Teksti suurus:

Raadioamatöörile kvalifikatsiooni andmise ja raadiosageduste amatöörraadioside otstarbel kasutamise kord

Raadioamatöörile kvalifikatsiooni andmise ja raadiosageduste amatöörraadioside otstarbel kasutamise kord - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.02.2019, 18

Raadioamatöörile kvalifikatsiooni andmise ja raadiosageduste amatöörraadioside otstarbel kasutamise kord1

Vastu võetud 28.03.2005 nr 37
RTL 2005, 37, 527
jõustumine 08.04.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.11.2007RTL 2007, 91, 151003.12.2007
25.03.2008RTL 2008, 26, 38305.04.2008
07.05.2008RTL 2008, 38, 54319.05.2008
17.03.2010RTL 2010, 17, 30303.04.2010
05.02.2013RT I, 08.02.2013, 211.02.2013
31.03.2017RT I, 05.04.2017, 108.04.2017, osaliselt 1.09.2017
14.02.2019RT I, 26.02.2019, 101.03.2019, määruses asendatud läbivalt läbivalt sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes.

Määrus kehtestatakse «Elektroonilise side seaduse» § 24 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus sätestab raadioamatöörile kvalifikatsiooni andmise ja raadiosageduste amatöörraadioside otstarbel kasutamise korra.

§ 2.   Mõisted

1) amatöörraadioside (amateur service) on enesearendamiseks ja side pidamiseks isiklikel mittetulunduslikel raadiotehnilistel eesmärkidel raadioamatööride peetav raadioside;

11) amatöör-kosmoseside (amateur-satellite service) on amatöörraadioside, milles kasutatakse satelliidi pardal asuvaid amatöörraadiojaamu;
[RTL 2010, 17, 303 - jõust. 03.04.2010]

2) raadioamatöör on isik, kellele on eksamikomisjoni poolt omistatud raadioamatööri kvalifikatsioon ja väljastatud kvalifikatsioonitunnistus, mis annab õiguse taotleda amatöörraadiojaama tööluba ning selle alusel osaleda amatöörraadiosides;

3) amatöörraadiojaam on raadioseade, mida raadioamatöör kasutab amatöörraadiosideks;

4) isikliku kasutusega amatöörraadiojaam on raadioseade, mis kuulub füüsilisele isikule ja kasutatakse amatöörraadiosides tema poolt ainuisikuliselt;

5) ühiskasutusega amatöörraadiojaam on raadioseade, mis kuulub juriidilisele isikule või Eesti Raadioamatööride Ühingus (edaspidi ERAÜ) registreeritud raadioklubile või raadioamatööride seltsile;

6) amatöörvahendusraadiojaam on kindlal sagedusel või sagedustel automaatselt töötav raadioseade, mis asub kindlate geograafiliste koordinaatidega kohas või avakosmoses ja mis edastab raadioamatööridelt vastuvõetud sõnalisi või digitaalseid saateid reaalajas või läbi vahemäluseadme;

7) amatöörraadiomajakas on automaatselt töötav raadioseade, mida kasutatakse  raadiolevitingimuste hindamiseks amatöörraadiosideks ettenähtud raadiosagedusalades, väljatugevuse mõõtmisel antennide häälestamisel või kontrollpunktidena raadioorienteerumise võistlusmaastikul (amatöörraadiomajakakomplekt);

8) amatöörraadiojaama registreeritud asukoht on amatöörraadiojaama tööloal märgitud asukoht.

9) amatöörraadiojaama tööluba on raadiosageduste kasutamise luba amatöörraadioside otstarbeks.

2. peatükk RAADIOAMATÖÖRI KVALIFIKATSIOON 

§ 3.   Raadioamatööri kvalifikatsioon ja kvalifikatsiooniklassid

  (1) Raadioamatöörile kvalifikatsiooni andmise aluseks on raadioamatööri kvalifikatsioonieksami sooritamine.

  (2) Kvalifikatsioonieksami sooritanule väljastab eksamikomisjon kvalifikatsioonitunnistuse, millega antakse eksaminandile tema teadmistele ja oskustele vastav raadioamatööri kvalifikatsiooniklass.

