik;
  3) projekti eesmärgid on saavutatavad ka osalise toetusega;
  4) toetust taotletakse kuludele, mis ei ole abikõlblikud.

  (5) Taotluse rahuldamise otsuses märgitakse alljärgnevad andmed:
  1) toetuse eraldaja;
  2) toetuse saaja;
  3) toetatavad tegevused;
  4) maksimaalne toetusmäär ja maksimaalne võimalik toetussumma;
  5) tegevuste planeeritud abikõlblik kogumaksumus;
  6) toetatavate tegevuste elluviimise tähtaeg;
  7) otsuse vaidlustamise alused ja tähtaeg.

  (6) Taotluse rahuldamisel sõlmib EIS toetuse saajaga toetuse eraldamise lepingu, milles muuhulgas sätestatakse toetuse saaja õigused ja kohustused, kehtestatakse toetuse kasutamise tingimused, aruandluse periood, aruannete esitamise tähtajad ja kord ning toetuse väljamaksmise tingimused.

  (7) Kui taotluse hindamisel selgub, et taotleja on esitanud valeandmeid või esinevad muud asjaolud, mille tõttu ei saa taotlust rahuldada, tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.

  (8) Meetme eelarveliste vahendite ammendumisel teeb EIS vahendeid ületavate esitatud taotluste osas taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (9) Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus toimetatakse toetuse taotlejani elektroonilise digitaalselt allkirjastatud teatega või kirjalikult posti teel, kui taotleja ei ole taotluses aktsepteerinud elektroonilist kättetoimetamist.

§ 17.   Taotluse rahuldamise otsuse muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Taotluse rahuldamise otsust muudetakse või see tunnistatakse kehtetuks EISi algatusel või toetuse saaja taotluse alusel.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud taotlema EISilt taotluse rahuldamise otsuse muutmist järgmistel juhtudel:
  1) soovitakse pikendada tegevuste elluviimise tähtaega pikemaks kui käesoleva määruse § 5 lõikes 2 toodud tähtaeg;
  2) toetuse saajal ei ole võimalik jätkata toetuse kasutamist ettenähtud tingimustel. Sellisel juhul on toetuse saajal õigus saada toetust juba tehtud nõuetelevastavate tööde eest, mis on teostatud ja vastu võetud kooskõlas algse taotluse rahuldamise otsusega ning mis on panustanud meetme eesmärgi saavutamisse.

  (3) EISil on õigus keelduda taotluse rahuldamise otsuse muutmisest muu hulgas juhul, kui soovitav muudatus mõjutab oluliselt meetme eesmärgile vastavat oodatavat tulemust ja mõju.

  (4) Taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsustab EIS 20 tööpäeva jooksul pärast vastavasisulise taotluse saamist.

  (5) Taotluse rahuldamise otsuse võib EIS kehtetuks tunnistada, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) toetuse saaja ei täida taotluse rahuldamise otsuses või õigusaktides sätestatud tingimusi või ei kasuta toetust ettenähtud tingimustel;
  2) toetuse saaja ei ole taotluse rahuldamise otsuses nimetatud tähtaja jooksul abikõlblikke tegevusi ellu viinud;
  3) projekti tegevusi ei ole võimalik lõpetada enne 2018. aasta 1. novembrit;
  4) toetuse saaja esitab toetusest loobumise avalduse;
  5) toetuse saaja on projekti raames ellu viinud tegevusi, mis ei vasta taotluses märgitule;
  6) ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud või oleks taotlus rahuldatud osaliselt;
  7) taotlemisel või projekti elluviimisel on teadlikult esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet või on teave jäetud teadlikult esitamata;
  8) toetuse saaja taotlust taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks ei rahuldata ja toetuse saajal ei ole toetuse kasutamist ettenähtud tingimustel võimalik jätkata.

  (6) Juhul kui meetme raames toetatavate tegevuste teostamise kulud ületavad märkimisväärselt analoogsete või sama meetme raames toetatavate samalaadsete tegevuste kulu või ei vasta toetatavate tegevuste turuhinnale, on EISil õigus vastava ekspertiisi tulemuste alusel toetuse väljamakse summat vähendada ning muuta taotluse rahuldamise otsust.

