Teksti suurus:

Biostimulaatorite, hormoonpreparaatide ja muude ainete nimekiri, mille käitlemine põllumajandusloomadel kasutamise eesmärgil on keelatud, ning nimetatud ainete põllumajandusloomade raviks kasutamise erijuhud

Biostimulaatorite, hormoonpreparaatide ja muude ainete nimekiri, mille käitlemine põllumajandusloomadel kasutamise eesmärgil on keelatud, ning nimetatud ainete põllumajandusloomade raviks kasutamise erijuhud - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 25.11.2021, 9

Biostimulaatorite, hormoonpreparaatide ja muude ainete nimekiri, mille käitlemine põllumajandusloomadel kasutamise eesmärgil on keelatud, ning nimetatud ainete põllumajandusloomade raviks kasutamise erijuhud1

Vastu võetud 12.01.2009 nr 5
RTL 2009, 8, 95
jõustumine 23.01.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.11.2020RT I, 17.11.2020, 820.11.2020
22.11.2021RT I, 25.11.2021, 101.12.2021

Määrus kehtestatakse «Ravimiseaduse» § 15 lõike 6 alusel.

§ 1.   Biostimulaatorite, hormoonpreparaatide ja muude ainete nimekiri, mille käitlemine põllumajandusloomadel kasutamise eesmärgil on keelatud

  Põllumajandusloomadel kasutamise eesmärgil on keelatud käidelda järgmisi biostimulaatoreid, hormoonpreparaate ja muid aineid:
  1) komisjoni määruse (EL) nr 37/2010, mis käsitleb farmakoloogilisi toimeaineid ja nende liigitust loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi (ELT L 15, 20.01.2010, lk 1–72), lisa tabelis 2 nimetatud farmakoloogilised toimeained;
[RT I, 17.11.2020, 8 - jõust. 20.11.2020]
  2) androgeense, gestageense või östrogeense toimega ained, sealhulgas 17β-östradiool ja selle estrilaadsed derivaadid;
  3) stilbeenid ja stilbeeni derivaadid ning nende soolad ja estrid;
  4) türeostaatikumid;
  5) nõukogu otsuse 1999/879/EÜ, mis käsitleb veiste somatotropiini turuleviimist ja manustamist ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus 90/218/EMÜ (EÜT L 331, 23.12.1999, lk 71–72), artiklis 1 nimetatud veiste somatotropiinid (BST);
  6) β-agonistid.

§ 2.   Biostimulaatorite, hormoonpreparaatide ja muude ainete põllumajandusloomade raviks kasutamise erijuhud

  (1) Paragrahvis 1 nimetatud aineid võib pärast seda, kui põllumajanduslooma on läbi vaadanud veterinaararst, kasutada sigimishäirete raviks, sealhulgas soovimatu tiinuse katkestamiseks, ning β-agoniste võib manustada lehmadel poegimisaegse tokolüüsi esilekutsumiseks, samuti kabjalistel respiratoorsete häirete, lodiluu sündroomi ja laminiidi raviks ja tokolüüsi esilekutsumiseks järgmiselt:
  1) testosterooni, progesterooni või eelnimetatud ainete neid derivaate, millest lähteaine hüdrolüüsi tulemusena kergesti vabaneb, sisaldavat veterinaarravimit kas süstitava ravimvormina või emakaspiraalina veterinaarseaduse § 30 lõike 1 kohaselt identifitseeritud põllumajandusloomal;
[RT I, 25.11.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]
  2) suu kaudu manustatavat allüültrenbolooni või β-agoniste sisaldavat veterinaarravimit muul eesmärgil kui liha tootmiseks kasvatataval hobuslasel;
  3) β-agoniste sisaldavat veterinaarravimit süstitava ravimvormina poegival lehmal tokolüüsi esilekutsumiseks.

  (2) Paragrahvis 1 nimetatud aineid võib kasutada inna sünkroniseerimiseks, loodete implanteerimise jaoks doonorite ja retsipientide ettevalmistamiseks ning akvakultuurlooma puhul soo muutmiseks järgmiselt:
  1) androgeense, gestageense või östrogeense toimega veterinaarravimit, välja arvatud 17β-östradiool ja selle estrilaadsed derivaadid, pärast seda, kui põllumajanduslooma on läbi vaadanud veterinaararst, veterinaarseaduse § 30 lõike 1 kohaselt identifitseeritud põllumajandusloomal;
[RT I, 25.11.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]
  2) androgeense toimega veterinaarravimit akvakultuurlooma esimese kolme elukuu kestel tema soo muutmiseks.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]
1 nõukogu direktiiv 96/22/EÜ, mis käsitleb teatavate hormonaalse või türostaatilise toimega ainete ja beetaagonistide kasutamise keelamist loomakasvatuses ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 81/602/EMÜ, 88/146/EMÜ ja 88/299/EMÜ (EÜT L 125, 23.05.1996, lk 3–9), muudetud direktiividega 2003/74/EÜ (ELT L 262, 14.10.2003, lk 17–21) ja 2008/97/EÜ (ELT L 318, 28.11.2008, lk 9–11).

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json