  (3) Raadioamatööri kvalifikatsiooniklassid on:
  1) klass A (kõrgklass);
  2) klass B (põhiklass);
  3) klass D (algklass).

  (4) Käesoleva määruse kohaselt omistatud kvalifikatsiooniklass on aluseks amatöörraadiojaama tööloa taotlemisel.

  (5) Raadioamatööri kvalifikatsiooni tõendavad järgmised dokumendid:
  1) raadioamatööri kvalifikatsioonitunnistus;
  2) raadioamatööri harmoneeritud kvalifikatsioonitunnistus (Harmonised Amateur Radio Examination Certificate – HAREC);
  3) kvalifikatsioonieksami sooritamist tõendav eksamikomisjoni väljastatud dokument, kui eksam sooritati ajavahemikul 20. augustist 1991 kuni 13. juunini 1995.

§ 4.   Eksamikomisjon

  (1) ERAÜ moodustab eksamikomisjonid raadioamatööride teadmiste ja oskuste hindamiseks ning kvalifikatsiooni omistamiseks.

  (2) Eksamikomisjonide koosseisu kinnitab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektor ERAÜ juhatuse ettepanekul viieks aastaks.
[RTL 2008, 26, 383 - jõust. 05.04.2008]

  (3) Eksamikomisjonid liigitatakse järgmiselt:
  1) vabariiklik eksamikomisjon;
  2) maakondlikud eksamikomisjonid.

  (4) Eksamikomisjoni kuuluvad esimees ja kaks liiget, kes kõik peavad olema A kvalifikatsiooniklassiga raadioamatöörid.

  (5) Kvalifikatsioonieksami vastuvõtmiseks peab kohal olema vähemalt kaks eksamikomisjoni liiget, kellest üks on komisjoni esimees või tema poolt komisjoni liikmete hulgast määratud asendaja esimehe ülesannetes.

  (6) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektor võib eksamikomisjoni liikme volitused lõpetada ennetähtaegselt, kui eksamikomisjoni liikme tervislik seisund või muu mõjuv põhjus takistab eksamikomisjoni töös osalemist. Uus komisjoni liige määratakse ERAÜ juhatuse ettepanekul ja tema volitused kinnitab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektor kuni teiste sama komisjoni liikmete volituste kehtivusaja lõpuni.
[RTL 2008, 26, 383 - jõust. 05.04.2008]

§ 5.   Kvalifikatsioonieksam

  (1) Raadioamatööri kvalifikatsioonieksam (edaspidi eksam ) koosneb kahest osast:
  1) teoreetiline osa;
  2) praktiline osa.

  (2) Eksami korraldab ERAÜ eksamikomisjon. ERAÜ avalikustab eksami toimumise aja ja koha vähemalt kolm kuud enne eksami toimumist ERAÜ infobülletäänis ja veebilehel.

  (3) Vabariiklik eksamikomisjon korraldab soovijate olemasolul eksami vähemalt üks kord kolme kuu jooksul.

  (4) Maakondlikud eksamikomisjonid korraldavad soovijate olemasolul eksami vähemalt üks kord kuue kuu jooksul.

  (5) Eksamitulemuste kohta koostatakse protokoll, mis allkirjastatakse eksamikomisjoni poolt ja võetakse aluseks kvalifikatsioonitunnistuse väljastamisel.

  (6) Eksam loetakse sooritatuks, kui eksaminand on läbinud teoreetilise ja praktilise osa kooskõlas §-dega 6 kuni 9.

  (7) Eksamitulemused saadetakse osalenutele kirjalikult registreerimistaotluses esitatud aadressile kolme tööpäeva jooksul pärast eksami toimumist.

  (8) Eksamitulemuste kohta koostatud protokoll ja alusdokumendid säilitatakse eksamikomisjonis.

  (9) Eksamitulemusi võib vaidlustada ja korduseksamit sooritada vastavalt §-dele 12 ja 13.

