Teksti suurus:

Digitaliseerimise teekaardi toetamise tingimused ja kord

Väljaandja:Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2021, 36

Digitaliseerimise teekaardi toetamise tingimused ja kord

Vastu võetud 21.01.2021 nr 3
RT I, 26.01.2021, 12
jõustumine 29.01.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.09.2021RT I, 14.09.2021, 317.09.2021
20.12.2021RT I, 29.12.2021, 201.01.2022

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Kohaldamisala

  (1) Määrus kehtestatakse ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020 prioriteetse suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus“ meetme „Ettevõtja arenguplaani toetusmeede ettevõtete arendus- ja eksporditegevustele kaasaaitamiseks ning juhtimisvõimekuse tõstmiseks“ tegevuse „Arenguvajaduste välja selgitamine ja ettevõtete arendustegevused“ eesmärkide elluviimiseks.

  (2) Määruse alusel antakse vähese tähtsusega abi vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8) (edaspidi VTA määrus).

  (3) Määruse alusel antakse riigiabi vastavalt Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78) artiklile 18 ja 28 (edaspidi üldise grupierandi määrus).

  (4) VTA määruse alusel abi andmise puhul ei tohi toetuse suurus koos jooksva majandusaasta ja taotluse esitamise aastale vahetult eelneva kahe majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abiga ühe ettevõtja kohta ületada 200 000 eurot, sealjuures võetakse arvesse VTA määruse artiklis 5 sätestatud eri eesmärkideks antava vähese tähtsusega abi kumuleerimisreegleid.

  (5) Vähese tähtsusega abi andmisel loetakse üheks ettevõtjaks ettevõtjad, kes on omavahel seotud VTA määruse artikli 2 lõike 2 kohaselt.

  (6) Määrust ei kohaldata riigiabi saajale, kelle suhtes on Euroopa Komisjoni eelneva otsuse alusel, millega abi on tunnistatud ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks, tehtud toetuse tagasinõudmise otsus, mis on täitmata.

  (7) Määrust ei kohaldata üldise grupierandi määruse artikli 1 lõigetes 2–5 sätestatud juhtudel ning VTA määruse artikli 1 lõikes 1 sätestatud juhtudel.

  (8) Määrusele kohaldatakse Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2014. a määrust nr 133 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded ja tingimused toetuse andmise tingimuste määruse kehtestamiseks“(edaspidi taotluste menetlemise määrus) kogu ulatuses.

  (9) Määrusele kohaldatakse Vabariigi Valitsuse 1. septembri 2014. a määrust nr 143 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord“ (edaspidi ühendmäärus).

  (10) Määrust ei kohaldata ettevõtjale, kelle põhitegevus vastab justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord“ lisas 16 „Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK)“ (edaspidi EMTAK) koodile:
  1) ajutise tööjõu rent (EMTAK jagu N 782);
  2) finants- ja kindlustustegevus (EMTAK jagu K);
  3) hasartmängude ja kihlvedude korraldamine (EMTAK jagu R 920);
  4) [kehtetu - RT I, 14.09.2021, 3 - jõust. 17.09.2021]
  5) juriidilised toimingud ja arvepidamine (EMTAK jagu M 69);
  6) kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine (EMTAK jagu C 102);
  7) kinnisvaraalane tegevus (EMTAK jagu L);
  8) peakontorite tegevus ja juhtimisalane nõustamine (EMTAK jagu M 70);
  9) põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük (EMTAK jagu A);
  10) reklaamindus ja turu-uuringud (EMTAK jagu M 73);
  11) rentimine ja kasutusrent (EMTAK jagu N 77);
  12) tubakatoodete tootmine (EMTAK jagu C 120).

§ 2.   Toetuse andmise eesmärk ja väljundinäitaja

  (1) Toetuse andmise eesmärk on toetada digitaliseerimise teekaartide koostamist. Seeläbi suureneb ettevõtja teadlikkus oma digitaliseerituse hetkeolukorrast ning võimekus parendustegevuste abil tõsta oma toodete ja teenuste lisandväärtust.

  (2) Määrus panustab Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegias 2014–2020 teadmistepõhine Eesti, ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020 eesmärgi Eesti ettevõtted pakuvad uuenduslikke kõrge lisandväärtusega tooteid ja teenuseid ning riigieelarve seaduse § 20 lõike 2 alusel heaks kiidetud Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2014–2020 alaeesmärki, mille kohaselt Eesti ettevõtjad toodavad efektiivselt kõrge lisandväärtusega tooteid ja pakuvad innovaatilisi teenuseid.

