Teksti suurus:

2014. aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud tasandus- ja toetusfondi vahendite jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.11.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT I, 25.11.2014, 29

2014. aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud tasandus- ja toetusfondi vahendite jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord

Vastu võetud 17.03.2014 nr 39
RT I, 19.03.2014, 8
jõustumine 22.03.2014, rakendatakse alates 01.01.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.05.2014RT I, 10.05.2014, 2713.05.2014
28.08.2014RT I, 02.09.2014, 505.09.2014
20.11.2014RT I, 25.11.2014, 2228.11.2014

Määrus kehtestatakse 2014. aasta riigieelarve seaduse § 3 lõike 2, riigieelarve seaduse § 31 lõike 1, perekonnaseisutoimingute seaduse § 3 lõike 31, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 42 lõike 4 ja § 82 lõike 3, sotsiaalhoolekande seaduse § 42 lõigete 32 ja 6 ning püsiasustusega väikesaarte seaduse § 12 alusel.
[RT I, 02.09.2014, 5 - jõust. 05.09.2014]

§ 1.   Tasandusfondi vahendite jaotamine

  Tasandusfondi vahendid summas 74 868 439 eurot jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel 2014. aasta riigieelarve seaduse § 3 lõikes 1 esitatud valemi järgi vastavalt määruse lisale 1.

§ 2.   Toetusfondi vahendite jaotamine

  Toetusfondi vahendid summas 231 409 720 eurot ja Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala eelarve vahendid (jagu 2, eelarve liik 20, artikkel 450 „Antud sihtotstarbelised toetused”, COFOG tunnus 09) summas 1 588 501 eurot (edaspidi Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarve vahendid) jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt §-des 3–9 sätestatule.
[RT I, 25.11.2014, 22 - jõust. 28.11.2014]

§ 3.   Hariduskulude toetus

  (1) Kohaliku omavalitsuse üksuste hariduskulude toetuseks määratakse 205 889 801 eurot toetusfondist ja 1 588 501 eurot Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala eelarve vahenditest. Toetus jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt lõigetes 2–8 sätestatule üldhariduskoolide õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukulude ja täienduskoolituse toetuseks ning õppekirjanduse, koolilõuna ja investeeringute toetuseks. Hariduskulude toetuse jaotus kohaliku omavalitsuse üksuste vahel on toodud määruse lisas 1.
[RT I, 02.09.2014, 5 - jõust. 05.09.2014]

  (2) Õpetajate tööjõukulude toetuseks antakse 166 354 792 eurot toetusfondist ja 1 572 773 eurot Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarve vahenditest. Õpetajate tööjõukulude toetuse arvutamisel on arvesse võetud õpilaste arv, õppevorm, õppeliik ja õppekeel ning toetus on õpilaste arvu, lisas 2 toodud omavalitsuspõhise koefitsiendi ja pearaha korrutis. Kohaliku omavalitsuse üksustele, kes on ajavahemikul 2010–2013 volikogu otsuse alusel ja vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 80 lõigetele 1 ja 2 teinud muudatusi oma koolide gümnaasiumiastmes, on arvestatud täiendavat toetust.
[RT I, 02.09.2014, 5 - jõust. 05.09.2014]

  (3) Põhikooliõpetajate tööjõukulude toetust peab kasutama põhikooliõpetajate töö tasustamiseks ja gümnaasiumiastme õpetajate tööjõukulude toetust peab kasutama gümnaasiumiastme õpetajate töö tasustamiseks. Kohaliku omavalitsuse üksus võib kuni 5% põhikooliõpetajate tööjõukulude toetusest kasutada gümnaasiumiastme õpetajate töö tasustamiseks, kui kohaliku omavalitsuse üksus on ajavahemikul 2010–2013 volikogu otsuse alusel ja vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 80 lõigetele 1 ja 2 teinud muudatusi oma koolide gümnaasiumiastmes või otsustab hiljemalt 1. augustiks 2014. a lõpetada vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 80 lõike 2 punktile 5 ja lõikele 7 õpetamise oma koolide gümnaasiumiastmes hiljemalt 1. septembrist 2015. a, sealhulgas lõpetades vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 80 lõikele 4 järkjärguliselt õpetamise gümnaasiumiastmes ja mitte võttes gümnaasiumiastmesse vastu uusi õpilasi hiljemalt 1. septembrist 2015. a.

