Teksti suurus:

Riigi Infosüsteemi Ameti põhimäärus

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 26.02.2016, 2

Riigi Infosüsteemi Ameti põhimäärus

Vastu võetud 25.04.2011 nr 28
RT I, 28.04.2011, 1
jõustumine 01.06.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.05.2013RT I, 24.05.2013, 1327.05.2013
29.10.2013RT I, 01.11.2013, 104.11.2013
18.12.2013RT I, 27.12.2013, 101.01.2014
02.09.2014RT I, 05.09.2014, 208.09.2014
12.11.2014RT I, 14.11.2014, 317.11.2014
23.01.2015RT I, 27.01.2015, 530.01.2015
10.11.2015RT I, 11.11.2015, 114.11.2015
19.02.2016RT I, 26.02.2016, 129.02.2016

Määrus kehtestatakse „Vabariigi Valitsuse seaduse” § 42 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Riigi Infosüsteemi Ameti staatus

  (1) Riigi Infosüsteemi Amet (edaspidi amet) on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (edaspidi ministeerium) valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kellel on juhtimisfunktsioon, kes teeb riiklikku ja haldusjärelevalvet ja kohaldab riiklikku sundi ning osutab avalikke teenuseid seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.
[RT I, 26.02.2016, 1 - jõust. 29.02.2016]

  (2) Oma ülesannete täitmisel esindab amet riiki.

§ 2.   Ameti nimetus inglise keeles

  Ameti nimetus inglise keeles on Information System Authority.
[RT I, 05.09.2014, 2 - jõust. 08.09.2014]

§ 3.   Tegevuse koordineerimine ja aruandekohustus

  (1) Amet on aruandekohustuslik majandus- ja kommunikatsiooniministri (edaspidi minister) ees, kes suunab ja koordineerib ameti tegevust ja teeb ameti üle teenistuslikku järelevalvet õigusaktidega sätestatud korras.

  (2) Ameti tegevust koordineerib ja koostööd ministeeriumiga korraldab kantsler.

  (3) Amet kooskõlastab oma tegevuse ja teeb koostööd ministeeriumi osakondadega nende põhimäärustes sätestatud ülesannete ulatuses.

§ 4.   Eelarve

  (1) Ameti kulud kaetakse riigieelarvest, rahvusvahelistes koostööprojektides osalemisest tulenevatest eraldistest ning Euroopa Liidu poolt eraldatud vahenditest. Ameti eelarve kinnitab, muudab ja eelarve täitmist kontrollib minister.

  (2) Ametil on arvelduskontod Riigikassa kontsernikonto koosseisus.

§ 5.   Ameti pitsat

  Ametil on väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat.
[RT I, 05.09.2014, 2 - jõust. 08.09.2014]

§ 6.   Ameti asukoht

  Amet asub Tallinnas. Ameti postiaadress on Pärnu mnt 139a, 15169 Tallinn. Väljaspool ameti asukohta paiknevate struktuuriüksuste aadressid näidatakse nende põhimäärustes.
[RT I, 27.01.2015, 5 - jõust. 30.01.2015]

2. peatükk TEGEVUSVALDKOND JA PÕHIÜLESANDED 

§ 7.   Tegevusvaldkond

  Amet teostab riigi infosüsteemi valdkonnas seadusega sätestatud ülesannete ulatuses riigi poliitika ja arengukavade elluviimist, juhtimisfunktsiooni, riiklikku järelevalvet sidevõrkude ja -teenuste turvalisuse ja terviklikkuse tagamise üle, riiklikku ja haldusjärelevalvet elutähtsa teenuse osutamiseks kasutatavate infosüsteemide turvameetmete alalise rakendamise ning infosüsteemide turvameetmete süsteemi rakendamise ja infosüsteemide andmevahetuskihiga liitumise üle. Samuti arendab amet riigi infosüsteemi kindlustavaid süsteeme, elektroonilise identiteedi tarkvara ja koordineerib asutustevahelisi riigi infosüsteemi arendamise projekte.
[RT I, 26.02.2016, 1 - jõust. 29.02.2016]

