Teksti suurus:

Tarbijakaitseameti ja Tehnilise Järelevalve Ameti ühendamisega seotud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri valitsemisala määruste muutmine

Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2019
Avaldamismärge:RT I, 26.02.2019, 1

Tarbijakaitseameti ja Tehnilise Järelevalve Ameti ühendamisega seotud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri valitsemisala määruste muutmine

Vastu võetud 14.02.2019 nr 18

Määrus kehtestatakse elektroonilise side seaduse § 9 lõike 4, § 20 lõike 1, § 24, § 25 lõike 2, § 29 lõike 2 punkti 5, § 30 lõike 3, § 52 lõike 5, § 89 lõike 6, § 113 lõike 7, § 1202 lõike 3, riigieelarve seaduse § 531 lõike 1, toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 lõike 4 ning Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruse nr 123 „Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks” § 1 lõike 1 punkti 13 ja lõike 2 alusel.

§ 1.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. juuni 2008. a määruse nr 56 „Andmete, järelepärimiste, logifailide ja taotluste säilitamise, Tehnilise Järelevalve Ametile üleandmise ning kustutamise ja hävitamise kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. juuni 2008. a määruses nr 56 „Andmete, järelepärimiste, logifailide ja taotluste säilitamise, Tehnilise Järelevalve Ametile üleandmise ning kustutamise ja hävitamise kord” asendatakse läbivalt sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes.

§ 2.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. mai 2006. a määruse nr 42 „Avaliku konkursi läbiviimise kord elektroonilise side ettevõtja leidmiseks lairibatehnoloogial põhineval sidevõrgul võrguteenuste osutamiseks sagedusalas 450 MHz” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. mai 2006. a määruses nr 42 „Avaliku konkursi läbiviimise kord elektroonilise side ettevõtja leidmiseks lairibatehnoloogial põhineval sidevõrgul võrguteenuste osutamiseks sagedusalas 450 MHz” asendatakse läbivalt sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes.

§ 3.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. juuni 2006. a määruse nr 61 „Avaliku konkursi läbiviimise kord kolmanda põlvkonna mobiiltelefonivõrgu sagedusloa andmiseks” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. juuni 2006. a määruses nr 61 „Avaliku konkursi läbiviimise kord kolmanda põlvkonna mobiiltelefonivõrgu sagedusloa andmiseks” asendatakse läbivalt sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”.

§ 4.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprilli 2013. a määruse nr 26 „Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalas 790–862 MHz”

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprilli 2013. a määruses nr 26 „Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalas 790–862 MHz” ja lisas „Sidevõrgule esitatavad nõuded” asendatakse läbivalt sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes.

§ 5.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 1. juuli 2011. a määruse nr 62 „Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides elektrooniliste side teenuste osutamiseks sagedusalas 1800 MHz” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 1. juuli 2011. a määruse nr 62 „Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides elektrooniliste side teenuste osutamiseks sagedusalas 1800 MHz” § 1 lõikes 2 asendatakse sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”.

§ 6.  Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 28. veebruari 2017. a määruse nr 12 „Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalades 2540–2570 MHz / 2660–2690 MHz ja 2575–2615 MHz” muutmine

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 28. veebruari 2017. a määruses nr 12 „Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalades 2540–2570 MHz / 2660–2690 MHz ja 2575–2615 MHz” ja lisas „Konkursi objektide sagedusvahemikud ja sagedusloa tingimused” asendatakse läbivalt sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes.

§ 7.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 „Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise teenuse osutamiseks sagedusalas 470–790 MHz” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruses nr 74 „Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise teenuse osutamiseks sagedusalas 470–790 MHz”, lisas 1 „Juhised multiplekside 4, 6 ja 7 kasutuselevõtmiseks ja levipiirkondade tehnilised tingimused ja piirangud” ja lisas 2 „Hindamiskriteeriumid, nende osakaal ja hindamismetoodika” asendatakse läbivalt sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes.

