Teksti suurus:

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 25.11.2016, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
21.11.2016 otsus nr 18

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 09.11.2016

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõike 6 esimest lauset täiendatakse pärast sõnu „isiku taotlus” sõnadega „toetuse saamiseks”;

2) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Valdkonna eest vastutav minister võib määrusega kehtestada valdavalt mittepõllumajanduslikuks tegevuseks kasutatavate põllumajandusmaade loetelu.”;

3) paragrahvi 27 lõike 3 teisest lausest jäetakse välja sõnad „täiendava otsetoetuse või”;

4) seaduse 5. peatüki 1. jagu täiendatakse §-ga 341 järgmises sõnastuses:

§ 341. Põllumajandustoodete ühise turukorralduse abinõude rakendamisega seotud otsuste tegemine

Käesolevas peatükis sätestatud põllumajandustoodete ühise turukorralduse abinõude rakendamise korral teeb otsuse Euroopa Liidu asjakohastes õigusaktides ning käesolevas seaduses sätestatud alustel ja korras PRIA, kui käesoleva seaduse alusel ja korras ei ole otsuse tegemise õigust antud teisele asutusele.”;

5) paragrahvi 36 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 38 täiendatakse lõigetega 31–33 järgmises sõnastuses:

„(31) PRIA teeb tootjaorganisatsiooni, tootjaorganisatsioonide liidu või tootmisharudevahelise organisatsiooni tunnustamisest keeldumise otsuse, kui tootjaorganisatsioon, tootjaorganisatsioonide liit või tootmisharudevaheline organisatsioon on esitanud valeandmeid või ei vasta tunnustamise nõuetele.

(32) Tootjaorganisatsiooni, tootjaorganisatsioonide liitu ja tootmisharudevahelist organisatsiooni tunnustatakse tähtajatult.

(33) PRIA tunnistab tootjaorganisatsiooni, tootjaorganisatsioonide liidu või tootmisharudevahelise organisatsiooni tunnustamise otsuse kehtetuks, kui nimetatu ei vasta tunnustatud tootjaorganisatsiooni, tootjaorganisatsioonide liidu või tootmisharudevahelise organisatsiooni kohta esitatud nõuetele, lõpetab oma tegevuse või esitab sellekohase kirjaliku taotluse või on esitanud valeandmeid.”;

7) paragrahvi 41 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „kokkuostu-” sõnaga „sekkumiskokkuostu”;

8) seaduse 5. peatüki 2. jao 4. jaotis muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

4. jaotis
Haridusasutuses puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoote pakkumise, sellega kaasnevate haridusmeetmete ja seonduvate kulude toetus

§ 44. Haridusasutuses puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoote pakkumise, sellega kaasnevate haridusmeetmete ja seonduvate kulude toetuse andmine

(1) Haridusasutuses puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoote pakkumise, sellega kaasnevate haridusmeetmete ja seonduvate kulude toetust (edaspidi koos koolikava toetus) antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1308/2013 ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud alusel ja korras.

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 23 lõikes 8 nimetatud riikliku strateegia (edaspidi koolikava strateegia) kehtestab valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga.

(3) Koolikava toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 23 lõikes 1 nimetatud tegevusteks, mille toetamine on ette nähtud koolikava strateegias.

(4) Koolikava toetuse raames toetatavad tegevused, sealhulgas pakutavate toodete ja pakkumisega kaasnevate haridusmeetmete loetelu, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsema korra ning taotlusele esitatavad nõuded kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(5) Kaasnevate haridusmeetmete rakendamiseks antava toetuse määra kogu koolikava toetusest ning kaasnevate haridusmeetmete puhul ühe lapse kohta antava koolikava toetuse suuruse kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega, lähtudes nõukogu määruse (EL) nr 1370/2013, millega määratakse kindlaks põllumajandustoodete ühise turukorraldusega seotud teatavate toetuste kehtestamise meetmed (ELT L 346, 20.12.2013, lk 12–19), artikli 5 lõikes 1 sätestatud ülemmäärast ning lõike 2 teise alalõigu alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud kulude ülemmäärast.

(6) Valdkonna eest vastutav minister võib käskkirjaga otsustada riikliku lisatoetuse andmise tegevusteks, mille toetamine on ette nähtud koolikava strateegias, arvestades selleks riigieelarvest eraldatud rahalisi vahendeid.

§ 45. Koolikava toetuse andmise korraldamine

(1) Koolikava toetuse saamiseks esitab heakskiidetud taotleja taotluse PRIA-le.

(2) Koolikava toetuse taotluse võivad esitada haridusasutus, linna- ja vallavalitsus oma haldusterritooriumil paikneva haridusasutuse kohta ning puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoote pakkuja.

