Teksti suurus:

Avaliku võimu kandja nõuete kohtutäiturite vahel jaotamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT I, 26.01.2016, 20

Avaliku võimu kandja nõuete kohtutäiturite vahel jaotamise kord
[RT I, 28.07.2015, 1 - jõust. 31.07.2015]

Vastu võetud 01.04.2010 nr 42
RT I 2010, 15, 79
jõustumine 01.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.10.2010RT I, 05.11.2010, 201.01.2011
21.12.2011RT I, 29.12.2011, 2701.01.2012, osaliselt 01.01.2013
07.02.2013RT I, 12.02.2013, 915.02.2013
20.12.2013RT I, 29.12.2013, 1101.01.2014
18.12.2014RT I, 29.12.2014, 201.01.2015
23.07.2015RT I, 28.07.2015, 131.07.2015, määruses asendatud läbivalt sõnad „avalik-õiguslik” sõnadega „avaliku võimu kandja” vastavas käändes.
22.01.2016RT I, 26.01.2016, 1929.01.2016

Määrus kehtestatakse «Täitemenetluse seadustiku» § 231 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse avaliku võimu kandja nõuete kohtutäiturite vahel jaotamise kord.
[RT I, 28.07.2015, 1 - jõust. 31.07.2015]

  (2) Määrust kohaldatakse vastavalt täitemenetluse seadustiku § 231 lõigetele 3 ja 4 kõigi avaliku võimu kandja nõuete, välja arvatud kohtutäituri tasu ja täitekulude otsuse, notari tasu maksmise arve ning maksukorralduse seaduse § 1361 lõike 11 alusel vallasvara arestimise kohta koostatud kohtumääruse suhtes.
[RT I, 28.07.2015, 1 - jõust. 31.07.2015]

§ 2.   Avaliku võimu kandja nõuete jaotamise põhimõtted

  (1) Avaliku võimu kandja nõuded jaotab kohtutäituritele täitmiseks Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda (edaspidi koda).

  (2)  Avaliku võimu kandja nõuete jaotamisel arvestab koda kohtutäituri tööpiirkonda.

  (3) Koda jaotab 50% avaliku võimu kandja nõuetest võrdselt kõigi tööpiirkonna kohtutäiturite vahel ja 50% paremusjärjestuse alusel käesoleva määruse §-des 41 ja 42 sätestatud korras.
[RT I, 29.12.2011, 27 - jõust. 01.01.2016 (jõustumine muudetud RT I, 29.12.2014, 2)]

  (4) Avaliku võimu kandja nõuded jaotatakse kojale laekumise järjekorras tööpiirkonna kohtutäituritest moodustatud nimekirja alusel.

  (41) Koda võib kokkuleppel isikuga, kes on esitanud nõude täitmiseks (sissenõudja), jaotada nõuded kohtutäiturite vahel sissenõudja esitatud nõuete nimekirja alusel. Sissenõudja poolt kojale elektrooniliselt esitatavas nimekirjas näidatakse ära täitedokumendi koostamise kuupäev ja number. Koda jaotab esitatud nimekirja alusel nõuded kohtutäiturite vahel viivitamata käesoleva paragrahvi lõigetes 2 kuni 4 sätestatut järgides ning tagastab nimekirja sissenõudjale, kes saadab nõuded täitmisele nimekirjas märgitud kohtutäiturile. Koda peab säilitama sissenõudjale tagastatud nimekirjade koopiaid vähemalt kaks aastat, arvates nimekirja tagastamisest.
[RT I, 05.11.2010, 2 - jõust. 01.01.2011]

  (5) Kohtutäitur ei või keelduda avaliku võimu kandja nõuete täitmisele võtmisest, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Kui kõik vastava tööpiirkonna kohtutäiturid on kohtutäituri tasu ettemaksu tasumata jätmise tõttu või muul seaduses sätestatud põhjusel keeldunud avaliku võimu kandja nõude täitmisest, siis tagastatakse nõue sissenõudjale.
[RT I, 29.12.2011, 27 - jõust. 01.01.2012]

