Teksti suurus:

Tervise- ja tööministri 11. septembri 2015. a määruse nr 41 „Töölesaamist toetavad teenused” muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.02.2016
Avaldamismärge:RT I, 26.02.2016, 5

Tervise- ja tööministri 11. septembri 2015. a määruse nr 41 „Töölesaamist toetavad teenused” muutmine

Vastu võetud 17.02.2016 nr 14

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

§ 1.   Tervise- ja tööministri 11. septembri 2015. a määruses nr 41 „Töölesaamist toetavad teenused” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 10 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Tööandjale makstakse tööpraktika teenusel osalemisel juhendamistasu isiku tööpraktikal osaletud iga päeva eest ühe tööandja juures tööpraktika esimesel 21 praktikapäeval 100% ja järgneva 21 praktikapäeva eest 75% juhendamistasu päevamäärast.”;

2) paragrahvi 6 lõike 19 punkti 2 täiendatakse pärast sõna „lühima” sõnaga „kahekordse”;

3) lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1;

4) lisa 4 vorm C asendatakse käesoleva määruse lisaga 2;

5) lisa 4 vorm D asendatakse käesoleva määruse lisaga 3.

§ 2.  Käesolevat määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 2016. aasta 1. jaanuarist.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Ekspertide hindamisleht

Lisa 2 Projekti tegevustes osalejad, vorm C

Lisa 3 Projekti tegevustes osalejad, vorm D

/otsingu_soovitused.json