Teksti suurus:

Karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.03.2014
Avaldamismärge:RT I, 26.02.2014, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
19.02.2014 otsus nr 373

Karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus

Vastu võetud 12.02.2014

§ 1.  Karistusseadustiku muutmine

Karistusseadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 692 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Ravi tähtaeg ei või olla lühem kui kaheksateist kuud ega pikem kui kolm aastat.”;

2) paragrahvi 692 lõike 6 punktist 1 jäetakse välja sõnad „varem vangistusega karistamata”;

3) paragrahvi 832 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Mõistes isiku süüdi kuriteos ja karistades teda vähemalt üheaastase või eluaegse vangistusega, võib kohus käesolevas seadustikus sätestatud juhtudel konfiskeerida osa kuriteo toimepanija varast või kogu vara, kui see kuulub otsuse tegemise ajal toimepanijale ja kui kuriteo olemuse, isiku legaalse sissetuleku ja varandusliku olukorra ning elatustaseme erinevuse või muu põhjuse tõttu on alust eeldada, et isik on saanud vara kuriteo toimepanemise tulemusena. Konfiskeerimist ei kohaldata varale, mille suhtes isik tõendab, et selle eest on täielikult või olulises osas tasutud õiguspäraselt saadud vahendite arvel.”;

4) paragrahvi 832 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Mõistes juriidilise isiku süüdi kuriteos, võib kohus käesolevas seadustikus sätestatud juhtudel konfiskeerida osa juriidilise isiku varast või kogu vara, kui see kuulub otsuse tegemise ajal juriidilisele isikule ja kui kuriteo olemuse või muu põhjuse tõttu on alust eeldada, et juriidilise isiku peamine tegevus on suunatud kuritegude toimepanemisele ning vara on saadud kuriteo toimepanemise tulemusena. Konfiskeerimist ei kohaldata varale, mille suhtes isik tõendab, et selle eest on täielikult või olulises osas tasutud õiguspäraselt saadud vahendite arvel.”;

5) paragrahvi 832 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Konfiskeerimist ei kohaldata kolmanda isiku varale, mis on omandatud:
1) varem kui kümme aastat enne esimese astme kuriteo toimepanemist või
2) varem kui viis aastat enne teise astme kuriteo toimepanemist.”;

6) paragrahvi 85 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kohtuvälise menetleja või kohtu lahend konfiskeerimise kohta toimib enne selle jõustumist käsutamiskeeluna.”;

7) paragrahvi 871 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõna „kohaldab” sõnadega „võib kohaldada”;

8) paragrahvi 871 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) arvestades kuriteo toimepanemise asjaolusid, süüdimõistetu isikut, varasemat elukäiku ning käitumist karistuse kandmise ajal, samuti tema elutingimusi ja neid tagajärgi, mida võib süüdimõistetule kaasa tuua karistusjärgse käitumiskontrolli kohaldamine, on alust arvata, et ta võib toime panna uusi kuritegusid.”.

§ 2.  Kriminaalmenetluse seadustiku muutmine

Kriminaalmenetluse seadustikku täiendatakse §-ga 1414 järgmises sõnastuses:

§ 1414. Konfiskeerimise, selle asendamise, tsiviilhagi ja varalise karistuse tagamine

(1) Konfiskeerimise, selle asendamise, tsiviilhagi või varalise karistuse tagamiseks võib vara arestida käesoleva seadustiku §-s 142 sätestatud korras või kohaldada muid tsiviilkohtumenetluse seadustiku §-s 378 sätestatud hagi tagamise abinõusid.

(2) Hagi tagamise abinõude kohaldamisel järgitakse käesoleva seadustiku §-s 142 sätestatud korda.”.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json