  (3) Määrus panustab meetme tegevuse väljundinäitajasse, milleks on abi saanud ettevõtjate arvu suurenemine.

§ 3.   Terminid

  (1) Digitaliseerimisega võtab ettevõtja kasutusele digitaalse tehnoloogia, tarkvaralise või automatiseerimisalase lahenduse.
[RT I, 14.09.2021, 3 - jõust. 17.09.2021]

  (2) [Kehtetu - RT I, 14.09.2021, 3 - jõust. 17.09.2021]

  (3) Digitaalsetel tehnoloogiatel põhinevad rakendused on:
  1) robootika;
  2) küberfüüsilised süsteemid ehk tööstuslik asjade internet;
  3) pilvandmetöötlus ja kõrgjõudlusega andmetöötlus;
  4) suurandmed ja analüütika;
  5) asjade internet;
  6) tehisintellekt;
  7) küberturvalisus;
  8) simulatsioon ja digitaalsed kaksikud;
  9) virtuaalne ja liitreaalsus;
  10) kihtlisandustootmine;
  11) 5G.

  (4) Digitaliseerimise teekaart on ettevõtja strateegiline dokument, millega antakse hinnang ettevõtja digitaliseerimisele, kitsakohtade likvideerimiseks vajalikele investeeringutele, nende tasuvusele ja ajakavale ning mõjule ettevõtja majandustulemustele. Digitaliseerimise teekaart sisaldab ka järgmise 3 aasta tegevuskava digitaliseerimise elluviimiseks.
[RT I, 14.09.2021, 3 - jõust. 17.09.2021]

  (5) Projekti meeskond on ettevõtja esindajatest ning ettevõtjavälistest nõustajatest koosnev töögrupp, kes koostab digitaliseerimise teekaardi.

§ 4.   Rakendusasutus ja rakendusüksus

  (1) Rakendusasutus on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

  (2) Rakendusüksus on Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus.
[RT I, 29.12.2021, 2 - jõust. 01.01.2022]

§ 5.   Vaide menetleja

  (1) Rakendusüksuse toimingu või otsuse peale tuleb enne halduskohtusse kaebuse esitamist esitada vaie rakendusüksuse kaudu rakendusasutusele vastavalt perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse §-le 51.

  (2) Vaie vaadatakse läbi haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

  (3) Vaidemenetlusega seotud teave, dokumendid ja vaideotsus toimetatakse vaide esitajale kätte elektrooniliselt.

2. peatükk Toetuse andmise alused 

§ 6.   Toetuse määr ja maksimaalne toetuse summa

  (1) Toetuse maksimaalne suurus projekti kohta on 15 000 eurot.

  (2) [Kehtetu - RT I, 14.09.2021, 3 - jõust. 17.09.2021]

  (3) Toetuse määr on VTA määruse artikli 3 ning üldise grupierandi määruse artikli 18 alusel abi andmisel 50 protsenti projekti abikõlblikest kuludest.
[RT I, 14.09.2021, 3 - jõust. 17.09.2021]

  (4) Väljaspool Tallinna ja Tartu linnu registreeritud ettevõtja toetuse määr on VTA määruse artikli 3 alusel abi andmisel 70 protsenti projekti abikõlblikest kuludest.
[RT I, 14.09.2021, 3 - jõust. 17.09.2021]

§ 7.   Toetatavad tegevused

  (1) Toetust antakse digitaliseerimise teekaardi koostamiseks.

  (2) Digitaliseerimise teekaart peab sisaldama:
  1) ülevaadet ettevõtja ärimudelist, tarneahelast ning tootmise või teenuse osutamise protsessist;
  2) hinnangut, milliseid tarneahela ning tootmise või teenuse osutamise protsessi kitsakohti saab lahendada digitaliseerimise abil;
[RT I, 14.09.2021, 3 - jõust. 17.09.2021]
  3) hinnangut punktis 2 nimetatud valdkondade kitsaskohtade lahendamise prioriteetsusele, lahenduste maksumusele, tasuvusajale ja mõjule ettevõtja ärimudelile ning majandustulemustele;
[RT I, 14.09.2021, 3 - jõust. 17.09.2021]
  4) [kehtetu - RT I, 14.09.2021, 3 - jõust. 17.09.2021]
  5) punktides 1 ja 2 nimetatud lahenduste elluviimise kolme aasta tegevuskava.
[RT I, 14.09.2021, 3 - jõust. 17.09.2021]

§ 8.   Kulude abikõlblikkus

  (1) Abikõlblikud on nõustamisteenuste kulud vastavalt § 7 toetatavatele tegevustele.

