Teksti suurus:

Põllumajanduskindlustustoetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 25.11.2021, 18

Põllumajanduskindlustustoetus

Vastu võetud 30.04.2019 nr 44
RT I, 03.05.2019, 9
jõustumine 06.05.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.06.2021RT I, 18.06.2021, 2421.06.2021
22.11.2021RT I, 25.11.2021, 201.12.2021

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsäte 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” (edaspidi arengukava) meetme 17 „Riskijuhtimine” tegevuse liigi 17.1 „Saagi, loomade ja taimede kindlustuse maksed” raames antava põllumajanduskindlustustoetuse (edaspidi toetus) andmise ja kasutamise tingimused ning kord.

2. peatükk Toetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse määr ja suurus 

§ 2.   Toetuse taotleja

  (1) Toetust võib taotleda Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 12 lõike 11 tähenduses aktiivne põllumajandustootja (edaspidi taotleja).

  (2) Taotlejal ei ole riikliku maksu võlga või riikliku maksu võla tasumine on ajatatud ning maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas.

  (3) Taotleja kohta ei ole karistusregistrisse kantud karistusandmeid veterinaarseaduse §-s 103, 104, 105 või 106, söödaseaduse §-s 33, 34 või 35, taimekaitseseaduse §-s 97 või 1002, loomakaitseseaduse §-s 661, 662, 666 või 6610 ega karistusseadustiku §-s 522, 551, 192, 193, 209, 210, 212, 264, 354, 359, 364, 365 või 367 sätestatud süüteo toimepanemise eest.
[RT I, 25.11.2021, 2 - jõust. 01.12.2021]

  (4) Taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi.

  (5) Taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või välja kuulutatud pankrotti.

§ 3.   Toetatav tegevus

  (1) Toetust antakse järgmiste põllumajanduskultuuride või nende saagi või loomade (edaspidi kindlustatud ese) kindlustamise eest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487–548) artiklites 36 ja 37 sätestatud tingimustel:
  1) teraviljakultuur;
  2) õli- ja kiukultuur;
  3) söödakultuur;
  4) kartul;
  5) köögiviljakultuur;
  6) puuviljakultuur;
  7) marjakultuur;
  8) dekoratiivkultuur;
  9) veis;
  10) siga;
  11) lammas;
  12) kits;
  13) hobune (välja arvatud võistlus- ja ratsahobune);
  14) kodulind;
  15) mesilaspere.

  (2) Toetusega hüvitatakse ühe kindlustusperioodi kindlustusmaksed. Kindlustusperioodi pikkus võib olla kuni 12 kalendrikuud.

  (3) Kindlusleping ei või olla sõlmitud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

§ 4.   Kindlustusandja

  Kindlustuslepingu võib sõlmida Eestis kindlustustegevuseks õigust omava kindlustusandjaga.

§ 5.   Toetuse määr

  Toetust antakse kuni 70 protsenti kindlustusperioodil tasutud kindlustusmaksetest.

3. peatükk Toetuse taotlemine 

§ 6.   Taotluse esitamine ja taotluse esitamise tähtaeg

  (1) Toetuse saamiseks esitab taotleja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) e-teenuse keskkonna kaudu selleks ettenähtud tähtajal PRIAle avalduse ja selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi koos taotlus).

  (2) PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja ametlikus võrguväljaandes Ametlikud Teadaanded ja oma veebilehel.

  (3) PRIA teatab taotluste vastuvõtmise lõpetamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded ja oma veebilehel, kui toetuse andmiseks ettenähtud vahendid on lõppenud.
[RT I, 18.06.2021, 24 - jõust. 21.06.2021]

§ 7.   Nõuded taotlusele

  (1) Taotleja esitab avalduses järgmised andmed:
  1) taotleja nimi, isiku- või registrikood, taotleja esindaja nimi ja kontaktandmed;
  2) teave § 3 lõikes 1 nimetatud kindlustatud eseme kohta, sealhulgas koguselised näitajad;
  3) [kehtetu - RT I, 18.06.2021, 24 - jõust. 21.06.2021]
  4) [kehtetu - RT I, 18.06.2021, 24 - jõust. 21.06.2021]
  5) [kehtetu - RT I, 18.06.2021, 24 - jõust. 21.06.2021]
  6) taotletava toetuse suurus.