§ 8.  Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 21. mai 2018. a määruse nr 25 „Eesti numeratsiooniplaan” muutmine

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 21. mai 2018. a määruses nr 25 „Eesti numeratsiooniplaan” asendatakse läbivalt sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”.

§ 9.  Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11. juuni 2018. a määrus nr 30 „Järgmise põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu passiivse lairibataristu rajamise toetusmeetme tingimused ja kord” muutmine

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11. juuni 2018. a määruses nr 30 „Järgmise põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu passiivse lairibataristu rajamise toetusmeetme tingimused ja kord” asendatakse läbivalt sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes.

§ 10.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 8. märtsi 2005. a määruse nr 29 „Numbri broneerimise tingimused” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 8. märtsi 2005. a määruses nr 29 „Numbri broneerimise tingimused” asendatakse läbivalt sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakatise ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes.

§ 11.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. märtsi 2011. a määruse nr 44 „Nõuded numbri liikuvuse tagamiseks sideettevõtja vahetamisel” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. märtsi 2011. a määruse nr. 44 „Nõuded numbri liikuvuse tagamiseks sideettevõtja vahetamisel” § 7 lõikes 2 asendatakse sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”.

§ 12.  Majandus- ja taristuministri 4. juuli 2016. a määruse nr 46 „Nõuded raadioseadmele ja nõuetele vastavuse tõendamise kord” muutmine

Majandus- ja taristuministri 4. juuli 2016. a määruses nr 46 „Nõuded raadioseadmele ja nõuetele vastavuse tõendamise kord”, lisas 1 „Sisemine tootmisohje”, lisas 2 „Euroopa Liidu tüübihindamismenetlus ja sisemisel tootmisohjel põhinev tüübivastavuse hindamine” ja lisas 3 „Täieliku kvaliteedi tagamisel põhinev vastavus” asendatakse läbivalt sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes.

§ 13.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. märtsi 2005. a määruse nr 37 „Raadioamatöörile kvalifikatsiooni andmise ja raadiosageduste amatöörraadioside otstarbel kasutamise kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. märtsi 2005. a määruses nr 37 „Raadioamatöörile kvalifikatsiooni andmise ja raadiosageduste amatöörraadioside otstarbel kasutamise kord”, lisas 1 „Raadioamatööri kvalifikatsioonitunnistus” ja lisas 2 „Raadioamatööri harmoneeritud kvalifikatsioonitunnistus” asendatakse läbivalt sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes.

§ 14.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. mai 2005. a määruse nr 49 „Raadiokutsungite moodustamise ja väljastamise kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. mai 2005. a määruses nr. 49 „Raadiokutsungite moodustamise ja väljastamise kord” asendatakse läbivalt sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes.

§ 15.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 7. oktoobri 2011. a määruse nr 96 „Raadiosageduste kasutamise tingimused ja tehnilised nõuded sagedusloast vabastatud raadioseadmetele” lisa 5 „Jälgimise, jälitamise ja andmekogumise süsteemid” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 7. oktoobri 2011. a määruse nr 96 „Raadiosageduste kasutamise tingimused ja tehnilised nõuded sagedusloast vabastatud raadioseadmetele” lisas 5 „Jälgimise, jälitamise ja andmekogumise süsteemid” asendatakse sõnad „Tehnilise Järelevalve Ametit” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit”.

§ 16.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. novembri 2005. a määruse nr 140 „Tehnilise Järelevalve Ameti poolt kasutatav teenuste osutamise kulude arvestamise metoodika” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. novembri 2005. a määruses nr 140 „Tehnilise Järelevalve Ameti poolt kasutatav teenuste osutamise kulude arvestamise metoodika” ja lisas 1 „Programmi sisestatavate andmete nimekiri, algandmete väärtused ja algoritmid” asendatakse läbivalt sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes.

Rene Tammist
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json