Teksti suurus:

Haldusleping

Väljaandja:Muinsuskaitseamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.01.2024
Avaldamismärge:RT I, 26.01.2024, 5

Haldusleping

Vastu võetud 22.01.2024


Muinsuskaitseamet, registrikoodiga 70000958, aadress Pikk 2, Tallinn 10123 (edaspidi MKA), mida esindab Muinsuskaitseameti peadirektor Marilin Mihkelson

ja

Tartu Linnavalitsus, registrikoodiga 75006546, aadress Raekoja plats 1a, Tartu 50089 (edaspidi Tartu linn), mida esindab linnapea Urmas Klaas

edaspidi üksikult nimetatud pool ja koos pooled.


Võttes arvesse, et:
(i) muinsuskaitseseaduse (MuKS) § 77 lõike 1 kohaselt võib valdkonna eest vastutav minister halduskoostöö seaduses sätestatud korras volitada kohaliku omavalitsuse üksust täitma riigi nimel seaduses sätestatud ameti haldusülesandeid ja teostama riigi nimel korrakaitseorganina riiklikku järelevalvet;
(ii) MuKS § 77 lõike 3 kohaselt sõlmib halduslepingu ja haldusjärelevalvet halduslepinguga volitatud haldusülesannete täitmise üle teostab Muinsuskaitseamet;
(iii) halduskoostöö seaduse § 3 lõike 1 kohaselt kohaliku omavalitsuse üksuse võib volitada riigi haldusülesannet täitma seadusega, seaduse alusel antud haldusaktiga või seaduse alusel sätestatud tingimustel ja korras sõlmitud halduslepinguga;
(iv) kultuuriminister volitas 22.11.2019.a käskkirjaga nr 193 Muinsuskaitseameti peadirektorit sõlmima Tallinna, Tartu, Narva ja Viljandi linnaga halduslepingu riigi nimel muinsuskaitseseaduses sätestatud haldusülesannete täitmiseks ja riikliku järelevalve teostamiseks kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil;

sõlmivad pooled halduslepingu (edaspidi leping) alljärgnevas.


1. Lepingu ese

1.1. Lepinguga volitatakse Tartu linna täitma haldusülesandeid Tartu linna haldusterritooriumil lepingus määratud ulatuses.

1.2. Lepinguga üle antud haldusülesandeid täidab Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakond (edaspidi TLV AEO).

1.3. Pooled juhinduvad lepinguga üle antud haldusülesannete täitmisel halduskoostöö seadusest, haldusmenetluse seadusest, muinsuskaitseseadusest ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest.

1.4. Pooled lepivad kokku, et Tartu linn moodustab muinsuskaitsekomisjoni (edaspidi komisjon), kuhu kuuluvad TLV AEO ja MKA esindajad. Komisjoni otsused tehakse lihthäälte enamusega. Kui komisjoni otsustamiseks esitatud menetluse puhul jääb MKA esindaja eriarvamusele, antakse menetlus otsustamiseks üle MKA-le. Komisjoni koosseisu ja töökorra kehtestab Tartu linn, kooskõlastades selle kirjalikult MKA-ga.