  (2) Kui toetus on käsitletav grupierandiga hõlmatud riigiabina grupierandi määruse mõistes, on abiliigiti abikõlblikud järgmised kulud:
  1) artikli 18 alusel antava abi korral väliskonsultantide osutatud nõustamisteenuste kulu;
  2) artikli 28 alusel antava abi korral innovatsiooni nõuandeteenuste ja tugiteenuste kulud.

  (3) Kulud peavad olema tasutud pangaülekandega.

  (4) Abikõlblike kulude hulka ei arvata tehinguid isikute vahel, kes on tulumaksuseaduse § 8 tähenduses seotud isikud.

  (5) Käibemaks ei ole abikõlblik kulu.

  (6) Abikõlblikud ei ole kulud, mis on tehtud enne taotluse esitamist rakendusüksusele.

§ 9.   Projektide abikõlblikkuse periood

  (1) Projektide abikõlblikkuse periood võib alata 1. juunist 2020. aastal ja peab lõppema hiljemalt 31. oktoobril 2023. aastal.

  (2) Projekti abikõlblikkuse periood algab taotluse esitamise kuupäevast või taotluses märgitud hilisemast kuupäevast. Projekti abikõlblikkuse perioodi kestus on kuni 6 kuud.

  (3) Taotleja ei või alustada projekti tegevusi ega võtta kohustusi nimetatud tegevuste elluviimiseks enne taotluse esitamist rakendusüksusele.

  (4) Toetuse saaja võib taotleda projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamist kuni 31. oktoobrini 2023. a.

3. peatükk Toetuse taotlemine ning taotluste menetlemine 

§ 10.   Toetuse taotlemine

  (1) Taotlusi esitatakse jooksvalt e-Toetuse keskkonna kaudu. Toetust antakse ettevõtjale üks kord.

  (2) Taotluste vastuvõtu avamisest teavitab rakendusüksus oma veebilehel.

  (3) Rakendusüksus peatab taotluste vastuvõtmise ja annab sellest teada oma veebilehel, kui toetuse eelarve jääk võrdsustub menetluses olevate taotluste mahuga, millele ei ole veel tehtud rahuldamise või rahuldamata jätmise otsust. Taotluste vastuvõtmise peatamise kooskõlastab rakendusüksus eelnevalt rakendusasutusega.

  (4) Taotlusi menetletakse nende esitamise järjekorras.

§ 11.   Taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) olema Eesti äriregistrisse kantud äriühing;
  2) taotluse esitamisele vahetult eelneva ja avaldatud kahe majandusaasta põhitegevuse keskmine müügitulu vastavalt äriregistrile esitatud majandusaasta aruandele peab olema vähemalt 200 000 eurot;
  3) toetust ei anta taotlejale, kes on saanud toetust ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 10. septembri 2018. a määruse nr 52 „Tööstuse digitaliseerimise ja automatiseerimise toetuse“ alusel;
  4) üldise grupierandi määruse alusel toetuse taotlemisel ei ole taotleja raskustes ettevõtja üldise grupierandi määruse artikli 2 punkti 18 mõistes;
[RT I, 14.09.2021, 3 - jõust. 17.09.2021]
  5) projektis osaleva meeskonna liikmetel peab olema vähemalt kaks aastat kogemust projekti eesmärkidega seotud valdkonnas.
[RT I, 14.09.2021, 3 - jõust. 17.09.2021]

  (2) Taotlus peab sisaldama järgmist teavet:
  1) taotleja nimi ja registrikood;
  2) taotleva ettevõtja suurus;
  3) projekti algus- ja lõppkuupäev;
  4) projekti meeskonna liikme elulookirjeldus ja ülesanded;
[RT I, 14.09.2021, 3 - jõust. 17.09.2021]
  5) projekti elluviimise koht kohaliku omavalitsusüksuse täpsusega;
  6) teave taotleja vastavuse kohta lõikes 1 sätestatud nõuetele;
  7) projekti eelarve;
  8) ettevõtjaväliste nõustajate hinnapakkumised;
  9) iga ettevõtjavälise nõustaja kohta teave vähemalt kolme eelneva projekti kohta, mis näitab võimekust täita ülesandeid;
[RT I, 14.09.2021, 3 - jõust. 17.09.2021]
  10) bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamisele eelneva kvartali seisuga.

  (3) Iga lõike 2 punktis 8 nimetatud ettevõtjavälise nõustaja teenuse kohta tuleb esitada vähemalt kolm sõltumatut ja võrreldavat hinnapakkumist. Kui kolme sõltumatut hinnapakkumist ei ole võimalik esitada või kui ei valita odavaimat pakkumust, esitatakse sellekohane põhjendus.

