Teksti suurus:

Põllumajandustoote, toidu, piiritusjoogi ja veini kaitstud päritolunimetuse, geograafilise tähise ja garanteeritud traditsioonilise toote nimetuse registreerimise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotlusele esitatavad nõuded

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.07.2023
Avaldamismärge:RT I, 25.11.2022, 7

Põllumajandustoote, toidu, piiritusjoogi ja veini kaitstud päritolunimetuse, geograafilise tähise ja garanteeritud traditsioonilise toote nimetuse registreerimise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotlusele esitatavad nõuded

Vastu võetud 11.11.2021 nr 52
RT I, 16.11.2021, 3
jõustumine 19.11.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.11.2022RT I, 25.11.2022, 228.11.2022

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 63 lõike 3 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/787, milles käsitletakse piiritusjookide määratlemist, kirjeldamist, esitlemist ja märgistamist, piiritusjookide nimetuste kasutamist muude toiduainete esitlemisel ja märgistamisel, piiritusjookide geograafiliste tähiste kaitset ning põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi ja destillaatide kasutamist alkohoolsetes jookides ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) 110/2008 (ELT L 130 17.05.2019, lk 1–54), artikli 43 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse põllumajandustoote ja toidu kaitstud päritolunimetuse, geograafilise tähise ja garanteeritud traditsioonilise toote nimetuse, piiritusjoogi kaitstud geograafilise tähise ning veini kaitstud päritolunimetuse ja geograafilise tähise registreerimise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotlusele esitatavad nõuded, sealhulgas taotluse menetlusest teatamise, taotlusele vastuväite esitamise, taotluse Euroopa Komisjonile edastamise otsustamise, tootespetsifikaadi muutmise taotlemise nõuded ning teises Euroopa Liidu liikmesriigis esitatud taotlusele ja tootespetsifikaadi muutmise taotlusele vastuväite esitamise nõuded.

§ 2.  Taotluse esitamine

  (1) Põllumajandustoote või toidu kaitstud päritolunimetuse, geograafilise tähise või garanteeritud traditsioonilise nimetuse registreerimiseks esitab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012, põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta (ELT L 343 14.12.2012, lk 1–29), artikli 49 lõikes 1 sätestatud nõuete kohane rühm või isik (edaspidi taotleja) Maaeluministeeriumile (edaspidi ministeerium) järgmised dokumendid (edaspidi §-des 2–6 taotlus):
  1) avaldus, mis sisaldab vähemalt taotleja nime ja aadressi;
  2) põllumajandustoote või toidu kaitstud päritolunimetuse või geograafilise tähise puhul Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 artiklis 7 sätestatud nõuete kohane tootespetsifikaat, artikli 8 lõike 1 punktis c sätestatud nõuete kohane ja komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 668/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) rakenduseeskirjad (ELT L 179, 19.06.2014, lk 36–61), I lisas sätestatud vormi kohane koonddokument ning geograafilise piirkonna kaart;
  3) põllumajandustoote või toidu garanteeritud traditsioonilise toote nimetuse puhul Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 artiklis 19 sätestatud nõuete kohane ja komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 664/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1151/2012 seoses kaitstud päritolunimetuste, kaitstud geograafiliste tähiste ja garanteeritud traditsiooniliste toodete liidu sümbolite kehtestamisega ning seoses teatavate päritolueeskirjade, teatavate menetluseeskirjade ning teatavate täiendavate üleminekueeskirjadega (ELT L 179, 19.06.2014, lk 17–22), artiklis 3 sätestatud nõuete kohane ning komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 668/2014 II lisas sätestatud vormi kohane tootespetsifikaat;
  4) vajaduse korral taotluses märgitud asjaolusid tõendavad dokumendid.

  (2) Piiritusjoogi kaitstud geograafilise tähise registreerimiseks esitab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/787 artikli 24 lõigetes 1–4 sätestatud nõuete kohane rühm või isik(edaspidi taotleja) ministeeriumile järgmised dokumendid (edaspidi §-des 2–6 taotlus):
  1) avaldus, mis sisaldab vähemalt taotleja nime ja aadressi;
  2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/787 artiklis 22 sätestatud nõuete kohane ja komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/1236, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/787 rakenduseeskirjad piiritusjookide geograafiliste tähiste registreerimise taotluste, vaidlustamismenetluse, tootespetsifikaatide muutmise, registreeringu kustutamise, sümboli kasutamise ja kontrolli osas (ELT L 270, 29.07.2021, lk 10–38), artiklis 4 sätestatud nõuete kohane tootespetsifikaat;
  3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/787 artikli 23 lõike 1 punktis c ja komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/1236 artikli 3 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuete kohane koonddokument;
  4) geograafilise piirkonna kaart;
  5) vajaduse korral taotluses märgitud asjaolusid tõendavad dokumendid.

