Teksti suurus:

Maaeluministri 17. juuni 2015. a määruse nr 68 „Teadmussiirde ja teavituse toetus” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2019
Avaldamismärge:RT I, 26.02.2019, 16

Maaeluministri 17. juuni 2015. a määruse nr 68 „Teadmussiirde ja teavituse toetus” muutmine

Vastu võetud 20.02.2019 nr 13

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

Maaeluministri 17. juuni 2015. a määrust nr 68 „Teadmussiirde ja teavituse toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 5 lõikes 2 asendatakse sõna „neli” sõnaga „kolm”;

2) paragrahvi 5 lõike 6 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Toetatavast tegevusest peab osalejate nimekirja alusel osa võtma:”;

3) paragrahvi 5 lõige 61 sõnastatakse järgmiselt:

„(61) Osaliselt või täielikult veebikeskkonnas toimuvas tegevuses osalejate üle peetakse arvestust elektrooniliselt registreeritud osalejate nimekirja alusel.”;

4) paragrahvi 9 lõikes 2 asendatakse arv „65” arvuga „77”;

5) paragrahvi 9 lõikes 3 asendatakse arv „47” arvuga „62”;

6) paragrahvi 9 lõikes 4 asendatakse arv „84” arvuga „101”;

7) paragrahvi 14 lõikes 4 asendatakse arv „4” arvuga „3”;

8) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Toetuse saaja peab vastama § 3 lõikes 2 sätestatud nõuetele.”;

9) määruse 6. peatüki pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

6. peatükk
Rakendussätted
”;

10) paragrahvi 23 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 23. Rakendussätted”;

11) paragrahvi 23 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Paragrahvi 5 lõikes 2 sätestatud täienduskoolituse, infopäeva, konverentsi, esitlustegevuse ja õpiringi vähemalt kolmetunnise kestuse nõuet ning § 9 lõigetes 2–4 sätestatud suurendatud toetuse määrasid kohaldatakse alates 2019. aastal toimuvast taotlusvoorust.”;

12) lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

Lisa Taotluse hindamise kriteeriumid

/otsingu_soovitused.json