§ 8.   Põhiülesanded

  Ameti põhiülesanded on:
  1) haldus- ja riikliku järelevalve teostamine ameti tegevusvaldkondi reguleerivate õigusaktide nõuete täitmise üle ja nende nõuete rikkumise korral riikliku sunni rakendamine;
[RT I, 14.11.2014, 3 - jõust. 17.11.2014]
  2) riigi infosüsteemi ja Eesti kriitilise informatsiooni infrastruktuuri infoturbega seotud tegevuste korraldamine;
  3) Eesti arvutivõrkudes toimuvate turvaintsidentide käsitlemine;
  4) [kehtetu – RT I, 14.11.2014, 3 - jõust. 17.11.2014]
  5) riigi infosüsteemi haldussüsteemi pidamine ja andmekogude registreerimine riigi infosüsteemi haldussüsteemis;
[RT I, 14.11.2014, 3 - jõust. 17.11.2014]
  6) riigi infosüsteemi andmevahetuskihi pidamine (arendamine ja haldamine);
  7) elektroonilise identiteedi tarkvara arendamine ja haldamine ning selle rakendamise koordineerimine;
[RT I, 26.02.2016, 1 - jõust. 29.02.2016]
  8) Riigi infosüsteemi arendusprojektide koordineerimine ning rahvusvaheliste projektide ettevalmistamine ja osalemine;
  81) riigi infotehnoloogilise arhitektuuri terviklik haldamine;
[RT I, 27.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]
  9) teabevärav „eesti.ee” pidamine;
  10) Euroopa Liidu struktuuritoetuste rakendusüksusena toimimine;
  11) baasinfrastruktuuri ja andmeside korraldamine;
  12) osalemine oma tegevusvaldkonda reguleerivate õigusaktide väljatöötamisel ning nende õigusaktide muutmiseks ettepanekute tegemine, samuti osalemine ameti tegevusvaldkondade eestikeelse terminoloogia korrastamises;
  121) Eesti e-riigi maine ja innovaatilise imago edendamiseks vajalike tegevuste planeerimisel osalemine ja vastavate tegevuste elluviimine;
[RT I, 27.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]
  13) osalemine oma tegevusvaldkonnaga seotud poliitikate, strateegiate ja arengukavade väljatöötamisel.