(3) Linna- ja vallavalitsus ning puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoote pakkuja võivad koolikava toetust taotleda, kui nad on selles haridusasutusega kirjalikult kokku leppinud.

(4) Õppepäeva jooksul pakutava puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoote pakkumise eest antava koolikava toetuse määra ühe lapse kohta arvutab PRIA, arvestades selleks riigieelarvest eraldatud rahaliste vahendite jaotust, abisaajate laste arvu ning õppepäevade arvu. PRIA avaldab toetuse määra oma veebilehel kümme tööpäeva enne taotlusperioodi algust.

(5) Haridusasutuses pakutava puu- ja köögivilja vastavust turustusstandarditele kontrollib PMA ning piima ja piimatoote vastavust kvaliteedi- ja koostisnõuetele kontrollib VTA.

(6) Kohapealset kontrolli haridusasutuses, sealhulgas sellises haridusasutuses, kes ise koolikava toetust ei taotle, kuid osaleb koolikava toetuse rakendamisel, teeb PRIA.

(7) Koolikava toetuse saaja teavitab haridusasutuses avalikkust toetuse saamisest ja kasutamisest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 24 lõike 4 alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud korras.

§ 451. Koolikava toetuse seire ja hindamine

(1) Koolikava toetuse saaja esitab toetuse saamise ja kasutamise kohta seireks ja hindamiseks vajaliku teabe.

(2) Valdkonna eest vastutav minister võib määrusega kehtestada koolikava toetuse rakendamise seire ja hindamise korra.”;

9) seaduse 5. peatüki 2. jao 5. jaotis tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 49 lõike 1 esimeses lauses asendatakse tekstiosa „artiklis 55 sätestatud” tekstiosaga „artiklis 55 ja artikli 56 alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimustel”;

11) paragrahvi 52 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Kolmas riik käesoleva seaduse tähenduses on väljaspool Euroopa Liidu tolliterritooriumi asuv riik.”;

12) paragrahvi 65 lõike 5 punkte 1 ja 2 täiendatakse pärast sõna „taotluste” sõnadega „ja maksetaotluste”;

13) paragrahvi 65 lõiget 6 täiendatakse pärast sõna „taotlusi” sõnadega „ja maksetaotlusi”;

14) paragrahvi 66 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 35 lõikes 1 nimetatud toetuse vahendite jaotuse kohalike tegevusgruppide kaupa kogu programmiperioodiks otsustab valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga.”;

15) paragrahvi 66 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Valdkonna eest vastutav minister võib muuta käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel kehtestatud toetuse vahendite jaotust ja otsustada käskkirjaga nimetatud toetuse 2020. aastaks kasutamata jäänud vahendite jaotuse kohalike tegevusgruppide kaupa.”;

16) paragrahvi 67 lõiget 3 täiendatakse punktiga 71 järgmises sõnastuses:

„71) põlluraamatusse kantavad andmed;”;

17) paragrahvi 67 lõiget 3 täiendatakse punktiga 111 järgmises sõnastuses:

„111) toetuse ühikumäära vähendamise alused ja korra;”;

18) paragrahvi 69 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Kohaliku tegevusgrupi juhatusel on vähemalt kolm liiget.”;

19) paragrahvi 71 lõiked 4 ja 5 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 nimetatud toetuste puhul loetakse taotlus maaelu arengu toetuse saamiseks esitatuks riigihangete seaduse kohase pakkumuse või mitmeetapilise riigihankemenetluse puhul hankemenetluses osalemise taotluse esitamisega käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul Maaeluministeeriumile ning lõigetes 2 ja 3 nimetatud juhul PRIA-le.

(5) Toetuse saaja on isik, kellega Maaeluministeerium või PRIA on käesoleva paragrahvi lõigete 1–3 alusel sõlminud riigihangete seaduses sätestatud korras hankelepingu.”;

20) paragrahvi 71 lõikes 6 asendatakse sõnad „valiku hindamiskriteeriumid” sõnaga „valikukriteeriumid”;

21) paragrahvi 72 lõike 1 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

22) paragrahvi 72 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Tegevuskava elluviimiseks peab klaster partnerina kaasama vähemalt ühe teadus- ja arendusasutuse või juriidilise isiku, kelle peamine eesmärk on uute toodete, tavade, protsesside või tehnoloogiate arendamine. Klaster võib eesmärkide saavutamiseks kaasata lisaks ka teise partneri, kes osaleb tegevuskava elluviimisel.”;

23) paragrahvi 73 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „esitatuks” sõnadega „ja PRIA tehtud tegevuskava heakskiitmise otsusega loetakse taotlus rahuldatuks”;

24) seadust täiendatakse §-ga 731 järgmises sõnastuses:

