Teksti suurus:

COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi Ida-Viru ja Harju maakonna kultuurikorraldajatele

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.01.2021, 6

COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi Ida-Viru ja Harju maakonna kultuurikorraldajatele

Vastu võetud 21.01.2021 nr 5

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimis- ja kohaldamisala

  (1) Määrusega kehtestatakse COVID-19 puhangust tingitud erakorralise abi tingimused Ida‑Viru maakonna kultuurikorraldajale, kelle tegevus on alates 12. detsembrist 2020 kuni 31. jaanuarini 2021, ning Harju maakonna kultuurikorraldajale, kelle tegevus on alates 28. detsembrist 2020 kuni 31. jaanuarini 2021 täielikult peatatud või oluliselt piiratud Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ tõttu.

  (2) Määruses reguleerimata küsimustele kohaldatakse haldusmenetluse seadust ning toetuse andmisel riigiabina või vähese tähtsusega abina Euroopa Liidu vastavaid õigusakte.

  (3) Määrust ei kohaldata taotlejale, kellele Euroopa Komisjoni või Euroopa Kohtu eelneva otsuse alusel, millega sama liikmesriigi antud abi on tunnistatud ebaseaduslikuks või väärkasutatuks ja ühisturuga kokkusobimatuks, on esitatud seni täitmata korraldus abi tagasi maksta.

  (4) Kui toetus on vähese tähtsusega abi Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1) (edaspidi VTA määrus), artikli 3 lõike 2 mõistes, ei kohaldata määrust VTA määruse artikli 1 lõikes 1 sätestatud juhtudel.

  (5) Määrust ei kohaldata riigiabi taotlejale Euroopa Komisjoni teatise „Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguse COVID-19 puhangu kontekstis“ (ELT C 91I, 20.03.2020, lk 1–9, muudetud ELT C 112 I, 04.04.2020, lk 1–9; ELT C 164, 13.05.2020, lk 3–15; ELT C 218, 02.07.2020, lk 3–8; ELT C 340 I, 13.10.2020, lk 1–10, edaspidi riigiabi ajutine raamistik) mõistes, kes on 31. detsembri 2019 seisuga raskustes Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78), artikli 2 punkti 18 tähenduses, välja arvatud mikro- või väikeettevõtja komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 I lisa tähenduses, kes oli raskustes juba 31. detsembril 2019, tingimusel, et tema suhtes ei kohaldata riikliku õiguse alusel maksejõuetusmenetlust ja ta ei ole saanud päästmisabi ega ümberkorraldamisabi.

  (6) Määrust ei kohaldata taotlejatele, kellele on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ajavahemiku eest toetust makstud teiste COVID-19 toetusmeetmete raames.

  (7) Määruse rakendamise eest vastutab Kultuuriministeerium (edaspidi toetuse andja).

§ 2.   Toetuse andmise eesmärk ja tulemus

  (1) Toetuse andmise eesmärk on COVID-19 puhangust oluliselt mõjutatud Ida-Viru ja Harju maakonna kultuurikorraldajate jätkusuutlikkuse tagamine.

  (2) Toetuse andmise tulemusena on tagatud Ida-Viru ja Harju maakonna kultuurikorraldajate majanduslik jätkusuutlikkus.

§ 3.   Riigiabi

  (1) Käesoleva määruse alusel antav toetus võib kvalifitseeruda riigiabiks konkurentsiseaduse § 30 mõistes või vähese tähtsusega abiks konkurentsiseaduse § 33 lõike 1 mõistes.

  (2) Riigiabi andmisel lähtutakse konkurentsiseaduse §-st 341 ja riigiabi ajutisest raamistikust ning vähese tähtsusega abi andmisel VTA määrusest ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatust.

  (3) Kui toetus on riigiabi, kontrollib toetuse andja, et meetme raames antav toetus ei ületaks koos muude riigiabi ajutise raamistiku jaotise 3.1 alusel antud toetustega riigiabi ajutise raamistiku punktis 22 nimetatud summat taotleja kohta.

  (4) Kui toetus loetakse vähese tähtsusega abiks VTA määruse mõistes, kontrollib toetuse andja riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrist, et taotletava toetuse andmise korral ei ületaks taotlejale kolme järjestikuse majandusaasta jooksul eraldatud vähese tähtsusega abi koos taotlusvoorust eraldatava toetusega 200 000 eurot.

