Teksti suurus:

Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruse nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.02.2016
Avaldamismärge:RT I, 26.02.2016, 6

Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruse nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” muutmine

Vastu võetud 22.02.2016 nr 10

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 32 lõike 3 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 549–607), artikli 94 alusel.

Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määrust nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 lõike 1 punktides 1 ja 2 ning § 3 lõikes 6 asendatakse tekstiosa „10 km2” tekstiosaga „10-ruutkilomeetrise”;

2) paragrahvi 1 lõike 2 punktis 1 asendatakse tekstiosa „5 m3” sõnadega „viis kuupmeetrit”;

3) paragrahvi 1 lõike 2 punktis 2 asendatakse tekstiosa „rohkem 30 m3” tekstiosaga „rohkem kui 30 kuupmeetrit”;

4) paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „10 protsenti” tekstiosaga „10-protsendise”;

5) paragrahvi 2 lõike 4 teises lauses asendatakse sõnad „viis aasta” sõnadega „viis aastat”;

6) paragrahvi 3 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „10 meetri” tekstiosaga „20 meetri”;

7) paragrahvi 3 lõiget 4 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Heki pikkuse hulka arvestatakse kuni nelja meetri pikkused heki katkestused.”;

8) paragrahvi 3 lõikes 7 asendatakse tekstiosa „Maaelu arengukava 2007–2013 ja Maaelu arengukava 2014–2020” tekstiosaga „„Eesti maaelu arengukava 2007–2013” ja „Eesti maaelu arengukava 2014–2020””.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Ants Noot
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json