Teksti suurus:

Maaeluministri 23. jaanuari 2018. a määruse nr 4 „Turuarendustoetus” muutmine

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.01.2024
Avaldamismärge:RT I, 26.01.2024, 1

Maaeluministri 23. jaanuari 2018. a määruse nr 4 „Turuarendustoetus” muutmine

Vastu võetud 18.01.2024 nr 5

Määrus kehtestatakse maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse § 11 lõike 1 ja § 18 lõike 1 alusel.

Maaeluministri 23. jaanuari 2018. a määrust nr 4 „Turuarendustoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 1 asendatakse tekstiosa „komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 193, 01.07.2014, lk 1‒75),” tekstiosaga „komisjoni määruse (EL) 2022/2472, millega tunnistatakse teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamisel siseturuga kokkusobivaks (ELT L 327, 21.12.2022, lk 1–81),”;

2) paragrahvi 2 lõike 2 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõna „tootjarühmale” tekstiosaga „või tunnustatud tootjaorganisatsioonile (edaspidi koos tunnustatud tootjarühm või tunnustatud tootjaorganisatsioon)”;

3) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 2 asendatakse tekstiosa „komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1‒8),” tekstiosaga „komisjoni määruse (EL) 2023/2831, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L, 2023/2831, 15.12.2023),”;

4) paragrahvi 2 lõikes 3 asendatakse sõnad „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel ja korras tunnustatud tootjarühmale” sõnadega „Tunnustatud tootjarühmale või tunnustatud tootjaorganisatsioonile”;

5) paragrahvi 2 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 2 lõiked 5 ja 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Lõikes 1 nimetatud põllumajandustootjale, kes on suurettevõtja komisjoni määruse (EL) 2022/2472 artikli 2 punkti 34 tähenduses, antav abi on põllumajanduslik vähese tähtsusega abi.

(6) Lõikes 2 nimetatud tunnustatud tootjarühmale või tunnustatud tootjaorganisatsioonile, kes on suurettevõtja komisjoni määruse (EL) 2022/2472 artikli 2 punkti 34 tähenduses, antav abi on vähese tähtsusega abi.”;

7) paragrahvi 2 lõikes 8, § 5 lõike 4 punktis 3, § 11 lõike 3 punktis 1 ja § 13 lõike 2 punktis 2 asendatakse tekstiosa „komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikli 2 punkti 2” tekstiosaga „komisjoni määruse (EL) 2022/2472 artikli 2 punkti 52”;

8) paragrahvi 3 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) tunnustatud tootjarühm või tunnustatud tootjaorganisatsioon.”;

9) paragrahvi 4 lõikest 4 jäetakse välja sõnad „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel ja korras”;

10) paragrahvi 4 lõikes 6 asendatakse läbivalt tekstiosa „komisjoni määruse (EL) nr 702/2014” tekstiosaga „komisjoni määruse (EL) 2022/2472”;

11) paragrahvi 5 lõike 4 punktis 1 asendatakse tekstiosa „komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikli 1 lõike 5” tekstiosaga „komisjoni määruse (EL) 2022/2472 artikli 1 lõike 4”;

12) paragrahvi 5 lõike 4 punktis 2 asendatakse tekstiosa „komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikli 2 punkti 14” tekstiosaga „komisjoni määruse (EL) 2022/2472 artikli 2 punkti 59”;

13) paragrahvi 5 lõiked 5 ja 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Taotleja põllumajandustootjast liikmele ja põllumajandustootjale, kes ei ole taotleja liige, jooksva majandusaasta ja sellele eelnenud kahe majandusaasta jooksul antud põllumajanduslik vähese tähtsusega abi ei tohi koos taotletava toetusega ületada põllumajandusliku vähese tähtsusega abi ülemmäära 25 000 eurot.

(6) Tunnustatud tootjarühmast või tunnustatud tootjaorganisatsioonist abi saajale, taotleja põllumajandustoodete töötlejast liikmele ja taotleja liikmele, kes ei ole põllumajandustootja ega põllumajandustoodete töötleja, ning taotleja kaudu põllumajandustoodete töötlejale või põllumajandustoodetest muid tooteid töötlevale ettevõtjale toetuse andmisele vahetult eelnenud kolme aasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi koos taotletava toetusega ületada vähese tähtsusega abi ülemmäära 300 000 eurot.”;

14) paragrahvi 5 lõikes 7 asendatakse tekstiosa „komisjoni määruste (EL) 1407/2013” tekstiosaga „komisjoni määruste (EL) 2023/2831”;

15) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Vähese tähtsusega abi suuruse arvestamisel loetakse üheks ettevõtjaks sellised ettevõtjad, kes on omavahel seotud komisjoni määruse (EL) nr 1408/2013 artikli 2 lõike 2 ja komisjoni määruse (EL) 2023/2831 artikli 2 lõike 2 kohaselt.”;

16) paragrahvi 9 lõigetes 1 ja 3 asendatakse arv „3000” arvuga „5000”;

17) paragrahvi 10 lõike 7 punkti 3 täiendatakse pärast sõna „tootjarühm” sõnadega „või tunnustatud tootjaorganisatsioon”;

18) paragrahvi 12 punktides 6 ja 8 asendatakse sõnad „või tunnustatud tootjarühma” tekstiosaga „, tunnustatud tootjarühma või tunnustatud tootjaorganisatsiooni”;

19) paragrahvi 17 lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks.

Madis Kallas
Regionaalminister

Marko Gorban
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json