Teksti suurus:

Veterinaararsti sobivustesti koostamise, korraldamise ja hindamise ning sobivustesti tulemustest teatamise kord

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 25.11.2021, 22

Veterinaararsti sobivustesti koostamise, korraldamise ja hindamise ning sobivustesti tulemustest teatamise kord

Vastu võetud 23.11.2021 nr 66

Määrus kehtestatakse veterinaarseaduse § 15 lõike 6 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse väljaspool Euroopa Liidu liikmesriiki, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriiki või Šveitsi veterinaararsti kvalifikatsiooni omandanud isiku (edaspidi taotleja) poolt veterinaararsti kutsetegevuse loa saamiseks sooritatava sobivustesti koostamise, korraldamise ja hindamise ning sobivustesti tulemustest teatamise kord.

§ 2.  Sobivustesti koostamine

  (1) Veterinaararsti sobivustesti (edaspidi sobivustest) koostab Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut.

  (2) Sobivustest peab võimaldama kontrollida ja hinnata taotleja kutse-, eri- ja ametialaseid teadmisi ning oskusi ja vilumust, mis on vajalikud Eestis veterinaarteenuse osutamiseks.

  (3) Sobivustest peab lisaks lõikes 2 nimetatule võimaldama kontrollida ja hinnata vähemalt:
  1) teadmisi Eestis veterinaarkorraldust, loomatervist, toiduohutust ja -hügieeni, loomade ravimist ja söötmist reguleerivatest õigusaktidest ning riikliku veterinaarjärelevalve ja veterinaarkontrolli toimimisest;
  2) teadmisi veterinaararsti kutse-eetikast ja heast veterinaarsest tavast.

§ 3.  Sobivustesti korraldamine

  (1) Veterinaararsti sobivustesti korraldab Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut.

  (2) Sobivustest korraldatakse taotleja avalduse alusel veterinaarseaduse § 15 lõikes 5 sätestatud tähtaja jooksul.

  (3) Sobivustesti korraldamise taotlemiseks esitab taotleja Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi direktorile (edaspidi direktor) avalduse, mis sisaldab haldusmenetluse seaduse § 14 lõikes 3 nimetatud andmeid.

  (4) Avaldusele lisatakse järgmiste dokumentide koopiad:
  1) veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendav dokument;
  2) kutsealal töötamist tõendav dokument selle olemasolu korral;
  3) Põllumajandus- ja Toiduameti otsus veterinaararsti kutsetegevuse loa andmisest keeldumise kohta.

  (5) Sobivustesti korraldamiseks moodustab direktor eksamikomisjoni, lähtudes Eesti Maaülikooli õppekorralduseeskirjast ning bakalaureuse- ja magistrikraadi andmise tingimustest ja korrast. Eksamikomisjoni kaasatakse vähemalt üks veterinaararste ühendava erialaorganisatsiooni esindaja.

  (6) Sobivustesti toimumise täpse aja määrab eksamikomisjon.

  (7) Vähemalt 20 tööpäeva enne sobivustesti toimumist toimetatakse taotlejale lõikes 3 nimetatud avalduses märgitud viisil kätte dokument, milles on kajastatud sobivustesti toimumise kuupäev, koht, vorm ja täpsem hindamise kord ning sisulised ainevaldkonnad.

  (8) Taotleja kinnitab Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudile oma soovi sobivustest sooritada, registreerudes sobivustestile kirjalikult, elektrooniliselt või kirjalikku taas esitamist võimaldavas vormis hiljemalt kümme tööpäeva enne sobivustesti toimumise päeva.

  (9) Registreerunud taotleja lubatakse sobivustestile isikut tõendava dokumendi esitamise alusel.

§ 4.  Sobivustesti tulemuste hindamise ja tulemustest teatamise kord

  (1) Sobivustesti tulemusi hindab eksamikomisjon haridus- ja teadusministri 16. augusti 2019. a määruses nr 36 „Kõrgharidustaseme ühtne hindamissüsteem ning diplomi ja akadeemilise õiendi andmise tingimused ja kord” ning Eesti Maaülikooli õppekorralduseeskirjas kehtestatud korras.

  (2) Sobivustesti tulemused vormistatakse protokolliga, kuhu kantakse:
  1) protokolli koostamise kuupäev;
  2) sobivustesti toimumise kuupäev ja koht;
  3) sobivustesti toimumisel viibinud eksamikomisjoni liikmete nimed;
  4) sobivustestile registreerunud taotlejate nimed;
  5) sobivustesti sooritama saabunud taotlejate nimed;
  6) sobivustesti sooritama saabunud taotlejate tulemused;
  7) eksamikomisjoni põhjendatud otsus sobivustesti sooritamise kohta.

  (3) Dokument sobivustesti tulemuse kohta toimetatakse taotlejale kätte § 3 lõikes 3 nimetatud avalduses märgitud viisil kümne tööpäeva jooksul eksamikomisjoni otsuse tegemise päevast arvates.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. detsembril 2021. a.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json