Teksti suurus:

Maaeluministri määruste muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.12.2021
Avaldamismärge:RT I, 25.11.2021, 2

Maaeluministri määruste muutmine

Vastu võetud 22.11.2021 nr 64

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 ja § 82 lõike 3, maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse § 18 lõike 1 ja § 202 lõike 1, söödaseaduse § 293 lõike 6, § 294 lõike 6 ja § 295 lõike 6, toiduseaduse § 493 lõike 5, § 494 lõike 6 ja § 495 lõike 6 ning veterinaarseaduse § 87 lõike 7, § 88 lõike 10 ja § 89 lõike 6 alusel.

§ 1.  Maaeluministri 6. veebruari 2019. a määruse nr 12 „Mesilaspere toetus” muutmine

Maaeluministri 6. veebruari 2019. a määruse nr 12 „Mesilaspere toetus” § 1 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „loomatauditõrje seaduse § 4” tekstiosaga „veterinaarseaduse § 5 lõike 1”.

§ 2.  Maaeluministri 26. juuni 2017. a määruse nr 48 „Ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetus” muutmine

Maaeluministri 26. juuni 2017. a määrust nr 48 „Ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 1 asendatakse tekstiosa „põllumajandusministri 25. novembri 1999. a määruse nr 34 „Teatamiskohustuslike ja registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu kinnitamine” 1. osa 1. peatüki 1. jaos” tekstiosaga „veterinaarseaduse § 6 lõikes 2”;

2) paragrahvi 3 lõike 4 punktis 3 asendatakse tekstiosa „loomatauditõrje seaduse §-s 583, 588 või 589” tekstiosaga „veterinaarseaduse §-s 103, 104, 105 või 106”.

§ 3.  Maaeluministri 3. veebruari 2017. a määruse nr 14 „Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus” muutmine

Maaeluministri 3. veebruari 2017. a määrust nr 14 „Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõike 1 punktis 2 asendatakse tekstiosa „loomatauditõrje seaduse §-s 583, 588 või 589” tekstiosaga „veterinaarseaduse §-s 103, 104, 105 või 106”;

2) paragrahvi 5 lõikes 5 ja § 22 lõike 4 punktis 3 asendatakse tekstiosa „loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 5” tekstiosaga „veterinaarseaduse § 35 lõike 1”.

§ 4.  Maaeluministri 30. aprilli 2019. a määruse nr 44 „Põllumajanduskindlustustoetus” muutmine

Maaeluministri 30. aprilli 2019. a määruse nr 44 „Põllumajanduskindlustustoetus” § 2 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „loomatauditõrje seaduse §-s 583, 588 või 589” tekstiosaga „veterinaarseaduse §-s 103, 104, 105 või 106”.

§ 5.  Maaeluministri 20. detsembri 2019. a määruse nr 89 „Toidu-, sööda- ja veterinaarjärelevalve tasu maksmise, sularahas vastuvõtmise ja maksmise kontrollimise ning enammakstud järelevalvetasu tagastamise kord” muutmine

Maaeluministri 20. detsembri 2019. a määrust nr 89 „Toidu-, sööda- ja veterinaarjärelevalve tasu maksmise, sularahas vastuvõtmise ja maksmise kontrollimise ning enammakstud järelevalvetasu tagastamise kord” muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambulis asendatakse tekstiosa „veterinaarkorralduse seaduse § 357 lõike 6 ja § 359 lõike 4” tekstiosaga „veterinaarseaduse § 88 lõike 10 ja § 89 lõike 6”;

2) paragrahvi 3 lõiked 2–5 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Põllumajandus- ja Toiduamet teeb eelmise kalendrikuu jooksul tehtud järelevalve toimingute eest järelevalvetasu sissenõudmise otsuse iga kalendrikuu seitsmendaks kuupäevaks.

