Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seonduvate kulude katmise tingimused ja kord

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.01.2018, 14

Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seonduvate kulude katmise tingimused ja kord

Vastu võetud 02.03.2017 nr 17
RT I, 07.03.2017, 25
jõustumine 10.03.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.09.2017RT I, 22.09.2017, 125.09.2017
22.01.2018RT I, 26.01.2018, 629.01.2018

Määrus kehtestatakse haldusreformi seaduse § 24 lõike 2 alusel.

§ 1.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) ühendatud kohaliku omavalitsuse üksus – Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksus;
  2) ühendamine – Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmine;
  3) vabatahtlikult ühinenud kohaliku omavalitsuse üksus – kohaliku omavalitsuse üksus, kelle haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks on Vabariigi Valitsus kehtestanud haldusreformi seaduse §-s 8 nimetatud määruse või kes on haldusreformi seaduse § 7 lõikes 3 nimetatud tingimustel ühinemist taotlenud.

§ 2.   Riigieelarvest kulude hüvitamise taotlemine

  Ühendatud kohaliku omavalitsuse üksus võib taotleda ainult kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse § 6 lõike 2 punktides 1–41 või haldusreformi seaduse § 12 lõike 2 punktis 4 nimetatud ühendamisest vältimatult ja otseselt tulenevate tegevuste tegelikult tehtud kulude hüvitamist vastavalt käesoleva määruse § 6 lõikele 1 või § 7 lõikele 1.

§ 3.   Riigieelarvest mittehüvitatavad kulud

  Ühendatud kohaliku omavalitsuse üksusele ei hüvitata järgmisi kulusid:
  1) ametnike ja töötajate koondamise tõttu makstavad hüvitised, kui koondamine ei tulene ühendamise järgselt esmakordselt kinnitatud valla või linna ametiasutuste struktuurist ja teenistuskohtade koosseisust;
[RT I, 22.09.2017, 1 - jõust. 25.09.2017]
  11) kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-s 543 alusel makstavad hüvitised ja preemiad valla või linna ametiasutuses töötavatele ametnikele või töötajatele;
[RT I, 22.09.2017, 1 - jõust. 25.09.2017]
  2) valla- või linnavalitsuse uue administratiivhoone aluse maa soetamise, ehitusseadustiku § 4 tähenduses hoone ehitamise, hoone soetamise või pindade rentimise kulud;
  3) valla- või linnavalitsuse administratiivhoone inventari ja seadmete soetamise kulud;
  4) ametnike ja töötajate uuele pinnale üleviimise kulud;
  5) ametnike ja töötajate tööjõukulud, mis ei tulene otseselt ja vältimatult ühendamisega kaasnenud täiendavatest tegevustest;
  6) IT-süsteemide arendustööde ja uute infosüsteemide soetamise kulud;
  7) kohtumenetlusega seotud konsultatsioonide ja õigusabi kulud;
  8) uue üldplaneeringu ja arengukava koostamise ning menetlemise kulud kui nende koostamine ei olnud ühendamise tõttu vältimatu;
  9) uue eelarvestrateegia ja eelarve koostamisega seotud kulud;
  10) ühendamisest mittepõhjustatud uute õigusaktide väljatöötamisega seotud kulud;
  101) vabatahtlikult ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses sätestatud valimistoimingute tegemise kulud, välja arvatud kulud, mida ühendatud kohaliku omavalitsuse üksus on teinud täiendavalt Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmise tõttu;
[RT I, 22.09.2017, 1 - jõust. 25.09.2017]
  11) muud eelpool nimetamata kulud, mis ei tulene otseselt ja vältimatult ühendamisest.

§ 4.   Vabatahtlikult ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemiste kulude topelthüvitamise vältimine

  Ühendatud kohaliku omavalitsuse üksusele ei hüvitata käesolevas määruses nimetatud kulusid osas, mis on volikogude algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmisel arvestatud ühinemistoetuse hulka vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse § 6 lõikele 2.

