Teksti suurus:

Riikliku veterinaararstide registri põhimäärus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT I, 25.11.2021, 23

Riikliku veterinaararstide registri põhimäärus

Vastu võetud 23.11.2021 nr 67

Määrus kehtestatakse veterinaarseaduse § 21 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Andmekogu nimi ja eesmärk

  (1) Andmekogu ametlik nimi on „Riiklik veterinaararstide register”.

  (2) Riikliku veterinaararstide registri (edaspidi register) eesmärk on tagada:
  1) tarbijale teave veterinaarteenuse osutamise õigusega veterinaararstide kohta;
  2) veterinaarteenuse tõhus veterinaarjärelevalve;
  3) vajalike andmete kogumine veterinaaria valdkonna paremaks korraldamiseks.

§ 2.  Registri vastutav töötleja

  Registri vastutav töötleja (edaspidi töötleja) on Põllumajandus- ja Toiduamet.

§ 3.  Registri kasutajad

  (1) Töötleja määrab oma ametniku või töötaja registri administraatori õigustega kasutajaks (edaspidi administraator). Administraator täidab töötleja ülesandeid, sealhulgas annab töötleja ametnikule või töötajale juurdepääsuõiguse registri tehnoloogilisele keskkonnale. Administraatoril on õigus pääseda ligi kõigile andmetele ja logidele ning ta võib muuta andmeid, kui see on vajalik süsteemi tõrgeteta töö või andmetervikluse tagamiseks.

  (2) Töötleja määrab oma ametniku või töötaja registri volitatud kasutajaks (edaspidi volitatud kasutaja). Volitatud kasutaja täidab töötleja ülesandeid, sealhulgas kogub, salvestab, korrastab, muudab, säilitab, avalikustab ja kustutab registriandmeid. Volitatud kasutajal on õigus pääseda ligi andmetele ulatuses, mis on vajalik tema ameti- või tööülesannete täitmiseks.

§ 4.  Registri pidamine

  (1) Registrit peetakse veebipõhise liidesega ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna digitaalselt ning andmeid töödeldakse digitaalselt infosüsteemi pidamiseks välja töötatud tarkvaraga.

  (2) Maaeluministeerium majutab registri digitaalset andmebaasi ja korraldab tehnoloogilise keskkonna haldamist.

  (3) Andmed on registris digitaalkujul. Andmeid säilitatakse digitaalselt ja arhiveeritakse veterinaarseaduse § 21 lõike 8 kohaselt.

  (4) Register koosneb:
  1) digitaalsest andmebaasist;
  2) kande alusdokumentidest;
  3) arhiveeritud registriandmetest.

§ 5.  Registri turvaklass

  Registri turvaklass on K1T1S2. Registri turbeaste on keskmine (M).

2. peatükk Registrisse kantavad andmed ja andmete allikad 

§ 6.  Üldandmed veterinaararsti kutsetegevuse luba taotleva isiku ja seda omava veterinaararsti kvalifikatsiooniga isiku kohta

  (1) Registrisse kantakse veterinaararsti kutsetegevuse luba (edaspidi kutsetegevuse luba) taotleva isiku ja seda omava veterinaararsti kvalifikatsiooniga isiku (selles paragrahvis edaspidi koos isik) kohta järgmised isikuandmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) eelmine ees- ja perekonnanimi või eelmised ees- ja perekonnanimed;
  3) isikukood või selle puudumise korral sünniaasta, -kuu ja -päev;
  4) isikut tõendava dokumendi nimetus ja number, kui isik ei ole kantud Eesti rahvastikuregistrisse;
  5) kontaktandmed: telefoninumber, e-posti aadress ja postiaadress;
  6) eelmise töökoha asukoha riik.

  (2) Registrisse kantakse isiku kohta järgmised veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendavad andmed:
  1) eriala;
  2) spetsialiseerumine: kitsam eriala selle olemasolu korral;
  3) veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendava dokumendi nimetus ja number;
  4) veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendava dokumendi väljastanud õppeasutuse nimi ja dokumendi väljaandmise aeg;
  5) õppeasutusse immatrikuleerimise aasta;
  6) veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendava dokumendi väljastamise riik;
  7) varasem veterinaararsti kvalifikatsiooni tunnustamine Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Šveitsis.

  (3) Registrisse kantakse isiku kohta järgmised veterinaarseaduse § 20 kohast erialast täiendamist tõendavad andmed:
  1) erialase täiendamise aeg;
  2) erialase täiendamise tundide arv;
  3) erialast täiendamist korraldanud koolitaja, juhendaja või asutuse nimi;
  4) erialase täiendamise sisu.

  (4) Registrisse kantakse isiku töökoha aadress ning juriidilise isiku või füüsilisest isikust ettevõtja ärinimi ja registrikood.