§ 3.   Avaliku võimu kandja nõuete jaotamine eelisjärjekorras

  (1) Avaliku võimu kandja nõuded jaotab koda eelisjärjekorras enne nõuete jaotamist käesoleva määruse § 2 lõike 3 alusel vähem kui kaks aastat ametis olnud kohtutäiturile, arvestades kohtutäituri tööpiirkonda ja tööpiirkonna keskmist töökoormust. Koda korraldab nõuete eelisjärjekorras jaotamise viisil, mis tagab kohtutäiturile võimalikult paljude sissenõudjate nõuete ühtlase jaotumise.
[RT I, 29.12.2011, 27 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Avaliku võimu kandja nõudeid jaotatakse eelisjärjekorras, kuni kohtutäituri menetluses olevate täitemenetluste arv on kohtutäituri esimesel ametiaastal 25% tööpiirkonna keskmisest töökoormusest ning kohtutäituri teisel ametiaastal 50% tööpiirkonna keskmisest töökoormusest. Kui käesolevas lõikes nimetatud töökoormus on saavutatud, jaotatakse avaliku võimu kandja nõudeid kohtutäiturile üldistel alustel.

  (3) Kui kohtutäituri töökoormus langeb kahel esimesel ametiaastal alla lõikes 2 nimetatud töökoormust, jaotatakse kohtutäiturile avaliku võimu kandja nõudeid eelisjärjekorras.

§ 4.   Tööpiirkonna keskmise töökoormuse arvutamine

  (1) Tööpiirkonna keskmise töökoormuse arvutamiseks liidetakse tööpiirkonna kohtutäiturite menetluses olevad täitemenetlused, välja arvatud täitemenetlused, milles nõutakse sisse üksnes kohtutäituri tasu või täitekulusid, ja saadud summa jagatakse sama tööpiirkonna ametis olevate kohtutäiturite arvuga.
[RT I, 29.12.2011, 27 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Tööpiirkonna kuu keskmise töökoormuse arvutab koda järgneva kuu 5. kuupäevaks. Arvutamise aluseks on täitemenetluste ja ametis olevate kohtutäiturite arv kuu viimasel päeval. 

§ 41.   Avaliku võimu kandja nõuete jaotamine paremusjärjestuse alusel

  (1) Kohtutäiturite paremusjärjestuse (edaspidi paremusjärjestus) koostamisel võetakse aluseks täiteasjad avaliku võimu kandja nõuetes, mis on lõpetatud nõude rahuldamise või asenduskaristuse määramise tõttu (edaspidi lõpetatud täiteasjad).

  (2) Paremusjärjestuse koostamise aluseks olev hindamisperiood on üks aasta, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.
[RT I, 26.01.2016, 19 - jõust. 29.01.2016]

  (21) Valdkonna eest vastutav minister otsustab hindamisperioodi alguse paremusjärjestuse väljaselgitamiseks.
[RT I, 26.01.2016, 19 - jõust. 29.01.2016]

  (3) Paremusjärjestus koostatakse iga kohtutäiturite tööpiirkonna kohta eraldi. Paremusjärjestusega on hõlmatud kõik vastava tööpiirkonna kohtutäiturid, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

  (4) Kohtutäitur osaleb avaliku võimu kandja nõuete jaotamisel paremusjärjestuse alusel alates kolmandast ametiaastast.
[RT I, 26.01.2016, 19 - jõust. 29.01.2016]

  (5) Paremusjärjestuse koostamisel võetakse arvesse ühe aasta jooksul enne hindamisperioodi algust algatatud, kuid hindamisperioodi alguse seisuga menetluses olevad täiteasjad, samuti hindamisperioodil avatud ning lõpetatud täiteasjad. Arvesse võetakse vaid need nõuded, mis on esitatud avaliku võimu kandja nõuete esitamise ja jaotamise infosüsteemi vahendusel.
[RT I, 26.01.2016, 19 - jõust. 29.01.2016]

  (51) Paremusjärjestuse koostamisel võetakse aluseks täitemenetlusregistri andmed.
[RT I, 26.01.2016, 19 - jõust. 29.01.2016]

  (6) Paremusjärjestus koostatakse avaliku võimu kandja nõuete lõpetamise protsendi alusel alates suurimast lõpetamise protsendist kuni väikseima lõpetamise protsendini. Paremusjärjestuse koostamisel kohtutäituri avaliku võimu kandja nõuete lõpetamise protsendi arvutamiseks korrutatakse hindamisperioodil lõpetatud täiteasjade arv sajaga ja saadud tulemus jagatakse hindamisperioodi alguse seisuga menetluses olevate täiteasjade arvu ja hindamisperioodil avatud täiteasjade arvu kogusummaga.

