Teksti suurus:

Maa järelmaksunõuete infosüsteemi põhimäärus

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 25.11.2022, 1

Maa järelmaksunõuete infosüsteemi põhimäärus

Vastu võetud 22.11.2022 nr 52

Määrus kehtestatakse maareformi seaduse § 391 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Maa järelmaksunõuete infosüsteemi asutamine

  (1) Määrusega asutatakse maareformi läbiviimisel sõlmitud maa müügi-, asjaõigus- ja hüpoteegi seadmise ning riigimaa koormamise lepingute haldamise, samuti hüpoteegipidaja ja riigimaa valitseja ülesannete tõhusamaks teostamiseks riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu.

  (2) Andmekogu eesmärk on vähendada halduskoormust maareformi käigus maa tagastamisel või erastamisel sõlmitud hüpoteegi- ja teiste piiratud asjaõiguse lepingute ja järelmaksunõuete haldamisel.

  (3) Andmekogu ametlik nimetus on maa järelmaksunõuete infosüsteem (edaspidi andmekogu).

§ 2.  Andmekogu ülesehitus

  (1) Andmekogu peetakse elektroonilise andmekoguna.

  (2) Andmekogu pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust ja andmekogu andmed säilitatakse digitaalsel kujul.

§ 3.  Andmete sisestamine ja esitamine

  (1) Andmekogusse sisestavad andmeid hüpoteegipidaja ülesandeid täitva asutusena Maa-amet (edaspidi ka hüpoteegipidaja) ja Riigi Tugiteenuste Keskus.

  (2) Andmekogul on kliendivaade, kus lepingut omaval kliendil on võimalik saada ülevaade endaga seotud toimingutest, teha arveldusi ja esitada informatsiooni hüpoteegipidajale.

  (3) Andmed sisestatakse või esitatakse andmekogu veebiliideste või andmekoguga liidestatud teise andmekogu kaudu (edaspidi koos põhisüsteem).

  (4) Andmekogu liidesed on:
  1) autenditud ja autoriseeritud kasutajaliides;
  2) kliendivaateliides;
  3) sidusteenuseliides ehk liidesed teiste andmekogude või infosüsteemidega.

§ 4.  Tehnilised ja funktsionaalsed nõuded ning juhendid

  (1) Andmekogu nõuete kirjeldus on kindlaks määratud andmekogu hangete ning nende alusel sõlmitud hankelepingute dokumentatsioonis.

  (2) Andmekogu tehniline ja funktsionaalne kirjeldus, andmekogu turvameetmete süsteemi nõuete täitmise juhend, kasutusjuhendid ja paigaldusjuhend on kirjeldatud eraldi dokumentides, mis on avaldatud riigi infosüsteemi haldussüsteemis.

2. peatükk Andmekogu töötlejad 

§ 5.  Vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Maa-amet.

  (2) Andmekogu volitatud töötlejad on Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus ja Riigi Tugiteenuste Keskus.

§ 6.  Vastutava töötleja ülesanded

  (1) Vastutav töötleja:
  1) vastutab andmekogu järjepideva toimimise eest ja teeb andmekogu pidamise üle järelevalvet;
  2) määrab isikud (edaspidi kasutaja), kellel on õigus andmekogusse andmeid sisestada ja neid täiendada, muuta, tühistada ning kustutada (edaspidi töödelda) seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmiseks;
  3) määrab andmekogu käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks andmekogu turvanõuded;
  4) võtab andmete turvalisuse, sealhulgas käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks kasutusele andmekogu ja põhisüsteemi turvanõuetele vastavad organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed ning rakendab neid järjepidevalt;
  5) korraldab sisestamata jäetud andmete sisestamise ja ebaõigete andmete parandamise;
  6) sõlmib andmete töötlemise lepinguid;
  7) korraldab andmekogu arendamiseks vajalikud tööd;
  8) kasutab andmekogu arendamiseks ja haldamiseks eraldatud vahendeid sihipäraselt ja tõhusalt;
  9) täidab teisi talle käesoleva määrusega pandud ülesandeid.

  (2) Vastutaval töötlejal on õigus lõikes 1 nimetatud ülesannete täitmist volitada andmekogu volitatud töötlejale või muule selleks õigustatud isikule.