  (5) Registrisse kantakse isikule volitatud veterinaararsti õiguste andmise kohta järgmised andmed:
  1) volituse alguse kuupäev;
  2) volituse lõppemise kuupäev;
  3) järelevalvepiirkond: maakond, järelevalveobjekt.

§ 7.  Andmed kutsetegevuse loa kohta

  Registrisse kantakse kutsetegevuse loa kohta järgmised andmed:
  1) Põllumajandus- ja Toiduameti otsus kutsetegevuse loa andmise või andmisest keeldumise kohta koos otsuse numbri ja otsuse tegemise kuupäevaga;
  2) kutsetegevuse loa number;
  3) kutsetegevuse loa väljaandmise riik;
  4) Põllumajandus- ja Toiduameti otsus kutsetegevuse loa kehtivuse peatamise kohta koos otsuse numbri ja otsuse tegemise kuupäevaga;
  5) kutsetegevuse loa kehtivuse peatamise aeg;
  6) Põllumajandus- ja Toiduameti otsus kutsetegevuse loa kehtetuks tunnistamise kohta koos otsuse numbri ja otsuse tegemise kuupäevaga;
  7) kutsetegevuse loa kehtetuks tunnistamise või kehtetuks muutumise alus;
  8) veterinaararsti registriandmete arhiveerimise kuupäev.

§ 8.  Andmed ettekirjutuse kohta

  Registrisse kantakse veterinaararsti kutsetegevust käsitleva ettekirjutuse kohta järgmised andmed:
  1) ettekirjutuse teinud majandushaldusasutuse nimetus ning ettekirjutuse teinud isiku nimi;
  2) ettekirjutuse kuupäev ja number;
  3) ettekirjutuse sisu ja õiguslik alus;
  4) ettekirjutuse põhjendus;
  5) ettekirjutuse täitmise tähtaeg;
  6) ettekirjutuse täitmise või täitmata jätmise andmed;
  7) ettekirjutuse vaidlustamise korral kuni vaide või kaebuse suhtes tehtud otsuse jõustumiseni märge vaidlustamise kohta;
  8) ettekirjutuse kehtetuks tunnistamise otsuse olemasolu korral otsuse kehtetuks tunnistamise aeg ja ulatus.

§ 9.  Andmed tegutsemiskeelu kohta

  Registrisse kantakse kriminaalasjas jõustunud kohtuotsusega määratud tegutsemiskeelu kohta järgmised andmed:
  1) keeldu kohaldava kohtulahendi kuupäev ja number ning lahendi teinud kohtu nimetus;
  2) keelu kehtima hakkamise aeg;
  3) keelu kehtivuse lõppemise aeg;
  4) keelu ulatus.

§ 10.  Andmekogudest saadavad andmed

  (1) Riigi infosüsteemi haldussüsteemis muu andmekogu põhiandmeteks määratud andmed saadakse sellest andmekogust, kuhu neid põhiandmetena kogutakse.

  (2) Andmevahetus teiste andmekogudega toimub avaliku teabe seaduse § 439 lõike 1 punkti 5 alusel kehtestatud korras riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu.

§ 11.  Andmeandjatelt saadavad andmed

  (1) Kutsetegevuse luba taotlevalt isikult ja seda omavalt veterinaararsti kvalifikatsiooniga isikult saadakse § 6 lõigetes 1–4 ja §-s 9 nimetatud andmed.

  (2) Töötlejalt saadakse § 6 lõikes 5 ning §-des 7 ja 8 nimetatud andmed.

3. peatükk Registriandmete töötlemine ja registri tegevuse lõpetamine 

§ 12.  Andmete registrisse kandmine

  (1) Registrisse kannavad andmeid:
  1) töötleja;
  2) kutsetegevuse luba taotlev isik ja seda omav veterinaararsti kvalifikatsiooniga isik.

  (2) Töötleja kannab temale esitatud dokumentides sisalduvad andmed ning kutsetegevuse loa ja ettekirjutuse andmed registrisse hiljemalt andmete saamisele, andmete aluseks oleva otsuse või ettekirjutuse tegemisele järgneval tööpäeval.

  (3) Kutsetegevuse luba taotlev isik ja seda omav veterinaararsti kvalifikatsiooniga isik esitab andmed Eesti teabevärava või töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavas infosüsteemis, elektroonilises vormis digitaalallkirjastatult või kirjalikult paberil. Eesti teabevärava ja töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavas infosüsteemis identifitseeritakse andmete esitaja ID-kaardi abil ning registrisse andmete kandmise või registriandmete muutmise taotlust ei pea digitaalallkirjastama.

§ 13.  Registriandmete parandamine

  (1) Töötleja kontrollib registriandmete õigsust, kui esineb põhjendatud kahtlus, et registriandmed ei ole õiged. Töötleja kannab registriandmete ebaõigsuse kahtluse kohta registrisse teabe, mis jääb sinna kuni andmete õigsuse tuvastamiseni või nende parandamiseni.