§ 5.   Riigieelarvest kulude hüvitamise menetluste liigid

  (1) Ühendatud kohaliku omavalitsuse üksus võib taotleda kulude hüvitamise lihtmenetlust, kui:
  1) kahe kohaliku omavalitsuse üksuse või vabatahtlikult ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse ühendamise kulude hüvitamise taotluse kogusumma, välja arvatud ühinemistoetusega kaetud kulude osa, on väiksem kui 120 000 eurot;
[RT I, 26.01.2018, 6 - jõust. 29.01.2018]
  2) kolme kohaliku omavalitsuse üksuse või vabatahtlikult ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse ühendamise kulude hüvitamise taotluse kogusumma, välja arvatud ühinemistoetusega kaetud kulude osa, on väiksem kui 150 000 eurot;
[RT I, 26.01.2018, 6 - jõust. 29.01.2018]
  3) nelja kohaliku omavalitsuse üksuse või vabatahtlikult ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse ühendamise kulude hüvitamise taotluse kogusumma, välja arvatud ühinemistoetusega kaetud kulude osa, on väiksem kui 180 000 eurot.
[RT I, 26.01.2018, 6 - jõust. 29.01.2018]

  (2) Lihtmenetluse korral, kui ühendatakse vabatahtlikult ühinenud kohaliku omavalitsuse üksused või kohaliku omavalitsuse üksus ühendatakse vabatahtlikult ühinenud kohaliku omavalitsuse üksusega, võib kulude hüvitamise taotluses vabatahtlikult ühinenud kohalike omavalitsuste osas ühendamise otseste ja vältimatute kulude kogusumma ulatuda 30 protsendini käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud piirmäärast, kui ühendatakse kuni kolm kohaliku omavalitsuse üksust või vabatahtlikult ühinenud kohaliku omavalitsuse üksust, või käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud piirmäärast, kui ühendatakse rohkem kui neli kohaliku omavalitsuse üksust või vabatahtlikult ühinenud kohaliku omavalitsuse üksust.

  (3) Kulude hüvitamise lihtmenetluse korral rakendatakse käesoleva määruse § 6.

  (4) Kulude hüvitamise tavamenetlust rakendatakse, kui ühendatud kohaliku omavalitsuse üksuse kulude hüvitamise taotluse kogusumma:
  1) ületab käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 või 2 kehtestatud piirmäära või
  2) jääb käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 või 2 kehtestatud piirmäära sisse, aga ühendatud kohaliku omavalitsuse üksus ei taotle lihtmenetlust.

  (5) Kulude hüvitamise tavamenetluse korral rakendatakse käesoleva määruse § 7.

§ 6.   Riigieelarvest kulude hüvitamise lihtmenetlus

  (1) Kui ühendatud kohaliku omavalitsuse üksus taotleb riigieelarvest kulude hüvitamist lihtmenetlusena, määrab kohaliku omavalitsuse üksus, millised kulud on otseselt ja vältimatult seotud ühendamisega. Kulud peavad olema seostatavad järgmiste kululiikidega:
  1) ühinemisega seotud uuringute, analüüside ja konsultatsioonide teostamine;
  2) valla või linna elanike arvamuse väljaselgitamine;
  3) omavalitsusüksuse nime ja liigi muutmisega seotud toimingud;
  4) omavalitsusüksuse ametiasutuste ja ametiasutuste hallatavate asutuste ümberkorraldamine, sealhulgas hüvitiste maksmine;
  5) ühekordse hüvitise maksmine asjaomase omavalitsusüksuse volikogu esimehele, vallavanemale ja linnapeale nende volituste lõppemisel kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 541 lõigetes 3 ja 31 sätestatud juhtudel;
  6) ühendatud kohaliku omavalitsuse üksuse kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses sätestatud valimistoimingute tegemise kulud, sealhulgas valla või linna valimiskomisjoni ning jaoskonnakomisjoni kulud, välja arvatud vabatahtlikust ühinemisest tingitud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses sätestatud valimistoimingute tegemise kulud;
[RT I, 22.09.2017, 1 - jõust. 25.09.2017]

  (11) Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 703 lõikes 7 nimetatud kulude katmist võib ühendatud kohaliku omavalitsuse üksus taotleda ka riigieelarve seaduse § 58 lõike 3 alusel kehtestatud korras.
[RT I, 22.09.2017, 1 - jõust. 25.09.2017]

  (2) Taotluses koos summaga välja tuua kulud, mis on nimetatud käesoleva paragrahvi lõikes 1.

