Teksti suurus:

Erakorraline toetus kalapüügiga, vesiviljelusega või kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegelevale ettevõtjale

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.01.2023, 2

Erakorraline toetus kalapüügiga, vesiviljelusega või kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegelevale ettevõtjale

Vastu võetud 24.01.2023 nr 3

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 21 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetme „Erakorraline toetus kalapüügiga, vesiviljelusega või kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegelevale ettevõtjale” raames toetuse (edaspidi toetus) andmise ja kasutamise tingimused ning kord.

§ 2.  Toetatav tegevus ja toetuse vorm

  (1) Toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011 (ELT L 149, 20.05.2014, lk 1–66) artikli 68 lõike 3 alusel järgmiste lisakulude hüvitamiseks:
  1) diislikütuse hinnavahe;
  2) elektri hinnavahe.

  (2) Toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469), artikli 67 lõike 1 punktis b sätestatud vormis hüvitisena.

§ 3.  Abikõlblik kulu

  Paragrahvi 2 lõikes 1 nimetatud kulu on abikõlblik, kui see on tekkinud ajavahemikul 1. märtsist kuni 31. detsembrini 2022.

§ 4.  Toetuse taotleja ja talle esitatavad nõuded

  (1) Toetust võib taotleda äriseadustiku tähenduses ettevõtja, kes tegutseb taotluse esitamise ajal ja tegutses 2022. aastal tegevusalal, milleks on justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” lisa 16 „Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (EMTAK)” kohaselt kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine (EMTAK-i jao C alajagu 10201), magevee vesiviljelus (EMTAK-i jao A alajagu 03221), mere-vesiviljelus (EMTAK-i jao A alajagu 03211) või merekalapüük (EMTAK-i jao A alajagu 03111) või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1379/2013 kalapüügi ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1184/2006 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 104/2000 (ELT L 354, 28.12.2013, lk 1–21), I lisa punkti e kohaselt mere- ja muude vetikate töötlemine ja säilitamine (edaspidi koos taotleja).

  (2) Taotleja vastab kalandusturu korraldamise seaduse § 29 lõikes 2 sätestatud nõuetele ja järgmistele nõuetele:
  1) ta on täitnud nõuetekohaselt maksukorralduse seaduses sätestatud maksudeklaratsioonide ja majandusaasta aruannete esitamise kohustuse;
  2) tal ei ole riikliku maksu võlga või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud ning maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas.

  (3) Kui toetust taotletakse § 2 lõike 1 punktis 1 sätestatud diislikütuse hinnavahe hüvitamiseks, vastab taotleja lisaks lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuetele järgmistele nõuetele:
  1) taotlejale on Maksu- ja Tolliameti (edaspidi MTA) poolt väljastatud 2022. aastaks aktsiisivabastuse luba kutseliseks kalapüügiks kasutatava diislikütuse ostmiseks;
  2) taotleja diislikütusekulu on selgelt seostatav tema kalapüügitegevusega.

  (4) Lõike 3 punktis 1 sätestatud luba ei nõuta, kui taotleja taotleb toetust kalalaevastiku segmenti 4S3 kantud kalalaeval kasutatud diislikütuse kohta.

  (5) Kui toetust taotletakse § 2 lõike 1 punktis 2 sätestatud elektri hinnavahe hüvitamiseks, on lisaks lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuetele taotleja elektri tarbimise kulu selgelt seostatav tema vesiviljelustoodete tootmisega või kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega.

§ 5.  Toetuse määr ja suurus

  (1) Toetuse suurus taotleja kohta on kuni:
  1) 500 000 eurot § 2 lõike 1 punktis 1 sätestatud diislikütuse hinnavahe hüvitamise korral;
  2) 200 000 eurot § 2 lõike 1 punktis 2 sätestatud elektri hinnavahe hüvitamise korral.

  (2) Toetuse määr on 100 protsenti. Kui taotleja on suurettevõtja, arvestatakse toetuse suuruse määramisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 I lisas sätestatud toetuse määra.

  (3) Toetuse suurus § 2 lõike 1 punktis 1 sätestatud diislikütuse hinnavahe hüvitamisel arvutatakse järgmiselt: ühikuhind 0,33 eurot liitri kohta korrutatakse ettevõtja kutseliseks kalapüügiks soetatud aktsiisivaba diislikütuse kogusega ajavahemikul 1. märtsist kuni 31. detsembrini 2022.

  (4) Toetuse suurus § 2 lõike 1 punktis 2 sätestatud elektri hinnavahe hüvitamisel arvutatakse järgmiselt: ühikuhind 82,55 eurot megavatt-tunni kohta korrutatakse ettevõtja vesiviljelustoodete tootmisel või kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisel tarbitud elektri kogusega ajavahemikul 1. märtsist kuni 31. detsembrini 2022.

