Teksti suurus:

Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.12.2015
Avaldamismärge:RT I, 25.11.2015, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
19.11.2015 otsus nr 694

Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 11.11.2015

Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 5 asendatakse sõna „ettevalmistamisel” sõnaga „elluviimisel”;

2) seaduse 6. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

6. peatükk
ENI programmi elluviimine
”;

3) paragrahvi 63 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 63. ENI programmi koostamine, kinnitamine ja rahaliste vahendite jaotamine”;

4) paragrahvi 63 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Kui ENI programmi kohaselt asub korraldusasutus Eestis, esitab Rahandusministeerium ENI programmi Euroopa Komisjonile heakskiitmiseks pärast seda, kui ta on saanud komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 897/2014, millega kehtestatakse erisätted Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 232/2014 (millega luuakse Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahend) alusel rahastatavate piiriülese koostöö programmide rakendamiseks (ELT L 244, 19.08.2014, lk 12–54), artikli 5 lõikes 1 nimetatud kinnitused.”;

5) seaduse 6. peatükki täiendatakse §-dega 631–634 järgmises sõnastuses:

§ 631. Korraldusasutuse, ühise tehnilise sekretariaadi, auditeerimisasutuse ja riigi ametiasutuse ülesannete täitmine

(1) Rahandusministeerium täidab komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 897/2014 artikli 25 lõike 1 tähenduses korraldusasutuse ja artikli 20 lõike 2 tähenduses auditeerimisasutuse ülesandeid, mis on sätestatud samas rakendusmääruses ja käesolevas seaduses, ning artikli 20 lõike 6 punkti a tähenduses ENI programmi elluviimisega seotud riigi ametiasutuse ülesandeid.

(2) Korraldusasutus võib asuda täitma komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 897/2014 artiklis 26 sätestatud korraldusasutuse ülesandeid, kui auditeerimisasutus on artikli 25 lõikes 2 sätestatud korras tunnistanud ENI programmi haldus- ja kontrolliprotseduurid nõuetele vastavaks.

(3) Valdkonna eest vastutav minister võib määrata komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 897/2014 artikli 27 lõikes 1 nimetatud ühise tehnilise sekretariaadi (edaspidi ühine sekretariaat) ülesannete täitmise eest vastutava isiku või asutuse, milleks võib olla valitsusasutus või valitsusasutuse hallatav riigiasutus, või volitada ülesannet täitma eraõigusliku juriidilise isiku.

(4) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud ülesanne antakse täitmiseks eraõiguslikule juriidilisele isikule, sõlmib valdkonna eest vastutav minister ülesande täitmiseks halduslepingu halduskoostöö seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

(5) Valdkonna eest vastutav minister võib määrata komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 897/2014 artikli 20 lõike 6 punktis b nimetatud kontrolli kontaktpunkti ülesannet täitma valitsusasutuse või valitsusasutuse hallatava riigiasutuse.

(6) Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 897/2014 artiklis 21 nimetatud ühise seirekomitee Eesti liikmed nimetab valdkonna eest vastutav minister.

(7) Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 897/2014 artikli 28 lõikes 2 nimetatud audiitorite rühma Eesti liikmed nimetab valdkonna eest vastutav minister.

(8) Korraldusasutuse, auditeerimisasutuse, ühise sekretariaadi ja kontrolli kontaktpunkti ülesannete täitmine lõpeb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 232/2014 või komisjoni rakendusmäärusest (EL) nr 897/2014 või muudest õigusaktidest tulenevate kohustuste lõppedes.

§ 632. Rahastamisleping

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 232/2014 artikli 10 lõikes 8 ja komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 897/2014 artikli 8 lõikes 1 nimetatud rahastamislepingu Euroopa Komisjoniga ja piiriülese koostöö partnerriigiga allkirjastab korraldusasutus või valdkonna eest vastutav minister.

§ 633. Kulude abikõlblikkus ja finantskorrektsiooni tegemine

(1) Valdkonna eest vastutav minister kehtestab määrusega komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 897/2014 artikli 4 lõike 5 punkti j tähenduses kulude abikõlblikkuse määramise tingimused ja korra, arvestades ENI programmis ning ENI programmi ühise seirekomitee otsuses sätestatut.

(2) Finantskorrektsiooni otsuse tegemisel võetakse aluseks ENI programmis kehtestatud finantskorrektsiooni otsuse tegemise kord või käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel kehtestatud kord, kui ENI programmi kohaselt võetakse otsuse tegemisel aluseks ENI programmis osalevas riigis kehtestatud kord.

(3) Kui ENI programmi kohaselt võetakse finantskorrektsiooni otsuse tegemisel aluseks programmis osalevas riigis kehtestatud kord, kehtestab finantskorrektsiooni otsuse tegemise alused, tingimused ja korra valdkonna eest vastutav minister määrusega.

§ 634. Toetuse andmisega seotud teabe töötlemine

(1) Käesoleva seaduse § 631 lõigetes 1, 3, 5 ja 6 nimetatud asutused ja isikud võivad töödelda ning omavahel vahetada teavet ja dokumente taotlejate ja toetuse saajate kohta ning muud menetluse käigus saadud teavet ENI programmis, Euroopa Liidu õigusaktides ja muudes õigusaktides nimetatud ülesannete täitmiseks.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asutuste ja juriidiliste isikute ametnikud, töötajad ja ülesannete täitmisse kaasatud isikud peavad teenistus- või töösuhte ajal ning pärast seda hoidma saladuses ülesannete täitmise käigus teatavaks saanud teavet, mis ei kuulu käesoleva või muu seaduse alusel avaldamisele.

(3) Valdkonna eest vastutav minister asutab komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 897/2014 artikli 26 lõikes 2 nimetatud korraldusasutuse ülesannete täitmiseks andmekogu, kehtestades selle asutamisel määrusega andmekogu põhimääruse ja kasutamise korra.”.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json