§ 7.  Volitatud töötleja ülesanded

  (1) Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus volitatud töötlejana:
  1) korraldab andmekogu majutamist ja infotehnoloogilist haldamist;
  2) teeb vastutavale töötlejale ettepanekuid andmekogu arendamiseks;
  3) korraldab andmekogu pidamiseks ja edasiarendamiseks vajalike analüüside ja arendustööde tegemise;
  4) rakendab meetmed andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse nõuete tagamiseks ning korraldab andmekogu varukoopiate tegemise;
  5) võtab andmete turvalisuse tagamiseks kasutusele infosüsteemi turvanõuetele vastavad organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed ning rakendab neid järjepidevalt;
  6) täidab teisi talle käesoleva määrusega pandud ülesandeid.

  (2) Riigi Tugiteenuste Keskus volitatud töötlejana:
  1) vastutab enda sisestatud andmete õigsuse eest ja korraldab vajadusel koostöös vastutava töötlejaga puuduolevate andmete sisestamise või ebaõigete andmete parandamise;
  2) vastutab andmete väljastamise õiguspärasuse ja otstarbekuse eest;
  3) teavitab andmekogu funktsionaalsuse või andmetes puuduste avastamise korral sellest viivitamata vastutavat töötlejat, välja arvatud juhul, kui tal on võimalik puudus iseseisvalt kõrvaldada või kui avastatud puudus on ebaoluline.

§ 8.  Andmekogu kasutajate registreerimine ja kasutusõiguste lõpetamine

  (1) Riigi Infosüsteemi Amet registreerib andmekogu kasutajad vastutava töötleja taotluse alusel teabevärava eesti.ee pääsuõiguste haldussüsteemis. Vastutav töötleja vastutab kasutaja kasutusõiguste lõpetamise või peatamise eest.

  (2) Vastutav töötleja ja käesoleva määruse § 7 lõikes 2 nimetatud volitatud töötleja vastutavad selle eest, et isikule kasutusõiguste andmine oleks õigustatud ja vajalik, arvestades kasutaja tööülesandeid.

3. peatükk Andmekogusse kannete tegemine ja andmete koosseis 

§ 9.  Andmekogu andmed

  (1) Andmekogusse kantakse järgmiste maareformi seaduse ja eluruumide erastamise seaduse alusel sõlmitud lepingute ja tehingute andmed:
  1) maa ostueesõigusega erastamise lepingud;
  2) vaba põllumajandusmaa ja metsamaa erastamise lepingud;
  3) korteriomandi seadmise omavalitsusepoolsed otsused;
  4) hüpoteegi, reaalkoormatise ja muud andmekogus hallatavad piiratud asjaõiguse seadmise lepingud;
  5) nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise hüpoteegilepingud;
  6) korteriomandi avalik-õigusliku reaalkoormatisega koormamise omavalitsuse õiendid, tõendid või korraldused.

  (2) Andmekogusse kantakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud lepingute ja tehingute kohta järgmised andmed vastavalt lepingus kinnitatule:
  1) lepingu sõlmimise number ja kuupäev;
  2) lepingupoolte nimed, isiku- või registrikood, kodakondsus, kontaktisikud, telefoni number, e-posti aadress ja vajaduse korral postiaadress;
  3) lepingu esemeks oleva kinnistu nimi, aadress, pindala, katastritunnused, katastriüksuste sihtotstarbed, hindamisaktide info, kinnistu number, registreerimiskuupäev;
  4) ostu- ja koormamise tingimused ning võlanõuete tasumise soodustused;
  5) lepingute sõlmimise aluseks olevate ja lepingutega seonduvate haldusaktide ning lepingu nõuete menetlemisel loodud dokumentide registreerimise kuupäev ja registreerimise number.

  (3) Andmekogusse sisestatakse käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 5 nimetatud dokumentide failid.

  (4) Andmekogusse kantakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud lepingutest ja tehingutest tulenevate riigi rahaliste nõuete haldamiseks vajalikud järgmised andmed:
  1) võõrandamise või koormamise tasu, esmase sissemakse summa, järelmaksu summa ja järelmaksu tasumise tähtajad;
  2) viiviste, intresside, leppetrahvide ja lepingutest tulenevate rahaliste nõuete registreerimise, summade, tähtaegade, protsendi ning lepingust tulenevate tingimuste ja tasumise andmed;
  3) tehingupartnerite tüübi koodid vastavalt avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendi lisale 2;
  4) andmekogu genereeritavad iga lepingupartneri unikaalsed viitenumbrid;
  5) riigikassa laekumiste summad, maksjad, kuupäevad ja selgitused;
  6) enammakstud summade tagasimaksete summad, makse saaja ja kirjeldus, alusdokumendi kuupäev ja number;
  7) raamatupidamiskannete summad, kontod, tehingupartnerid, asutuse koodid, kannete numbrid, kannete liigid, kannete kuupäevad, sisestamise kuupäevad ja toimiku numbrid.