  (3) Veini kaitstud päritolunimetuse või geograafilise tähise registreerimiseks esitab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 671–854), artiklis 95 sätestatud nõuete kohane rühm või isik (edaspidi taotleja) ministeeriumile järgmised dokumendid (edaspidi §-des 2–6 taotlus):
  1) avaldus, mis sisaldab vähemalt taotleja nime ja aadressi;
  2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 94 lõikes 2 ja komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/33, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 veinisektori kaitstud päritolunimetuste, geograafiliste tähiste ja traditsiooniliste nimetuste kaitsetaotluste, vastuväite esitamise menetluse, kasutuspiirangute, tootespetsifikaatide muutmise, tühistamise ning märgistamise ja esitlusviisi osas (ELT L 9, 11.01.2019, lk 2–45), artiklis 4 sätestatud nõuete kohane tootespetsifikaat;
  3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 94 lõike 1 punktis d ja komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/34, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad veinisektori päritolunimetuste, geograafiliste tähiste ja traditsiooniliste nimetuste kaitsetaotluste, vastuväite esitamise menetluse, tootespetsifikaadi muudatuste, kaitstud nimetuste registri, kaitse tühistamise ja sümbolite kasutamise kohta ning millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses asjakohase kontrollisüsteemiga (ELT L 9, 11.01.2019, lk 46–76), artiklis 5 sätestatud nõuete kohane koonddokument;
  4) geograafilise piirkonna kaart;
  5) vajaduse korral taotluses märgitud asjaolusid tõendavad dokumendid.

  (4) Ministeerium koostab lõike 1 punktis 1, lõike 2 punktis 1 ja lõike 3 punktis 1 nimetatud avalduse vormi ning avaldab selle oma veebilehel.

§ 3.  Taotluse kontrollimine

  Ministeerium kontrollib esitatud taotluse nõuetekohasust.

§ 4.  Menetlusest teatamine

  (1) Ministeerium teavitab nõuetekohase taotluse menetlusse võtmisest taotlejat kirjalikult. Ministeerium võib kirjalikult teavitada ka muud isikut, kelle õiguste või kohustustega võib § 2 lõigetes 1, 2 ja 3 nimetatud Euroopa Liidu kvaliteedimärgi nimetuse registreerimine seotud olla.

  (2) Nõuetekohase kaitstud geograafilise tähise ja päritolunimetuse registreerimise taotluse puhul avaldab ministeerium oma veebilehel esitatud koonddokumendi ja tootespetsifikaadi.

  (3) Nõuetekohase garanteeritud traditsioonilise toote nimetuse registreerimise taotluse puhul avaldab ministeerium oma veebilehel esitatud tootespetsifikaadi.

  (4) Ministeerium avaldab oma veebilehel taotlusele vastuväite esitamise korda käsitleva teabe.

§ 5.  Vastuväide taotlusele

  (1) Õigustatud huvi omav isik võib esitada taotlusele põhjendatud vastuväite ministeeriumile kolme kuu jooksul arvates ministeeriumi veebilehel § 4 lõigetes 2 ja 3 sätestatud dokumentide avaldamisest.

  (2) Vastuväide esitatakse kirjalikult koos vastuväite aluseks olevaid asjaolusid tõendavate dokumentidega.

  (3) Vastuväide vastab:
  1) põllumajandustoote ja toidu päritolunimetuse ja geograafilise tähise puhul Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 artiklis 10 sätestatud nõuetele;
  2) põllumajandustoote ja toidu garanteeritud traditsioonilise toote nimetuse puhul Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 artiklis 21 sätestatud nõuetele;
  3) piiritusjoogi geograafilise tähise puhul Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/787 artiklis 28 sätestatud nõuetele;
  4) veini päritolunimetuse ja geograafilise tähise puhul Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 98 ja komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artikli 11 lõikes 1 sätestatud nõuetele ja komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/34 artikli 8 lõikes 1 sätestatud nõuetele.

  (4) Ministeerium kontrollib vastuväite nõuetekohasust.

  (5) Ministeerium teavitab nõuetekohasest põhjendatud vastuväitest taotlejat ja vastuväite esitajat, paludes neil saavutada kokkulepe ning teavitada sellest ministeeriumi kirjalikult ühe kuu jooksul arvates vastuväite esitamisest.

§ 6.  Taotluse edastamise otsustamine

  (1) Kui taotlusele ei esitata vastuväidet, teeb ministeerium taotluse edastamise või edastamata jätmise otsuse kuue kuu jooksul arvates taotluse saamisest. Taotluse edastamise otsuse tegemise korral edastab ministeerium taotluse viivitamata Euroopa Komisjonile.