§ 6.   Kvalifikatsioonieksami teoreetiline osa

  (1) Teoreetilise osa ainevaldkondade temaatika nimekirja kinnitab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektor.
[RTL 2008, 26, 383 - jõust. 05.04.2008]

  (2) Teoreetilise osa küsimustikud koostab ERAÜ lõikes 1 nimetatud nimekirja alusel ja need peavad tagama eksaminandi amatöörraadioside alaste teadmiste kontrolli.

  (3) Teoreetilise osa küsimustikud kvalifikatsiooniklassi A või B taotlemiseks peavad olema koostatud Euroopa Postside ja Telekommunikatsiooni Administratsioonide Konverentsi (edaspidi CEPT ) soovituse T/R 61-02 lisas 6 (Annex 6) esitatud mahus.

  (4) Teoreetilise osa küsimustikud kvalifikatsiooniklassi D taotlem eks peavad olema koostatud CEPT/ECC Raportis nr 89 esitatud mahus.
[RTL 2007, 91, 1510 - jõust. 03.12.2007]

  (5) Telekommunikatsiooni alase keskeri- või kõrgharidust tõendava dokumendiga isik võib läbida eksami teoreetilise osa lühendatult, vastates ainult tööohutuse, töötamisreeglite, protseduuride valdkonda ja raadioamatööride tegevust reguleerivaid õigusakte puudutavatele küsimustele.

§ 7.   Kvalifikatsioonieksami teoreetilise osa sooritamise tingimused

  (1) Eksaminandil on vajalik vastata õigesti:
  1) kvalifikatsiooniklassi A saamiseks vähemalt 40-le küsimusele 50-st nelja võimaliku vastusevariandiga küsimusest;
  2) kvalifikatsiooniklassi B saamiseks vähemalt 30-le küsimusele 40-st kolme võimaliku vastusevariandiga küsimusest;
  3) kvalifikatsiooniklassi D saamiseks vähemalt 15-le küsimusele 20-st kolme võimaliku vastusevariandiga küsimusest.

  (2) Teoreetilise osa küsimustele vastamiseks on eksaminandil aega kuni kaks astronoomilist tundi ja on lubatud kasutada kirjutusvahendeid, ilma tekstimäluta taskukalkulaatorit ning valemite kogumikku.

  (3) Kui eksamil kasutatakse mittelubatud abivahendeid, kõrvaldatakse eksaminand eksamilt ja eksam loetakse mittesooritatuks.

§ 8.   Kvalifikatsioonieksami praktiline osa

  (1) Praktiline osa koosneb näidisraadioside pidamisel vastuvõtmise katsest ja saatmise katsest järgmiselt:
  1) kvalifikatsiooniklassi A saamiseks morsekoodis teksti (continuous wave – CW) vastuvõtmine ja saatmine;
  2) kvalifikatsiooniklassi B saamiseks kahepoolse raadiotelefonside (single sideband – SSB) pidamine;
  3) kvalifikatsiooniklassi D saamiseks kahepoolse raadiotelefonside (frequency modulation FM) pidamine.

  (2) Praktilist osa ei ole vaja läbida eksaminandil, kellel on kehtiv kutselise või kaitseväe raadiotelegrafisti ameti- või kvalifikatsioonitunnistus.

§ 9.   Kvalifikatsioonieksami praktilise osa sooritamise tingimused

  (1) Kvalifikatsiooniklassi A saamiseks praktilise osa sooritamise tingimused:
  1) eksaminand peab näitama ladina tähestiku tähtede ja araabia numbrite morsekoodis vastuvõtmise ja saatmise oskust (CW ) käsivõtme kasutamisega näidisraadioside pidamisel raadiosagedusaladel 3500–29 700 kHz eksamikomisjoni poolt valitud raadiosagedusalas ja korrespondendiga;
  2) näidisraadioside pidamisel morsekoodis edastatud ja vastuvõetud teksti kiirus peab olema vähemalt 25 märki ehk 5 sõna minutis;
  3) näidisraadioside pidamisel peab eksaminand korrespondendilt kogu morsekoodis vastu võetud teksti üles kirjutama käsitsi.

  (2) Kvalifikatsiooniklassi B saamiseks praktilise osa sooritamisel on vajalik näidata kahepoolse raadiotelefoniside (SSB) pidamise oskust näidisraadioside pidamisel raadiosagedusaladel 3500–29 700 kHz eksamikomisjoni poolt valitud raadiosagedusalas ja korrespondendiga.