  (3) Taotluses esitatakse järgmine lisainformatsioon:
  1) koondamiskulude hüvitamise taotlemisel koondatud ametnike või töötajate arv;
  2) tööjõukulude hüvitamise taotlemisel käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevustega seotud ametnike ja töötajate arv ning käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevustega seotud tööjõukulu kokku;
[RT I, 22.09.2017, 1 - jõust. 25.09.2017]
  21) Käesoleva paragrahvi lõikes 31 nimetatud juhul arengukava ja üldplaneeringu kulude katmiseks hüvitise taotlemisel tuleb esitada 3 hinnapakkumist.
[RT I, 26.01.2018, 6 - jõust. 29.01.2018]
  3) muude kulude hüvitamise taotlemisel kuludokumendid.

  (31) Ühendatud kohaliku omavalitsuse üksus võib taotleda taotluse esitamise ajaks veel vastu võtmata arengukava ja kehtestamata üldplaneeringu kulude hüvitamist kokku summas kuni 35 000 eurot. Kui ühendamise grupis on vabatahtlikult ühinenud kohaliku omavalitsuse üksusi, vähendatakse nende kohaliku omavalitsuse üksuste elanike arvu võrra arengukava ja üldplaneeringu eest hüvitatavat summat.
[RT I, 26.01.2018, 6 - jõust. 29.01.2018]

  (4) Ühendatud kohaliku omavalitsuse üksus esitab taotluse koos käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud lisainformatsiooniga kümne kuu jooksul ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimiste tulemuste välja kuulutamise päevast arvates.
[RT I, 22.09.2017, 1 - jõust. 25.09.2017]

§ 7.   Riigieelarvest kulude hüvitamise tavamenetlus

  (1) Riigieelarvest kulude hüvitamise tavamenetluse korral peab ühendatud kohaliku omavalitsuse üksus taotluses eraldi välja tooma järgmised kuluread koos kulude summaga:
  1) ühekordse hüvitise maksmine asjaomase kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu esimehele, vallavanemale ja linnapeale nende volituste lõppemisel kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 541 lõigetes 3 ja 31 sätestatud juhtudel;
  2) avaliku teenistuse seaduse § 102 lõike 1 alusel makstav hüvitis koondamise tõttu teenistusest vabastamise korral ja töölepingu seaduse § 100 lõike 1 alusel makstav hüvitis töölepingu ülesütlemisel koondamise tõttu, kui ametniku või töötaja senine ameti- või töökoht kaotatakse ühendamise järgselt esmakordselt kinnitatavas uues ametiasutuse struktuuris ja teenistuskohtade koosseisus;
[RT I, 22.09.2017, 1 - jõust. 25.09.2017]
  3) uue valla või linna nimega seotud siltide, viitade ja blankettide soetamise ning siltide ja viitade paigaldamise kulud;
  4) haldusreformi seaduse § 9 lõike 2 kohase Vabariigi Valitsuse esitatud haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettepaneku järgselt läbi viidud elanike arvamuse väljaselgitamiseks tehtud kulud, mis tulenevad Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 lõike 8 alusel kehtestatud määruses ette nähtud toimingutest;
  5) Vabariigi Valitsuse ettepaneku järgselt tellitud ühinemise analüüside, konsultatsioonide ja auditite kulud mõistlikus ulatuses, välja arvatud käesoleva määruse § 3 punktis 7 nimetatud kulud;
  6) ühendamisest tingitud dokumendihalduse ja finantsarvestuse infosüsteemide ühtsesse infosüsteemi kokkuviimise kulud mõistlikus ulatuses;
  7) ühendamisest tingitud e-teenuste ja interneti kodulehtede kokkuviimise kulud mõistlikus ulatuses;
  8) ühendamisest tingitud finantsarvestuse ühtlustamise, ära ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste eraldiseisvate õigusaktide ühtseteks õigusaktideks kokkuviimise ja lepingute ümbervormistamisega ning aadressiandmete muutmisega seotud ametnike ja töötajate täiendava töö tööjõukulud mõistlikus ulatuses;
  9) ühendamisest tingitud ühendatud kohaliku omavalitsuse üksuse uue üldplaneeringu ja arengukava koostamise ja menetlemise kulud mõistlikus ulatuses;
  10) ühendatud kohaliku omavalitsuse üksuse kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses sätestatud valimistoimingute tegemise kulud, sealhulgas valla või linna valimiskomisjoni ning jaoskonnakomisjoni kulud, välja arvatud vabatahtlikust ühinemisest tingitud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses sätestatud valimistoimingute tegemise kulud;
[RT I, 22.09.2017, 1 - jõust. 25.09.2017]
  11) ühendamisest tingitud muud eelpool nimetamata otsesed ja vältimatud kulud mõistlikus ulatuses.