  (2) Kui taotlusele esitatakse vastuväide või kui seoses vastuväite esitamisega on põhjendatud ettepaneku saamiseks vajalik moodustada nõuandev komisjon ja korraldada täiendav ärakuulamine, teeb ministeerium taotluse Euroopa Komisjonile edastamise või edastamata jätmise otsuse kümne kuu jooksul arvates taotluse saamisest.

  (3) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud otsus tehakse taotlejale ja teistele menetlusosalistele teatavaks kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

  (4) Ministeerium edastab taotluse Euroopa Komisjonile kahe kuu jooksul arvates lõikes 2 nimetatud otsuse tegemisest.

§ 7.  Tootespetsifikaadi muutmise taotlemine

  (1) Arvestades põllumajandustoote ja toidu kaitstud päritolunimetuse, geograafilise tähise ja garanteeritud traditsioonilise toote nimetuse puhul Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõudeid tootespetsifikaadi liidu muudatuse ja standardmuudatuse kohta, võib esitada ministeeriumile:
  1) kaitstud päritolunimetuse või geograafilise tähise tootespetsifikaadi liidu muudatuse puhul komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 668/2014 artikli 10 lõigetes 1–4 sätestatud nõuete kohase liidu muudatuse heakskiitmise taotluse;
  2) garanteeritud traditsioonilise toote tootespetsifikaadi liidu muudatuse puhul komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 668/2014 VI lisas sätestatud vormi kohase toote tootespetsifikaadi liidu muudatuse heakskiitmise taotluse;
  3) kaitstud päritolunimetuse või geograafilise tähise tootespetsifikaadi standardmuudatuse puhul komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 668/2014 artikli 10a lõigetes 1 ja 4 sätestatud nõuete kohase standardmuudatuse heakskiitmise taotluse;
  4) kaitstud päritolunimetuse, geograafilise tähise või garanteeritud traditsioonilise toote tootespetsifikaadi standardmuudatusena käsitatava ajutise muudatuse puhul komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 668/2014 artikli 10b lõike 1 punktides a–c ja lõikes 4 sätestatud nõuete kohase ajutise muudatuse teatise.
[RT I, 25.11.2022, 2 - jõust. 28.11.2022]

  (2) Arvestades piiritusjoogi kaitstud geograafilise tähise puhul Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/787 artikli 31 lõigetes 1–3 sätestatud nõudeid tootespetsifikaadi liidu muudatuste ja standardmuudatuste kohta, võib esitada ministeeriumile:
  1) piiritusjoogi kaitstud geograafilise tähise tootespetsifikaadi liidu muudatuse puhul komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/1236 artikli 7 lõigetes 1–3 sätestatud nõuete kohase liidu muudatuse heakskiitmise taotluse;
  2) piiritusjoogi kaitstud geograafilise tähise tootespetsifikaadi standardmuudatuse puhul komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/1236 artikli 8 lõigetes 1 ja 4 sätestatud nõuete kohase standardmuudatuse heakskiitmise taotluse;
  3) piiritusjoogi kaitstud geograafilise tähise tootespetsifikaadi standardmuudatusena käsitatava ajutise muudatuse puhul komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/1236 artikli 9 lõike 1 punktides a–c ja lõikes 4 sätestatud nõuete kohase ajutise muudatuse taotluse.

  (3) Arvestades veini kaitstud päritolunimetuse ja geograafilise tähise puhul Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 105 ning komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artiklis 14 sätestatud nõudeid tootespetsifikaadi liidu muudatuste ja standardmuudatuste kohta, võib esitada ministeeriumile:
  1) veini kaitstud päritolunimetuse või geograafilise tähise tootespetsifikaadi liidu muudatuse puhul komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/34 artikli 9 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuete kohase tootespetsifikaadi liidu muudatuse taotluse;
  2) veini kaitstud päritolunimetuse või geograafilise tähise tootespetsifikaadi standardmuudatuse puhul komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/34 artikli 10 lõigetes 1 ja 4 sätestatud nõuete kohase tootespetsifikaadi standardmuudatuse taotluse;
  3) veini kaitstud päritolunimetuse või geograafilise tähise tootespetsifikaadi standardmuudatusena käsitatava ajutise muudatuse puhul komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/34 artikli 11 lõike 1 punktides a ja b ning lõikes 4 sätestatud nõuete kohase ajutise muudatuse taotluse.

  (4) Lõike 1 punktides 1 ja 2, lõike 2 punktis 1 ja lõike 3 punktis 1 nimetatud taotlust menetletakse §-des 2–6 sätestatud korras.

