Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 17. mai 1999. a määruse nr 156 „Toiduga kokku puutuda lubatud materjalide ja esemete kohta esitatavate nõuete, nende gruppide kohta esitatavate erinõuete ning nimetatud materjalide ja esemete ohutuse katsetamise meetodite kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2011
Avaldamismärge:RT I, 26.02.2011, 1

Vabariigi Valitsuse 17. mai 1999. a määruse nr 156 „Toiduga kokku puutuda lubatud materjalide ja esemete kohta esitatavate nõuete, nende gruppide kohta esitatavate erinõuete ning nimetatud materjalide ja esemete ohutuse katsetamise meetodite kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 17.02.2011 nr 24

Määrus kehtestatakse „Toiduseaduse” § 31 lõike 2 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 17. mai 1999. a määruses nr 156 „Toiduga kokku puutuda lubatud materjalide ja esemete kohta esitatavate nõuete, nende gruppide kohta esitatavate erinõuete ning nimetatud materjalide ja esemete ohutuse katsetamise meetodite kinnitamine” (RT I 1999, 50, 549; 2009, 7, 46) tehakse järgmised muudatused:

1) määrust täiendatakse alapunktiga 7.10 järgmises sõnastuses:

„7.10. punktiga 3 kinnitatud „Toiduga kokku puutuda lubatud plastmassist materjalide ja esemete kohta esitatavate erinõuete ning nimetatud materjalide ja esemete ohutuse katsetamise meetodite” lisa 1 A-osa tabelis „Lubatud monomeeride ja muude lähteainete loetelu” sätestatud, 1. märtsil 2011. a jõustunud nõuetele mittevastavaid plastist materjale ja esemeid on lubatud turule viia ja väljaspool Euroopa Liidu tolliterritooriumi asuvast riigist importida kuni 1. juunini 2011. a.”;

2) määruse normitehnilist märkust * täiendatakse tekstiga järgmises sõnastuses:

„2011/8/EL (ELT L 26, 29.01.2011, lk 11–14)”.

§ 2. Vabariigi Valitsuse 17. mai 1999. a määruse nr 156 punktiga 3 kinnitatud „Toiduga kokku puutuda lubatud plastmassist materjalide ja esemete kohta esitatavates erinõuetes ning nimetatud materjalide ja esemete ohutuse katsetamise meetodites” tehakse järgmised muudatused:

1) punktis 45 asendatakse tekst „„Toiduseaduse” § 17 lõike 2 ja § 38 lõike 5 alusel kehtestatud tehislike lõhna- ja maitseainete kohta kehtestatud” tekstiga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1334/2008, mis käsitleb toiduainetes kasutatavaid lõhna- ja maitseaineid ning teatavaid lõhna- ja maitseomadustega toidu koostisosi ning millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 1601/91, määrusi (EÜ) nr 2232/96 ja (EÜ) nr 110/2008 ning direktiivi 2000/13/EÜ (ELT L 354, 31.12.2008, lk 34–50) sätestatud lõhna- ja maitseainete”;

2) punktides 111 ja 112.5 asendatakse tekst „„Toiduseaduse” § 17 lõike 2 ja § 38 lõike 5 alusel kehtestatud tehislike” tekstiga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1334/2008 sätestatud”;

3) lisa 1 „Plastmassist materjalide ja esemete koostises esineda lubatud monomeerid ja teised lähteained ning lisaained” A-osa tabelis „Lubatud monomeeride ja muude lähteainete loetelu” asendatakse rida

13480

000080-05-7

2,2-bis(4-hüdroksüfenüül)propaan ehk
bisfenool A

SML(T)=0,6 mg/kg28

reaga

13480

000080-05-7

2,2-bis(4-hüdroksüfenüül)propaan ehk
bisfenool A

SML(T)=0,6 mg/kg(28) ei tohi kasutada imikute polükarbonaadist lutipudelite valmistamiseks.
Imikut käsitatakse Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 1999. a määruses nr 436 sätestatud tähenduses.

§ 3. Määrus jõustub 1. märtsil 2011. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Helir-Valdor Seeder
Põllumajandusminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json