§ 12.   Taotluste menetlemine

  (1) Taotlust menetletakse kuni 20 tööpäeva alates taotluse esitamisest.

  (2) Rakendusüksus kontrollib pärast taotluse registreerimist taotluse ja taotleja vastavust määruse nõuetele.

  (3) Kui taotluses esineb puudusi, annab rakendusüksus puuduste kõrvaldamiseks kuni 10-tööpäevase tähtaja vastava nõude esitamisest arvates. Taotluse menetlemise tähtaeg pikeneb puuduste kõrvaldamiseks antud aja võrra.

§ 13.   Taotleja ja taotluse nõuetele vastavaks tunnistamine

  (1) Rakendusüksus tunnistab taotleja nõuetele vastavaks juhul, kui taotleja vastab § 11 lõikes 1 sätestatud nõuetele.

  (2) Rakendusüksus tunnistab taotluse nõuetele vastavaks juhul, kui taotlus vastab käesolevas määruses sätestatud nõuetele.

  (3) Taotlust ei tunnistata nõuetele vastavaks, kui esineb vähemalt üks alljärgnevatest asjaoludest:
  1) taotlus ei vasta käesolevas määruses sätestatud nõuetele ja taotleja ei ole taotluses esinevaid puudusi § 12 lõikes 4 määratud tähtaja jooksul kõrvaldanud;
  2) taotleja mõjutab õigusvastasel viisil taotluse menetlemist;
  3) taotleja ei võimalda teha taotleja juures või kavandatavate tegevuste elluviimise asukohas perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 21 lõikes 7 sätestatud kontrolli;
  4) taotlemisel on teadlikult esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet.

  (4) Rakendusüksus teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse, kui taotlus ei vasta nõuetele ja seda ei viida tähtaja jooksul nõuetega vastavusse.

§ 14.   Projektide valikukriteeriumid ja hindamise kord
[Kehtetu - RT I, 14.09.2021, 3 - jõust. 17.09.2021]

§ 141.   Taotluse valikukriteeriumid

  Taotluses kirjeldatud projektide rahastamise otsustamisel loetakse §-s 2 sätestatud toetuse andmise eesmärgile ja tulemusele suunatud projektid toetuse saamise tingimustele vastavaks, kui esinevad kõik järgmised tingimused:
  1) taotlus vastab määruses kehtestatud nõuetele;
  2) taotleja vastab määruses kehtestatud nõuetele.
[RT I, 14.09.2021, 3 - jõust. 17.09.2021]

§ 15.   Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine

  (1) Nõuetele vastava taotleja ja taotluse osas teeb rakendusüksus taotluse rahuldamise otsuse.
[RT I, 14.09.2021, 3 - jõust. 17.09.2021]

  (2) Taotlus jäetakse rahuldamata, kui see ei kuulu lõike 1 alusel rahuldamisele või kui taotluse rahastamise maht ületab taotluste rahastamise vaba jäägi.

  (3) Taotluse rahuldamise ja rahuldamata jätmise otsus toimetatakse taotlejale kätte e-Toetuse keskkonna kaudu kolme tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

§ 16.   Taotluse rahuldamise otsuse muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Taotluse rahuldamise otsust muudetakse rakendusüksuse algatusel või toetuse saaja esitatud taotluse alusel.

  (2) Rakendusüksusel on õigus keelduda taotluse rahuldamise otsuse muutmisest, kui see puudutab projekti tegevusi, eelarvet või tulemusi või kui soovitav muudatus seab kahtluse alla projekti oodatava tulemuse saavutamise või projekti tegevuste lõpetamise abikõlblikkuse perioodil.

  (3) Rakendusüksus otsustab taotluse rahuldamise otsuse muutmise 20 tööpäeva jooksul pärast vastavasisulise taotluse saamist.

  (4) Taotluse rahuldamise otsuse võib täielikult või osaliselt kehtetuks tunnistada perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 22 lõikes 3 ja § 47 lõikes 3 nimetatud juhtudel, kui:
  1) toetuse saaja ei täida taotluse rahuldamise otsust või ei kasuta toetust ettenähtud tingimustel;
  2) projekti tegevusi ei ole võimalik lõpetada 31. oktoobriks 2023. a.

  (5) Taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuses märgitakse tagastamisele kuuluv toetuse summa ning tagastamise põhjus ja tähtaeg.

4. peatükk Aruande esitamine, toetuse maksmine, toetuse saaja ning rakendusüksuse õigused ja kohustused  

§ 17.   Aruande esitamine

  (1) Toetuse saaja esitab rakendusüksusele projekti aruande taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tähtajal, kuid mitte hiljem kui 45 päeva jooksul pärast projekti abikõlblikkuse perioodi lõppu.