  (2) Registriandmete parandamine on ebaõigete registriandmete õigeks muutmine töötleja poolt. Registriandmed on ebaõiged, kui need ei vasta kande aluseks olnud dokumentides esitatud andmetele, kui muudes seaduse alusel asutatud andmekogudes on samu andmeid uuendatud või kui registriandmetes on keele- või trükiviga või muu vormilist laadi viga.

  (3) Töötleja parandab ebaõiged registriandmed hiljemalt andmete ebaõigsusest teadasaamise päevale järgneval tööpäeval.

§ 14.  Andmete registrisse kandmise aluseks olevad dokumendid

  Registrisse kantakse andmed järgmiste dokumentide alusel:
  1) kutsetegevuse loa taotlus;
  2) isikut tõendav dokument, kui isik ei ole kantud Eesti rahvastikuregistrisse;
  3) veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendav dokument, vajaduse korral koos veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendava dokumendi väljastanud õppeasutuse loomaarstiõppe õppekava ja Eesti Maaülikooli hinnanguga kutsetegevuse loa taotleja läbitud õppekava Eesti asjakohasele õppekavale vastavuse kohta;
  4) Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi või Šveitsi pädeva asutuse väljastatud tõend veterinaararsti kvalifikatsiooni tunnustamise kohta;
  5) veterinaararsti sobivustesti sooritamist või veterinaarseaduse § 15 lõike 5 kohast täiendusõppe lõpuhindamise läbimist tõendav dokument;
  6) veterinaarseaduse § 20 kohast erialast täiendamist tõendav dokument;
  7) Põllumajandus- ja Toiduameti tehtud asjakohane otsus;
  8) kohtuotsus, millega on veterinaararstilt ära võetud veterinaarteenuse osutamise õigus;
  9) veterinaararsti tegevust käsitlev ettekirjutus;
  10) registriandmete muutmise taotlus.

§ 15.  Registriandmete kehtetuks tunnistamine

  (1) Registriandmed tunnistatakse kehtetuks järgmistel juhtudel:
  1) kutsetegevuse loa andmisest keeldumise otsuse korral;
  2) kutsetegevuse loa kehtetuks tunnistamise või kehtetuks muutumise korral.

  (2) Kehtetuks tunnistatud registriandmeid ja nende alusdokumente säilitatakse arhiivis veterinaarseaduse § 21 lõikes 7 sätestatud tähtaja jooksul. Arhiveeritud registriandmetele tagab töötleja juurdepääsu õigustatud huvi korral.

  (3) Säilitustähtaja möödumisel kehtetuks tunnistatud registriandmed kustutatakse.

§ 16.  Juurdepääs registriandmetele

  (1) Töötlejal on juurdepääs kõigile registriandmetele.

  (2) Kutsetegevuse luba taotleval isikul ja seda omaval veterinaararsti kvalifikatsiooniga isikul on registris juurdepääs enda andmetele Eesti teabevärava või töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavas süsteemis.

  (3) Registriandmetest on avalikud § 6 lõike 1 punktis 1 ja lõikes 5 ning § 7 punktides 2 ja 5 nimetatud andmed kutsetegevuse luba omava veterinaararsti kvalifikatsiooniga isiku kohta. Volitatud veterinaararsti kohta avalikustatakse ka § 6 lõike 1 punktis 5 nimetatud andmed.

  (4) Avalikud registriandmed tehakse avalikkusele kättesaadavaks Eesti teabevärava kaudu ning avalikustatakse töötleja veebilehel.

§ 17.  Registriandmete logimine

  (1) Andmete registrisse kandmine, sealhulgas registriandmete muutmine, logitakse. Logis säilitatakse kande sisu, kuupäev ja kellaaeg ning kande tegija nimi.

  (2) Logi säilitatakse kolm aastat kande tegemisest arvates.

  (3) Säilitustähtaja möödumisel logi kustutatakse.

§ 18.  Registri tegevuse lõpetamine

  Registri tegevus lõpetatakse kooskõlas arhiiviseaduses ja avaliku teabe seaduses sätestatud nõuetega.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 19.  Rakendussätted

  (1) Registrina käsitatakse riiklikku veterinaararstide registrit, mis on asutatud põllumajandusministri 7. aprilli 2015. a määrusega nr 30 „Riikliku veterinaararstide registri põhimäärus”.

  (2) Põllumajandusministri 7. aprilli 2015. a määrusega nr 30 „Riikliku veterinaararstide registri põhimäärus” sätestatud andmete töötlemist jätkatakse käesolevas määruses sätestatud andmete puhul.

§ 20.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. detsembril 2021. a.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json