  (3) Kvalifikatsiooniklassi D saamiseks praktilise osa sooritamisel on vajalik näidata kahepoolse raadiotelefoniside (FM) pidamise oskust näidisraadioside pidamisel raadiosagedusaladel 144–438 MHz eksamikomisjoni poolt valitud raadiosagedusalas ja korrespondendiga.

§ 10.   Kvalifikatsioonieksamile registreerimine

  (1) Eksamile registreerimiseks on vajalik esitada maakondlikule või vabariiklikule eksamikomisjonile järgmised dokumendid:
  1) vabas vormis kirjalik avaldus, millele on märgitud ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoht ja taotletav kvalifikatsiooniklass;
  2) paragrahvi 6 lõikes 5 nimetatud dokument, kui soovitakse läbida eksami teoreetiline osa lühendatult;
  3) paragrahvi 8 lõikes 2 nimetatud dokument, kui ei soovita sooritada eksami praktilist osa.

  (2) Eksamikomisjon võib nõuda eksamile soovija esitatud andmete kohta täpsustavat teavet ning teavitab eksamile soovijat ühe nädala jooksul alates avalduse saamisest avalduses esinevatest puudustest ja määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (3) Eksamikomisjon registreerib eksamile soovija, kes on esitanud eksamikomisjonile kõik lõigetes 1 ja 2 nõutud dokumendid vähemalt 15 tööpäeva enne eksamit.

  (4) Eksamikomisjon võib jätta eksamile soovija registreerimata, kui on esitatud valeandmeid või ei ole esitatud tähtajaks lõigetes 1 ja 2 nõutud dokumente.

§ 11.   Raadioamatööri kvalifikatsioonitunnistus

  (1) Raadioamatööri kvalifikatsioonitunnistuse (vorm lisa 1) väljastab eksamikomisjon.

  (2) Kvalifikatsioonitunnistus edastatakse raadioamatöörile 10 tööpäeva jooksul pärast eksamitulemuste teatavaks tegemist posti teel, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

  (3) Kvalifikatsioonitunnistus antakse määramata ajaks.

  (4) Kui kvalifikatsioonitunnistuse tekst on muutunud raskesti loetavaks või kui tuvastatakse tunnistuse vormistamise ebatäpsus või sellele kantud andmete ebaõigsus või kui tunnistus on hävinud, kadunud või varastatud, peab tunnistuse omanik esitama duplikaadi saamiseks kirjaliku avalduse ERAÜ-le. Tunnistuse duplikaat väljastatakse ERAÜ eksamikomisjonis olevate dokumentide alusel, arvestades tunnistuse omaniku õigusi selle väljastamise ajal ning vastavust käesoleva määruse nõuetele.

§ 12.   Eksamitulemuste vaidlustamine

  (1) Eksamitulemuste vaidlustamiseks on soovijal õigus esitada kirjalik avaldus vabariiklikule eksamikomisjonile ühe kuu jooksul arvates eksamitulemuste teatavaks tegemisest.

  (2) Vabariiklik eksamikomisjon vaatab vaidlustatud eksamitöö läbi viie tööpäeva jooksul pärast avalduse registreerimist ERAÜ-s ning teatab kirjalikult oma otsuse avalduse esitajale.

  (3) Vabariikliku eksamikomisjoni otsusega mitte nõustumisel on õigus esitada kirjalik avaldus Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile 10 tööpäeva jooksul pärast ERAÜ otsuse teada saamist.
[RTL 2008, 26, 383 - jõust. 05.04.2008]

  (4) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti nõudmisel peab vabariiklik eksamikomisjon esitama § 5 lõikes 5 nimetatud protokolli Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile. Lõpliku otsuse eksami sooritamise või mittesooritamise kohta teeb Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektor ühe kuu jooksul arvates avalduse registreerimisest Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametis.
[RTL 2008, 26, 383 - jõust. 05.04.2008]

  (5) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametil on õigus nõuda lisaks lõikes 4 nimetatud dokumentidele täpsustavaid selgitusi ja andmeid.
[RTL 2008, 26, 383 - jõust. 05.04.2008]

§ 13.   Korduseksam

  (1) Korduseksamile registreerimiseks on vajalik esitada vabas vormis kirjalik avaldus maakondlikule või vabariiklikule eksamikomisjonile.

