Teksti suurus:

Numbri broneerimise tingimused

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.02.2019, 11

Numbri broneerimise tingimused

Vastu võetud 08.03.2005 nr 29
RTL 2005, 30, 420
jõustumine 18.03.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.03.2008RTL 2008, 26, 38305.04.2008
08.10.2010RT I 2010, 75, 57317.10.2010
26.06.2015RT I, 03.07.2015, 701.01.2016
31.07.2018RT I, 03.08.2018, 606.08.2018
14.02.2019RT I, 26.02.2019, 101.03.2019

Määrus kehtestatakse «Elektroonilise side seaduse» § 29 lõike 2 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määruses sätestatakse numbri broneerimise tingimused.

§ 2.   Numbri broneerimine

  (1) Numbri broneerimine on üksiknumbri äramärkimine numbriloa omaniku poolt, millega tekib numbriloa omanikul õigus numbriloa kehtivusajal seda numbrit kasutada.

  (2) Numbri broneerib kehtiva numbriloa omanik üksiknumbri või numbrivahemike kaupa «Elektroonilise side seaduse» § 28 lõikes 3 sätestatud numbri broneerimise andmekogus, mida haldab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.
[RT I, 26.02.2019, 1 - jõust. 01.03.2019]

  (3) Numbri broneerimise andmekogu on andmekogu, mille abil broneeritakse numbriloal märgitud arvu ulatuses vastavasse numbriliiki kuuluvaid numbreid üksiknumbritena või tühistatakse nende numbrite broneeringuid.

§ 3.   Numbri broneerimine numbrite arvu põhise numbriloa puhul

  (1) Numbri broneerimine toimub vastavalt Eesti numeratsiooniplaanile. Numbriloa omanikul on õigus broneerida number numbriloal märgitud numbrite arvu piires Eesti numeratsiooniplaanis määratud numeratsioonialadest ja numeratsiooniplaanis määratud pikkuses.

  (2) Numbrite arvu põhise numbriloa alusel saab numbriloa omanik broneerida numbriloal märgitud arvu piires järgmisi numbreid:
  1) telefoninumbrid;
  2) mobiiltelefoninumbrid;
  3) 800, 900 ja 901 teenusnumbrid;
[RT I, 03.08.2018, 6 - jõust. 06.08.2018]
  4) personaalnumbrid;
  5) [kehtetu - RT I, 03.08.2018, 6 - jõust. 06.08.2018]
  6) e-faksinumbrid;
[RT I 2010, 75, 573 - jõust. 17.10.2010]
  7) M2M-mobiiltelefoninumbrid.
[RT I, 03.08.2018, 6 - jõust. 06.08.2018]

  (3) Numeratsioonialad, mille hulgast on numbriloa omanikul õigus number broneerida, on numbri broneerimise andmekogus numbriloa omanikule broneerimiseks avatud.

  (4) Numbriloa omanikul ei ole võimalik broneerida numbrit numeratsioonialast:
[RT I, 03.08.2018, 6 - jõust. 06.08.2018]
  1) mida kasutatakse riigi julgeoleku tagamiseks,
  2) mille kohta on Eesti numeratsiooniplaanis märgitud, et neid numbreid ei broneerita, või
  3) kus paiknevad lühinumbrid või prefiksid.
  4) mille kohta on Eesti numeratsiooniplaanis kehtestatud erisused.
[RT I, 03.08.2018, 6 - jõust. 06.08.2018]

  (5) Lühinumbri broneerib numbriloa omanikule Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.
[RT I, 26.02.2019, 1 - jõust. 01.03.2019]

§ 4.   Broneeringu lõppemine ja tühistamine

  (1) Numbri broneering on tähtajatu. Numbri broneering lõpeb, kui:
  1) numbriloa omanik tühistab numbri broneeringu;
  2) lõpeb numbriloa kehtivustähtaeg;
  3) klient vahetab üldkasutatava elektroonilise side ettevõtjat (edaspidi sideettevõtja), säilitades senise numbri;
[RT I, 03.08.2018, 6 - jõust. 06.08.2018]
  4) numbriloa omanikust sideettevõtja lõpetab täielikult või osaliselt oma tegevuse üldkasutatava elektroonilise side teenuse (edaspidi sideteenuse) osutajana;
[RT I, 03.08.2018, 6 - jõust. 06.08.2018]
  5) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet tühistab numbri broneeringu lõikes 3 sätestatud juhul;
[RT I, 26.02.2019, 1 - jõust. 01.03.2019]
  6) Eesti numeratsiooniplaanis sätestatud tähtpäeval.
[RT I, 03.08.2018, 6 - jõust. 06.08.2018]

  (2) Numbriloa omanik tühistab numbri broneeringu, kui:
  1) ta ei soovi seda numbrit kasutada;
  2) numbreid on broneeritud numbriloas määratud numbrite arvust rohkem – hiljemalt pikendatud numbriloa kehtivustähtaja alguse päeval;
  3) see tuleneb õigusaktidega kehtestatud muudest nõuetest – 15 päeva jooksul vastava nõude kehtima hakkamisest.