§ 9.   Tegevus põhiülesannete täitmiseks

  Põhiülesannete täitmiseks amet:
  1) korraldab kriitilise informatsiooni infrastruktuuri kaitset ning tegeleb sealhulgas riskianalüüside koostamise ja kriitilise informatsiooni infrastruktuuri kaitseks vajalike turvameetmete arendamisega;
  2) koordineerib infoturbe standardite (sh infosüsteemide kolmeastmelise etalonturbe süsteemi) rakendamist riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustes ja avalikke ülesandeid täitvate eraõiguslike isikute juures ning töötab nende rakendamiseks välja infoturbe alaseid soovitusi;
  3) käsitleb Eesti arvutivõrkudes toimuvaid ja ametile raporteerituid turvaintsidente, annab hoiatusi turvaintsidentide ennetamiseks ning tegeleb kasutajate turvateadlikkuse tõstmisega ja koostab raporteid Eesti arvutivõrkudes toimunud intsidentidest ja pahavara levikust;
  4) arendab küberturbega seotud strateegiaid ja poliitikaid;
  41) teostab küberturbe seiret, hinnates perioodiliselt küberkeskkonna turvalisust ja sellega seotud riske ning nende mõju Eesti riigile ja elutähtsatele teenustele, sealhulgas teostab riigiasutuste vahelise andmeside turvaseiret ning koordineerib riigi infosüsteemi teiste komponentide turvaseire teostamist;
[RT I, 14.11.2014, 3 - jõust. 17.11.2014]
  5) teostab järelevalvet elutähtsa teenuse osutamiseks kasutatavate infosüsteemide ning nendega seotud infovarade turvameetmete alalise rakendamise üle;
  51) töötab välja ja avaldab juhiseid elutähtsate teenuste infosüsteemide turvalisust tagavate meetmete ja nende rakendamise kohta;
[RT I, 24.05.2013, 13 - jõust. 27.05.2013]
  6) korraldab riigi infosüsteemi haldussüsteemi arendamist ja haldamist ning koordineerib teiste riigi infosüsteemi kindlustavate süsteemide rakendamist;
  61) kooskõlastab ja registreerib andmekogusid;
[RT I, 14.11.2014, 3 - jõust. 17.11.2014]
  62) töötab välja ja avaldab juhendeid infosüsteemide andmevahetuskihi ja riigi infosüsteemi haldussüsteemi rakendamise kohta;
[RT I, 26.02.2016, 1 - jõust. 29.02.2016]
  7) teostab järelevalvet riigi infosüsteemi toimimiseks kehtestatud nõuete täitmise üle;
  71) teostab järelevalvet sidevõrkude ja -teenuste turvalisuse ja terviklikkuse tagamise üle;
[RT I, 14.11.2014, 3 - jõust. 17.11.2014]
  72) viib läbi väärtegude kohtuvälist menetlemist oma pädevuse piires;
[RT I, 14.11.2014, 3 - jõust. 17.11.2014]
  8) korraldab andmevahetuskihi X-tee arendamist ja haldamist;
  9) korraldab riigi infosüsteemi kesksete komponentide arendamist ja haldamist;
[RT I, 26.02.2016, 1 - jõust. 29.02.2016]
  10) korraldab riigi infosüsteemi kindlustavate komponentide rakendus- ja andmebaasiserverite arendamist ja haldamist;
  101) mõõdab, analüüsib ja planeerib riigi infosüsteemi toimimist;
[RT I, 27.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]
  102) korraldab riigi infotehnoloogilise arhitektuuri arendamist ja rakendamist;
[RT I, 27.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]
  103) korraldab elektroonilise identiteedi tarkvara arendamist ja haldamist ning koordineerib selle rakendamist;
[RT I, 26.02.2016, 1 - jõust. 29.02.2016]
  11) korraldab riigiasutuste vahelise andmeside arendamist ja haldamist;
  12) korraldab taotlusvoore, menetleb struktuuritoetuse taotlusi, teostab toetuse kasutamise seiret ja riiklikku järelevalvet toetuse saaja üle, lahendab toetuse väljamaksmisega seotud küsimusi ning täidab teisi ülesandeid rakendusüksuse volituse piirides;
  13) koordineerib riigi infosüsteemi kuuluvate infosüsteemide ja kindlustavate komponentide kasutajate ja arendajate koolitust;
  14) korraldab riigi infosüsteemi kasutatavuse ning riigi infosüsteemile kehtestatud nõuete tagamise uuringuid, konverentse, seminare, nõupidamisi ja sümpoosione ning ametnike ja töötajate täienduskoolitust;
  15) tagab riigi infosüsteemi toimimiseks vajaliku tehnilise varuvõimsuse;
[RT I, 27.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]
  16) korraldab muude riigile vajalike üldiste infotehnoloogiliste valdkondade planeerimist, arendamist ja haldamist;
  17) võib korraldada riigi infosüsteemi kuuluvate infosüsteemide rakendus- ja andmebaasiserverite arendamist ja haldamist inkubatsiooniperioodil;
  18) võib korraldada riigi poolt pakutavate avalike infotehnoloogiliste teenuste arendamist ja haldamist;
  19) osaleb riigi infosüsteemi arendamisega seotud strateegiate, arengukavade, sihtprogrammide ja eelarvete väljatöötamisel;
  20) osaleb oma tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide väljatöötamisel ning ettepanekute tegemisel nende muutmiseks ja täiendamiseks;
  21) töötab välja ja viib ellu ameti strateegia ja tööplaanid;
  22) teeb koostööd teiste valitsusasutuste, kohaliku omavalitsuse üksuste, sihtasutuste, mittetulundusühingute, ettevõtlus- ja tarbijaorganisatsioonidega ning teiste riikide vastavate asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, täidab erinevate finantsinstrumentide raames rahastatavate projektide, sealhulgas Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastatavate projektide rakendamisega seotud ülesandeid õigusaktidega ettenähtud korras;
  23) esindab riiki rahvusvahelisel suhtlemisel oma valdkonnas õigusaktidega ettenähtud korras;
  24) koostab ameti eelarve eelnõu ning eelmise aasta eelarve täitmise aruande;
  25) valdab ja kasutab ameti valduses olevat riigivara õigusaktidega ettenähtud tingimustel;
  26) nõustab teisi riigiasutusi riigi infosüsteemi kindlustavate komponentidega seotud probleemide lahendamisel;
  27) teavitab avalikkust arengutest, muudatustest ja saavutatud tulemustest oma tegevusvaldkonnas;
  28) täidab muid õigusaktidega määratud ülesandeid.

