Teksti suurus:

Maaeluministri 11. novembri 2021. a määruse nr 52 „Põllumajandustoote, toidu, piiritusjoogi ja veini kaitstud päritolunimetuse, geograafilise tähise ja garanteeritud traditsioonilise toote nimetuse registreerimise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotlusele esitatavad nõuded” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.11.2022
Avaldamismärge:RT I, 25.11.2022, 2

Maaeluministri 11. novembri 2021. a määruse nr 52 „Põllumajandustoote, toidu, piiritusjoogi ja veini kaitstud päritolunimetuse, geograafilise tähise ja garanteeritud traditsioonilise toote nimetuse registreerimise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotlusele esitatavad nõuded” muutmine

Vastu võetud 22.11.2022 nr 55

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 63 lõike 3 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/787, milles käsitletakse piiritusjookide määratlemist, kirjeldamist, esitlemist ja märgistamist, piiritusjookide nimetuste kasutamist muude toiduainete esitlemisel ja märgistamisel, piiritusjookide geograafiliste tähiste kaitset ning põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi ja destillaatide kasutamist alkohoolsetes jookides ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) 110/2008 (ELT L 130 17.05.2019, lk 1‒54), artikli 43 lõike 1 alusel.

Maaeluministri 11. novembri 2021. a määrust nr 52 „Põllumajandusoote, toidu, piiritusjoogi ja veini kaitstud päritolunimetuse, geograafilise tähise ja garanteeritud traditsioonilise toote nimetuse registreerimise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotlusele esitatavad nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 7 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Arvestades põllumajandustoote ja toidu kaitstud päritolunimetuse, geograafilise tähise ja garanteeritud traditsioonilise toote nimetuse puhul Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõudeid tootespetsifikaadi liidu muudatuse ja standardmuudatuse kohta, võib esitada ministeeriumile:
1) kaitstud päritolunimetuse või geograafilise tähise tootespetsifikaadi liidu muudatuse puhul komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 668/2014 artikli 10 lõigetes 1–4 sätestatud nõuete kohase liidu muudatuse heakskiitmise taotluse;
2) garanteeritud traditsioonilise toote tootespetsifikaadi liidu muudatuse puhul komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 668/2014 VI lisas sätestatud vormi kohase toote tootespetsifikaadi liidu muudatuse heakskiitmise taotluse;
3) kaitstud päritolunimetuse või geograafilise tähise tootespetsifikaadi standardmuudatuse puhul komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 668/2014 artikli 10a lõigetes 1 ja 4 sätestatud nõuete kohase standardmuudatuse heakskiitmise taotluse;
4) kaitstud päritolunimetuse, geograafilise tähise või garanteeritud traditsioonilise toote tootespetsifikaadi standardmuudatusena käsitatava ajutise muudatuse puhul komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 668/2014 artikli 10b lõike 1 punktides a–c ja lõikes 4 sätestatud nõuete kohase ajutise muudatuse teatise”;

2) paragrahvi 7 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 7 lõikes 6 asendatakse tekstiosa „lõike 2 punktides 2 ja 3 ning lõike 3 punktides 2 ja 3” tekstiosaga „lõike 1 punktides 3 ja 4, lõike 2 punktides 2 ja 3 ning lõike 3 punktides 2 ja 3”;

4) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 51 lõigetes 1 ja 5 sätestatud nõuete kohase vastulause” tekstiosaga „lõike 6 punktides 1 või 2 sätestatud nõuete kohase põhjendatud vastuväite”;

5) paragrahvi 8 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „punktides 1–3 sätestatud” tekstiosaga „punktis 3 sätestatud”;

6) paragrahvi 8 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „ühe kuu” tekstiosaga „pooleteise kuu”.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Marko Gorban
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json