Teksti suurus:

Justiitsministri 26. juuli 2016. a määruse nr 16 „Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord, tasumäärad, riigi õigusabi osutamisega kaasnevate kulude hüvitamise ulatus ja kord ning taotluse esitamise tingimused” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 26.01.2018, 13

Justiitsministri 26. juuli 2016. a määruse nr 16 „Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord, tasumäärad, riigi õigusabi osutamisega kaasnevate kulude hüvitamise ulatus ja kord ning taotluse esitamise tingimused” muutmine

Vastu võetud 17.01.2018 nr 2

Määrus kehtestatakse riigi õigusabi seaduse § 21 lõike 3 alusel.

Justiitsministri 26. juuli 2016. a määruses nr 16 „Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord, tasumäärad, riigi õigusabi osutamisega kaasnevate kulude hüvitamise ulatus ja kord ning taotluse esitamise tingimused” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „kuni 300 protsenti” tekstiosaga „kuni 500 protsenti”;

2) paragrahvi 6 lõigetes 1 ja 2, § 8 lõikes 1 ning § 9 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „20 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 60 euro” tekstiosaga „25 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 75 euro”;

3) paragrahvi 6 lõikes 3, § 8 lõikes 2 ja § 9 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „20 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 240 euro” tekstiosaga „25 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 300 euro”;

4) paragrahvi 6 lõikes 4 ja § 8 lõikes 3 asendatakse „20 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 80 euro” tekstiosaga „25 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 100 euro”;

5) paragrahvi 6 lõikes 5, § 7 lõikes 4, § 8 lõikes 4, § 9 lõikes 3, § 10 lõikes 4 ja §-s 14 asendatakse arv „20” arvuga „25”;

6) paragrahvi 7 lõigetes 1 ja 3 asendatakse tekstiosa „20 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 120 euro” tekstiosaga „25 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 150 euro”;

7) paragrahvi 10 lõike 1 esimeses lauses asendatakse tekstiosa „20 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 320 euro” tekstiosaga „25 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 400 euro” ning teises lauses asendatakse arv „40” arvuga „50”;

8) paragrahvi 10 lõike 2 esimeses lauses asendatakse tekstiosa „20 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 200 euro” tekstiosaga „25 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 250 euro” ning teises lauses asendatakse arv „80” arvuga „100”;

9) paragrahvi 10 lõike 3 esimeses lauses asendatakse tekstiosa „20 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 400 euro” tekstiosaga „25 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 500 euro” ning teises lauses asendatakse arv „280” arvuga „350”;

10) paragrahvi 11 lõiked 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahv 12 sõnastatakse järgmiselt:

§ 12. Isiku esindaja tasumäärad rahvusvahelise kaitse menetlusega seotud halduskohtumenetluses

(1) Rahvusvahelise kaitse menetlusega seotud halduskohtumenetluses, välja arvatud kohtuistungil osalemine, on tasu miinimummääraks kümne minuti tasu.

(2) Tasu riigi õigusabi osutamise eest halduskohtumenetluses, mis on seotud rahvusvahelise kaitse menetluses tehtud lahendi vaidlustamisega, sealhulgas kaebuse koostamine ja esitamine, kuid välja arvatud kohtuistungil osalemine, on 36 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 400 euro ühes kohtuastmes.

(3) Tasu riigi õigusabi osutamise eest rahvusvahelise kaitse menetluses tehtud lahendi vaidlustamisega seotud haldusasja kohtuistungil on 36 eurot iga poole tunni kohta.

(4) Kui advokaadil on samas haldusasjas rohkem kui üks esindatav, võib kohus advokaadi põhjendatud taotluse alusel, hinnates riigi õigusabi osutamise töömahukust, suurendada riigi õigusabi osutamise eest, välja arvatud kohtuistungil osalemine, advokaadile makstavat tasu kuni 25 protsenti iga täiendava esindatava kohta.”;

12) määruse 2. peatükki täiendatakse §-ga 151 järgmises sõnastuses:

§ 151. Hüvitis sõidule kulutatud aja eest

(1) Kui riigi õigusabi osutamise koht tsiviilasja kohtueelses menetluses, tsiviilkohtumenetluses, haldus- ja halduskohtumenetluses, rahvusvahelise kaitse menetluses ja sellega seotud halduskohtumenetluses jääb advokaadibüroo asukohast kaugemale kui 40 kilomeetrit, makstakse selle advokaadibüroo kaudu õigusabi osutava advokaadi põhjendatud taotlusel riigi õigusabi osutamise kohta ja tagasi jõudmiseks kulutatud aja eest kokku täiendavat tasu vastavalt advokaadibüroo kaugusele, arvestades ühte suunda:
1) 15 eurot, kui vahemaa on 41–50 kilomeetrit;
2) 20 eurot, kui vahemaa on 51–100 kilomeetrit;
3) 25 eurot, kui vahemaa on 101–150 kilomeetrit;
4) 30 eurot, kui vahemaa on 151–200 kilomeetrit;
5) 35 eurot, kui vahemaa on üle 201 kilomeetri.

(2) Kui advokaat lõikes 1 ette nähtud juhul osutab riigi õigusabi samas menetluses kahele või enamale isikule või erinevates kohtueelsetes menetlustes või kohtumenetlustes, jagatakse tasu riigi õigusabi osutamise kohta ja tagasi jõudmiseks kulutatud aja eest kõigi esindatavate või menetluste vahel proportsionaalselt.”.

Urmas Reinsalu
Minister

Tõnis Saar
Kantsler

/otsingu_soovitused.json