5. peatükk Toetuse väljamaksmise tingimused 

§ 18.   Toetuse väljamaksmise tingimused

  (1) Toetuse väljamakse tehakse toetuse saajale vastavalt taotluse rahuldamise otsuses ning toetuse eraldamise lepingus toodud tingimustele. Toetus makstakse välja ühes osas.

  (2) Toetuse väljamakse tegemiseks peavad taotluse aluseks olevad kütteseadme paigaldamise tööd olema lõpetatud ja vormistatud üleandmise-vastuvõtmise akt ehitustööde teostajaga ning teenuse eest tasutud vähemalt osas, mida toetus ei kata.

  (3) Toetuse saaja peab esitama EISile asjakohase väljamaksetaotluse koos ehitus- või töövõtulepingute, kui viimased on tal olemas, tööde üleandmis-vastuvõtmisakti, taotlejale esitatud arvete ja taotleja poolt tasutud maksekorralduste või konto- või krediitkaardi väljavõtetega.

  (4) Toetuse saaja on kohustatud esitama EISile toetuse väljamaksetaotluse 30 tööpäeva jooksul meetme raames tegevuste tulemuste vastuvõtmisest arvates.

  (5) Pärast väljamaksetaotluse saamist kontrollib EIS kulude tekkimist tõendavaid dokumente ja väljamaksetaotluse nõuetele vastavust ning nende vastavuse korral algatab väljamakse.

  (6) EIS teeb väljamakse otsuse 20 tööpäeva jooksul arvates väljamaksetaotluse esitamisest ja teeb toetuse saaja kontole väljamakse 10 tööpäeva jooksul väljamakse otsusest.

  (7) Kui teenuse eest tasuti osas, mida toetus ei kata, peab toetuse saaja esitama EISile teenuse eest täielikku tasumist tõendava taotleja poolt tasutud maksekorralduse või konto- või krediitkaardiväljavõtte 30 tööpäeva jooksul arvates väljamakse tegemisest.

  (8) Toetuse väljamaksed peavad olema EISi poolt teostatud enne 2018. aasta 31. detsembrit.

  (9) EIS võib teha toetuse väljamaksmisest osalise või täieliku keeldumise otsuse juhul, kui:
  1) esitatud väljamakse taotlus või kuludokumendid ei vasta ettenähtud nõuetele;
  2) esitatud kuludokumendid ei vasta toetuse taotluses esitatud projekti perioodile, tegevustele või eesmärkidele;
  3) teostatud tegevused ei vasta toetuse eraldamise lepingus kirjeldatud tegevustele või nende toimumine või tulemuste nõuetele vastavus ei ole tõendatud.

  (10) Kui toetatavate tegevuste maksumus kujuneb odavamaks kui toetuse taotluses märgitud summa, makstakse toetust taotluse rahuldamise otsuses märgitud protsendi määras lähtuvalt projekti tegelikust maksumusest.

§ 19.   Aruannete esitamise tähtajad ja kord

  (1) Toetuse saaja peab esitama iga kalendriaasta jaanuarikuu 31. kuupäevaks EISile kütteseadme eelneva aasta taastuvenergia tarbimise ning energiatootmise andmed EISi poolt kinnitatud vormil kolmel järjestikusel aastal pärast toetuse väljamakse tegemist. Andmeid eelneva aasta kohta ei pea esitama juhul, kui toetuse väljamakse on toimunud eelneva aasta viimasel kolmel kuul.
[RT I, 14.10.2016, 4 - jõust. 17.10.2016]

  (2) Toetuse saaja esitab kütteseadme taastuvenergia tarbimise ning energiatootmise andmed EISile või tema poolt volitatud isikule elektrooniliselt digitaalallkirjaga allkirjastatult või paberkandjal omakäeliselt allkirjastatult.

