Teksti suurus:

Jäätmeseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 25.11.2016, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
21.11.2016 otsus nr 21

Jäätmeseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.11.2016

§ 1.  Jäätmeseaduse muutmine

Jäätmeseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 64 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Saatekiri koostatakse digitaaldokumendina ohtlike jäätmete saatekirjade andmekogus.”;

2) paragrahvi 64 täiendatakse lõigetega 22 ja 23 järgmises sõnastuses:

„(22) Ohtlike jäätmete saatekirjade andmekogu on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, mille eesmärk on ohtlike jäätmete veoste jälgimine reaalajas käesoleva paragrahvi alusel koostatavate saatekirjade andmete alusel.

(23) Ohtlike jäätmete saatekirjade andmekogu asutab ja selle põhimääruse kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

3) paragrahvi 72 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Vastavalt riigieelarve võimalustele antakse kohaliku omavalitsuse üksustele toetust jäätmehoolduse arendamise kulude osaliseks katmiseks.

(2) Toetuse andmise aluseks võetakse aadressiandmete süsteemi infosüsteemis registreeritud järgmiste kohaliku omavalitsuse üksuses asuvate geograafiliste aadressiobjektide arv aasta alguse seisuga:
1) eluruumid;
2) ehitisregistri andmetel elamu kasutusotstarbega hooned, milles ei asu eluruume.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud vahendid jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel proportsionaalselt geograafiliste aadressiobjektide arvule.

(4) Kohalikule omavalitsuse üksusele antakse toetust juhul, kui:
1) tema territooriumil töötab jäätmejaam või on elanikele tagatud jäätmejaama teenuse kasutamine teises kohaliku omavalitsuse üksuses;
2) tema territooriumil on korraldatud jäätmevedu käesoleva seaduse §-de 66–69 tähenduses, kui kohaliku omavalitsuse üksusel on korraldamise kohustus käesoleva seaduse § 135 lõike 2 alusel;
3) tal on kehtiv jäätmekava ja jäätmehoolduseeskiri;
4) ta on asutanud käesoleva seaduse § 711 alusel jäätmevaldajate registri.

(5) Kui kohaliku omavalitsuse üksuse territoorium on käesoleva seaduse § 67 lõike 5 kohaselt jagatud mitmeks veopiirkonnaks, siis kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 2 sätestatud tingimust iga veopiirkonna kohta eraldi ning toetust antakse proportsionaalselt geograafiliste aadressiobjektide arvule, mille osas on tingimus täidetud.

(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud veopiirkondade geograafiliste aadressiobjektide arvu esitab kohaliku omavalitsuse üksus Keskkonnaametile käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud tähtajaks. Kui kohaliku omavalitsuse üksus seda arvu ei esita, siis toetust ei anta.

(7) Kohaliku omavalitsuse üksus esitab Keskkonnaametile iga aasta 31. oktoobriks dokumendid, mis tõendavad käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud tingimuste täitmist.”;

4) seadust täiendatakse §-ga 1081 järgmises sõnastuses:

§ 1081. Jäätmete riikidevahelise veo kontrollikavad

(1) Keskkonnainspektsioon ja Maksu- ja Tolliamet koostavad kontrollikavad vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1013/2006 artikli 50 lõikele 2a.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kontrollikavad avaldatakse Keskkonnaameti veebilehel.”;

5) paragrahvi 135 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Käesoleva seaduse § 72 lõike 4 punktis 2 sätestatud tingimust kohaldatakse haldusreformi seaduses sätestatud korras valdade ja linnade haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksusele § 72 lõikes 1 nimetatud toetuse andmisel alates 2018. aasta 1. oktoobrist.”;

6) seadust täiendatakse §-ga 1369 järgmises sõnastuses:

§ 1369. Jäätmete riikidevahelise veo kontrollikavade avaldamine

Käesoleva seaduse § 1081 lõikes 1 nimetatud kontrollikavad tuleb avaldada hiljemalt 2017. aasta 1. jaanuaril.”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

Käesoleva seaduse § 1 punktis 3 esitatud jäätmeseaduse § 72 lõiked 4–7 ning § 1 punkt 5 jõustuvad 2017. aasta 1. oktoobril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json