  (5) Paragrahvi 2 lõike 1 punktis 2 sätestatud elektri hinnavahe hüvitamisel ei võeta toetuse suuruse arvutamisel arvesse 2022. aastal elektrituruseaduse alusel riikliku elektri universaalteenusena tarbitud elektri kogust.

  (6) Paragrahvi 2 lõike 1 punktis 2 sätestatud elektri hinnavahe hüvitamiseks toetust ei anta, kui taotleja on 1. märtsist kuni 31. detsembrini 2022 tarbinud elektrit hinnaga, mis on alla 123,19 euro megavatt-tunni kohta.

  (7) Toetust ei anta, kui selle suurus on alla 1000 euro.

§ 6.  Taotluse esitamine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu avalduse ning selles esitatud andmeid ja hindamiskriteeriumite täitmist tõendavad dokumendid (edaspidi koos taotlus) koos maksetaotlusega selleks ettenähtud tähtajal.

  (2) PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ning oma veebilehel arvestusega, et teate avaldamise ja taotluse esitamise tähtaja alguse vahele jääks vähemalt 14 kalendripäeva. PRIA teatab kummagi § 2 lõikes 1 sätestatud toetatava tegevuse kohta toetuse taotlemiseks eraldi tähtaja.

  (3) Taotleja võib mõlema lõike 2 teises lauses nimetatud tähtaja jooksul esitada ühe taotluse taotleja kohta.

§ 7.  Nõuded taotlusele

  (1) Taotlus peab vastama kalandusturu korraldamise seaduse § 29 lõikes 4 sätestatud nõuetele.

  (2) Taotleja esitab taotluses järgmised andmed ja dokumendid:
  1) haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1–4 nimetatud andmed;
  2) taotleja registrikood;
  3) teave selle kohta, kas taotleja on komisjoni soovituse 2003/361/EÜ, mis käsitleb mikroettevõtete, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete määratlust (ELT L 124, 20.05.2003, lk 36–41), kohaselt mikro-, väike- või keskmise suurusega ettevõtja või suurettevõtja;
  4) kinnitus, et taotleja järgib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikes 1 nimetatud nõudeid ega ole pannud toime sama artikli lõikes 3 nimetatud pettust;
  5) kalapüügil, vesiviljelustoodete tootmisel või kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisel saadud toodete müügitulu tõendav dokument või väljavõte raamatupidamisregistri kontost, milles on välja toodud nende toodete müügitehingud 2022. aasta kohta.

  (3) Kui toetust taotletakse § 2 lõike 1 punktis 1 sätestatud diislikütuse hinnavahe hüvitamiseks, esitab taotleja järgmised dokumendid:
  1) selle isiku väljastatud arve-saateleht või arve, kellelt taotleja ostis aktsiisivaba diislikütust ajavahemikul 1. märtsist kuni 31. detsembrini 2022;
  2) punktis 1 sätestatud arve-saatelehel või arvel märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendav maksekorraldus või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte.

  (4) Kui toetust taotletakse § 2 lõike 1 punktis 2 sätestatud elektri hinnavahe hüvitamiseks, esitab taotleja järgmised dokumendid ja andmed:
  1) elektrileping;
  2) selle isiku väljastatud arve, kellelt taotleja ostis elektrit ajavahemikul 1. märtsist kuni 31. detsembrini 2022;
  3) punktis 2 nimetatud arvel märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendav maksekorraldus või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte;
  4) teave selle kohta, kas ja kui suures koguses on taotleja 2022. aastal elektrituruseaduse alusel tarbinud elektrit universaalteenusena.

  (5) Taotleja esitab PRIA-le koos taotlusega maksetaotluse, milles on märgitud taotletava toetuse suurus.

§ 8.  Taotluse vastuvõtmine

  PRIA kontrollib taotluse vastuvõtmisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist.

§ 9.  Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontroll

  (1) PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, kalandusturu korraldamise seaduses ja määruses sätestatud nõuetele, lähtudes kalandusturu korraldamise seaduse §-st 30 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikest 5.

  (2) Pärast taotluse esitamise tähtpäeva esitab PRIA MTA-le toetust taotlenud füüsilisest isikust ettevõtjate nimekirja järgmiste andmete saamiseks:
  1) käibedeklaratsiooni andmed nende füüsilisest isikust ettevõtjate puhul, kes on käibemaksukohustuslased;
  2) tuludeklaratsiooni vormi E andmed.

  (3) MTA edastab PRIA-le lõikes 2 nimetatud ettevõtjate 2022. aasta käibedeklaratsioonide või tuludeklaratsioonide vormi E andmed.