  (2) Korduseksami avalduses peab lisaks § 10 lõike 1 punktis 1 nimetatud andmetele olema märgitud eelmise eksami toimumise aeg ja koht. Paragrahvi 10 lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud dokumentide esitamine ei ole vajalik.

  (3) Korduseksamil on soovijal õigus sooritada ainult eksamil mittesooritatuks loetud osa.

  (4) Korduseksamit on õigus sooritada 15 tööpäeva kuni kuue kuu jooksul pärast eksami tulemuste teatavaks tegemist.

  (5) Korduseksami mittesooritamisel kuue kuu jooksul tuleb sooritada uus eksam vastavalt §-s 5 kehtestatud korrale.

§ 14.   Raadioamatööri harmoneeritud kvalifikatsioonitunnistus ja selle andmine

  (1) Raadioamatööri harmoneeritud kvalifikatsioonitunnistus (edaspidi HAREC kvalifikatsioonitunnistus) tõendab raadioamatööri teadmiste ja oskuste vastavust CEPT kvalifikatsioonitasemele ning annab õiguse taotleda vastavat amatöörraadiojaama tööluba riikides, kes tunnustavad CEPT soovitust T/R 61-02. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet avaldab teabe CEPT soovitust T/R 61-02 tunnustavate riikide kohta oma veebilehel.
[RTL 2008, 26, 383 - jõust. 05.04.2008]

  (2) HAREC kvalifikatsioonitunnistust on õigus anda raadioamatööri kvalifikatsiooniklassi A või B tunnistuse omanikule.

  (3) HAREC kvalifikatsioonitunnistuse saamiseks tuleb esitada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile vabas vormis avaldus järgmiste andmetega:
[RTL 2008, 26, 383 - jõust. 05.04.2008]
  1) ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünnikuupäev ja elukoht;
  2) paragrahvi 3 lõike 5 punktis 1 või 3 nimetatud dokument.

  (4) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet võib nõuda avalduse esitajalt esitatud andmete kohta täpsustavat teavet ning teavitab soovijat ühe nädala jooksul alates avalduse saamisest avalduses esinevatest puudustest ja määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.
[RTL 2008, 26, 383 - jõust. 05.04.2008]

  (5) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet otsustab HAREC kvalifikatsioonitunnistuse andmise 15 tööpäeva jooksul pärast kõikide nõutavate andmete esitamist.
[RTL 2008, 26, 383 - jõust. 05.04.2008]

  (6) HAREC kvalifikatsioonitunnistus edastatakse taotlejale kolme tööpäeva jooksul pärast HAREC kvalifikatsioonitunnistuse andmise otsuse tegemist posti teel, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

  (7) HAREC kvalifikatsioonitunnistuse allkirjastab ja väljastab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektori volitatud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti ametnik rahvusvaheliselt tunnustatud vormil (lisa 2).
[RTL 2008, 26, 383 - jõust. 05.04.2008]

  (8) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet võib HAREC kvalifikatsioonitunnistuse andmisest keelduda, kui lõigetes 3 ja 4 nimetatud dokumentides on esitatud valeandmeid või kõik dokumentides esinevad puudused ei ole määratud tähtajaks kõrvaldatud.
[RTL 2008, 26, 383 - jõust. 05.04.2008]

§ 15.   Välisriigi kvalifikatsioonitunnistuse tunnustamine

  (1) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet tunnustab välisriigis vastavalt CEPT soovitusele T/R 61-02 antud HAREC kvalifikatsioonitunnistust.
[RTL 2008, 26, 383 - jõust. 05.04.2008]

  (2) HAREC kvalifikatsioonitunnistusega raadioamatöörile annab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet vastava taotluse alusel amatöörraadiojaama tööloa töötamiseks Eesti Vabariigis kvalifikatsiooniklassile B omistatud õigustega, välja arvatud lõikes 3 nimetatud juhul.
[RTL 2008, 26, 383 - jõust. 05.04.2008]

  (3) Välisriigi raadioamatöör võib töötada Eesti Vabariigis kvalifikatsiooniklassile A omistatud õigustega pärast tõendamist, et tema kvalifikatsioon vastab § 9 lõikes 1 esitatud tingimustele, ja vastava amatöörraadiojaama tööloa saamist.

