Teksti suurus:

Andmete, järelepärimiste, logifailide ja taotluste säilitamise, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile üleandmise ning kustutamise ja hävitamise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.02.2019, 2

Andmete, järelepärimiste, logifailide ja taotluste säilitamise, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile üleandmise ning kustutamise ja hävitamise kord
[RT I, 26.02.2019, 1 - jõust. 01.03.2019]

Vastu võetud 25.06.2008 nr 56
RTL 2008, 56, 774
jõustumine 07.07.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.12.2008RTL 2008, 102, 145301.01.2009
20.09.2016RT I, 23.09.2016, 426.09.2016
14.02.2019RT I, 26.02.2019, 101.03.2019

Määrus kehtestatakse «Elektroonilise side seaduse» § 113 lõike 7 alusel.

§ 1.   Andmete, järelepärimiste, logifailide ja taotluste säilitamine

  (1) «Elektroonilise side seaduse» § 1111 lõigetes 2 ja 3 sätestatud andmeid (edaspidi andmed), § 112 kohaselt esitatud järelepärimisi (edaspidi järelepärimised), § 113 lõikes 5 nimetatud logifaile (edaspidi logifailid) ja § 113 lõikes 6 nimetatud taotlusi (edaspidi taotlused) peab sideettevõtja säilitama sellisel kujul, mis võimaldab täita «Elektroonilise side seaduse» §-s 112 ning § 113 lõigetes 7 ja 8 sätestatud sideettevõtja kohustusi.

  (2) Logifailide ja taotluste säilitamisel on sideettevõtja kohustatud:
  1) määrama isikud, kes omavad logifailidele ja taotlustele juurdepääsuõigust (edaspidi juurdepääsuõigust omav isik);
  2) registreerima igakordse juurdepääsu logifailidele ja taotlustele, fikseerides kuupäeva, kellaaja ja juurdepääsuõigust omava isiku nime või elektroonilise side seaduse § 113 lõigete 8 ja 81 alusel järelevalvet teostava isiku nime ja ametinimetuse;
[RT I, 23.09.2016, 4 - jõust. 26.09.2016]
  3) säilitama logifaile ja taotlusi piiratud juurdepääsuga valvatavas ruumis;
  4) teavitama viivitamatult Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni, Riigiprokuratuuri ja Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit (edaspidi amet) häiretest käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kohustuse täitmisel;
[RT I, 26.02.2019, 1 - jõust. 01.03.2019]
  5) säilitama logifaile viisil, mis võimaldab nende käitlemist tsentraalse jälgimisseadme abil teostatud toimingu aja, liigi, objekti ja numbri järgi «Elektroonilise side seaduse» § 113 lõikes 5 nimetatud tähtaja jooksul.
[RTL 2008, 102, 1453 - jõust. 01.01.2009]

  (3) Sideettevõtja on kohustatud säilitama andmeid «Elektroonilise side seaduse» § 1111 lõigetes 4–9 sätestatud nõuete kohaselt.

  (4) Sideettevõtja teavitab Kaitsepolitseiametit juurdepääsuõigust omavatest isikutest ning edastab Kaitsepolitseiametile nende nimed, isikukoodid ja kontaktandmed.

  (5) Elektroonilise side seaduse § 113 lõikes 5 nimetatud logifaile säilitatakse julgeolekuasutuses, kui tsentraalne jälgimisseade ei võimalda logifailide säilitamist sideettevõtja juures. Julgeolekuasutus teavitab asjaomase ministeeriumi kaudu eelnevalt Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni logifailide säilitamisest julgeolekuasutuses ning tagab neile eraldi sõltumatud logifailid.
[RT I, 23.09.2016, 4 - jõust. 26.09.2016]

  (6) Kui logifaile säilitatakse käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud juhul julgeolekuasutuses, täidab julgeolekuasutus käesoleva paragrahvi lõikes 1 ja lõike 2 punktides 1–3 ja 5 sätestatud sideettevõtja kohustusi. Julgeolekuasutus teavitab viivitamata Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni häiretest käesolevas paragrahvis sätestatud kohustuste täitmisel.
[RT I, 23.09.2016, 4 - jõust. 26.09.2016]

§ 2.   Andmete ja järelepärimiste kustutamine ja hävitamine

  Sideettevõtja on kohustatud andmed ja järelepärimised kustutama või hävitama elektroonilise side seaduse § 1111 lõikes 4 sätestatud tähtaja möödudes.
[RT I, 23.09.2016, 4 - jõust. 26.09.2016]

§ 3.   Järelepärimiste, logifailide ja taotluste ametile üleandmine

  (1) Sideettevõtja poolt sideteenuse osutamise lõpetamise korral, samuti tema lõpetamise, sealhulgas ühinemise või jagunemise tulemusena või pankroti korral on sideettevõtja kohustatud järelepärimised, logifailid ja taotlused viivitamata, kuid mitte hiljem kui 10 tööpäeva jooksul arvates nimetatud sündmusest ametile üle andma.

