Teksti suurus:

Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2015
Avaldamismärge:RT I, 26.02.2014, 12

Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded

Vastu võetud 21.02.2014 nr 3

Määrus kehtestatakse teeseaduse § 10 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega reguleeritakse metsatee seisundinõuded (edaspidi seisundinõuded), mis kehtivad teeseaduse § 53 lõikes 1 nimetatud teedel.

  (2) Seisundinõuetega määratletakse metsatee seisund, mis tagab metsatee kandevõime, võimaldab teha ohutult metsamajanduslikke töid ja liigelda liiklusseaduse ning metsatee kasutamise ja kaitsmise nõudeid täites.

§ 2.   Ohutu liiklemise tagamine ja liikluskorraldusvahendid

  (1) Ohutu liiklemise tagamiseks peab metsatee või selle lõik vastama käesoleva määrusega sätestatud üldistele seisundinõuetele.

  (2) Metsatee või selle lõik, kus ohutu liiklemine ei ole tagatud metsamajanduslike tööde tõttu või muul põhjusel, tähistatakse liiklusmärgiga majandus- ja kommunikatsiooniministri 22. veebruari 2011. a määruse nr 12 „Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele” kohaselt.

  (3) Tee valdajal on õigus metsamaterjali laadimise ja töötlemise ajaks või juhul, kui liiklusmärgiga tähistamisega ei ole võimalik luua tingimusi ohutuks liiklemiseks, sulgeda metsatee või selle lõik lõikes 2 nimetatud määruse § 9 lõike 1 punktis 17 sätestatud keelumärgiga nr 331 „Sissesõidu keeld” koos lisatahvliga, mis paigaldatakse laadimise või töötlemise või ohtliku ala vahetusse lähedusse.

§ 3.   Omanikujärelevalve

  Metsatee seisundinõuetele vastavuse üle korraldab järelevalvet tee valdaja.

2. peatükk Metsatee seisundinõuded ja nende tagamine 

§ 4.   Metsatee seisundinõuded

  (1) Metsatee üldised seisundinõuded on:
  1) metsateel liiklust ohustavad esemed, surnud linnud ja loomad peavad olema eemaldatud;
  2) metsateelt ja metsatee äärest peavad olema kõrvaldatud ohtlikud puud;
  3) metsatee nõlvadel ei või olla erosiooni ega uhtumisi, mis ohustavad nõlva stabiilsust;
  4) defektsed tähispostid peavad olema asendatud;
  5) truubi kohal ja sillal ei tohi olla auke ega läbivajumisi;
  6) sildade maha- ja pealesõidud ning piirded peavad olema tähistatud, kui silla sõiduteelaius on kitsam metsatee laiusest;
  7) sildade ja truupide kandevõime peab olema tähistatud liiklusmärkidega, kui see on väiksem lubatud maksimaalsest autorongi tegelikust massist.

  (2) Lõike 1 punktides 1 kuni 5 nimetatud üldistele seisundinõuetele vastavus tuleb tagada ühe kuu jooksul ajast, mil tee valdaja sai teada seisundinõuetele mittevastavusest.

  (3) Metsatee seisundinõuded metsatee järkude lõikes on esitatud käesoleva määruse lisas.

§ 5.   Metsatee seisundinõuete tagamine

  (1) Metsatee seisundinõuete tagamine on kohustuslik kõigile metsateid valdavatele riigimetsa majandamist korraldavatele isikutele või riigiasutustele (edaspidi tee valdaja).

  (2) Metsatee või selle lõigu seisund peab vastama käesoleva määrusega kehtestatud metsatee järgu seisundinõuetele.

  (3) Metsatee või selle lõigu hooldamisega tagatakse iga metsatee või selle lõigu vastavus sellele metsatee lõigule määratud järgu seisundinõuetele.

  (4) Juhul kui metsatee või selle lõik on amortiseerunud ja hooldamisega ei ole seisundinõuded saavutatavad, viiakse läbi metsatee või selle lõigu rekonstrueerimistööd.

§ 6.   Metsamaterjali ladustamine metsatee ääres

  (1) Metsamaterjali ladustamine metsatee äärde tuleb kooskõlastada tee valdajaga.

  (2) Ladustamisel ja laadimistöödel tuleb järgida keskkonnaministri 27. detsembri 2006. a määruse nr 88 „Metsa majandamise eeskiri” (edaspidi metsa majandamise eeskiri) § 81 lõikes 3 sätestatud nõudeid.

3. peatükk Metsatee liigid ja järgud 

§ 7.   Metsatee liigid

  (1) Kattega tee on metsatee, mille sõidu- või käiguosa pinna moodustab orgaanilise või mineraalse sideainega töödeldud mineraalmaterjali kiht (asfaltbetoonkate, tsementbetoonkate, mustkate jne).

  (2) Kruusatee on metsatee, mille pealiskiht on kruusast, kruus- või killustikliivast või killustikusõelmetest.

  (3) Pinnastee on metsatee, millel puudub pealiskiht ja mis on pikaajalise kasutamisega väljakujunenud liikumistee looduslikul pinnasel.

§ 8.   Metsatee järgud

  (1) Metsateed jaotatakse järkudeks järgmiste tunnuste alusel:
  1) 1. järgu metsatee on tee, mille arvutuslik kümne aasta keskmine metsamaterjali väljaveo kogus on rohkem kui 10 000 tm aastas ning metsateed kasutatakse väljaveoks aastaringselt, v.a kevadisel intensiivsel teede lagunemise ajal;
  2) 2. järgu metsatee on tee, mille arvutuslik kümne aasta keskmine metsamaterjali väljaveo kogus on 1000 kuni 10 000 tm aastas ning metsateed kasutatakse väljaveoks aastaringselt, v.a kevadisel intensiivsel teede lagunemise ajal;
  3) 3. järgu metsatee on tee, mille arvutuslik kümne aasta keskmine metsamaterjali väljaveo kogus on 1000 kuni 10 000 tm aastas ning metsateed kasutatakse väljaveoks külmal või kuival ajal;
  4) 4. järgu metsatee on tee, mille arvutuslik kümne aasta keskmine metsamaterjali väljaveo kogus on vähem kui 1000 tm aastas või tee, mille arvutuslik kümne aasta keskmine metsamaterjali väljaveo kogus on 1000 kuni 10 000 tm aastas ning metsateed kasutatakse väljaveoks külmal ajal;
  5) 5. järgu metsatee on tee, millel üldjuhul ei toimu metsamaterjali väljavedu.

  (2) Metsatee järgu määrab tee valdaja teelõikude kaupa. Metsatee järk märgitakse riiklikus teeregistris.

4. peatükk Määruse rakendamine 

§ 9.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Keskkonnaministri 12. juuli 2006. a määrus nr 49 „Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded” tunnistatakse kehtetuks.

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa Metsatee seisundinõuded

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json