  (31) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet tunnustab välisriigis vastavalt CEPT/ERC raportile nr 32 või CEPT/ECC Raportile nr 89 välja antud algaja (NOVICE või ENTRY) kvalifikatsioonitunnistust.
[RT I, 08.02.2013, 2 - jõust. 11.02.2013]

  (32) Algaja (NOVICE või ENTRY) kvalifikatsiooniga raadioamatöörile annab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet vastava taotluse alusel amatöörraadiojaama tööloa töötamiseks Eesti Vabariigis kvalifikatsiooniklassile D omistatud õigustega.
[RTL 2008, 26, 383 - jõust. 05.04.2008]

  (4) Vajadusel hindab ERAÜ eksamikomisjon välisriigi raadioamatööri teadmisi ja oskusi välisriigis omistatud kvalifikatsiooni tunnustamiseks või mittetunnustamiseks ja teistel käesolevas määruses sätestatud juhtudel.

  (5) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet võib tunnustada täielikult või osaliselt muid kui lõigetes 1 ja 31 nimetatud välisriigi kvalifikatsioonitunnistusi, kui nende andmise tingimused on kooskõlas käesolevas määruses sätestatuga.
[RTL 2008, 26, 383 - jõust. 05.04.2008]

  (6) Otsuse tegemiseks on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametil õigus küsida täpsustavat teavet raadioamatööri kodumaal eksami sooritamise tingimuste kohta.
[RTL 2008, 26, 383 - jõust. 05.04.2008]

3. peatükk RAADIOSAGEDUSTE KASUTAMINE AMATÖÖRRAADIOSIDE OTSTARBEL 

§ 16.   Amatöörraadiojaama tööluba

  (1) Amatöörraadiojaama tööluba annab õiguse kasutada amatöörraadiosagedusi raadiosideks.

  (2) Amatöörraadiojaamade tööload liigitatakse vastavalt amatöörraadiojaama kasutusotstarbele järgmiselt:
  1) isikliku kasutusega amatöörraadiojaama tööluba ( amateur radio licence) kvalifikatsiooniklassile A või B;
  2) isikliku kasutusega amatöörraadiojaama tööluba kvalifikatsiooniklassile D;
  3) ühiskasutusega amatöörraadiojaama tööluba;
  4) amatöörvahendusraadiojaama, amatöörraadiomajaka või raadioorienteerumise amatöörraadiomajakakomplekti tööluba.

  (3) Isikliku kasutusega amatöörraadiojaama tööluba raadioamatöörile kvalifikatsiooniklassiga A või B annab õiguse kasutada amatöörraadiojaama lühikülastuse ajal CEPT soovitust T/R 61-01 tunnustavates riikides, järgides selles riigis kehtestatud nõudeid amatöörraadiosidele. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet avaldab teabe CEPT soovitust T/R 61-01 tunnustavate riikide kohta oma veebilehel.
[RTL 2008, 26, 383 - jõust. 05.04.2008]

  (4) CEPT soovitusele T/R 61-01 vastava tööloaga välisriigi raadioamatöör võib töötada Eesti Vabariigis välisriigi tööloa alusel kuni kolm kuud kvalifikatsiooniklassile B omistatud õigustega, järgides käesoleva määruse ja CEPT soovituse T/R 61-01 nõudeid.

  (41) CEPT soovitusele ECC/REC/(05)06 vastava tööloaga välisriigi raadioamatöör võib töötada Eesti Vabariigis välisriigi tööloa alusel kuni kolm kuud kvalifikatsiooniklassile D omistatud õigustega, järgides käesoleva määruse ja CEPT soovituse ECC/REC/(05)06 nõudeid.
[RT I, 08.02.2013, 2 - jõust. 11.02.2013]

  (5) Amatöörraadiojaama tööluba kehtib viis aastat, kui taotleja ei soovi lühemat tähtaega.
[RT I, 08.02.2013, 2 - jõust. 11.02.2013]

  (6) Amatöörraadiojaama tööluba ei ole üleantav.