3. peatükk STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE PÕHIÜLESANDED 

§ 10.   Struktuuriüksused

  (1) Ameti struktuuriüksused on küberturvalisuse teenistus, infrastruktuuri osakond, arhitektuuri osakond, projektijuhtimise osakond, teenuste halduse osakond, struktuuritoetuse osakond, kommunikatsiooniosakond ja administratiivteenistus. Lisaks võivad ameti struktuuri kuuluda ametnikud või töötajad, kes ei ole ühegi struktuuriüksuse koosseisus ning kes alluvad vahetult peadirektorile või peadirektori asetäitjale.
[RT I, 26.02.2016, 1 - jõust. 29.02.2016]

  (2) Teenistuse koosseisu võivad kuuluda osakonnad ja osakondade koosseisu võivad kuuluda talitused. Osakonna koosseisu võivad kuuluda ametnikud ja töötajad, kes ei ole ühegi talituse koosseisus, vaid alluvad vahetult osakonnajuhatajale ja kelle ülesanded määratakse ameti- või tööjuhendiga.
[RT I, 27.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]

  (3) Ameti ametnike ja töötajate koosseisu kinnitab minister peadirektori ettepanekul.

  (4) [Kehtetu – RT I, 27.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]

§ 11.   Struktuuriüksuse struktuur ja ülesanded ning ametnike ja töötajate õigused, kohustused ja vastutus
[RT I, 27.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]

  (1) Struktuuriüksuse struktuur ja ülesanded määratakse peadirektori poolt kinnitatud struktuuriüksuse põhimäärusega.
[RT I, 27.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]

  (2) Ametnike ja töötajate õigused, kohustused ja vastutus määratakse peadirektori poolt kinnitatud ameti- või tööjuhendiga.

§ 12.   Struktuuriüksuse juhtimine

  Struktuuriüksust juhib peadirektori asetäitja, osakonnajuhataja või peadirektori määratud ametnik või töötaja, kes vastutab struktuuriüksusele pandud ülesannete täitmise eest.
[RT I, 27.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]