  (5) [Kehtetu - RT I, 25.11.2022, 2 - jõust. 28.11.2022]

  (6) Ministeerium kontrollib lõike 1 punktides 3 ja 4, lõike 2 punktides 2 ja 3 ning lõike 3 punktides 2 ja 3 nimetatud taotluse nõuetekohasust ning otsustab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kolme kuu jooksul arvates taotluse saamisest ning avaldab ministeeriumi veebilehel taotluse rahuldamise otsuse koos asjakohase konsolideeritud tootespetsifikaadi ja vajaduse korral asjakohase konsolideeritud koonddokumendiga.
[RT I, 25.11.2022, 2 - jõust. 28.11.2022]

  (7) Ministeerium esitab teate tootespetsifikaadi standardmuudatuste kohta Euroopa Komisjonile ühe kuu jooksul arvates lõikes 6 nimetatud taotluse rahuldamise otsuse avaldamisest ministeeriumi veebilehel.

§ 8.  Vastulause ja vastuväide teises Euroopa Liidu liikmesriigis esitatud Euroopa Liidu kvaliteedimärgi registreerimise taotlusele ja tootespetsifikaadi muutmise taotlusele

  (1) Teises Euroopa Liidu liikmesriigis esitatud põllumajandustoote või toidu kaitstud päritolunimetuse, geograafilise tähise või garanteeritud traditsioonilise toote nimetuse registreerimise taotlusele ja tootespetsifikaadi muutmise taotlusele võib esitada lõike 6 punktides 1 või 2 sätestatud nõuete kohase põhjendatud vastuväite ministeeriumile pooleteise kuu jooksul arvates nimetatud taotluse avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas.
[RT I, 25.11.2022, 2 - jõust. 28.11.2022]

  (2) Teises Euroopa Liidu liikmesriigis esitatud piiritusjoogi kaitstud geograafilise tähise registreerimise taotlusele ja tootespetsifikaadi muutmise taotlusele võib esitada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/787 artikli 27 lõigetes 1 ja 5 sätestatud ning komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/1236 artikli 6 lõikes 1 sätestatud nõuete kohase vastulause ministeeriumile pooleteise kuu jooksul arvates nimetatud taotluse avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas.

  (3) Ministeerium kontrollib vastulause nõuetekohasust ja edastab nõuetekohase vastulause viivitamata Euroopa Komisjonile.

  (4) Vastulause esitaja esitab ministeeriumile lõike 6 punktis 3 sätestatud nõuete kohase põhjendatud vastuväite ühe kuu jooksul arvates Euroopa Komisjonile vastulause edastamisest.
[RT I, 25.11.2022, 2 - jõust. 28.11.2022]

  (5) Euroopa Liidu teises liikmesriigis esitatud veini kaitstud päritolunimetuse ja geograafilise tähise registreerimise taotlusele ning tootespetsifikaadi muutmise taotlusele võib esitada lõike 6 punktis 4 sätestatud nõuete kohase vastuväite ministeeriumile pooleteise kuu jooksul arvates nimetatud taotluse avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas.
[RT I, 25.11.2022, 2 - jõust. 28.11.2022]

  (6) Vastuväide Euroopa Liidu teises liikmesriigis esitatud taotlusele ja tootespetsifikaadi muutmise taotlusele esitatakse:
  1) põllumajandustoote ja toidu kaitstud päritolunimetuse ja kaitstud geograafilise tähise registreerimise taotluse ning tootespetsifikaadi muutmise taotluse puhul Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 artiklis 10 sätestatud nõuete ja komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 668/2014 III lisas sätestatud vormi kohaselt;
  2) põllumajandustoote ja toidu garanteeritud traditsioonilise toote nimetuse registreerimise taotluse ning tootespetsifikaadi muutmise taotluse puhul Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 artiklis 21 sätestatud nõuete ja komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 668/2014 III lisas sätestatud vormi kohaselt;
  3) piiritusjoogi kaitstud geograafilise tähise registreerimise taotluse ja tootespetsifikaadi muutmise taotluse puhul Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/787 artiklis 28 ja komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/1236 artikli 6 lõikes 2 sätestatud nõuete ning komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/1236 III lisas sätestatud vormi kohaselt;
  4) veini päritolunimetuse ja geograafilise tähise registreerimise taotluse ning tootespetsifikaadi muutmise taotluse puhul Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 98 ja komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artikli 11 lõikes 1 ning komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/34 artikli 8 lõikes 1 sätestatud nõuete ning komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/34 II lisas sätestatud vormi kohaselt.

  (7) Ministeerium kontrollib vastuväite nõuetekohasust ja edastab nõuetekohase vastuväite viivitamata Euroopa Komisjonile.

§ 9.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json