§ 17.   Amatöörraadiojaama tööloa taotlemine

  (1) Isikliku kasutusega amatöörraadiojaama tööluba ( amateur radio licence) on õigus taotleda isikul, kellele on omistatud raadioamatööri kvalifikatsioon.

  (2) Ühiskasutusega amatöörraadiojaama tööloa taotlemisel peab raadiojaama eest vastutaval järelevaatajal olema kvalifikatsiooniklass A.

  (3) Amatöörvahendusraadiojaama, amatöörraadiomajaka või raadioorienteerumise amatöörraadiomajakakomplekti tööloa taotlemisel peab raadiojaama eest vastutaval järelevaatajal olema kvalifikatsiooniklass A või B.

  (4) Tööloa taotleja peab esitama Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile taotluse. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet avaldab taotluse vormid oma veebilehel.
[RTL 2008, 26, 383 - jõust. 05.04.2008]

  (5) Lõikes 4 nimetatud taotlusele tuleb lisada vajadusel järgmised dokumendid:
  1) raadioamatööri kvalifikatsiooni tõendav dokument või
  2) vastutava järelevaataja kvalifikatsiooni tõendav dokument ühiskasutusega amatöörraadiojaama, amatöörvahendusraadiojaama, amatöörraadiomajaka või raadioorienteerumise amatöörraadiomajakakomplekti tööloa taotlemisel;
  3) raadioamatööri seadusliku esindaja kirjalik nõusolek, kui tööloa taotleja on noorem kui 16 aastat;
  4) ERAÜ soovituskiri vastutava järelevaataja määramise kohta koos vastutava järelevaataja kirjaliku nõusolekuga amatöörvahendusraadiojaama, amatöörraadiomajaka, raadioorienteerumise amatöörraadiomajaka komplekti või satelliidi pardal asuva amatöörraadiojaama tööloa taotlemisel;
[RTL 2010, 17, 303 - jõust. 03.04.2010]
  5) Rahvusvahelise Raadioamatööride Liidu (IARU) I Regiooni (Region I) kosmoseside koordinaatori kinnitus tehniliste tingimuste kohta satelliidi pardal asuva amatöörraadiojaama tööloa taotlemisel.
[RTL 2010, 17, 303 - jõust. 03.04.2010]

  (6) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet võib nõuda taotlejalt esitatud andmete kohta täpsustavat teavet ning teavitab taotlejat ühe nädala jooksul alates taotluse saamisest selles esinevatest puudustest ja määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.
[RTL 2008, 26, 383 - jõust. 05.04.2008]

  (7) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet alustab tööloa taotluse menetlemist, kui tööloa taotleja on esitanud lõikes 4 nimetatud taotluse ja vajadusel lõigetes 5 ja 6 nõutud dokumendid ning tasunud riigilõivu.
[RTL 2008, 26, 383 - jõust. 05.04.2008]

  (8) Amatöörraadiojaama tööloal märgitud andmete muutumisel tuleb taotleda uut tööluba.

§ 18.   Amatöörraadiojaama tööloa andmine

  (1) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet otsustab amatöörraadiojaama tööloa andmise kuue nädala jooksul alates vormikohase taotluse ja kõikide vajalike andmete esitamisest.
[RT I, 08.02.2013, 2 - jõust. 11.02.2013]

  (11) Kui raadiosageduste kasutamist käsitlevad rahvusvahelised kokkulepped sätestavad käesoleva paragrahvi lõikest 1 erinevad tähtajad, kohaldatakse nimetatud kokkulepetes määratud tähtaegu.
[RTL 2010, 17, 303 - jõust. 03.04.2010]

  (2) Amatöörraadiojaama tööluba edastatakse taotlejale 3 tööpäeva jooksul pärast amatöörraadiojaama tööloa andmise otsuse tegemist posti teel, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet avaldab amatöörraadiojaama tööloa vormid ja teabe antud amatöörraadiojaama töölubade kohta oma veebilehel.
[RTL 2008, 26, 383 - jõust. 05.04.2008]

  (3) Amatöörraadiojaama tööloa allkirjastab ja edastab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektori poolt volitatud ametnik.