§ 13.   Ameti struktuuriüksused ja nende põhiülesanded

  (1) Küberturvalisuse teenistuse põhiülesanne on täita Eesti riigi tasemel CERT (Computer Emergency Response Team) ülesandeid, sealhulgas käsitleda Eesti arvutivõrkudes toimuvaid turvaintsidente, tegeleda ennetavate tegevustega turvaintsidentide ärahoidmiseks, suurendada kasutajate turvateadlikkust ning koostada raporteid Eesti arvutivõrkudes toimunud intsidentide ja pahavara leviku kohta. Samuti analüüsib teenistus elutähtsate teenuste infosüsteemide ja riigi infosüsteemi turvariske, osaleb kaitsemeetmete ja regulatsioonide väljatöötamisel ja muutmisel, teeb nende meetmete rakendamise üle järelevalvet ning nõustab elutähtsate teenuste osutajaid ja riigiasutusi turvariskide valdkonnas. Lisaks koordineerib ja korraldab küberturvalisuse uurimus- ja arendustegevust ning korraldab valdkonna koostööd teadus- ja uurimisasutustega.

  (2) Infrastruktuuri osakond korraldab riigiasutuste vahelise andmeside arendamist ja haldamist, korraldab riigi infosüsteemi kindlustavate komponentide ja riigi infosüsteemi kuuluvate infosüsteemide süsteemsete komponentide, sealhulgas rakendus- ja andmebaasiserverite arendamist ja haldamist inkubatsiooniperioodil ning korraldab riigi infosüsteemi infrastruktuuri turvameetmete väljatöötamist ja juurutamist. Infrastruktuuri osakonna ülesanne on ka väljaarendatava kõrge käideldavusega riigi infosüsteemi baasinfrastruktuuri tagavate süsteemide haldamine ja selle käigus riigi infosüsteemi toimimiseks vajaliku varuvõimsuse tagamine.

  (3) Arhitektuuri osakond loob, arendab ja haldab riigi infotehnoloogilist arhitektuuri, tagab kesksete komponentide arenduse ja kooskõlastab riigi infosüsteemi muudatustaotlusi.
[RT I, 26.02.2016, 1 - jõust. 29.02.2016]

  (31) Projektijuhtimise osakond haldab sihtotstarbeliste info- ja kommunikatsioonitehnoloogia projekte ning arendab andmevahetuskihti X-tee, riigi infosüsteemi haldussüsteemi, elektroonilise identiteedi tarkvara, dokumendivahetuskeskust ja elektroonilisi kanaleid. Osakond võib kavandada, koordineerida ja realiseerida riigi infosüsteemi valdkonnas infotehnoloogia kasutamise projekte.
[RT I, 26.02.2016, 1 - jõust. 29.02.2016]

  (4) Teenuste halduse osakond tagab teabevärav eesti.ee, andmevahetuskihi X-tee, riigi infosüsteemi haldussüsteemi, elektroonilise identiteedi tarkvara ja dokumendivahetuskeskuse nõuetekohase toimimise, korraldab elektrooniliste kanalite sisuhaldust, korraldab riigi infosüsteemi üldkasutatavate komponentidega seotud osapoolte koolitamist ja teavitamist ning koordineerib teabevaldaja ja teenusepakkuja tegevust teabevärav eesti.ee keskkonnas teabe ja teenuste avalikustamisel. Teabevärav eesti.ee täidab ühtse kontaktpunkti ülesandeid.
[RT I, 26.02.2016, 1 - jõust. 29.02.2016]

  (5) [Kehtetu – RT I, 11.11.2015, 1 - jõust. 14.11.2015]

  (6) Struktuuritoetuse osakond täidab struktuuritoetusi käsitlevate õigusaktide tähenduses rakendusüksuse ülesandeid, sealhulgas korraldab taotlusvoorusid, menetleb taotlusi, teeb toetuse kasutamise seiret, kontrollib kulude ja tegevuste abikõlblikkust, menetleb maksetaotlusi ning teeb riiklikku järelevalvet toetuse saaja üle.

  (7) Kommunikatsiooniosakond korraldab ameti sisekommunikatsiooni ning teavitamist ameti tegevustest, mis võivad mõjutada avalikkust ja partnereid. Osakond korraldab teavitus- ja ennetustegevusi, et suurendada arvutikasutajate teadlikkust nii e-lahenduste kui ka arvutiturbe kohta. Kommunikatsiooniosakonna ülesanne on korraldada avalikkuse teavitamist kriisiolukordades.