2. Tartu linnale antavad haldusülesanded

2.1. Tartu linna volitatakse täitma kinnismälestiste (ehitis-, arheoloogia- ja ajaloomälestistel ning ajaloolistel looduslikel pühapaikadel) ja muinsuskaitsealadega seotud järgmisi haldusülesandeid:
2.1.1. mälestiste või muinsuskaitsealal asuvate ehitiste omanike ja valdajate nõustamine hooldamise, remondi, ehitamise, konserveerimise ja restaureerimise küsimustes, juhiste andmine ning vajadusel hoolduskavade väljastamine;
2.1.2. mälestiste tähistamise korraldamine;
2.1.3. mälestiste seisukorra hindamine ja mälestiste seisukorra andmete kandmine kultuurimälestiste registrisse;
2.1.4. arvamuste ja selgituste andmine haldusorganile, menetlusosalisele või taotluse andmist kaaluvale isikule mälestisel ja muinsuskaitsealal plaanitavate tegevuste lubatavuse kohta;
2.1.5. ehitusloa eelnõu ja ehitusteatisekohustusliku ehitise ehitamise projekti kooskõlastamine;
2.1.6. ehitis- ja ajaloomälestisel ja muinsuskaitsealal tööde tegemise loa andmine;
2.1.7. ehitis- ja ajaloomälestisel ja muinsuskaitsealal asuval ehitisel ehitusprojekti alusel tehtavate tööde projekti heakskiitmine;
2.1.8. ehitis- ja ajaloomälestisel ja muinsuskaitsealal asuval ehitisel tegevuskava alusel tehtavate tööde tegevuskava heakskiitmine;
2.1.9. tööde tegemise teatise menetlemine ja kooskõlastuse andmine ehitismälestise, ajaloomälestise ja muinsuskaitseala kaitsevööndis ehitise, sealhulgas ajutise ehitise püstitamiseks või rajamiseks ning olemasoleva ehitise ümberehitamiseks, laiendamiseks, välisilme muutmiseks ja lammutamiseks;
2.1.10. tööde tegemise teatise menetlemine kõrghaljastuse rajamiseks mälestise kaitsevööndisse, raie-, kaeve- ja muude pinnase teisaldamise või juurdeveoga seotud tööde tegemiseks arheoloogiamälestise, ajaloolise loodusliku pühapaiga, ajaloomälestisest kalmistu, kirikuaia ja ehitismälestisest pargi kaitsevööndis;
2.1.11. muinsuskaitselise järelevalve- ja tööde aruannete heakskiitmine;
2.1.12. kinnismälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise muinsuskaitse eritingimuste andmine;
2.1.13. uuringute määramine ning uuringuteatiste ja uuringuaruannete heakskiitmine, väljaarvatud arheoloogiliste uuringute teatiste, uuringukavade ja uuringuaruannete menetlustega seotud tegevused;
2.1.14. üld- ja detailplaneeringute muinsuskaitse eritingimuste kooskõlastamine;
2.1.15. üld-ja detailplaneeringute ning projekteerimistingimuste kooskõlastamine;
2.1.16. kinnismälestisel ja muinsuskaitsealal kinnistu piiride muutmise ja arheoloogiamälestisel, ajaloolises looduslikus pühapaigas ja muinsuskaitsealal maa sihtotstarbe muutmise kooskõlastamine.

2.2. Lepingu punktides 2.1.5, 2.1.7 ja 2.1.12–2.1.15 loetletud haldusülesannete täitmisel peab otsuse tegemisse olema kaasatud käesoleva lepingu punktis 1.4 nimetatud komisjon, v.a õhksoojuspumba jt tehnosüsteemide projektid (p 2.1.5), mis vastavad muinsuskaitse eritingimustele, ja uuringuteatised (p 2.1.13), mis vastavad määratud uuringule.

2.3. Kui menetluse esemeks on Tartu linna või juriidilise isiku, milles osaleb Tartu linn, omandis või valduses olev ehitismälestis, ehitisest ajaloomälestis või muinsuskaitsealal asuv ehitis, siis toimub lepinguga üle antud haldusülesande täitmine, sh haldusotsuse tegemine lepingu punktis 1.4 nimetatud komisjonis ja see sätestatakse komisjoni töökorras.

2.4. Tartu linn kannab menetlustega seotud dokumendid kultuurimälestiste registrisse.


3. Poolte õigused ja kohustused

3.1. Tartu linn kohustub:
3.1.1. tagama isikuandmete kaitse ja töötlemise vastavuse kehtivatele õigusaktidele;
3.1.2. kasutama haldusülesannete täitmiseks eraldatud rahalisi vahendeid sihipäraselt, ainult lepingu täitmiseks;
3.1.3. teavitama MKA-d olulistest asjaoludest, mis võivad mõjutada haldusülesande täitmist, sealhulgas muudatustest haldusülesannet täitva linna struktuuriüksusega seoses või struktuuriüksuses;
3.1.4. teostama paikvaatlusi tööde tegemise loa saanud mälestistel ja muinsuskaitseala ehitistel ning teavitama MKA-d viivitamatult asjaoludest ja tegevustest mälestistel ja muinsuskaitsealal, mis võivad kaasa tuua riikliku järelevalve menetluse;
3.1.5. tagama haldusülesannete täitmiseks vajaliku kvalifikatsiooniga teenistujad;
3.1.6. esitama iga-aastase aruande haldusülesannete täitmisest ning halduslepingu tasu kasutamisest järgneva aasta 1. märtsiks;
3.1.7. säilitama dokumente vastavalt õigusaktides sätestatule;
3.1.8. kandma asjakohased andmed kultuurimälestiste registrisse lähtuvalt muinsuskaitseseadusest ja selle alusel antud õigusaktidest.

