Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruste muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2015
Avaldamismärge:RT I, 26.02.2015, 37

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruste muutmine

Vastu võetud 19.02.2015 nr 10

Määrus kehtestatakse küttegaasi ohutuse seaduse § 17 lõike 4, surveseadme ohutuse seaduse § 27 lõike 4 ning elektriohutusseaduse § 26 lg 4 ja § 27 lg 3 alusel.

§ 1. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. märtsi 2005. a määruses nr 32 „Gaasipaigaldise ja -seadme tehnilise kontrolli teostamise juhud, kord, sagedus ja tähtajad” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõike 2 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) tehnilise kontrolli juures viibinud isiku nimi.“;

2) paragrahvi 12 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Kui Tehnilise Järelevalve Ameti andmekogus ei ole andmekogust tulenevatel tehnilistel põhjustel võimalik protokolli vormistada, võib protokolli vormistada ka muul viisil ja vormis.“;

3) paragrahvi 12 lõike 2 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) tehnilise kontrolli juures viibinud isiku nimi.“.

§ 2. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. märtsi 2005. a määruse nr 35 „Surveseadme tehnilise kontrolli teostamise kord ja sagedus” § 7 lõike 2 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) tehnilise kontrolli juures viibinud surveseadme kasutamise järelevaataja nime.“.

§ 3. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. juuli 2007. a määruses nr 62 „Elektripaigaldise tehnilise kontrolli kord, mahud ning korralise kontrolli juhud ja sagedus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 31 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„8) elektripaigaldise projekteerija, ehitaja, tehnilise kontrolli aluseks olnud mõõtmisi teinud mõõte- ja teimilabori nimi, registrikood või isikukood või viimase puudumisel sünniaeg, aadress ja muud kontaktandmed ning töid teinud isiku nimi, kontaktandmed, isikukood või viimase puudumisel sünniaeg ning tema nõuetele vastavust tõendava dokumendi number, andmise kuupäev;“;

2) paragrahvi 41 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„(4) Meelelahutuspargi ajutine elektripaigaldis on atraktsioonide, meelelahutusseademete ja -kioskite elektrienergiaga varustamiseks mõeldud elektripaigaldis, mis ühendatakse  atraktsiooni, seadme või kioskiga, mille juurde see kuulub, ja mis ei asu selles asukohas alaliselt.

(5) Meelelahutuspargi ajutise elektripaigaldise kasutuselevõtuks ja kasutamiseks peab olema tehtud elektripaigaldise kasutuselevõtule eelnev tehniline kontroll ja elektripaigaldisele antud paigaldus- ja kasutuskohas kasutamise ajaks tähtajaline nõuetekohasuse tunnistus igas meelelahutuspargi ajutise elektripaigaldise paigaldus- ja kasutuskohas.“;

3) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Korralise tehnilise kontrolli nõue on „Elektrituruseaduse“ kohase võrguettevõtja poolt täidetud, kui ta tegutseb akrediteeritud sertifitseerimisasutuse poolt heakskiidetud kvaliteedisüsteemi alusel. Heakskiidetud kvaliteedisüsteem peab käsitlema elektripaigaldise korrashoiutoiminguid ja selle rakendamine peab tagama elektripaigaldise puuduste tuvastamise, nende kõrvaldamise ja elektripaigaldise nõuetele vastavuse vähemalt samaväärsel tasemel kui korralise tehnilise kontrolli tegemine.“.

Urve Palo
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json