  (8) Administratiivteenistuse põhiülesandeks on ameti tegevuse eesmärgi täitmine eri valdkondade ühtse ja tasakaalustatud arendamise ja omavahelise seostamise kaudu ning ameti igapäevast tööd toetav tegevus. Teenistus korraldab eelarveprojektide koostamist ja -vahendite analüüsi, finants- ning varahaldust, riigihangete teostamist, personali- ja koolitustööd, haldust ja ameti asjaajamist, nõustab ametit õiguslikes küsimustes ning teenindab ameti juhtkonda ja struktuuriüksusi.
[RT I, 05.09.2014, 2 - jõust. 08.09.2014]

4. peatükk JUHTIMINE 

§ 14.   Juhtimine

  (1) Ametit juhib peadirektor, kelle nimetab ametisse ja kelle vabastab ametist minister kantsleri ettepanekul.

  (2) Peadirektori äraolekul asendab teda peadirektori asetäitja, osakonnajuhataja või muu peadirektori määratud ametnik.

§ 15.   Peadirektori õigused, kohustused ja vastutus

  Ameti peadirektor:
  1) juhib ameti tööd peadirektori asetäitjate, osakonnajuhatajate ja peadirektorile vahetult alluvate ametnike ja töötajate kaudu, otsustab ja korraldab ameti pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist ning vastutab ameti tegevuse tulemuste eest;
  2) kinnitab osakondade ja teiste struktuuriüksuste põhimäärused, ameti asjaajamiskorra, sisekorraeeskirja ja muud töökorralduslikud dokumendid, ametnike ja töötajate töötasu ning ameti- ja tööjuhendid vastavuses õigusaktidega;
  3) nimetab ametisse ja vabastab ametist koosseisu kuuluvad ametnikud ja sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud töötajatega;
  4) rakendab otstarbeka sisekontrolli süsteemi;
  5) nimetab siseauditi kutsetegevuse eest vastutava isiku;
  6) teeb teenistuslikku järelevalvet õigusaktidega ettenähtud korras, määrab ergutusi ja distsiplinaarkaristusi;
  7) esitab ministrile ettepanekuid ameti kulude eelarve kohta, tagab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise ning riigivara sihipärase kasutamise;
  8) käsutab riigivara „Riigivaraseaduses” sätestatud korras;
  9) esindab ametit ja annab volitusi ameti esindamiseks;
  10) teeb otsuseid sõltumatult ja iseseisvalt kooskõlas õigusaktidega;
  11) esitab ministrile ettepanekuid ameti tegevusvaldkonna korraldamiseks;
  12) kehtestab ameti pitsati kasutamise korra ja tagab selle järgimise;
  13) moodustab töörühmi tegevusvaldkonna üksikküsimuste lahendamiseks;
  14) teeb õigusaktidega ettenähtud juhtudel ettekirjutusi;
  15) [kehtetu – RT I, 14.11.2014, 3 - jõust. 17.11.2014]
  16) omab esimese allkirja õigust ameti panga- ja raamatupidamisdokumentidel ja määrab teised allkirjaõiguslikud ametnikud või töötajad;
  17) teeb otsused Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastatavate projektide menetlemisel vastavalt otsustusprotsessi pädevusnõuetele;
  18) sõlmib füüsiliste ja juriidiliste isikutega lepinguid;
  181) moodustab nõuandva õigusega alalisi või ajutisi komisjone, nõukogusid, nõukodasid ja töörühmi ning määrab nende ülesanded, töökorra, koosseisu ja liikmete tasustamise;
[RT I, 27.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]
  19) täidab muid talle õigusaktidega pandud ülesandeid, samuti täidab muid ministri ja kantsleri antud Riigi Infosüsteemi Ameti tegevusvaldkonda kuuluvaid ülesandeid.

