Teksti suurus:

Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2016
Avaldamismärge:RT I, 25.11.2015, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
19.11.2015 otsus nr 693

Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 11.11.2015

§ 1.  Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmine

Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 6 tunnistatakse kehtetuks;

2) seadust täiendatakse §-ga 61 järgmises sõnastuses:

§ 61. Represseeritu toetus

(1) Represseeritule ja represseerituga võrdsustatud isikule makstakse represseeritu toetust (edaspidi toetus) 192 eurot kalendriaastas.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud toetuse saamiseks esitatakse Sotsiaalkindlustusametile ühekordne taotlus. Taotlusele kantakse represseeritu või represseerituga võrdsustatud isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, represseeritud isiku tunnistuse number ja väljaandmise kuupäev, arvelduskonto number, taotluse esitamise kuupäev ja kinnitus taotluse esitamise kohta.

(3) Toetust rahastatakse riigieelarvest Sotsiaalministeeriumi eelarve kaudu.”;

3) paragrahvi 7 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahv 71 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 71. Toetuse väljamaksmine

Toetus makstakse vastavalt toetuse saaja soovile tema arvelduskontole või tema Sotsiaalkindlustusametis vormistatud kirjaliku taotluse, digitaalselt allkirjastatud elektroonilise või notariaalselt tõestatud taotluse alusel teise isiku arvelduskontole Eestis või toetuse saaja arvelduskontole välisriigis, kusjuures viimasel juhul toimub see toetuse saaja kulul.”;

5) seadust täiendatakse §-dega 173 ja 174 järgmises sõnastuses:

§ 173. Tervise taastamise toetuse ja sõidusoodustuse taotlus

Isik, kes on kuni 2016. aasta 1. jaanuarini esitanud taotluse tervise taastamise toetuse või sõidusoodustuse saamiseks, ei pea käesoleva seaduse § 61 lõikes 1 nimetatud toetuse saamiseks uut taotlust esitama.

§ 174. Sõidukulude hüvitamine

Kuni 2016. aasta 10. aprillini esitatud sõidupiletite alusel hüvitatakse 2015. aasta eest kuni 50 protsenti sõidupiletite hinnast riigisisesel liiniveol tee-, vee- ja raudteeliikluses, kuid hüvitis ei või olla suurem kui 32 eurot.”.

§ 2.  Ühistranspordiseaduse muutmine

Ühistranspordiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 37 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 38 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „34, 36 ja 37” tekstiosaga „34 ja 36”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2016. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json