Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. aprilli 2011. a määruse nr 28 „Riigi Infosüsteemi Ameti põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.02.2016
Avaldamismärge:RT I, 26.02.2016, 1

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. aprilli 2011. a määruse nr 28 „Riigi Infosüsteemi Ameti põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 19.02.2016 nr 16

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. aprilli 2011. a määruses nr 28 „Riigi Infosüsteemi Ameti põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „riiklikku järelevalvet“ tekstiosaga „riiklikku ja haldusjärelevalvet“;

2) paragrahvi 7 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Amet teostab riigi infosüsteemi valdkonnas seadusega sätestatud ülesannete ulatuses riigi poliitika ja arengukavade elluviimist, juhtimisfunktsiooni, riiklikku järelevalvet sidevõrkude ja -teenuste turvalisuse ja terviklikkuse tagamise üle, riiklikku ja haldusjärelevalvet elutähtsa teenuse osutamiseks kasutatavate infosüsteemide turvameetmete alalise rakendamise ning infosüsteemide turvameetmete süsteemi rakendamise ja infosüsteemide andmevahetuskihiga liitumise üle. Samuti arendab amet riigi infosüsteemi kindlustavaid süsteeme, elektroonilise identiteedi tarkvara ja koordineerib asutustevahelisi riigi infosüsteemi arendamise projekte.“;

3) paragrahvi 8 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) elektroonilise identiteedi tarkvara arendamine ja haldamine ning selle rakendamise koordineerimine;“;

4) paragrahvi 9 täiendatakse punktiga 62 järgmises sõnastuses:

„62) töötab välja ja avaldab juhendeid infosüsteemide andmevahetuskihi ja riigi infosüsteemi haldussüsteemi rakendamise kohta;“;

5) paragrahvi 9 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„9) korraldab riigi infosüsteemi kesksete komponentide arendamist ja haldamist;“;

6) paragrahvi 9 täiendatakse punktiga 103 järgmises sõnastuses:

„103) korraldab elektroonilise identiteedi tarkvara arendamist ja haldamist ning koordineerib selle rakendamist;“;

7) paragrahvi 10 lõiget 1 täiendatakse pärast tekstiosa „arhitektuuri osakond,“ tekstiosaga „projektijuhtimise osakond,“;

8) paragrahvi 13 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Arhitektuuri osakond loob, arendab ja haldab riigi infotehnoloogilist arhitektuuri, tagab kesksete komponentide arenduse ja kooskõlastab riigi infosüsteemi muudatustaotlusi.“;

9) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Projektijuhtimise osakond haldab sihtotstarbeliste info- ja kommunikatsioonitehnoloogia projekte ning arendab andmevahetuskihti X-tee, riigi infosüsteemi haldussüsteemi, elektroonilise identiteedi tarkvara, dokumendivahetuskeskust ja elektroonilisi kanaleid. Osakond võib kavandada, koordineerida ja realiseerida riigi infosüsteemi valdkonnas infotehnoloogia kasutamise projekte.“;

10) paragrahvi 13 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Teenuste halduse osakond tagab teabevärav eesti.ee, andmevahetuskihi X-tee, riigi infosüsteemi haldussüsteemi, elektroonilise identiteedi tarkvara ja dokumendivahetuskeskuse nõuetekohase toimimise, korraldab elektrooniliste kanalite sisuhaldust, korraldab riigi infosüsteemi üldkasutatavate komponentidega seotud osapoolte koolitamist ja teavitamist ning koordineerib teabevaldaja ja teenusepakkuja tegevust teabevärav eesti.ee keskkonnas teabe ja teenuste avalikustamisel. Teabevärav eesti.ee täidab ühtse kontaktpunkti ülesandeid.“;

11) paragrahvi 17 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal koordineerib, kontrollib ja analüüsib peadirektorilt saadud volituste piires arhitektuuri osakonna, projektijuhtimise osakonna, teenuste halduse osakonna ja infrastruktuuri osakonna ning valdkonnajuhtide tööd, korraldab ameti pädevusse kuuluvaid küsimusi ja täidab muid peadirektorilt saadud ülesandeid.“.

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

/otsingu_soovitused.json