  (3) Kui numbriloa omanik ei täida lõike 2 punktides 2 ja 3 sätestatud nõudeid, võib Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet tühistada numbriloas märgitud numbrite arvu ületava numbrite broneeringu.
[RT I, 26.02.2019, 1 - jõust. 01.03.2019]

  (4) Kui klient vahetab sideettevõtjat, säilitades liitumislepingu alusel tema kasutusse antud numbri, lõpeb numbri broneering senise sideettevõtja suhtes ning selle numbri broneering läheb broneerimise andmekogu vahendusel üle uuele sideettevõtjale. Uus sideettevõtja peab omama vastavale numbriliigile kehtivat numbriluba ja tagama numbriloas kasutamiseks lubatud numbrite arvu vastavuse broneeritud numbrite arvule.
[RT I, 03.08.2018, 6 - jõust. 06.08.2018]

  (5) [Kehtetu - RT I, 03.08.2018, 6 - jõust. 06.08.2018]

  (51) Kui numbriloa omanik soovib temale broneeritud numbri broneeringut üle anda numbri kasutamise jätkamiseks teisele numbriloa omanikule, esitab ta Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile sellekohase avalduse koos uue numbriloa omaniku, vajadusel ka kliendi, nõusolekuga numbri broneeringu üleviimise ja üleminekutähtaja kohta. Pärast avalduse esitamist ja broneeringu tühistamist numbri broneerimise andmekogus lõpeb numbri broneering senise numbriloa omaniku suhtes ning see läheb üle uuele numbriloa omanikule. Uus numbriloa omanik peab omama vastavale numbriliigile kehtivat numbriluba ja tagama numbriloas kasutamiseks lubatud numbrite arvu vastavuse broneeritud numbrite arvule.
[RT I, 26.02.2019, 1 - jõust. 01.03.2019]

  (52) Lõiget 51 kohaldatakse ka juhul, kui numbriloa omanikust sideettevõtja lõpetab täielikult või osaliselt tegevuse sideteenuse osutajana ja soovib anda numbri broneeringu üle teisele sideettevõtjale sideteenuse osutamise jätkamiseks.
[RT I, 03.08.2018, 6 - jõust. 06.08.2018]

  (6) Pärast numbri broneeringu lõppemist ei ole number kuue kuu jooksul broneeritav, välja arvatud juhul, kui numbri broneering lõpeb käesoleva paragrahvi lõigetes 4, 51 või 52 sätestatud juhul.
[RT I, 03.08.2018, 6 - jõust. 06.08.2018]

§ 5.   Juurdepääs numbri broneerimise andmekogule

  (1) Numbriloa omanik määrab enda esindaja (edaspidi andmekogu kasutaja), keda ta volitab omama juurdepääsu numbri broneerimise andmekogule ning broneerima ja tühistama numbreid käesolevas määruses sätestatud korras. Volikirjas märgitakse ära andmekogu kasutaja nimi, isikukood ja kontaktandmed.

  (2) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet tagab andmekogu kasutajale juurdepääsu numbri broneerimise andmekogule pärast numbriloa väljastamist.
[RT I, 26.02.2019, 1 - jõust. 01.03.2019]

  (3) Numbri broneerimise andmekogule igakordsel juurdepääsul toimub andmekogu kasutaja isikusamasuse tuvastamine riiklikult tunnustatud identiteedikandjale kantud autentimissertifikaadi alusel.
[RT I, 03.08.2018, 6 - jõust. 06.08.2018]

§ 6.   Numbri broneerimise ja broneeringu tühistamise kohta teabe edastamine

  Teavet numbri broneerimise ja numbri broneeringu tühistamise kohta saadetakse elektroonselt numbri broneerimise andmekogu kaudu sideettevõtjatele üks kord päevas.
[RT I, 03.08.2018, 6 - jõust. 06.08.2018]

§ 7.   Rakendussätted

  (1) [Kehtetu - RT I 2010, 75, 573 - jõust. 17.10.2010]

  (2) [Kehtetu - RT I 2010, 75, 573 - jõust. 17.10.2010]

  (3) Mobiiltelefoniteenuse osutamiseks kasutatava seitsmekohalise numbri broneeringu lõppemisel asendatakse nimetatud number numbri broneerimise andmekogus Eesti numeratsiooniplaanile vastava numbriga.
[RT I, 03.08.2018, 6 - jõust. 06.08.2018]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json