3.2. Tartu linnal on õigus:
3.2.1. saada MKA-lt teavet ja juhiseid, mis on vajalikud lepingu täitmiseks;
3.2.2. anda põhjendatud vajadusel - arvestades menetluse eseme keerukust, suurt avalikku huvi või oskusteabe vajadust ning komisjoni eriarvamuse puhul menetlus otsustamiseks üle MKA-le;
3.2.3. kasutada lepingu täitmisel menetlusteks kultuurimälestiste registrit.

3.3. MKA-l on õigus:
3.3.1. saada igal ajal teavet haldusülesande täitmise kohta;
3.3.2. teostada haldusjärelevalvet haldusülesande täitmise üle ja nõuda haldusülesande täitmisega seonduva suulise teabe, protokollide ja dokumentide esitamist.

3.4. MKA kohustub:
3.4.1. andma Tartu linnale lepingu täitmiseks vajalikku teavet ja juhiseid;
3.4.2. tasuma lepingu täitmise eest.


4. Kultuurimälestise registri kasutamine

4.1. Kultuurimälestise registri (edaspidi register) juurdepääsu tagab MKA Tartu linna esindajatele, kellel on see vajalik lepingu täitmiseks.

4.2. Registrile juurdepääsu saamiseks edastab lepingu kontaktisik MKA kontaktisikule nimekirja isikutest (edaspidi volitatud töötleja), kellele on vaja tagada juurdepääs.

4.3. Volitatud töötlejate nimekiri edastatakse koos kinnitusega, et volitatud töötlejad kasutavad registrit lepingu täitmiseks.

4.4. Tartu linn on kohustatud viivitamatult teavitama MKA-d, kui volitatud töötleja töö- või teenistussuhe lõppeb.

4.5. Tartu linn tagab, et volitatud töötleja:
4.5.1. kasutab registrit üksnes lepingu täitmiseks ja seadusele ning heale tavale vastaval eesmärgil ja õiguspäraseks tegevuseks;
4.5.2. järgib andmete töötlemisel andmete turvalisuse nõuet, mis tähendab, et volitatud töötleja töötleb isikuandmeid seadusega kehtestatud isikuandmete kaitse organisatsioonilistes, füüsilistes ja infotehnilistes turvameetmetes määratud korras, viisil ja tingimustel, järgides Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruses (GDPR), isikuandmete kaitse seaduses (IKS) ja avaliku teabe seaduses (ATS) sätestatud nõudeid;
4.5.3. töötleb isikuandmeid ainult konkreetse töö eesmärkide saavutamiseks vajalikus koosseisus ja mahus;
4.5.4. kohustub hoidma saladuses ning mitte edastama kolmandatele isikutele neile teatavaks saanud isikuandmeid, välja arvatud õigusaktis sätestatud juhtudel;
4.5.5. ei anna edasi kolmandatele isikutele registrile juurdepääsu paroole;
4.5.6. vastutab registrisse esitatud andmete õigsuse ja täielikkuse eest.


5. Haldusülesande täitmise rahastamine

5.1. Lepingust tulenevate Tartu linna ülesannete täitmist rahastatakse riigieelarvest.

5.2. Esimese aasta tasu on 70 000 eurot, mis kantakse üle Tartu linnale peale MKA käesoleva aasta eelarve kinnitamist. Iga järgneva aasta tasu lepitakse kokku asjaomase protokolliga ja kantakse üle Tartu linnale peale MKA eelarve kinnitamist.


6. Haldusjärelevalve lepingu täitmise üle

6.1. Haldusjärelevalvet lepingu täitmise üle teeb MKA lähtuvalt Vabariigi Valitsuse seadusest.


7. Vastutus

7.1. Lepinguga võetud kohustuste eest kannavad pooled vastutust Eesti Vabariigi õigusaktides ja lepingus sätestatud korras.

7.2. Lepingu rikkumine on vabandatav, kui kohustuse rikkumise põhjuseks on vääramatu jõud võlaõigusseaduse § 103 tähenduses.

