Teksti suurus:

Justiitsministri 16. juuli 2008. a määruse nr 39 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide näidisvormide kehtestamine” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2013
Avaldamismärge:RT I, 26.02.2013, 6

Justiitsministri 16. juuli 2008. a määruse nr 39 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide näidisvormide kehtestamine” muutmine

Vastu võetud 13.02.2013 nr 4

Määrus kehtestatakse kriminaalmenetluse seadustiku § 1603 lõike 1 ja § 227 lõike 4 alusel ja kooskõlas riigi õigusabi seaduse § 15 lõikega 3 ja § 23 lõikega 3.

§ 1.  Justiitsministri 16. juuli 2008. a määruses nr 39 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide näidisvormide kehtestamine” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulis lisatakse pärast lauseosa „§ 1603 lõike 1” lauseosa „ja § 227 lõike 4”;

2) paragrahvi 1 tekstis asendatakse sõnad „(lisad 1–105)” sõnadega „(lisad 1–112)”;

3) määruse lisa 84 tunnistatakse kehtetuks;

4) määruse lisad 3, 5, 10, 12, 15, 16, 27, 28, 58, 66, 69, 76, 79, 94 ja 97 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

5) määrust täiendatakse lisadega 106–112 (lisatud).

§ 2.  Käesolevat määrust rakendatakse alates 2013. aasta 1. jaanuarist.

Hanno Pevkur
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

Lisa 3 Edasilükkamatutel juhtudel läbiotsimise määrus

Lisa 5 Elukohast lahkumise keelu kohaldamise määrus

Lisa 10 Kriminaalmenetluse lõpetamise määrus

Lisa 12 Prokuratuuri loal kriminaalmenetluse lõpetamise määrus

Lisa 15 Läbiotsimismäärus

Lisa 16 Menetlusosalise taotluse rahuldamata jätmise määrus

Lisa 27 Võrdlusmaterjali võtmise määrus

Lisa 28 Väeosa juhtkonna järelevalve kohaldamise määrus

Lisa 58 Kannatanu ülekuulamise protokoll

Lisa 66 Sündmuskoha vaatlusprotokoll

Lisa 69 Tunnistaja ülekuulamise protokoll

Lisa 76 Kohtueelse menetluse kokkuvõte

Lisa 79 Süüdistusakt

Lisa 94 Kiirmenetluse protokoll

Lisa 97 Elukohast lahkumise keelu kohaldamise tähtaja pikendamise määrus

Lisa 106 Kokkuleppemenetluseks kolmanda isiku nõusoleku protokoll

Lisa 107 Kolmandaks isikuks tunnistamise määrus

Lisa 108 Kriminaalmenetluse lõpetamise põhistamata määrus

Lisa 109 Prokuratuuri loal kriminaalmenetluse lõpetamise põhistamata määrus

Lisa 110 Sõiduki kinnipidamise protokoll

Lisa 111 Uurimisalluvusse saatmine

Lisa 112 Väljakirjutuste tegemise ja koopia saamise õiguse piirangu kohaldamise määrus

/otsingu_soovitused.json