§ 10.  Taotleja hindamise kriteeriumid ja hindamise kord

  (1) PRIA hindab nõuetekohaseid taotluseid hindamisskaalal null kuni üks hindepunkti järgmiste hindamiskriteeriumite alusel:
  1) toetuse põhjendatus, mille puhul hinnatakse, kas on olemas Ukraina vastu suunatud Venemaa agressioonisõjast mõjutatud probleem või kitsaskoht;
  2) toetuse mõju meetme eesmärgi saavutamisele, mille puhul hinnatakse, kas toetuse andmine leevendab lisakulusid, mida on kantud Ukraina vastu suunatud Venemaa agressioonisõjast põhjustatud turuhäirete mõjude tõttu tarneahelas;
  3) taotleja suutlikkus tegevus ellu viia, mille puhul hinnatakse taotleja õiguslikku eeldust tegutsemiseks kalapüügi, vesiviljelustoodete toomise või kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise valdkonnas;
  4) toetuse kulutõhusus, mille puhul hinnatakse, kas on selge, kuidas on arvutatud taotletav toetuse summa.

  (2) Taotlus vastab hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele, kui see on iga hindamiskriteeriumi eest saanud ühe hindepunkti.

  (3) Kui hinnatakse toetuse põhjendatust, antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) null punkti, kui taotleja ei ole ajavahemikul 1. märtsist kuni 31. detsembrini 2022 ostnud aktsiisivaba diislikütust või tarbinud elektrit;
  2) üks punkt, kui taotleja on ajavahemikul 1. märtsist kuni 31. detsembrini 2022 ostnud aktsiisivaba diislikütust või tarbinud elektrit.

  (4) Kui hinnatakse toetuse mõju meetme eesmärgi saavutamisele, antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) null punkti, kui taotleja ei ole ajavahemikul 1. märtsist kuni 31. detsembrini 2022 saanud kalapüügil, vesiviljelustoodete tootmisel või kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisel toodetest müügitulu;
  2) üks punkt, kui taotleja on saanud ajavahemikul 1. märtsist kuni 31. detsembrini 2022 kalapüügil, vesiviljelustoodete tootmisel või kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisel saadud toodetest müügitulu.

  (5) Kui hinnatakse taotleja suutlikkust tegevust ellu viia, antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) null punkti, kui taotlejal ei ole toiduseaduse § 8 kohaselt tegevusluba kala käitlemise valdkonnas või ta ei ole esitanud toiduseaduse § 7 kohaselt majandustegevusteadet mitteloomse toidu ja liittoidu käitlemise valdkonnas ning tema ettevõtte tooraine ei ole mere- ja muud vetikad või talle ei ole veterinaarseaduse § 27 punkti 1 alusel antud tegevusluba või talle ei ole kalapüügiseaduse alusel antud kalalaeva kalapüügiluba;
  2) üks punkt, kui taotlejal on toiduseaduse § 8 kohaselt tegevusluba kala käitlemise valdkonnas või ta on esitanud toiduseaduse § 7 kohaselt majandustegevusteate mitteloomse toidu ja liittoidu käitlemise valdkonnas ning tema ettevõtte tooraine on mere- ja muud vetikad või talle on veterinaarseaduse § 27 punkti 1 alusel antud tegevusluba või talle on kalapüügiseaduse alusel antud kalalaeva kalapüügiluba ja tema kalalaev on kantud maaeluministri 28. novembri 2017. a määruse nr 79 „Kalalaevastiku segmendid ja nende tunnused, kalalaevastiku segmenti kantavale kalalaevale esitatavad nõuded ning kalalaevastiku segmenti lisamise võimalus” alusel kalalaevastiku segmenti 4S1 või 4S3.

  (6) Kui hinnatakse toetuse kulutõhusust, antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) null punkti, kui ei ole selge, milliste arvutuste alusel lisakulu hüvitamist taotletakse;
  2) üks punkt, kui on selge, milliste arvutuste alusel lisakulu hüvitamist taotletakse.

§ 11.  Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine ning toetuse maksmine

  (1) PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse kalandusturu korraldamise seaduse § 32 lõike 4 punktis 3 sätestatud alusel ja taotluse rahuldamata jätmise otsuse sama paragrahvi lõikes 9 sätestatud alusel.

  (2) PRIA teeb kalandusturu korraldamise seaduse § 35 lõike 2 kohaselt toetuse maksmise või maksmisest keeldumise otsuse koos selle paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsusega.

  (3) PRIA teeb lõigetes 1 ja 2 nimetatud otsuse 45 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates.

  (4) PRIA teeb lõigetes 1 ja 2 nimetatud otsuse taotlejale teatavaks kümne tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

  (5) PRIA teeb toetuse makse toetuse saaja arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul toetuse maksmise otsuse tegemisest arvates.

§ 12.  Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja peab täitma kalandusturu korraldamise seaduse § 33 lõikes 3 sätestatud nõudeid.

§ 13.  Dokumentide säilitamine

  (1) Toetuse andmisega seotud andmeid, dokumente ja muid tõendeid säilitatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 36 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaja jooksul.

  (2) PRIA teavitab toetuse saajat lõikes 1 sätestatud tähtaja algusest ja lõpust.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Marko Gorban
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json