Teksti suurus:

Sotsiaalministri määruste muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.01.2016
Avaldamismärge:RT I, 26.01.2016, 1

Sotsiaalministri määruste muutmine

Vastu võetud 19.01.2016 nr 4

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 8 lõike 61, § 20 lõike 2 ja § 31 lõike 3 ning ravikindlustuse seaduse § 21 lõike 3 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 28. novembri 2001. a määruse nr 110 „Eriarstiabi erialade loetelu” muutmine

Sotsiaalministri 28. novembri 2001. a määruses nr 110 „Eriarstiabi erialade loetelu” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Eriarstiabi erialade ja erialade lisapädevuste loetelu”;

2) paragrahvi 1 täiendatakse pärast sõna „erialade” sõnadega „ja erialade lisapädevuste”;

3) määrust täiendatakse §-ga 31 järgmises sõnastuses:

§ 31. Eriarstide erialade lisapädevused on:
1) füsiaatria ja taastusravi – spordimeditsiin;
2) laborimeditsiin – kliiniline mikrobioloogia;
3) oftalmoloogia – silmakirurgia;
4) sisehaigused – allergoloogia;
5) sisehaigused – kliiniline farmakoloogia;
6) sisehaigused – geriaatria;
7) pediaatria – allergoloogia;
8) pediaatria – endokrinoloogia;
9) pediaatria – gastroenteroloogia;
10) pediaatria – hematoloogia-onkoloogia;
11) pediaatria – infektsioonhaigused;
12) pediaatria – kardioloogia;
13) pediaatria – nefroloogia;
14) pediaatria – neonatoloogia;
15) pediaatria – neuroloogia;
16) pediaatria – reumatoloogia;
17) psühhiaatria – laste- ja noorukitepsühhiaatria.”.

§ 2.  Sotsiaalministri 06. jaanuari 2010. a määruse nr 2 „Perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhend” muutmine

Sotsiaalministri 6. jaanuari 2010. a määruse nr 2 „Perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhend” § 4 lõiget 3 täiendatakse punktiga 51 järgmiselt:

„51) ravimite väljakirjutamine oma pädevuse piires;”.

§ 3.  Sotsiaalministri 22. juuli 2004. a määruse nr 94 „Euroopa Liidu ravikindlustuskaardi ja asendussertifikaadi väljastamise tingimused ja kord” muutmine

Sotsiaalministri 22. juuli 2004. a määruses nr 94 „Euroopa Liidu ravikindlustuskaardi ja asendussertifikaadi väljastamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjas ja määruses asendatakse läbivalt sõnad „Euroopa Liidu ravikindlustuskaart” sõnadega „Euroopa ravikindlustuskaart” vastavas käändes;

2) paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 2. Ravikindlustuskaart ja asendussertifikaat

Ravikindlustuskaart ja asendussertifikaat antakse välja kooskõlas sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise halduskomisjoni 12. juuni 2009. a otsusega nr S1, 12. juuni 2009, Euroopa ravikindlustuskaardi kohta (EMPs ja EÜ-Šveitsi kokkuleppe raames kohaldatav tekst) (ELT C 106, 24.04.2010, lk 23–25) ja otsusega nr S2, 12. juuni 2009, mis käsitleb Euroopa ravikindlustuskaardi tehnilist kirjeldust (EMPs ja EÜ-Šveitsi kokkuleppe raames kohaldatav tekst) (ELT C 106, 24.04.2010, lk 26–39).”;

3) paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui isikul on vaja reisida Euroopa Liidu liikmesriiki, Euroopa Majanduspiirkonna riiki või Šveitsi lühema aja kestel kui ravikindlustuskaardi väljastamiseks kuluv aeg, väljastatakse kindlustatud isiku või tema esindaja taotlusel asendussertifikaat.”.

§ 4.  Sotsiaalministri 21. detsembri 2001. a määruse nr 145 „Tervishoiutöötaja registreerimistõendi vorm” muutmine

Sotsiaalministri 21. detsembri 2001. a määruse nr 145 „Tervishoiutöötaja registreerimistõendi vorm” lisas olevale tervishoiutöötaja registreerimistõendi vormile lisatakse pärast sõna „Eriala” järgmisele reale sõnad „Eriala lisapädevus”.

§ 5.  Määruse jõustumine

Määruse § 1 punktid 1–3, §-d 2 ja 4 jõustuvad 1. märtsil 2016. a.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json