  (61) Esimese paremusjärjestuse koostamisel avaliku võimu kandja nõuete lõpetamise protsendi arvutamiseks korrutatakse hindamisperioodil lõpetatud täiteasjade arv sajaga ja saadud tulemus jagatakse hindamisperioodil avatud täiteasjade arvuga. Samuti võetakse arvesse kohtutäiturile ühe aasta jooksul enne esimese hindamisperioodi algust täitmiseks jagatud avaliku võimu kandja nõuded, mille täitmisest on kohtutäitur keeldunud, sest sissenõudja on jätnud tasumata kohtutäituri tasu ettemaksu vastavalt käesoleva paragrahvi lõikes 7 sätestatule.
[RT I, 26.01.2016, 19 - jõust. 29.01.2016]

  (7) Avaliku võimu kandja nõuete lõpetamise protsendi arvutamisel võetakse arvesse ka kohtutäiturile hindamisperioodil täitmiseks jagatud avaliku võimu kandja nõuded, mille suhtes on kohtutäitur jätnud täitemenetluse alustamata seetõttu, et sissenõudja on jätnud tasumata kohtutäituri tasu ettemaksu, kui selliste nõuete osakaal ületab 10% kohtutäiturile hindamisperioodil jagatud avaliku võimu kandja nõuetest. Eelnimetatud määra ületavate avaliku võimu kandja nõuete võrra, mille täitmisest on kohtutäitur keeldunud kohtutäituri tasu ettemaksu tasumata jätmise tõttu, vähendatakse enne lõpetamise protsendi arvutamist lõpetatud täiteasjade arvu kahel järjestikusel hindamisperioodil.

  (8) Avaliku võimu kandja nõuete lõpetamise protsendi alusel koostatud paremusjärjestuses jaotatakse aste kõrgemal olevale kohtutäiturile aste madalamal olevast kohtutäiturist 10% rohkem avaliku võimu kandja nõudeid. Aste kõrgemal olevale kohtutäiturile protsendipunktide saamiseks korrutatakse aste madalamal oleva kohtutäituri protsendipunktid 1,1-ga. Paremusjärjestuse alusel jaotatavate avaliku võimu kandja nõuete arvu saamiseks korrutatakse asjaomasele astmele vastavad protsendipunktid paremusjärjestuse alusel jaotatavate avaliku võimu kandja nõuete protsentuaalse osaga, mis omakorda korrutatakse jaotatavate avaliku võimu kandja nõuete arvuga.

  (9) Paremusjärjestuse kinnitab valdkonna eest vastutav minister 30 päeva jooksul pärast hindamisperioodi lõppu. Avaliku võimu kandja nõudeid jagatakse kohtutäituritele paremusjärjestuse alusel alates paremusjärjestuse kinnitamisele järgnevast päevast. Kuni uue paremusjärjestuse kinnitamiseni jaotatakse kohtutäituritele nõudeid viimasena kinnitatud paremusjärjestuse alusel.
[RT I, 26.01.2016, 19 - jõust. 29.01.2016]

§ 42.   Määruse kohaldamine
[RT I, 26.01.2016, 19 - jõust. 29.01.2016]

  (1) Kuni esimese paremusjärjestuse kinnitamiseni jagab koda avaliku võimu kandja nõudeid kõigi tööpiirkonna kohtutäiturite vahel võrdselt.
[RT I, 26.01.2016, 19 - jõust. 29.01.2016]

  (2) [Kehtetu - RT I, 26.01.2016, 19 - jõust. 29.01.2016]

§ 5.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a. 

  (2) Paragrahvi 2 lõige 3 ja § 41 jõustuvad 1. jaanuaril 2016. a.
[RT I, 29.12.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

/otsingu_soovitused.json