  (31) Käesoleva paragrahvi lõike 3 teist lauset kohaldamata võib kohaliku omavalitsuse üksus põhikooli õpetajate tööjõukulude toetust kasutada gümnaasiumiastme õpetajate töö tasustamiseks volikogu vastavasisulise otsuse alusel. Otsuses põhjendatakse, kui suures ulatuses ja millistest kohaliku omavalitsuse üksuse koolivõrgu kujundamise otsustest tulenevatel asjaoludel kaetakse gümnaasiumiastme õpetajate tööjõukulusid põhikooli õpetajate tööjõukulude toetuse arvelt.
[RT I, 02.09.2014, 5 - jõust. 05.09.2014]

  (4) Direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukulude toetuseks antakse 13 156 858 eurot, lähtudes jaanuarist augustini õpilaste ja klassikomplektide arvust ning septembrist detsembrini õpilaste arvust. Toetust võib kasutada direktori, õppealajuhatajate ja õpetajate tööjõukuludeks.

  (5) Üldhariduskoolide õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate täienduskoolituse toetuseks antakse 1% lõigetes 2 ja 4 toodud tööjõukulude toetusest ehk 1 795 117 eurot toetusfondist ja 15 728 eurot Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarve vahenditest. Kui õpetajate, õppealajuhatajate ja direktorite koolitusvajadus on kaetud, võib toetust kasutada nende tööjõukuludeks.
[RT I, 02.09.2014, 5 - jõust. 05.09.2014]

  (6) Investeeringute toetuseks antakse 2 584 977 eurot proportsionaalselt õpilaste arvuga. Toetust ei anta koduõppel olevate õpilaste eest.

  (7) Koolilõuna toetus ühe õpilase kohta on 0,78 eurot õppepäevas. Toetust antakse iga koolis statsionaarses õppes põhiharidust omandava õpilase kohta 175 õppepäeva ulatuses ehk kokku 14 541 043 eurot. Toetuse kasutamisel tuleb arvestada põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 42 lõikes 4 toodud tingimusi.

  (8) Õppekirjanduse toetuseks antakse 57 eurot õpilase kohta ehk kokku 7 457 014 eurot. Eksternõppe ja üksikainete õppurile on toetuseks arvestatud 11,4 eurot õpilase kohta. Toetuse kasutamisel tuleb järgida põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 82 lõikes 3 toodud tingimust.

§ 4.   Toimetulekutoetuse maksmise toetus

  (1) Toimetulekutoetuse maksmise toetuseks määratakse 19 400 000 eurot.
[RT I, 25.11.2014, 22 - jõust. 28.11.2014]

  (2) Toimetulekutoetuse maksmise toetusest jaotatakse 19 049 709 eurot kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt määruse lisale 1. Toetuse jaotamisel võetakse aluseks tegelikud kulud 2013. aastal vastavalt toimetulekutoetuse aruandele ja 2013. aasta toimetulekutoetuse vahendite jääk.

  (21) Toimetulekutoetuse maksmise toetusest jaotatakse 92 020 eurot kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt määruse lisale 3. Toetuse jaotamisel võetakse aluseks 2014. aasta esimese poolaasta tegelike kulude alusel prognoositav koguvajadus aasta lõpuni ning kohaliku omavalitsuse üksustel 2014. aastal toimetulekutoetuseks kasutada olevate vahendite maht.
[RT I, 02.09.2014, 5 - jõust. 05.09.2014]