  (5) Vähese tähtsusega abi suuruse arvestamisel loetakse üheks ettevõtjaks sellised isikud, kes on omavahel seotud VTA määruse artikli 2 lõike 2 kohaselt. Lisaks võetakse vähese tähtsusega abi andmisel arvesse VTA määruse artiklis 5 sätestatud erinevateks eesmärkideks antava vähese tähtsusega abi kumuleerimisreegleid.

  (6) Riigiabi antakse Euroopa Komisjoni vastava riigiabi lubava otsuse vastuvõtmisest, kuid mitte kauem kui riigiabi ajutises raamistikus sätestatud tähtajani.

2. peatükk Nõuded taotlejale, taotlusele ja toetuse taotlemine 

§ 4.   Nõuded taotlejale

  (1) Taotleja võib olla Eestis registreeritud juriidiline isik, riigiasutus või kohaliku omavalitsuse üksus.

  (2) Käesoleva määruse mõistes on kultuurikorraldaja
  1) muuseumivaldkonna taotleja, kes vastab muuseumiseaduse § 2 lõikes 1 toodud mõistele;
  2) teatrivaldkonna taotleja, kes on etendusasutus, millel on avalikult kättesaadav repertuaari ülevaade, sealhulgas lavastuste tutvustused koos loomingulise meeskonna nimekirjaga, regulaarne etendustegevus ja avalikult kättesaadav mängukava ning loominguline ja tehniline meeskond, kes saab oma tegevuse eest tasu;
  3) muusikavaldkonna taotleja, kes korraldab põhitegevusena avalikke kontserte, millest on teavitatud avalikkust ning millele on müüdud pileteid, ning taotleja, kes tegutseb muusikakollektiivi või esitajana, muusikaagentuurina või -mänedžmendina, avaliku kontserdipaiga või tehnilise teenuse pakkujana kontserdikorraldajale, muusikakollektiivile või esitajale;
  4) kunstivaldkonna taotleja, kes on näituseasutus ja/või näitusepaik, mis korraldab põhitegevusena regulaarse programmi alusel kunstinäitusi, ning taotleja, kes tegeleb tehnilise teenuse või muude kunstinäituste korraldamiseks vajalike tugiteenuste pakkumisega;
  5) filmivaldkonna taotleja, kes korraldab regulaarselt avalikke filmiseansse, millest on teavitatud avalikkust ning millele on müüdud pileteid, ning kes haldab rentniku või omanikuna kino näitamiseks sobilikke siseruume, kus näidatakse regulaarselt filme;
  6) rahvamajast taotleja, kes korraldab rahvakultuuri sündmuseid või tegutseb rahvakultuurisündmuse korralduspaigana.

  (3) Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) tema registrijärgne asukoha aadress on Ida-Viru või Harju maakonnas;
  2) kui tema registrijärgse asukoha aadress ei ole Ida-Viru või Harju maakonnas, on tema töötaja töökoha asukoht töötamise registri kohaselt alates käesoleva määruse § 1 lõikes 1 toodud perioodist Ida-Viru või Harju maakonnas;
  3) tema tegevus on käesoleva määruse § 1 lõikes 1 toodud ajavahemikul täielikult peatunud või oluliselt piiratud Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ tõttu;
  4) ta ei ole pankrotis, likvideerimisel ega sundlõpetamisel ning tal puudub kehtiv äriregistrist kustutamise hoiatus;
  5) tal puuduvad riiklike maksude maksuvõlad või on need taotluse esitamise ajaks ajatatud;
  6) tal ei ole majandusaasta aruande ega maksudeklaratsioonide esitamise võlga;
  7) juhul kui toetuse andja on teinud taotleja kohta varem toetuse tagasinõudmise otsuse, ei ole tal otsuse kohaselt tagasimaksmisele kuuluv toetus tähtajaks tagasi maksmata.

§ 5.   Nõuded taotlusele

  Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid ja dokumente:
  1) üldandmed taotleja kohta;
  2) taotleja kinnitus enda vastavuse kohta käesoleva määruse §-s 4 sätestatud nõuetele;
  3) teave, kui taotleja on taotlenud toetust samal ajal mitmest COVID-19 toetusmeetmest;
  4) hiljemalt 31. oktoobri 2020 seisuga äriregistrile esitatud 2019. aasta kinnitatud majandusaasta aruanne;
  5) kasumiaruanne ja bilanss 31. detsembri 2020 seisuga, kui taotleja ei tegutsenud 2019. aastal või alustas tegutsemist 2019. aastal ning alustamisest tulenevalt on tema majandusaasta ühekordselt pikem kui 12 kuud;
  6) viimase majandusaasta kohta bilanss ja kasumiaruanne või kinnitatud majandusaasta aruanne, kui taotleja majandusaasta ei ühti kalendriaastaga;
  7) proportsionaalne tulude eristus maakondade vahel 2019. aasta kohta ning vähem kui kaks aastat tegutsenud taotlejal 2020. aasta kohta, kui taotleja tegevus toimub mitmes maakonnas;
  8) volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel ja volitus ei ole antud toetuse andja toetuste taotlemise e-keskkonna (edaspidi e-keskkond) kaudu.

