Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 16. augusti 2019. a määruse nr 39 „Kutseõppeasutuse tegevustoetuse põhimõtted ning nende rakendamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.01.2022
Avaldamismärge:RT I, 26.01.2022, 2

Haridus- ja teadusministri 16. augusti 2019. a määruse nr 39 „Kutseõppeasutuse tegevustoetuse põhimõtted ning nende rakendamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 19.01.2022 nr 1

Määrus kehtestatakse Kutseõppeasutuse seaduse § 47 lõike 9 alusel.

§ 1.  Haridus- ja teadusministri 16. augusti 2019. a määruse nr 39 „Kutseõppeasutuse tegevustoetuse põhimõtted ning nende rakendamise tingimused ja kord” muutmine

Haridus- ja teadusministri 16. augusti 2019. a määruses nr 39 „Kutseõppeasutuse tegevustoetuse põhimõtted ning nende rakendamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 3 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) praktilise õppe ruumikulude arvestamiseks korrutatakse õppevaldkonna kutseõppe koolituskohtade arv riigikoolides koefitsiendiga 61,62 ning era- ja munitsipaalkutseõppeasutustes koefitsiendiga 72,49. Saadud tulemusi korrutatakse käesoleva määruse lisas esitatud õppevaldkonna praktilise õppe pinna koefitsiendiga. Töökohapõhise õppe korral korrutatakse saadud tulemus koefitsiendiga 0,6. Vanglas korraldatava kutseõppe ruumikulusid ei rahastata;”;

2) paragrahvi 3 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Riigikutseõppeasutuse baasrahastamise komponenti arvestatakse kooli haldamisega seotud kulud järgmiselt:
1) 301 368 eurot koolile, kus on kutseõppe koolituskohti kuni 336;
2) 441 351 eurot koolile, kus on kutseõppe koolituskohti kuni 756;
3) 646 062 eurot koolile, kus on kutseõppe koolituskohti kuni 1260;
4) 928 377 eurot koolile, kus on kutseõppe koolituskohti enam kui 1260.”;

3) paragrahvi 3 lõike 5 loetelu eelset teksti muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Munitsipaalkutseõppeasutuse baasrahastamise komponenti arvestatakse kooli haldamisega seotud kulud järgmiselt:”;

4) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Kui käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 6 nimetatud õppijaid võetakse õppesse pärast eelarveaasta algust rahastatakse nimetatud õppijaid pärast õppegrupi avamist kooli taotluse alusel.”;

5) paragrahvi 6 lõikes 6 jäetakse välja sõnad „või lapsehooldustasu”;

6) määruse lisa „Tegevustoetuse baasrahastamise komponendi arvutamisel kasutatavad koefitsiendid” asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.  Määruse jõustumine

  (1) Määruse paragrahvi 1 punkte 1–4 ja 6 rakendatakse tagasiulatuvalt 1. detsembrist 2021. a.

  (2) Määruse paragrahvi 1 punkt 5 jõustub 1. septembril 2024. a.

Liina Kersna
Minister

Kristi Vinter-Nemvalts
Kantsler

Lisa Tegevustoetuse baasrahastamise komponendi arvutamisel kasutatavad koefitsiendid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json