  (22) Toimetulekutoetuse maksmise toetusest jaotatakse 121 394 eurot kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt määruse lisale 4. Toetuse jaotamisel võetakse aluseks 2014. aasta esimese kolme kvartali tegelike kulude alusel prognoositav koguvajadus aasta lõpuni, lõike 5 alusel esitatud taotlused ning kohaliku omavalitsuse üksustel 2014. aastal toimetulekutoetuste maksmiseks kasutada olevate vahendite maht.
[RT I, 25.11.2014, 22 - jõust. 28.11.2014]

  (3) Toimetulekutoetuse maksmise toetusest jaotatakse 136 877 eurot kohaliku omavalitsuse üksuste vahel toimetulekutoetuse vahendite puudujäägi katteks vastavalt lõigetele 4–9.
[RT I, 25.11.2014, 22 - jõust. 28.11.2014]

  (4) Kohaliku omavalitsuse üksusel tekib õigus täiendava toimetulekutoetuse maksmise toetuse saamiseks, kui tal lõike 2 alusel antud toetusest ja eelmise aasta toimetulekutoetuse jäägist toimetulekutoetuse maksmiseks ei piisa.

  (5) Täiendava toimetulekutoetuse maksmise toetuse saamiseks esitab kohaliku omavalitsuse üksus Rahandusministeeriumile taotluse 13. oktoobriks 2014. a. Taotluses näidatakse toimetulekutoetuse maksmise toetuse kasutamine jooksval ja eelmisel eelarveaastal kuude lõikes, muutused rahuldatud toimetulekutoetuse taotluste arvus ja kuludes taotluse kohta ning tuuakse ära vahendite ebapiisavuse põhjendused.

  (6) Rahandusministeerium kontrollib esitatud taotluste põhjendatust, vastavust lõigetele 4 ja 5, analüüsib vahendite kasutamist jooksval eelarveaastal ja kahel eelneval aastal ning esitab Vabariigi Valitsusele ettepaneku kohaliku omavalitsuse üksustele täiendava toimetulekutoetuse maksmise toetuse määramiseks hiljemalt 15. detsembriks 2014. a.

  (7) Kui kohaliku omavalitsuse üksusel ei jätku toimetulekutoetuse maksmise toetusest koos eelmisel aastal kasutamata jäänud vahendite jäägiga lõikes 6 nimetatud tähtpäevani ja vahendite puudujääk seab ohtu toimetulekutoetuste maksmise, esitab kohaliku omavalitsuse üksus täiendavate vahendite saamiseks taotluse koos asukohajärgse maavalitsuse arvamusega Rahandusministeeriumile.

  (8) Rahandusministeerium kontrollib lõike 7 alusel esitatud taotluse põhjendatust, vastavust lõikele 4, analüüsib vahendite kasutamist jooksval eelarveaastal ja kahel eelneval aastal ning valmistab 10 tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates ette eelnõu täiendava toimetulekutoetuse maksmise toetuse eraldamiseks. Rahandusministeerium esitab Sotsiaalministeeriumiga kooskõlastatud taotluse viivitamata otsustamiseks Vabariigi Valitsusele.

  (9) Rahandusministeeriumil on õigus lõigetes 4, 5 ja 7 sätestatule mittevastavad taotlused kohaliku omavalitsuse üksusele tagastada.

§ 5.   Sündide ja surmade registreerimise kulude hüvitis

  (1) Sündide ja surmade registreerimise kulude hüvitiseks määratakse 17 576 eurot. Hüvitisest 17 569 eurot jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt määruse lisale 1.

  (2) Riik hüvitab iga sünni ja surma registreerimise kulu 1,83 euro ulatuses, võttes aluseks 2013. aastal tehtud kanded.

§ 6.   Sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetus

  (1) Sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuseks määratakse 3 156 169 eurot. Sellest 2 908 000 eurot jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt määruse lisale 1.