§ 6.   Taotluse esitamine

  (1) Taotlusvooru eelarve kinnitab kultuuriminister käskkirjaga.

  (2) Taotluste esitamise tähtajast ja eelarvest teavitab toetuse andja oma veebilehel vähemalt kolm kalendripäeva enne taotlusvooru avamise päeva.

  (3) Taotlus tuleb esitada käesoleva paragrahvi lõike 2 kohaselt teatatud tähtaja jooksul.

  (4) Taotluse peab esitama esindusõiguslik isik e-keskkonna kaudu. Toetuse andja kinnitab taotluse kättesaamist.

  (5) Kui taotluse esitamisel esineb e-keskkonnas tehniline viga, mis takistab taotluse tähtaegset esitamist, loetakse taotluse esitamise tähtpäevaks järgmine tööpäev pärast vea likvideerimist.

3. peatükk Toetuse suurus 

§ 7.   Toetuse suurus

  (1) Toetuse suuruse arvestamise alus Ida-Viru maakonna taotlejale on samas maakonnas 2019. aastal teenitud 1,5 kuu keskmine müügitulu ja Harju maakonna taotlejale samas maakonnas 2019. aastal teenitud 1 kuu keskmine müügitulu, kuid mõlemale mitte rohkem kui 60 000 eurot taotleja kohta.

  (2) Kui taotleja alustas tegutsemist 2019. aastal ning alustamisest tulenevalt on tema majandusaasta ühekordselt pikem kui 12 kuud, siis võetakse 2019. aasta tegutsetud kuude müügitulu ja liidetakse 2020. aasta müügitulule ning arvutatakse tegutsetud kuude 1,5 kuu keskmine müügitulu Ida-Viru maakonna taotlejale ja 1 kuu keskmine müügitulu Harju maakonna taotlejale, kuid mõlemale mitte rohkem kui 60 000 eurot taotleja kohta.

  (3) Kui taotleja majandusaasta ei ühti kalendriaastaga on toetuse suuruse arvestamise alus Ida-Viru maakonna taotlejale samas maakonnas viimasel majandusaastal teenitud 1,5 kuu keskmine müügitulu ja Harju maakonna taotlejale samas maakonnas viimasel majandusaastal teenitud 1 kuu keskmine müügitulu, kuid mõlemale mitte rohkem kui 60 000 eurot taotleja kohta.

  (4) 31. detsembri 2020 seisuga täpselt või vähem kui aasta tegutsenud Ida-Viru maakonna taotleja toetuse suuruse arvestamise alus on samas maakonnas 2020. aastal vastavalt tegutsetud kuudele teenitud 1,5 kuu keskmine müügitulu ja Harju maakonna taotlejale samas maakonnas 2020. aastal vastavalt tegutsetud kuudele teenitud 1 kuu keskmine müügitulu, kuid mõlemale mitte rohkem kui 60 000 eurot taotleja kohta.

  (5) Kui taotleja tegutseb mitmes maakonnas, arvestatakse käesoleva määruse § 5 punkti 7 kohaselt esitatud tuluproportsioone maakondade lõikes ning rakendatakse käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2, 3 või 4 toodud metoodikat.

  (6) Toetuse lõplik summa leitakse proportsionaalsuse põhimõttel. Selleks arvutatakse põhjendatud maksimaalsete vajaduste kogusumma ja eelarve vahe. Taotleja põhjendatud maksimaalset vajadust vähendatakse protsendimääras, mille võrra ületab nimetatud vajaduste kogusumma eelarvet nii, et taotlejatele eraldatav kogusumma oleks võrdne eelarvega.

  (7) Toetust ei maksta, kui toetuse arvestuslik suurus on väiksem kui 200 eurot.

4. peatükk Taotluse menetlemine ja toetuse maksmine 

§ 8.   Taotluse menetlemine

  (1) Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 30 tööpäeva alates taotlusvooru sulgemisest.

  (2) Taotluse tähtaja jooksul esitamata jätmisel või kui taotleja ei vasta käesoleva määruse § 1 lõigetes 3, 5 ja 6 ning § 3 lõigetes 3 ja 4 sätestatud nõuetele, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (3) Kui taotleja on taotluse esitamise tähtaja ületanud mõjuval põhjusel, võib toetuse andja oma algatusel või taotleja taotluse alusel tähtaja ennistada haldusmenetluse seaduse §-s 34 sätestatud korras.