§ 731. Põlluraamat

Kui see on toetuse andmise tingimustes ette nähtud, kannab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklites 28 ja 29 nimetatud toetuse taotleja veeseaduse alusel peetavasse põlluraamatusse lisaks veeseaduses nimetatud andmetele ka toetuse andmise tingimustes nimetatud andmed taotleja põllumajandusliku tegevuse kohta.”;

25) paragrahvi 76 lõike 3 punktist 4 jäetakse välja sõnad „toetuse andmise tingimustes sätestatud viisil”;

26) paragrahvi 76 lõike 3 punktist 5 jäetakse välja sõnad „toetuse andmise tingimustes sätestatud korras”;

27) paragrahvi 79 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklites 28–30 ja 33 nimetatud toetusteks ettenähtud vahenditest lähtudes ei ole võimalik rahuldada kõiki nõuetele vastavaid taotlusi, võib PRIA või riigi sihtasutus teha taotluse osalise rahuldamise otsuse, vähendades toetuse ühikumäära toetuse andmise tingimustes sätestatud alustel ja korras.”;

28) paragrahvi 79 lõike 4 punktist 2 jäetakse välja sõnad „nõuetele vastavat”;

29) paragrahvi 80 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Maaelu arengu toetuse taotluse rahuldamise otsust võib toetuse saaja algatusel muuta üksnes põhjendatud juhul ning tingimustel, et tegevus on olulises osas ellu viidud, saavutatakse tegevuse eesmärgid ja toetuse summa ei suurene. Põhjendatud juhuna käsitatakse asjaolu, mida ei olnud võimalik toetuse taotlemisel ette näha.”;

30) paragrahvi 80 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Maaelu arengu toetuse taotluse rahuldamise otsuse muutmise taotlust ei rahuldata, kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tingimused ei ole täidetud või kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
1) toetuse saaja või toetatav tegevus ei vasta muudatuse tulemusena vähemalt ühele toetuse saamiseks esitatud nõudele;
2) muudatus on tehtud enne taotluse rahuldamise otsuse muutmist;
3) muudatus oleks mõjutanud taotluste paremusjärjestust selliselt, et oleks muutunud rahuldamisele kuulunud parim taotlus või parimad taotlused.

(12) Kui maaelu arengu toetuse andmise tingimustes ei ole sätestatud teisiti, võib põhjendatud juhul asendada toetuse abil ostetava asja või teenuse teise samaliigilise asja või teenusega või muuta kavandatud ehitustöid taotluse rahuldamise otsust muutmata tingimustel, et saavutatakse tegevuse eesmärgid, ei esine käesoleva paragrahvi lõike 11 punktides 1 ja 3 sätestatud asjaolusid ega muutu:
1) asja või ehitise kasutamise otstarve;
2) teenuse sisu või tulemus;
3) ehitise algselt kavandatud omadused.”;

31) paragrahvi 80 lõike 2 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõnu „otsus tunnistatakse” sõnadega „täielikult või osaliselt”;

32) paragrahvi 81 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) PRIA peatab toetuse maksmise Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 64 lõike 6 alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud alustel ja korras.”;

33) paragrahvi 82 lõike 1 punktist 1 jäetakse välja tekstiosa „lõike 2”;

34) paragrahvi 88 lõiget 5 täiendatakse pärast sõna „ning” sõnadega „taotlusele esitatavad nõuded või”;

35) paragrahvi 95 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

36) paragrahvi 95 lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Tagatist ei nõuta, kui on täidetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 66 lõike 3 alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud tingimused.

(4) Tagatis esitatakse ja vabastatakse ning tagatist kasutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artiklis 66 ning sama artikli lõigete 3 ja 4 alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud alustel ja korras.”;

37) paragrahvi 99 lõike 1 punktist 1 jäetakse välja tekstiosa „isikut tõendava dokumendi,”;

38) paragrahvi 100 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

39) paragrahvi 100 lõikest 6 jäetakse välja tekstiosa „, 30 tööpäeva jooksul andmete muutumisest teadasaamisest arvates”;

40) paragrahvi 104 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Valdkonna eest vastutav minister võib määrusega kehtestada Eestist eksporditud põllumajandustoote eksporditoetuse järelkontrolli tegemise täpsema korra.”;

41) paragrahvi 105 lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Käesoleva seaduse 5. peatüki 2. jao 4. jaotises sätestatud koolikava toetuse andmise üle teostab riiklikku järelevalvet PRIA, teostades järelevalvet ka sellises haridusasutuses, kes ise koolikava toetust ei taotle, kuid osaleb koolikava toetuse rakendamisel.”;

42) paragrahvi 109 lõikes 1 asendatakse läbivalt sõna „taotleja” sõnaga „isiku”;