  (11) Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 703 lõikes 7 nimetatud kulude katmist võib ühendatud kohaliku omavalitsuse üksus taotleda ka riigieelarve seaduse § 58 lõike 3 alusel kehtestatud korras.
[RT I, 22.09.2017, 1 - jõust. 25.09.2017]

  (2) Kulude hüvitamise taotluses tuleb käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud iga kulu liigi kohta esitada põhjendus, miks ühendamine põhjustas vastava kulu tegemist ja kas kulu tehti minimaalselt vajalikus suuruses.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3–11 kulude hüvitise suuruse määramisel võetakse aluseks kas turuhind või tegevust läbi viinud kohaliku omavalitsuse ametniku või töötaja tegevuse tegemise kuu töötasu.

  (4) Taotlusele tuleb lisada järgmised kuludokumendid:
  1) kulude tegemise aluseks olevad volikogu otsused või valitsuse korraldused;
  2) ametniku teenistusest vabastamise haldusakt või töötaja töölepingu ülesütlemisavaldus;
  3) tööjõukulude hüvitamise arvestuse aluseks olevad tööajatabelid ja palgalehed;
  4) teenuste ja tööde ostmisel hinnapakkumised;
  5) muude kulude tegemist tõendavad dokumendid.

  (5) Vabatahtlikult ühinenud kohaliku omavalitsuste osas tuleb esitada ühinemistoetuse arvelt kaetud ühinemise otseste ja vältimatute kulude aruanne iga üksiku kulu kaupa.

  (6) Ühendatud kohaliku omavalitsuse üksus esitab taotluse koos käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud põhjenduste ja lõikes 4 nimetatud dokumentidega kahe aasta jooksul ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimiste tulemuste välja kuulutamise päevast arvates. Ühendatud kohaliku omavalitsuse üksus võib esitada kulude hüvitamise taotluse mitmes osas.

§ 8.   Lisategevused

  (1) Rahandusministeerium võib tellida ekspertiisi ühendamise kulude hüvitamise mõistliku ulatuse väljaselgitamiseks.

  (2) Rahandusministeerium võib ühendamise kulude hüvitise summat vähendada taotluses esitatud käesoleva määruse §-s 3 nimetatud mittehüvitatavate ja mittepõhjendatud kulude summa võrra.

§ 9.   Kulude hüvitamise eelnõu esitamine Vabariigi Valitsusele

  Rahandusministeerium esitab ühendatud kohaliku omavalitsuse kulude hüvitamise korralduse eelnõu Vabariigi Valitsusele otsustamiseks nelja kuu jooksul pärast nõuetekohase taotluse saamist.
[RT I, 26.01.2018, 6 - jõust. 29.01.2018]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json