  (2) Sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetusest antakse:
  1) sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise korraldamise toetuseks 817 952 eurot, võttes aluseks 2013. aastal toimetulekutoetust saanud perekondade arvu;
  2) puuetega laste hooldamise toetuseks 1 998 423 eurot, võttes aluseks nende laste arvu, kelle hooldamise eest maksti toetust 31. detsembri 2013. a seisuga;
  3) vajaduspõhise peretoetuse maksmise korraldamise kulude hüvitamiseks 91 625 eurot, võttes aluseks esitatud taotluste arvu 2013. aastal.

  (3) Kohaliku omavalitsuse üksus võib toetust kasutada sotsiaaltoetuste maksmise või sotsiaalteenuste osutamise korraldamisega seotud kuludeks, sealhulgas sotsiaalprojektide kaasfinantseerimiseks, ning täiendavate sotsiaaltoetuste maksmiseks, sotsiaalteenuste arendamise kuludeks ja puuetega laste hooldajatele toetuste maksmiseks.

§ 7.   Saarvaldade ja saarelise osaga valdade täiendav toetus

  (1) Saarvaldade ja saarelise osaga valdade täiendavaks toetuseks määratakse 415 426 eurot. Toetus jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt määruse lisale 1.

  (2) Saarvaldade ja saarelise osaga valdade täiendava toetuse jaotamisel on võetud aluseks saare elanike arv, arvestuslik teede pikkus väikesaarel asuvast sadamast maavalitsuseni või vallamajani ja saare pindala.

§ 8.   Vajaduspõhise peretoetuse maksmise hüvitis

  (1) Vajaduspõhise peretoetuse maksmise hüvitiseks määratakse 990 000 eurot. Hüvitisest 945 252 eurot jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt määruse lisale 1.
[RT I, 25.11.2014, 22 - jõust. 28.11.2014]

  (2) Vajaduspõhise peretoetuse jaotamisel võetakse aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse 2013. aasta tegelikud kulud ja toetuse maksmiseks saadud vahendite jääk.

§ 9.   Keskkonnatasude jaotuspõhimõtte muutmise kompensatsioon

  (1) Keskkonnatasude jaotuspõhimõtte muutmise kompensatsiooniks määratakse 1 540 748 eurot. Kompensatsioon jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt määruse lisale 1.

  (2) Kompensatsiooni jaotamisel võetakse aluseks üleriigilise tähtsusega maardla asukoha kohaliku omavalitsuse üksuse kaevandamisõiguse tasu ning sellega seotud karjääri- ja kaevandusvee erikasutuse tasude muudatuse eeldatud mõju 2013. aastal võrreldes 2011. aastaga. Vahe kompenseeritakse 50% ulatuses.

§ 10.   Vahendite ülekandmine

  (1) Lisas 1 toodud tabeli veerus „Kokku” nimetatud vahendid jaotatakse kvartalite lõikes järgmiselt: I kvartal 28%, II kvartal 34%, III kvartal 18% ja IV kvartal 20% kohaliku omavalitsuse üksusele määratud vahendite kogusummast. Rahandusministeerium kannab kohaliku omavalitsuse üksusele üle iga kuu 5. ja 15. kuupäevaks ühe kuuendiku kvartaliks ette nähtud toetusest. Paragrahvide 5 ja 7–9 alusel jaotatud vahendid kantakse kohaliku omavalitsuse üksustele üle ühes summas 20 tööpäeva jooksul määruse jõustumisest arvates.

  (2) Tasandus- ja toetusfondi vahendite rahavoolise kasutamise otsustab kohaliku omavalitsuse üksus.

§ 11.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2014. a.

Lisa 1 Tasandus- ja toetusfondi jaotus
[RT I, 25.11.2014, 22 - jõust. 28.11.2014]

Lisa 2 Valdade ja linnade üldhariduskoolide toetuse arvestamise aluseks olevad koefitsiendid

Lisa 3 Toimetulekutoetuse täiendavate vahendite jaotus (eurodes)
[RT I, 02.09.2014, 5 - jõust. 05.09.2014]

Lisa 4 Toimetulekutoetuse täiendavate vahendite jaotus (eurodes)
[RT I, 25.11.2014, 22 - jõust. 28.11.2014]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json