43) paragrahvi 109 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Korrakaitseorgan võib ühise põllumajanduspoliitika abinõude rakendamiseks esitatud nõuete täitmise ja toetuse saaja tegevuse nõuetele vastavuse kontrollimiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-des 30, 32 ja 49–52 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras ka ühise põllumajanduspoliitika abinõudes osaleva isikuga seotud kolmanda isiku juures, kes valdab nimetatud abinõude rakendamisega seotud andmeid või dokumente, ning toetatava tegevuse elluviimise kohas.”;

44) seaduse 11. peatükki täiendatakse §-ga 1151 järgmises sõnastuses:

§ 1151. Tähtajaks tasumata individuaalse piimatootmiskvoodi ületamise eest arvestatud tasu

(1) Kui põllumajandustootja jätab individuaalse piimatootmiskvoodi ületamise korral nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 80 lõike 3 kohase tasu maksmise kohustuse ja makstava tasu suuruse kohta tehtud otsuse komisjoni määruse (EÜ) nr 595/2004, milles sätestatakse piima- ja piimatootesektoris makse kehtestamist käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 1788/2003 rakenduseeskirjad (ELT L 94, 31.03.2004, lk 22–32), artikli 15 lõikes 1 sätestatud tähtpäevaks täitmata, tasaarvestab PRIA tähtpäevaks maksmata tasu individuaalset piimatootmiskvooti ületanud põllumajandustootjale makstavast toetusrahast.

(2) Kui põllumajandustootja jätab individuaalse piimatootmiskvoodi ületamise eest arvestatud tasu maksmise kohustuse ja makstava tasu suuruse kohta tehtud otsuse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtpäevaks täitmata ja kui mõistliku aja jooksul ei ole võimalik maksmata tasu tasaarvestada, annab PRIA tasu maksmise kohustuse ja makstava tasu suuruse kohta tehtud otsuse sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

(3) Tasaarvestuse võib teha ka pärast individuaalse piimatootmiskvoodi ületamise eest arvestatud tasu maksmise kohustuse ja makstava tasu suuruse kohta tehtud otsuse sundtäitmisele andmist.

(4) Kui põllumajandustootja ei ole individuaalse piimatootmiskvoodi ületamise eest arvestatud tasu käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtpäevaks maksnud, peab individuaalset piimatootmiskvooti ületanud põllumajandustootja maksma viivist aastase määraga kolme kuu euribor iga aasta 1. oktoobri seisuga pluss üks protsent.”;

45) seadust täiendatakse §-ga 1331 järgmises sõnastuses:

§ 1331. Koolipiima toetuse ning koolipuuvilja ja -köögivilja toetuse andmine ning heakskiidu otsus

(1) 2016/2017. õppeaasta kohta antakse puu- ja köögivilja, töödeldud puu- ja köögivilja ning banaanitoote lastele pakkumise toetust (edaspidi koolipuuvilja ja -köögivilja toetus) ning koolipiima toetust Euroopa Liidu asjakohastes õigusaktides, käesoleva seaduse 2015. aasta 1. septembril jõustunud redaktsioonis (RT I, 01.09.2015, 3) ning selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud alustel ja korras.

(2) Käesoleva seaduse 2015. aasta 1. septembril jõustunud redaktsiooni § 44 lõigete 1 ja 2, § 45 lõigete 4 ja 5, § 46 lõike 3 ning § 47 lõigete 5 ja 7 alusel antud õigusaktid kehtivad kuni nende kehtetuks tunnistamiseni.

(3) Käesoleva seaduse 2015. aasta 1. septembril jõustunud redaktsiooni § 44 lõike 3 alusel kehtestatud koolipiima strateegiat ja § 46 lõike 2 alusel kehtestatud koolipuuvilja ja -köögivilja strateegiat rakendatakse kuni nende kehtetuks tunnistamiseni.

(4) 2016/2017. õppeaasta kohta antakse koolipuuvilja ja -köögivilja toetust käesoleva seaduse 2015. aasta 1. septembril jõustunud redaktsiooni § 47 lõike 4 alusel arvutatud ja avaldatud määras.

(5) 2016/2017. õppeaasta kohta koolipuuvilja ja -köögivilja toetuse lisatoetuse andmise otsustab valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga.

(6) 2016/2017. õppeaasta kohta antava koolipuuvilja ja -köögivilja toetuse ning koolipiima toetuse andmise üle tehakse kontrolli käesoleva seaduse 2015. aasta 1. septembril jõustunud redaktsiooni § 45 lõikes 7 ja § 47 lõikes 9 sätestatud korras.

(7) Puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoote pakkumiseks ning seotud tegevuste elluviimiseks heakskiidetud isiku või tema ettevõtte kohta tehtud heakskiidu otsus kehtib heakskiidu otsuses toodud toodete ja tegevuste osas kuni kehtetuks tunnistamiseni.”.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json