6. peatükk Toetuse saaja kohustused ja EISi õigused 

§ 20.   Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja on kohustatud:
  1) viima teostatavad tööd ellu taotluses ja taotluse rahuldamise otsuses fikseeritud tähtaegade ja tingimuste kohaselt;
  2) teavitama EISi projekti tegevuste, eelarve ja tähtaegade muutmise vajadusest;
  3) kasutama toetust vastavuses esitatud taotluse, taotluse rahuldamise otsuse ja toetuse eraldamise lepinguga;
  4) maksma toetuse tagasi tagasinõudmise otsuses näidatud summas ja tähtpäevaks;
  5) vastama EISi poolt esitatud küsimustele toetuse saaja ja tööde teostamise kohta;
  6) esitama EISile tähtaegselt tööde teostamisega seonduvat informatsiooni ja kütteseadme taastuvenergia tarbimise ning energiatootmise andmed vastavalt käesoleva määruse §-le 19;
  7) tagama meetme eesmärgile vastava vara sihtotstarbelise kasutamise vähemalt viie aasta jooksul arvates projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisest;
  8) kindlustama väikeelamu vähemalt viiel järjestikusel aastal alates toetuse taotluse rahuldamise otsusest;
  9) säilitama taotlust, toetuse ja projekti teostamisega seonduvat dokumentatsiooni vähemalt kuni 2023. aasta 31. detsembrini;
  10) võimaldama teostada kuludokumentide auditit ja järelevalvetoiminguid (edaspidi järelevalve);
  11) võimaldama järelevalvet teostavale isikule juurdepääsu toetuse saamisega seotud elamusse, andma audiitori ja järelevalvet teostava isiku kasutusse kõik tööde teostamisega seotud andmed ja dokumendid 3 tööpäeva jooksul vastavast nõudmisest arvates;
  12) osutama auditi ja järelevalve kiireks läbiviimiseks igakülgset abi;
  13) viivitamata kirjalikult informeerima EISi kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada toetuse saaja poolt oma kohustuste täitmist;
  14) tagama, et väikeelamu võõrandamisel lähevad toetuse saaja kohustused edasi uuele omanikule, vastasel juhul kuulub toetus proportsionaalselt väikeelamu mittekasutamise ajale tagasimaksmisele;
  15) täitma teisi õigusaktides sätestatud kohustusi.

§ 21.   EISi õigused

  EISil on õigus:
  1) teostada kuludokumentide auditit ja järelevalvetoiminguid ning sooritada paikvaatlust;
  2) kontrollida toetuse sihtotstarbelist kasutamist;
  3) nõuda taotluses sisaldunud kütteseadme paigaldamise kestuse, tegevuste, eesmärkide ja kulude kohta täiendavate andmete ja dokumentide esitamist, mis tõendavad tegevuste nõuetekohast teostamist ja toetuse saaja kohustuste nõuetekohast täitmist;
  4) vähendada toetuse suurust proportsionaalselt toetuse saaja poolt tööde teostamisel vähem kasutatud summa võrra, kui esitatud dokumentidest selgub, et toetuse saaja on osaliselt või täielikult jätnud tegemata planeeritud tegevusi, mille tulemusel on projekti eelarve võrreldes planeerituga vähenenud või on teostatud tööd odavnenud;
  5) peatada toetuse väljamaksmine ja nõuda toetuse osalist või täielikku tagastamist, kui toetuse saaja rikub käesolevas määruses sätestatud tingimusi või kaldub muul viisil kõrvale taotluses või taotluse rahuldamise otsuses sätestatust;
  6) peatada toetuse väljamaksmine ning nõuda toetuse osalist või täielikku tagastamist, kui esineb vähemalt üks käesoleva määruse § 17 lõikes 5 toodud asjaolu;
  7) vähendada väljamakstava toetuse suurust proportsionaalselt toetuse saaja tegevuste toetamisel investeeringu kogusumma vähenemisega alla taotluse rahuldamise otsuses sätestatud määra;
  8) teostada muid õigusaktidega kehtestatud toiminguid.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 140, 05.06.2009, lk 16–62).

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json