7.3. Pool peab teist poolt vääramatu jõu asjaolude ilmnemisest ja lõppemisest viivitamatult teavitama.

7.4. Kui vääramatu jõud kestab kauem kui 3 kuud, on mõlemal poolel õigus leping lõpetada.


8. Lepingu jõustumine ja tähtaeg

8.1. Leping jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

8.2. Lepingut kohaldatakse alates 11.01.2024.

8.3. Leping on sõlmitud tähtajatuna.


9. Lepingu muutmine, lõppemine ja lõpetamine

9.1. Lepingu muutmine vormistatakse kirjalikult lepingu lisana.

9.2. Pool, kes soovib lepingut muuta, esitab teisele poolele vastava ettepaneku. Teine pool on kohustatud ettepanekule vastama 30 päeva jooksul.

9.3. Tartu linn on kohustatud viivitamatult informeerima Muinsuskaitseametit olukorrast, mil haldusülesande täitmine osutub oluliselt raskendatuks või võimatuks. Sellisel juhul kohustuvad pooled järgneva 30 päeva jooksul kokku leppima edasise tegevuse lepingu täitmise eesmärgil ning sõlmivad vajadusel kokkuleppe lepingu muutmiseks.

9.4. Kui lepingu täitmise käigus ilmnevad asjaolud, mida pooled ei saanud lepingu allkirjastamisel ette näha või lahendada, kohustuvad pooled tegema jõupingutusi lepingu täiendamiseks või muutmiseks viisil, et tagada haldusülesannete täitmine.

9.5. Kui üks pooltest soovib lepingut ühepoolselt lõpetada, teatatakse sellest teisele poolele kirjalikult vähemalt 6 kuud ette.

9.6. MKA võib ühepoolselt lepingu üles öelda, teatades sellest Tartu linnale 30 päeva ette, kui:
9.6.1. see on tingimata vajalik, et vältida ülekaaluka avaliku huvi rasket kahjustamist, arvestades haldusemenetluse seaduse § 102 lõikes 3 sätestatut;
9.6.2. Tartu linn on lepingut või haldusülesande täitmist reguleerivaid õigusakte rikkunud korduvalt (üle kahe korra aastas) või oluliselt ja see on põhjustanud olulise kahju kolmandale isikule või tema varale;
9.6.3. Tartu linn on korduvalt jätnud lepingujärgse kohustuse või Muinsuskaitseameti ettekirjutuse täitmata;
9.6.4. Lepingu aluseks olevaid õigusnorme muudetakse selliselt, et need ei näe halduslepingu sõlmimist ette.

9.7. Tartu linnal on õigus leping üles öelda või nõuda haldusülesande täitmise vähendamist, teatades sellest MKA-le 30 päeva ette juhul, kui MKA ei eralda käesoleva lepinguga üle antud haldusülesande täitmiseks piisavalt rahalisi vahendeid.


10. Haldusülesande täitmise järjepidevuse tagamine

10.1. Lepingu ülesütlemisel kohustub Tartu linn hiljemalt lepingu lõpetamise või lõppemise päeval andma tasuta MKA-le elektrooniliselt ja/või paberkandjal üle kõik haldusülesande täitmisega seotud informatsiooni ja dokumendid, mis võimaldavad tagada haldusülesande täitmist.

10.2. Lepingu lõpetamisega seotud dokumentide üleandmine vormistatakse mõlema poole poolt allkirjastatud üleandmise-vastuvõtmisaktiga, milles pooled kinnitavad andmete ja dokumentatsiooni täielikku üleandmist.

10.3. Lepingu lõpetamisel enne aasta lõppu tagastab Tartu linn MKA-le proportsionaalselt rahastuse kasutamata osa.


11. Poolte vahel informatsiooni vahetamine

11.1. Lepinguga seotud teated peavad olema kirjalikud, välja arvatud informatsioonilised teated. Informatsioonilised teated on teated, millega ei kaasne õiguslikke tagajärgi.

11.2. Teade loetakse kättesaaduks, kui teade on üle antud allkirja vastu või edastatud digitaalselt allkirjastatuna lepingus toodud e-posti üldaadressile.

11.3. Informatsioonilist teadet võib edastada telefoni, e-posti või muude teisele poolele kättesaadavate sidevahendite kaudu.


12. Vaidluste lahendamine ja lõppsätted

12.1. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused kohtus.

12.2. Lepinguga reguleerimata küsimustes lähtuvad pooled õigusaktidest.


13. Poolte kontaktisikud

13.1 . Muinsuskaitseameti kontaktisik on Peeter Nork, e-post: [email protected], telefon 640 3035

13.2. Tartu linna kontaktisik on: Egle Tamm, e-post: [email protected], telefon 736 1326

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Marilin Mihkelson

Urmas Klaas

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json