Teksti suurus:

Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2018
Avaldamismärge:RT I, 26.01.2018, 1

Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 20.01.2018 nr 3

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.   Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruses nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 punktides 7 ja 9 ning paragrahvi 22 punktides 1 ja 2 asendatakse sõna „tollieeskirjad” sõnadega „tollialased õigusaktid” vastavas käändes;

2) paragrahvi 10 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

„41) kommunikatsiooniosakond;”;

3) paragrahvi 10 punkt 121 sõnastatakse järgmiselt:

„121) teenuste osakond;”;

4) paragrahvi 10 punkt 14 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 12 punkti 5 täiendatakse sõnadega „ja koolitamine”;

6) paragrahvi 12 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) võlgade sissenõudmisega seotud tegevuste korraldamine.”;

7) määrust täiendatakse paragrahviga 121 järgmises sõnastuses:

§ 121. Kommunikatsiooniosakond

Kommunikatsiooniosakonna põhiülesanded on ameti meediasuhtluse, sisekommunikatsiooni ning maksu- ja tollialase teabe levitamise põhimõtete väljatöötamine, arendamine ja korraldamine.”;

8) paragrahvi 13 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) maksukorralduse seaduse, maksuseaduste, vedelkütuse seaduse ja tollialaste õigusaktide rikkumiste ennetamine, tõkestamine ning kontrollide läbiviimine seaduses sätestatud alustel ja korras;”;

9) paragrahvi 14 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) aktsiisikaupade käitlemisega seotud lubade menetlemine ja maksumärkide haldamine, aktsiisikaupade käitlejate järelevalve koordineerimine ning haldus- ja väärteomenetluste läbiviimine.”;

10) paragrahvi 16 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) ametis andmekaitse ja infoturbe korraldamine ning andmekaitse ja infoturbe nõuete täitmise kontrollimine.”;

11) paragrahvis 191 asendatakse sõna „teenindusosakond” läbivalt sõnadega „teenuste osakond” vastavas käändes ning paragrahvi täiendatakse punktidega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„4) riiklike maksude ja muude rahaliste kohustuste tasumise korraldamine, arvestuse pidamine ning võlgade sissenõudmisega seotud tegevuste korraldamine;
5) hasartmänguseaduse rikkumiste ennetamine, tõkestamine ning kontrollide läbiviimine seaduses sätestatud alustel ja korras.”;

12) paragrahvi 20 punktis 1 asendatakse sõnad „tollieeskirjade ja nendega seotud õigusaktide” sõnadega „tollialaste õigusaktide”;

13) paragrahv 21 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 22 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) riikliku järelevalve teostamine maksuseaduste ja tollialaste õigusaktide täitmise üle.”;

15) paragrahvi 29 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) koordineerib, suunab ja kontrollib sisekontrolli osakonna, haldusosakonna, juriidilise osakonna, kommunikatsiooniosakonna, personaliosakonna, teabeosakonna ja uurimisosakonna tööd;”;

16) paragrahvi 30 lõike 3 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) koordineerib, suunab ja kontrollib maksuauditi osakonna, maksude osakonna, teenuste osakonna ja tolliosakonna tööd;”.

§ 2.   Määrus jõustub 2018. aasta 1. veebruaril.

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json