Teksti suurus:

Tartu maakonna kaitsealuste looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine

Väljaandja:Kliimaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.02.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.01.2024, 3

Tartu maakonna kaitsealuste looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine

Vastu võetud 24.01.2024 nr 1

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 6 alusel.

§ 1.  Kaitse alt väljaarvamine

  Loodusobjektide hävimise või nende looduskaitseväärtuse kadumise tõttu arvatakse kaitse alt välja järgmised Tartu maakonnas asuvad kaitstavad looduse üksikobjektid:
  1) Jalakas (KLO4000197)1;
  2) Kask (KLO4000265);
  3) Kask (Mäletjärve kask) (KLO4000204);
  4) Kurista sanglepp (KLO4000574);
  5) Külmakindla pirnipuu seemik (KLO4000611);
  6) Laane pärnad (KLO4000218);
  7) Linnu pere pärn (KLO4001281);
  8) Rõngu hiietamm (KLO4000241);
  9) Tamm (KLO4000290);
  10) Truuduse tamm (KLO4000417);
  11) Vehendi kadakas (KLO4000676);
  12) Rändrahn „Heavaimu kivi” (KLO4001249);
  13) Jaani- ja Linajärv (KLO4001069);
  14) Kindralimägi (KLO4000609);
  15) Mäkumägi (KLO1000538);
  16) Mügramägi (KLO1000539).

§ 2.  Kaitse alla võtmise otsuste kehtetuks tunnistamine

  Paragrahvis 1 nimetatud kaitstavate loodusobjektide kaitse alt väljaarvamisega tunnistatakse kehtetuks järgmised kaitse alla võtmise otsused:
  1) Elva rajooni TSN Täitevkomitee 10. juuli 1957. a otsuse nr 198 „Looduskaitse korraldamisest Elva rajoonis” lisa nr 2 „Looduskaitse alla võetud objektid” alajaotuse „Põlised puud” punkt 12 Tammed 2 (keskkonnaregistris Rõngu hiietamm) ja 18 Pärnad 2 (keskkonnaregistris Laane pärn);
  2) Kallaste Rajooni TSN Täitevkomitee 31. juuli 1957. a otsuse nr 52 „Abinõudest looduskaitse organiseerimiseks rajoonis” lisa punkt 7 Tamm (keskkonnaregistris Truuduse tamm);
  3) Tartu linna TSN Täitevkomitee 4. oktoobri 1957. a otsuse nr 306 „Abinõudest looduskaitse organiseerimiseks Tartu linnas” punkt 1 alajaotus a loetelus nimetatud seemikpirnipuu Elva tn 8 aias;
  4) Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva Looduskaitse Valitsuse juhataja 17. märtsi 1959. a käskkirja nr 25 „Riikliku kaitse alla kuuluvate rändrahnude, kivikülvide ja põliste puude nimekirjade kinnitamisest” lisa nr 2 „Riikliku kaitse alla kuuluvate põliste puude loetelu” punktid 23 Tammed (keskkonnaregistris Rõngu hiietamm), 33 Pärnad (keskkonnaregistris Laane pärn), 77 Pärn (keskkonnaregistris Linnupere pärn), 240 (Tamm) ja 253 Tamm (keskkonnaregistris Truuduse tamm);
  5) Tartu rajooni TSN Täitevkomitee 9. septembri 1964. a otsuse nr 99 „Looduse kaitsest Tartu rajoonis” lisa nr 1 „Riikliku kaitse alla võetud kohaliku tähtsusega loodusobjektide loetelu” alajaotuse I „Maastiku üksikelemendid” punkt 18 Mäkumägi; alajaotuse III „Põlised puud” punktid 62 Jalakas, 64 Kask (keskkonnaregistris Mäletjärve kask), 67 Kadakas (keskkonnaregistris Vehendi kadakas), ja lisa nr 2 „Riikliku kaitse alla võetud vabariikliku tähtsusega loodusobjektide loetelu” alajaotuse V „Põlised puud” punkt 29 2 hiietamme (keskkonnaregistris Rõngu hiietamm);
  6) Eesti NSV Ministrite Nõukogu Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsuse juhataja 30. aprilli 1966. a käskkiri nr 84 „Muudatustest looduskaitsealuste üksikobjektide nimekirjades” lisa nr 3 „Looduskaitse alla võetavate vabariikliku tähtsusega objektide täiendav nimekiri” alajaotuse „Põlised puud” punkt 368 Sanglepp (keskkonnaregistris Kurista sanglepp);
  7) Tartu rajooni TSN Täitevkomitee 22. juuni 1966. a otsuse nr 143 „Looduse- ja kultuurimälestiste kaitsest Elva ja Rõngu külanõukogu piirkonnas” lisa nr 1 „Riikliku kaitse alla võetud kohaliku tähtsusega looduslike objektide loetelu Elva ja Rõngu külanõukogu piirkonnas” punkt 1 Mügramägi;
  8) Tartu linna TSN Täitevkomitee 21. aprilli 1967. a otsuse nr 114 „Looduskaitse olukorrast Tartu linnas” lisa alajaotuse „Viljapuuaiad ja viljapuud” punkt b loetelus nimetatud seemikpirnipuu Elva t. 8 aias;
  9) Jõgeva rajooni TSN Täitevkomitee 17. juuli 1968. a otsuse nr 113 „Looduse kaitsest Jõgeva rajoonis” lisa nr 2 „Riikliku kaitse all olevad vabariikliku tähtsusega looduskaitseobjektid” alajaotise B. „Põlispuud” punkt 12 Pärn (keskkonnaregistris Linnupere pärn);
  10) Tartu rajooni TSN Täitevkomitee 29. novembri 1972. a otsus nr 378 „Tartu rajooni kohaliku tähtsusega ajaloo-, arheoloogia-, arhitektuurimälestistele ning looduskaitsealastele objektidele täiendavast kaitse kehtestamisest ning mõnede ajaloo-, arhitektuurimälestiste ning looduskaitse objektide kaitse alt mahavõtmisest” lisa nr 3 nimekiri „Tartu rajoonis täiendavalt kaitse alla võetud looduskaitse objektide kohta (kohaliku tähtsusega)” punktid 1 Kindralimägi, 2 Kask, 8 Jaani ja Linajärv ja 18 „Heavaimu” kivi;
  11) Tartu linna RSN Täitevkomitee 29. juuli 1986. a otsuse nr 186 „Looduse kaitsest Tartu linnas” lisa 1 „Tartu linna riikliku looduskaitse alla võetud kohaliku tähtsusega objektid” punkt 23 külmakindla pirnipuu seemik Elva t. 8 aias.

§ 3.  Otsuste kehtetuks tunnistamise põhjendus

  Põhjendused üksikobjektide kaitse alt välja arvamise kohta on esitatud määruse seletuskirjas2.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 5.  Menetluse läbiviimine

  Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 4. märtsi 2021. aasta käskkirjaga nr 1-2/21/101 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 6.  Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Sulgudes on siin ja edaspidi märgitud keskkonnaportaali kood.

2 Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Kliimaministeeriumi veebilehel www.kliimaministeerium.ee.

Kristen Michal
Minister

Keit Kasemets
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json