Teksti suurus:

Reisilaeval viibivate isikute nimekirja kantavate andmete loetelu, nimekirja koostamise kord ja nimekirja pidamise registrile esitatavad nõuded

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.12.2019
Avaldamismärge:RT I, 26.02.2015, 50

Reisilaeval viibivate isikute nimekirja kantavate andmete loetelu, nimekirja koostamise kord ja nimekirja pidamise registrile esitatavad nõuded1

Vastu võetud 23.02.2015 nr 13

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 31 lõike 7 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse reisilaeva reederi poolset isikuregistri loomist ning sellesse kantavaid andmeid reisilaeval viibivate isikute kohta.

§ 2.   Reisilaeval viibivate isikute nimekirja kantavad andmed

  (1) Reisilaeval viibivate isikute nimekirja kantakse vähemalt järgmised andmed:
  1) isiku perekonnanimi ja eesnimi;
  2) sünniaeg, vanus või vanuserühm (täiskasvanu, laps või imik), kuhu isik kuulub;
  3) sugu;
  4) reisija või tema hooldaja soovil teave, mis käsitleb reisija vajadust erihoolduse ja -abi järele hädaolukorras.

  (2) Imikuna käsitletakse käesoleva määruse tähenduses kuni üheaastast last.

§ 3.   Isikute nimekirja koostamise kord ja nimekirja säilitamine

  (1) Isikute nimekiri koostatakse vähemalt käesoleva määruse § 2 lõikes 1 toodud andmete kohaselt ja edastatakse reederi registripidajale enne reisilaeva sadamast väljumist.

  (2) Nimekirja üks koopia antakse laeva kaptenile enne laeva sadamast väljumist.

  (3) Nimekirja säilitatakse kolm päeva pärast laeva sihtsadamasse jõudmist. Seejärel nimekiri hävitatakse, välja arvatud juhul, kui seda vajatakse laevaõnnetuse juurdluseks või kohtueelseks uurimiseks.

  (4) Laeva kapten ja reeder peavad laevaõnnetuse korral tagama nimekirja kiire kättesaadavuse päästetööde juhile, laevaõnnetuse juurdlust ja kohtueelset uurimist teostavatele ametiisikutele ning otsingu- ja päästetööde koordinaatorile.

  (5) Reisilaeval viibivate isikute nimekirja edastamine reederi registripidajale ei vabasta kohustusest esitada Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 „Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord“ alusel nõutavaid dokumente.

§ 4.   Reisilaeval viibivate isikute nimekirja pidamise registrile esitatavad nõuded

  (1) Reisilaeval viibivate isikute nimekirja pidamise register peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) nõutud andmed peavad olema kergesti loetavas vormis;
  2) nõutud andmed peavad olema igal ajal kergesti kättesaadavad määratud asutustele, kes süsteemis sisalduvat teavet vajavad;
  3) registreerimine ei tohi tekitada laevale minevatele või sealt lahkuvatele reisijatele asjatuid viivitusi;
  4) andmed peavad olema kaitstud juhusliku või ebaseadusliku rikkumise või kadumise eest ning omavolilise muutmise, avaldamise või kasutamise eest vastavalt isikuandmete kaitse seadusele;
  5) samadel või sarnastel liinidel tuleb vältida mitme eri registreerimissüsteemi kasutamist.

  (2) Isikuregistrit võib pidada elektrooniliselt.


1 Nõukogu direktiiv 98/41/EÜ ühenduse liikmesriikide sadamatesse või sadamatest liiklevate reisilaevade pardal olevate isikute registreerimise kohta.

Urve Palo
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

/otsingu_soovitused.json