  (4) Taotluse menetlemise käigus võib toetuse andja nõuda taotlejalt selgitusi, lisainformatsiooni, taotluse täiendamist või muutmist, kui ta leiab, et taotlus ei ole piisavalt selge või selles esinevad puudused.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud puuduste kõrvaldamiseks võib toetuse andja anda taotlejale kuni viis tööpäeva, mil peatub taotluse menetlemise aeg. Toetuse andja jätab taotluse läbi vaatamata, kui taotleja ei ole tähtaja jooksul puudusi kõrvaldanud, ning teavitab sellest taotlejat e-keskkonna kaudu kümne tööpäeva jooksul alates käesolevas lõikes toodud tähtaja saabumisest. Kui puudus kõrvaldatakse, loetakse puudusega seotud nõue täidetuks.

  (6) Toetuse andja tunnistab taotleja ja taotluse nõuetele vastavaks juhul, kui on täidetud kõik käesoleva määruse §-des 4 ja 5 sätestatud nõuded.

§ 9.   Taotluse rahuldamise ja rahuldamata jätmise tingimused ja kord

  (1) Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb kultuuriminister.

  (2) Taotluse rahuldamise otsus tehakse juhul, kui taotleja ja taotlus vastavad käesolevas määruses nimetatud nõuetele.

  (3) Taotluse võib rahuldada osaliselt, kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole kooskõlas käesoleva määruse § 3 lõigetega 3 või 4. Taotluse võib osaliselt rahuldada tingimusel, et taotleja on sellega nõus.

  (4) Taotluse rahuldamata jätmise otsus tehakse juhul, kui
  1) taotleja ja/või taotlus ei vasta kasvõi ühele käesoleva määruse §-des 4 ja 5 sätestatud tingimustele;
  2) taotleja mõjutab taotluse menetlemist pettuse või ähvardusega või muul õigusvastasel viisil;
  3) toetuse arvestuslik suurus on väiksem kui 200 eurot;
  4) taotleja ei ole nõus taotluse osalise rahuldamisega;
  5) taotleja ei võimalda taotluse nõuetele vastavust kontrollida.

  (5) Taotlejale saadetakse tema taotluse kohta tehtud otsus e-keskkonna kaudu.

§ 10.   Toetuse maksmine

  Toetus makstakse toetuse saajale välja kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist.

5. peatükk Aruannete esitamine ja toetuse tagasinõudmine 

§ 11.   Toetuse kasutamisega seotud aruannete esitamine

  (1) Toetuse saaja esitab toetuse kasutamise kohta aruande taotluse rahuldamise otsuses märgitud tähtajal.

  (2) Aruanne tuleb esitada e-keskkonna kaudu.

  (3) Toetuse andja menetleb aruannet kuni 30 tööpäeva esitamisest arvates.

  (4) Aruanne peab sisaldama:
  1) tegevusaruannet toetuse mõjust toetuse saaja jätkusuutlikkusele;
  2) taotlusega kasumiaruande ja bilansi esitanud kultuurikorraldaja puhul äriregistrile esitatud viimast kinnitatud majandusaasta aruannet.

§ 12.   Toetuse tagasinõudmine

  (1) Otsuse toetuse osalise või täieliku tagasinõudmise kohta teeb toetuse andja kaalutlusõiguse kohaselt järgmistel juhtudel:
  1) aruandest selgub, et toetuse saaja tegevus oli ilma toetuseta jätkusuutlik;
  2) ilmneb asjaolu, mille korral ei oleks taotlust rahuldatud;
  3) toetuse saaja on esitanud valeandmeid või andmeid varjanud;
  4) aruanne ei ole esitatud tähtajaks;
  5) toetuse saaja kohta on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus;
  6) toetuse andmine ei ole kooskõlas riigiabi reeglitega.

  (2) Toetuse tagasinõude otsuse võib teha kolme aasta jooksul toetuse saaja viimase kohustuse täitmise lõppemisest arvates, välja arvatud juhul, kui riigiabi andmist reguleerivast õigusaktist tuleneb teisiti.

  (3) Toetuse saaja peab tagasinõutud toetuse tagasi maksma 60 kalendripäeva jooksul otsuse kehtima hakkamise päevast alates.

Tõnis Lukas
Minister

Tarvi Sits
Kantsler

/otsingu_soovitused.json