(3) Järelevalvetasu sissenõudmisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus) (ELT L 95, 07.04.2017, lk 1–142), IV lisas ning veterinaarseaduses sätestatud ja selle alusel kehtestatud määrades arvestab ametnik olenevalt tehtud veterinaarjärelevalve toimingust loomade liiki ja arvu, loomade kaalu, loomse saaduse kogust, saadetiste arvu, toimingut tegevate ametnike arvu ning toimingu tegemiseks kulunud aega või üksikjuhtudel käitlemisettevõttes või selle osas tehtud veterinaarjärelevalve toimingute arvu.

(4) Veterinaarseaduse § 87 lõikes 3, toiduseaduse §-s 491 ja söödaseaduse §-s 291 nimetatud järelevalvetoimingute eest järelevalvetasu sissenõudmisel arvestatakse toimingut tegevate ametnike arvu ning toimingu tegemiseks kulunud aega.

(5) Järelevalvetasu sissenõudmise otsus tehakse kohustatud isikule teatavaks viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates elektroonilise kättetoimetamisega, kui isik on andnud selleks nõusoleku.”;

3) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Kui kohustatud isik ei ole andnud nõusolekut, et järelevalvetasu sissenõudmise otsus tehakse talle teatavaks elektroonilise kättetoimetamisega, teeb Põllumajandus- ja Toiduamet nimetatud otsuse isikule teatavaks, toimetades otsuse paberärakirja või -väljavõtte isikule kätte otse või posti teel viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.”;

4) paragrahvi 3 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Kohustatud isik kannab järelevalvetasu üle otsuses näidatud pangakontole 28 päeva jooksul järelevalvetasu sissenõudmise otsuse saamise päevast arvates, kasutades otsuses märgitud viitenumbrit.”;

5) paragrahvi 4 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 4. Järelevalvetasu maksmine looma, loomse saaduse, loomse paljundusmaterjali, heina ja põhu ning toidu ja sööda Eestisse toimetamise korral”;

6) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Looma, loomse saaduse, loomse paljundusmaterjali, heina ja põhu ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 47 lõike 2 punkti a alusel kehtestatud loetelus nimetamata toidu ja sööda Eestisse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 3 punktis 40 sätestatud tähenduses toimetamise korral maksab kohustatud isik järelevalvetasu enne kauba tolliprotseduurile suunamist Põllumajandus- ja Toiduameti esitatud järelevalvetasu sissenõudmise otsuses märgitud summas.”;

7) paragrahvi 4 lõikes 2 asendatakse sõna „Ametnik” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet”;

8) paragrahvi 4 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „veterinaarkorralduse seaduse § 357 lõike 5” tekstiosaga „veterinaarseaduse § 88 lõike 9”;

9) paragrahvi 5 teksti sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõna „ametnik” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet”;

10) paragrahvi 8 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Põllumajandus- ja Toiduamet teeb enammakstud järelevalvetasu tagastamise otsuse ning tagastab kohustatud isikule ettenähtust suuremas summas makstud järelevalvetasu (edaspidi enammakstud järelevalvetasu) veterinaarseaduse § 89 lõike 1 kohaselt.

(2) Kohustatud isikul on kahe aasta jooksul järelevalvetasu maksmise päevast arvates õigus esitada Põllumajandus- ja Toiduametile kirjalik taotlus enammakstud järelevalvetasu tagastamiseks, kui enammakstud järelevalvetasu ei ole tagastatud veterinaarseaduse § 89 lõike 1 kohaselt. Taotlusele tuleb lisada ka järelevalvetasu maksmist tõendav dokument.”;

11) paragrahvis 11 asendatakse sõna „kalendripäeva” sõnaga „päeva”.

§ 6.  Maaeluministri 17. detsembri 2020. a määruse nr 78 „Toidu-, sööda- ja veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määr 2021. aastal” muutmine

Maaeluministri 17. detsembri 2020. a määruse nr 78 „Toidu-, sööda- ja veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määr 2021. aastal” preambulis asendatakse tekstiosa „veterinaarkorralduse seaduse § 353 lõike 8” tekstiosaga „veterinaarseaduse § 87 lõike 7”.

§ 7.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. detsembril 2021. a.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json