  (5) Andmekogusse kantakse käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 4 nimetatud soodustuse aluseks oleva lapse isikukood ja nimi vastava haldusakti alusel.

§ 10.  Kannete tegemise kord

  (1) Kanne on vastutava töötleja või käesoleva määruse § 7 lõikes 2 nimetatud volitatud töötleja poolt finantsandmete ja dokumendimenetlust puudutavate andmete töötlemine.

  (2) Käesoleva määruse § 9 lõigetes 2, 3 ja 4 nimetatud andmed sisestatakse ja salvestatakse andmekogusse 14 päeva jooksul pärast kande tegemise aluseks oleva sündmuse toimumist või sellest teadasaamist või dokumendi vastuvõtmist, loomist või allkirjastamist.

  (3) Põhisüsteemi andmevahetus tagatakse toimivate liideste kaudu automaatselt.

  (4) Andmed sisestab see kasutaja, kes andmed tuvastab. Kui andmed ei ole teada, jäetakse andmeväli täitmata. Kui sisestatud andmed osutuvad hiljem ebaõigeks või ebatäpseks, parandab andmed kasutaja, kes tuvastas õiged või täpsed andmed.

  (5) Käesoleva määruse §-s 6 nimetatud isik võib teha kande sisulise vea parandamiseks üksnes kasutaja kirjaliku taotluse alusel, mille on kooskõlastanud andmekogu vastutava või volitatud töötleja andmete sisestamise õigusega isik.

  (6) Käesoleva määruse §-s 6 nimetatud isik võib kandes tehnilisel põhjusel tekkinud vea parandada vaid siis, kui tehniline viga on registreeritud tehniliste vigade haldamise süsteemis.

  (7) Kande tegija vastutab enda sisestatud andmete õigsuse eest.

  (8) Andmekogu vastutav töötleja või käesoleva määruse §-s 6 nimetatud isik vastutab enda tehtud kande eest, kui ta ei järgi käesoleva paragrahvi lõigetes 5 ja 6 sätestatut.

§ 11.  Andmekogu andmete arhiveerimise ja säilitamise tähtaeg

  (1) Andmekogusse kantud andmed ja raamatupidamiskanded säilitatakse andmekogus kümme aastat pärast lepinguliste kohustuste täitmist.

  (2) Pärast säilitamistähtaja möödumist eraldatakse andmed hävitamiseks arhiiviseaduse § 13 alusel kehtestatud määruses sätestatud korras.

4. peatükk Juurdepääs andmetele 

§ 12.  Juurdepääs andmetele

  (1) Vastutav töötleja määrab andmekogu administraatori õigustega isikud, kellel on juurdepääs andmekogu andmetele ja kes annavad oma asutuse piires kasutajatele juurdepääsuõigusi andmekogule.

  (2) Andmetele pääseb juurde teabevärava eesti.ee kaudu. Kasutajarollide määramiseks kasutatakse teabevärava eesti.ee autoriseerimisteenust. Autoriseerimine toimub teabeväravas ametikoha põhjal.

  (3) Andmekogu kliendivaates pääseb lepingut omav klient teabevärava eesti.ee kaudu juurde enda isikuga seotud toimikutele.

  (4) Andmekogus eristatakse järgmisi kasutajarolle:
  1) vaatleja – õigus vaadata kõiki andmekogu andmeid, välja arvatud päringute tegemise järelevalve;
  2) maaosakond – õigus töödelda toimikuid ja kandeid ning vaadata kõiki andmeid, välja arvatud päringute tegemise järelevalve;
  3) arveldused – õigus töödelda arveldustega seotud andmeid ja kandeid ning vaadata kõikide toimikute andmeid, välja arvatud päringute tegemise järelevalve;
  4) järelevalve – õigus vaadata kõiki andmekogu andmeid.

§ 13.  Kasutajate administreerimine

  (1) Kasutajad luuakse ja kasutajate õigused antakse teabevärava eesti.ee pääsuõiguste haldussüsteemi kaudu. Andmekogu administraatori õiguse annab riigiportaali eesti.ee üldadministraator.

