Teksti suurus:

Keskkonnaministri 31. märtsi 2008. a määruse nr 12 „Keskkonnainspektsiooni põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.03.2018
Avaldamismärge:RT I, 26.02.2018, 5

Keskkonnaministri 31. märtsi 2008. a määruse nr 12 „Keskkonnainspektsiooni põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 22.02.2018 nr 9

§ 1. Keskkonnaministri 31. märtsi 2008. a määruses nr 12 „Keskkonnainspektsiooni põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:
„Inspektsiooni aadress on Roheline 64, 80010 Pärnu. Inspektsiooni mujal asuva struktuuriüksuse asukoht ja postiaadress märgitakse struktuuriüksuse põhimääruses.“;

2) paragrahvi 8 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:
„1) juhib inspektsiooni tööd ning korraldab peadirektori asetäitja, struktuuriüksuste juhtide ja nõunike kaudu inspektsiooni ülesannete täitmist;“;

3) paragrahvi 8 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Peadirektori ajutisel äraolekul asendab teda peadirektori asetäitja.“;

4) paragrahv 9 sõnastatakse järgmiselt:

§ 9. Peadirektori asetäitja

(1) Inspektsiooni koosseisus on vahetult peadirektorile alluv peadirektori asetäitja, kes koordineerides, suunates ja kontrollides analüüsi ja planeerimise osakonna, õigusosakonna, kalakaitseosakonna, looduskaitseosakonna ja keskkonnakaitse osakonna tööd, vastutab:
1) keskkonnajärelevalve planeerimise ja korraldamise eest;
2) õigusteeninduse toimimise eest;
3) vara haldamise ja inspektsiooni eelarve eelnõu koostamise ja täitmise korraldamise eest.

(2) Peadirektori asetäitja täpsemad tööülesanded, õigused ja vastutus sätestatakse ametijuhendis.“;

5) paragrahvi 11 punktid 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 13 täiendatakse punktidega 7–10 järgmises sõnastuses:
„7) inspektsiooni asjaajamise korraldamine ning büroode asjaajamise koordineerimine ja kontrollimine;
8) inspektsiooni arhiivitöö korraldamine ning büroode arhiivitöö koordineerimine ja kontrollimine;
9) dokumendihaldussüsteemi arendamise korraldamine ja administreerimine;
10) dokumentide vormistamise vastavuse kontroll õigusaktides ja standardites kehtestatud nõuetele.“;

7) paragrahvi 15 täiendatakse punktidega 6–11 järgmises sõnastuses:
„6) inspektsiooni valduses oleva riigivara ja muu vara haldamise korraldamine;
7) hankekonkursside ja riigihangete korraldamine;
8) struktuuriüksuste varustamine vajalike tehniliste vahenditega;
9) inspektsiooni majandamiskulude eelarve planeerimine;
10) inspektsiooni tulude ja kulude eelarve koostamine ja eelarve täitmise jälgimine;
11) inspektsiooni kuludokumentide menetlemine.“;

8) paragrahvid 17 ja 18 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Määrus jõustub 2018. aasta 19. märtsil.

Siim Kiisler
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

/otsingu_soovitused.json