Teksti suurus:

Sotsiaalministri 6. novembri 2009. a määruse nr 82 „Terviseameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.02.2016
Avaldamismärge:RT I, 26.02.2016, 8

Sotsiaalministri 6. novembri 2009. a määruse nr 82 „Terviseameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 22.02.2016 nr 16

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 40 lõike 2 ja § 42 lõike 1 alusel.

Sotsiaalministri 6. novembri 2009. a määruses nr 82 „Terviseameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) annab oma pädevuse piires haldusakte ja viib läbi toiminguid ning tegevusvaldkonna piires soovitusi, hinnanguid ja juhiseid;”;

2) paragrahvi 11 lõike 1 punktid 1 ja 51 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 11 lõiget 1 täiendatakse punktidega 9–11 järgmises sõnastuses:

„9) erakorralise meditsiini osakond;
10) tervishoiutöötajate ja tegevuslubade registrite osakond;
11) esmatasandi tervishoiu osakond.”;

4) paragrahvi 11 lõiked 2 ja 61 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 11 täiendatakse lõigetega 10–12 järgmises sõnastuses:

„(10) Erakorralise meditsiini osakonna põhiülesanneteks on kiirabi korraldamine, kiirabi ja tervishoiu hädaolukorraks valmisoleku ja hädaolukorra lahendamise ning elutähtsate teenuste toimepidevuse korraldamine oma pädevuse piires; tervishoiu riigikaitseks valmistumise korraldamine; tervishoiuteenuste korraldamine ja koordineerimine kõrgendatud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni ajal; mürgistusteabe kogumine selle töötlemine ning mürgistusalase teabe edastamine elanikkonnale ja tervishoiuteenuse osutajatele; mürgistusalase infoliini 16662 korraldamine ja selle kaudu ööpäevaringse nõustamisteenuse osutamine; riigi antidootide (vastumürkide) varu moodustamine ning moodustamiseks ja uuendamiseks hangete korraldamine; riigi tervishoiuvaru ja tervishoiuteenuse osutajate ravimite ning meditsiinivahendite tegevusvaru haldamine ning hangete korraldamine riigi tervishoiuvaru hoidja valikuks.

(11) Tervishoiutöötajate ja tegevuslubade registrite osakonna põhiülesanneteks on tervishoiutöötajate (sealhulgas proviisorite ja farmatseutide) registreerimine, kutsekvalifikatsiooni tunnustamine ja tervishoiutöötajate vaba liikumise õiguse tagamine; tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade väljastamine; tervishoiutöötajate ja tervishoiuteenuse osutajate pädevuse valdkonna korraldamine ning selles arvamuste ja hinnangute andmine; tervishoiutöötajate riigikaitseliste töökohtade ja paigutuse üle arvestuse pidamine kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni ajal; tervishoiutöötajate riikliku registri ja tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade riikliku registri ning proviisorite ja farmatseutide riikliku registri vastutava ja volitatud isiku ülesannete täitmine.

(12) Esmatasandi tervishoiu osakonna põhiülesanneteks on oma pädevuse piires üldarstiabi korraldamine ja planeerimine; perearsti nimistu moodustamise õiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamine; perearsti nimistu kinnitamine ning perearsti teeninduspiirkonna ja nimistu piirsuuruse määramine või muutmine; isiku perearsti nimistusse määramine ja isiku perearsti nimistust väljaarvamine; nimistuga perearsti ajutise asendamise korraldamine; perearsti nimistuga seotud andmete töötlemine; kutsehaigestumise ja tööst põhjustatud haigestumise analüüsimine; osalemine töötervishoiuprogrammide väljatöötamises ja nende elluviimise korraldamine; töötervishoiuspetsialistide täienduskoolituste korraldamine; meresõiduohutuse seaduse alusel tervisekontrolli tegija tunnustamine.”.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json