  (2) Lisaks avaldusele esitab taotleja kindlustuspakkumuse, mis sisaldab muu hulgas järgmisi andmeid:
  1) kindlustusandja ärinimi ja äriregistri kood;
  2) teave § 3 lõikes 1 nimetatud kindlustatud eseme kohta;
  3) teave Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 37 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastava kindlustusriski kohta;
  4) teave, et kahju hüvitatakse üksnes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 37 lõikes 2 või 3 nimetatud juhul;
  5) kindlustusväärtus;
  6) kindlustusmakse suurus;
  7) kindlusperioodi pikkus.

4. peatükk Taotluse menetlemine 

§ 8.   Taotluse vastuvõtmine

  PRIA kontrollib taotluse vastuvõtmisel nõutavate dokumentide olemasolu.

§ 9.   Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

  PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja, taotletava toetuse aluseks olevate dokumentide ja neis sisalduvate andmete vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

§ 10.   Taotluste hindamine
[Kehtetu - RT I, 18.06.2021, 24 - jõust. 21.06.2021]

§ 11.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Toetuseks ettenähtud vahendite piires rahuldatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 2 alusel nõuetele vastavad taotlused. Toetuse andmiseks ettenähtud vahendite lõppemise korral rahuldatakse ajaliselt varem esitatud nõuetele vastav taotlus.
[RT I, 18.06.2021, 24 - jõust. 21.06.2021]

  (2) [Kehtetu - RT I, 18.06.2021, 24 - jõust. 21.06.2021]

  (3) Taotlus vastab nõuetele, kui taotleja, taotlus ja toetatav tegevus vastavad Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

  (4) Kui taotluse nõuetele vastavuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotleja, taotlus või toetatav tegevus ei vasta toetuse saamiseks esitatud nõuetele, teeb PRIA Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 4 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (5) PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise päevast.
[RT I, 18.06.2021, 24 - jõust. 21.06.2021]

5. peatükk Nõuded toetuse saajale ning toetuse maksmise tingimused ja kord 

§ 12.   Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja sõlmib hiljemalt ühe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest nõuetekohase kindlustuslepingu ning esitab maksetaotluse ja kindlustusmakse tasumist tõendavad dokumendid.

  (2) Toetuse saaja täidab kuni kindlustusperioodi lõpuni järgmisi kohustusi:
  1) tagab toetuse maksmise aluseks olevate dokumentide nõuetekohasuse ja kulude vastavuse toetuse määramise aluseks olnud tingimustele;
  2) vastab § 2 lõigetes 2‒5 sätestatud nõuetele;
  3) võimaldab teostada toetuse kasutamise üle järelevalvet ja teha muid toetuse saamisega seotud kontrolle ning osutama selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldama viibida toetuse saaja kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente kohapeal;
  4) esitab järelevalve teostamiseks või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid määratud tähtaja jooksul;
  5) eristab selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;
  6) teavitab viivitamata PRIA-t taotluses esitatud andmete muutumisest või kindlustuslepingu tingimuste muutmisest.

§ 13.   Toetuse maksmise aluseks olevate dokumentide esitamine

  (1) Toetuse maksmiseks esitab toetuse saaja pärast kindluslepingu sõlmimist ja kindlustusmaksete täielikku või osadena tasumist PRIA-le PRIA e-teenuse keskkonna kaudu maksetaotluse koos kindlustusmakse tasumist tõendava maksekorralduse ärakirja või väljatrükiga või arvelduskonto väljavõttega.

  (2) Maksetaotluse esmakordse esitamise korral esitab toetuse saaja lisaks kindlustuslepingu, kindlustuspoliisi ja maksegraafiku ärakirjad.

  (3) Maksetaotluses esitab toetuse saaja järgmised andmed:
  1) toetuse saaja nimi, isiku- või registrikood ja selle taotluse viitenumber, mille kohta maksetaotlus esitatakse;
  2) teave kindlustusmakse osalise või täieliku tasumise kohta;
  3) teave kindlustusmakse tasumist tõendavate dokumentide kohta.

  (4) Toetuse saaja võib aastas esitada kuni neli maksetaotlust.

§ 14.   Toetuse maksmine ja maksmisest keeldumine

  (1) PRIA teeb toetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole 30 tööpäeva jooksul arvates §-s 13 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.

  (2) PRIA teeb toetuse maksmisest keeldumise otsuse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 81 lõikes 3 sätestatud juhtudel 25 tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest.

  (3) Toetuse maksmisest keeldumise otsuse korral tunnistab PRIA taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks.

§ 15.   Dokumentide säilitamine

  Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Nimetatud dokumente säilitab PRIA kuni 2032. aasta 31. detsembrini.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json