  (2) Toetuse saaja esitab projekti aruande e-Toetuse keskkonna kaudu koos maksetaotlusega.

  (3) Aruande vormi avalikustab rakendusüksus oma veebilehel.

  (4) Projekti aruandes peab olema kajastatud vähemalt järgmine informatsioon:
  1) esitatud valminud digitaliseerimise teekaart;
  2) toetuse saaja hinnang projekti tulemuslikkusele ja elluviimisele;
  3) toetuse saaja kinnitus ja allkiri andmete õigsuse kohta.

§ 18.   Toetuse maksmine

  (1) Toetus makstakse toetuse saajale vastavalt ühendmääruse §-le 8, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) toetuse saaja on esitanud e-Toetuse keskkonna kaudu aruande;
  2) toetuse saaja on e-Toetuse keskkonna kaudu esitanud maksetaotluse.

  (2) Toetus makstakse toetuse saajale kindlasummalise maksena vastavalt ühendmääruse § 15 lõikele 3 ja taotluse rahuldamise otsuses nimetatud toetuse osakaalule abikõlblikest kuludest.

  (3) Toetuse väljamakse tehakse 40 tööpäeva jooksul pärast toetuse rahuldamise otsuses kinnitatud kindlasummalise makse aluseks olevate tegevuste elluviimist, tulemuste saavutamist ja tulemuste saavutamise tõendamist vastavalt taotluse rahuldamise otsuses nimetatud tulemuste saavutamise tõendamise alustele.

  (4) Toetuse väljamakse tegemise eelduseks on määruses välja toodud tegevuste täielik teostamine ja nende tõendamine rakendusasutusele:
  1) digitaliseerimise teekaart peab vastama meetme eesmärgile § 2 lõikele 1 ja toetavatele tegevustele § 7 lõike 2 punktidele 1–3 ja 5;
[RT I, 14.09.2021, 3 - jõust. 17.09.2021]
  2) [kehtetu - RT I, 14.09.2021, 3 - jõust. 17.09.2021]
  3) tulemuste osalisel saavutamisel jääb toetus välja maksmata.

§ 19.   Aruande ja maksetaotluse puuduste kõrvaldamise tähtaeg

  (1) Kui aruande või maksetaotluse menetlemisel avastatakse ebatäpsusi, siis teavitatakse sellest viivitamata toetuse saajat ja määratakse puuduste kõrvaldamiseks kuni 10-tööpäevane tähtaeg, sealjuures pikeneb aruande menetlemise tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks antud aja võrra.

  (2) Ekspertide kasutamise korral pikeneb aruande menetlemise tähtaeg ekspertiisi teostamiseks kuluva aja võrra. Eksperdi kasutamisest teavitab rakendusüksus taotlejat viivitamata.

§ 20.   Toetuse saaja õigused ja kohustused

  (1) Toetuse saaja kohustused on sätestatud perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse §-des 24 ja 26.

  (2) Toetuse saajal on õigus saada rakendusüksuselt informatsiooni ja nõuandeid, mis on seotud õigusaktides sätestatud nõuete ja toetuse saaja kohustustega, õigus ärakuulamisele ning võimalus esitada oma seisukohad haldusmenetluse seaduse §-s 40 ja perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 23 lõikes 2 sätestatud juhtudel ja korras.

§ 21.   Rakendusüksuse kohustused

  (1) Rakendusüksuse kohustused on sätestatud perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 8 lõikes 2.

  (2) Rakendusüksus kohustub säilitama toetuse andmisega seotud dokumente kümme aastat viimase toetuse andmise otsusest arvates.

§ 22.   Finantskorrektsioon

  (1) Finantskorrektsiooni otsus tehakse vastavalt perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse §-des 45–47 ja ühendmääruse §-des 21–23 sätestatule.

  (2) Toetus nõutakse tagasi vastavalt perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse §-le 48. Toetuse tagasimaksmist võib ajatada ühendmääruse §-s 24 toodud tingimustel.

  (3) Toetuse tähtaegselt tagasi maksmata jätmisel maksab toetuse saaja viivist vastavalt perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse §-s 49 sätestatule.

§ 23.   Määruse rakendamine

  Taotluse, mis esitati enne käesoleva määruse 2021. aasta septembris vastu võetud muudatuste jõustumist, menetlemisel kohaldatakse käesoleva määruse 29. jaanuaril 2021. a jõustunud redaktsiooni.
[RT I, 14.09.2021, 3 - jõust. 17.09.2021]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json