  (2) Õiguste seadistamiseks tuleb vastutaval või volitatud töötlejal teabevärava eesti.ee pääsuõiguste haldussüsteemis registreerimiseks esitada:
  1) isiku andmed, kellele juurdepääsuõigused antakse;
  2) isikule antav kasutajaroll vastavalt käesoleva määruse § 12 lõikes 4 nimetatud õigustele.

  (3) Käesoleva määruse § 12 lõike 4 punktis 4 sätestatud rolliga isikul on õigus kontrollida kannete ja päringute vastavust käesolevas määruses sätestatule. Väärkasutuse avastamine võib olla alus kasutusõiguse piiramiseks, peatamiseks või lõpetamiseks.

§ 14.  Juurdepääs andmekogu andmetele

  (1) Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele on vastutava ja volitatud töötlejata töötajatel neile teenistuskohustuste täitmiseks määratud ulatuses ning isikul teda puudutavate andmete suhtes.

  (2) Vastutav töötleja ning andmete sisestamise ja töötlemise õigustega volitatud töötleja võivad õigusaktides ettenähtud juhtudel väljastada andmeid aruandluseks, statistilistel eesmärkidel kasutamiseks ja andmete kandmiseks teistesse andmekogudesse. Avalikkusele väljastatavad andmed väljastatakse kujul, mis ei võimalda isikuid identifitseerida.

5. peatükk Andmekogu turvameetmed 

§ 15.  Andmekogu kaitse

  (1) Andmekogus kaitstakse andmete:
  1) käideldavust, tagades andmete kättesaadavuse;
  2) terviklust, välistades andmete volitamata, tahtmatu või tahtliku muutmise;
  3) konfidentsiaalsust, tagades andmete kättesaadavuse vaid volitatud isikutele.

  (2) Andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse järjepidevalt organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (3) Andmekogu kasutamise õiguspärasust kontrollitakse tarkvaraliselt ning organisatsiooniliste meetmete kaudu.

  (4) Vastutaval töötlejal või käesoleva määruse §-s 6 nimetatud isikul on õigus ühepoolselt piirata kasutaja juurdepääsu andmekogu andmetele või see peatada, kui on oht andmekogu turvalisusele. Juurdepääsu piiramisest või peatamisest peab viivitamata teatama vastutavale töötlejale.

  (5) Andmekogu turvaklass on K2T1S2 ja turbeaste M.

§ 16.  Andmekogu logi ja selle hoidmine

  (1) Andmekogu logi sisaldab andmeid andmekogusse tehtud kannete ja andmete töötlemise kohta.

  (2) Andmete töötlemise korral säilitatakse iga tehtud päringu või kande kohta vähemalt järgmised andmed:
  1) kasutaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2) kande või päringu kirje andmebaasis, mis sisaldab infot kuupäeva ja kellaja, päringu tüübi ja muudetud andmete kohta.

  (3) Täiendavalt registreeritakse süsteemi vigu ja liideste tööd.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel kogutud andmeid säilitatakse andmekogus viis aastat, kui seadusest ei tulene teisiti.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel kogutud andmeid säilitatakse logifailidena 18 kuud logi tekkimisest arvates, kui seadusest ei tulene teisiti.

§ 17.  Varukoopiate tegemine ja nende säilitamine

  (1) Andmekogu täielik varukoopia tehakse üks kord nädalas ning ülejäänud päevadel kopeeritakse lisandunud ja muutunud failid. Kõiki varukoopiaid säilitatakse vähemalt kuu aega.

  (2) Iga kalendrikuu lõpus tehakse varukoopia andmekogu välisele andmekandjale, mida säilitakse üks aasta.

  (3) Üks kord aastas tehakse varukoopia, mida säilitatakse seitse aastat.

6. peatükk Andmekogu finantseerimine ja likvideerimine 

§ 18.  Andmekogu finantseerimine

  Andmekogu hooldus- ja arendustöid ning pidamist finantseeritakse riigieelarvest ja muudest allikatest, mis on seotud andmekogu pidamise eelduseks olevate tegevustega vastutavale töötlejale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

§ 19.  Andmekogu likvideerimine

  Andmekogu likvideerimisel otsustatakse andmete teise andmekogusse või riiklikku registrisse või riiklikku arhiivi üleandmine või andmete hävitamisele kuulumine ja nende üleandmise või hävitamise tähtaeg.

7. peatükk Rakendussäte 

§ 20.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Regionaalministri 19. märtsi 2014. a määrus nr 5 „Maa järelmaksunõuete infosüsteemi põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

Madis Kallas
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json