  (2) Sideettevõtja surma korral peab tema pärija andma järelepärimised, logifailid ja taotlused ametile üle viivitamata, kuid mitte hiljem kui kolme kuu jooksul sideettevõtja surmapäevast arvates.

  (3) Järelepärimised, logifailid ja taotlused antakse ametile üle selleks ameti moodustatud komisjoni, kuhu kuuluvad ameti, Riigiprokuratuuri, Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni ja Kaitsepolitseiameti esindaja (edaspidi komisjon), juuresolekul.
[RT I, 23.09.2016, 4 - jõust. 26.09.2016]

  (4) Sideettevõtja või sideettevõtja surma korral tema pärija vormistab järelepärimiste, logifailide ja taotluste ametile üleandmise kohta akti, milles näidatakse vähemalt järgmised andmed:
  1) üleantud järelepärimiste, logifailide ja taotluste loomise ajavahemik;
  2) järelepärimiste, logifailide ja taotluste üleandmise aeg ja koht;
  3) järelepärimisi, logifaile ja taotlusi üleandva sideettevõtja nimi ja isiku- või registrikood ning sideettevõtja esindaja või sideettevõtja surma korral tema pärija nimi, isikukood ja ametinimetus;
  4) järelepärimiste, logifailide ja taotluste üleandmise juures viibinud komisjoni liikmete nimed ja ametinimetused.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud akt vormistatakse elektrooniliselt ning allkirjastatakse digitaalselt kõikide komisjoni liikmete ja sideettevõtja või sideettevõtja surma korral tema pärija poolt. Komisjoni liikme või sideettevõtja või tema pärija eriarvamus lisatakse aktile.
[RT I, 23.09.2016, 4 - jõust. 26.09.2016]

  (6) Amet tunnistab talle üle antud järelepärimised, logifailid ja taotlused asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks ning on kohustatud neid säilitama käesoleva määruse § 1 lõikes 2 sätestatud korras.

§ 4.   Ametile üle antud järelepärimiste, logifailide ja taotluste hävitamine

  (1) Amet hävitab talle käesoleva määruse § 3 kohaselt üle antud järelepärimised «Elektroonilise side seaduse» § 1111 lõikes 4 sätestatud tähtaja möödudes.

  (2) Amet hävitab talle käesoleva määruse § 3 kohaselt üle antud logifailid ja taotlused «Elektroonilise side seaduse» § 113 lõigetes 5 ja 6 sätestatud tähtaja möödudes, kuid mitte harvem, kui üks kord kalendriaastas.

  (3) Logifailide ja taotluste hävitamine toimub komisjoni juuresolekul.
[RT I, 23.09.2016, 4 - jõust. 26.09.2016]

  (4) Amet vormistab talle üle antud järelepärimiste, logifailide ja taotluste hävitamise kohta akti, milles näidatakse vähemalt järgmised andmed:
  1) hävitatud järelepärimiste, logifailide ja taotluste loomise ajavahemik;
  2) järelepärimiste, logifailide ja taotluste hävitamise aeg ning koht;
  3) sideettevõtja, kes järelepärimised, logifailid ja taotlused ametile üle andis, nimi ja isiku- või registrikood ning sideettevõtja esindaja nimi, isikukood ja ametinimetus;
  4) kui järelepärimised, logifailid ja taotlused anti ametile üle sideettevõtja surma korral, siis sideettevõtja nimi ja isiku- või registrikood ning järelepärimised, logifailid ja taotlused üle andnud pärija nimi, isikukood, aadress ja sidevahendi number;
  5) logifailide ja taotluste korral hävitamise juures viibinud komisjoni liikmete nimed ja ametinimetused.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud akt vormistatakse elektrooniliselt ning allkirjastatakse digitaalselt kõikide komisjoni liikmete poolt. Komisjoni liikme eriarvamus lisatakse aktile.
[RT I, 23.09.2016, 4 - jõust. 26.09.2016]

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json