Teksti suurus:

Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavale seadmele ja kaitsesüsteemile esitatavad nõuded ning vastavushindamise kord

Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavale seadmele ja kaitsesüsteemile esitatavad nõuded ning vastavushindamise kord - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.02.2019
Avaldamismärge:RT I, 26.02.2015, 38

Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavale seadmele ja kaitsesüsteemile esitatavad nõuded ning vastavushindamise kord1

Vastu võetud 19.02.2015 nr 11

Määrus kehtestatakse toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 lõike 4 ning Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruse nr 123 „Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks” § 1 lõige 1 punkti 10 ja lõike 2 alusel.

§ 1.   Kohaldamisala

  Käesolevast määrusest tulenevaid nõudeid kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/34/EL, plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavaid seadmeid ja kaitsesüsteeme käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, 29.3.2014, lk 309-356) (edaspidi direktiiv 2014/34/EL) kohaldamisalas olevale tootele, mis on:
  1) plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatav seade ja kaitsesüsteem;
  2) ohutus-, kontroll- ja reguleerimisseadis, mis on mõeldud kasutamiseks väljaspool plahvatusohtlikku keskkonda, aga on plahvatusohtu silmas pidades vajalik või aitab kaasa seadme ja kaitsesüsteemi ohutule toimimisele;
  3) punktis 1 nimetatud seadmes ja kaitsesüsteemis kasutamiseks mõeldud komponent.

§ 2.   Tootele esitatavad nõuded

  (1) Turule lastav ja kasutusele võetav toode peab vastama direktiivist 2014/34/EL tulenevatele nõuetele ja selle nõuetele vastavus tuleb samas direktiivis ettenähtud korras tõendada.

  (2) Erandina käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatust võib Tehnilise Järelevalve Amet põhjendatud taotluse korral lubada turule lasta ja kasutusele võtta plahvatusohutsooni seadet, kaitsesüsteemi ja tarvikut, mille nõuetele vastavus ei ole direktiivi 2014/34/EL kohaselt tõendatud, kui see on vajalik suurema võimaliku ohu ärahoidmiseks.

§ 3.   Turujärelevalveasutus

  Käesolevas määruses sätestatud nõuete üle teeb järelevalvet Tehnilise Järelevalve Amet toote nõuetele vastavuse seaduses sätestatud korras.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2015. a. 1. juulil.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/34/EL, plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavaid seadmeid ja kaitsesüsteeme käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, 29.3.2014, lk 309-356)

Urve Palo
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json