§ 16.   Peadirektori käskkirjad ja korraldused

  (1) Peadirektor annab seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse või korralduse, ministri määruse või käskkirja ning kantsleri käskkirja alusel teenistusalastes küsimustes käskkirju ning ameti sisemises asjaajamises muid kirjalikke ja suulisi korraldusi.

  (2) Peadirektori käskkirjad ja muud kirjalikud korraldused vormistatakse ja registreeritakse vastavalt ameti asjaajamise korrale.

§ 17.   Peadirektori asetäitjate põhiülesanded

  (1) Peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal koordineerib, kontrollib ja analüüsib peadirektorilt saadud volituste piires arhitektuuri osakonna, projektijuhtimise osakonna, teenuste halduse osakonna ja infrastruktuuri osakonna ning valdkonnajuhtide tööd, korraldab ameti pädevusse kuuluvaid küsimusi ja täidab muid peadirektorilt saadud ülesandeid.
[RT I, 26.02.2016, 1 - jõust. 29.02.2016]

  (2) Peadirektori asetäitja küberturvalisuse alal juhib küberturvalisuse teenistust ning koordineerib, suunab, juhendab, kontrollib ja analüüsib peadirektorilt saadud volituste piires teenistusele pandud ülesannete täitmist, korraldab teenistuse struktuuriüksuste vahelist koostööd ning vastutab ülesannete efektiivse täitmise eest ja korraldab ameti pädevusse kuuluvaid küsimusi ja täidab muid peadirektorilt saadud ülesandeid.
[RT I, 27.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]

  (21) Peadirektori asetäitja administratiivjuhtimise alal juhib administratiivteenistust ning koordineerib, suunab, juhendab, kontrollib ja analüüsib peadirektorilt saadud volituste piires teenistusele pandud ülesannete täitmist ning vastutab ülesannete efektiivse täitmise eest ja korraldab ameti pädevusse kuuluvaid küsimusi ja täidab muid peadirektorilt saadud ülesandeid.
[RT I, 05.09.2014, 2 - jõust. 08.09.2014]

  (3) Peadirektori asetäitja äraolekul asendab teda peadirektor või peadirektori määratud isik.

§ 18.   Osakonnajuhataja põhikohustused

  Osakonnajuhataja:
  1) juhib osakonna tööd, tagab osakonnale pandud ülesannete täitmise ning vastutab osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise eest;
  2) täidab temale antud juhiseid ja korraldusi või teatab nende täitmise takistustest;
  3) annab tema alluvuses asuvatele ametnikele ja töötajatele juhiseid ja korraldusi;
[RT I, 27.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]
  4) esitab ameti peadirektorile kinnitamiseks osakonna põhimääruse ning moodustab projekti- ja töörühmi vastavalt temale alluvas osakonnas täidetavatele ülesannetele;
  5) [Kehtetu – RT I, 27.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]
  6) annab aru osakonna tegevusest;
  7) esindab osakonda ning esitab osakonna nimel arvamusi ja kooskõlastusi;
  8) teeb ettepanekuid osakonna struktuuri, koosseisu ja töökorralduse kohta ning ametnike palkade ja distsiplinaarkaristuste ning töötajate töötasude määramiseks;
[RT I, 27.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]
  9) taotleb osakonna ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid;
  10) taotleb osakonna ametnikele ja töötajatele tööalast koolitust;
[RT I, 27.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]
  11) teeb ettepanekuid komisjonide ja töörühmade moodustamiseks osakonna ülesandeid puudutavate küsimuste lahendamiseks;
  12) kinnitab ja kooskõlastab osakonnas koostatud dokumendid vastavalt ameti asjaajamise korrale;
  13) täidab muid osakonna põhimäärusega talle pandud või peadirektori ja peadirektori asetäitja antud täiendavaid ülesandeid.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 19.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 20.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juunil 2011. a.

/otsingu_soovitused.json