  (4) Amatöörraadiojaama tööloa andmisest võib keelduda, kui:
  1) amatöörraadioseadet kavatsetakse kasutada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti tehnilise järelevalve teostamise statsionaarsete seadmete paiknemise piirkonnas;
[RTL 2008, 26, 383 - jõust. 05.04.2008]
  2) paragrahvi 17 lõigetes 4 kuni 6 nimetatud dokumentides on esitatud valeandmeid või ei ole esitatud kõiki nõutud dokumente.

  (5) Lõike 4 punktis 1 nimetatud piirkond määratakse vastavalt elektroonilise side seaduse § 14 lõike 4 alusel kehtestatud nõuetele.

  (6) Ühiskasutusega amatöörraadiojaama tööluba väljastatakse juriidilisele isikule või ERAÜ-s registreeritud raadioklubile või raadioamatööride seltsile.

  (7) Amatöörvahendusraadiojaama, amatöörraadiomajaka või raadioorienteerumise amatöörraadiomajakakomplekti tööluba antakse selle omanikule ja kuulub hoidmisele vastutava järelevaataja poolt.

  (8) Amatöörraadiojaama tööluba vormistatakse turvapõhjaga dokumendiplangile.

§ 19.   Amatöörraadiojaama tööloa kehtivuse pikendamine
[RT I, 08.02.2013, 2 - jõust. 11.02.2013]

  (1) Amatöörraadiojaama tööloa kehtivuse pikendamiseks kehtivatel tingimustel peab tööloa omanik vähemalt üks kuu enne tööloa kehtivuse lõppemist esitama Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile taotluse tööloa kehtivuse pikendamiseks.

  (2) Amatöörraadiojaama tööloa kehtivuse pikendamiseks on taotleja kohustatud tasuma riigilõivu.

  (3) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet otsustab tööloa kehtivuse pikendamise ühe kuu jooksul taotluse esitamisest ja riigilõivu tasumisest.

  (4) Tööloa kehtivuse pikendamisel väljastab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet uue tööloa kehtivusega kuni viis aastat.
[RT I, 08.02.2013, 2 - jõust. 11.02.2013]

§ 20.   Amatöörraadiojaama tööloa kehtetuks tunnistamine ja peatamine

  (1) Amatöörraadiojaama tööluba tunnistatakse kehtetuks:
  1) kui tööloa omaniku tegevus on vastuolus õigusaktides sätestatud nõuetega või tööloal märgitud tingimustega;
  2) tööloa omaniku taotluse alusel.

  (2) Amatöörraadiojaama tööluba tunnistatakse kehtetuks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti otsusega. Uue tööloa andmisel tunnistatakse eelnev tööluba kehtetuks.
[RTL 2008, 26, 383 - jõust. 05.04.2008]

  (3) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti otsusest amatöörraadiojaama tööloa kehtetuks tunnistamise kohta teavitatakse loa omanikku posti teel või elektrooniliselt kolme tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.
[RTL 2008, 26, 383 - jõust. 05.04.2008]

  (4) Tööloaga antud õiguste rikkumise korral võib Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet peatada tööloa kasutamise. Enne tööloa peatamise otsuse tegemisest peab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet kirjalikult teavitama tööloa omanikku tingimuse rikkumisest ja andma võimaluse arvamuse esitamiseks või rikkumise heastamiseks ühe kuu jooksul.
[RTL 2008, 26, 383 - jõust. 05.04.2008]

  (5) Kui tööloa omanik tekitab raadiohäireid, võib Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet kohe peatada tööloaga antud kasutusõiguse, arvestamata lõike 4 sätteid.
[RTL 2008, 26, 383 - jõust. 05.04.2008]

§ 21.   Raadiosageduste kasutamine

  (1) Amatöörraadioside pidamisel tuleb järgida Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) põhikirja ja konventsiooni täiendavates raadioeeskirjades, ITU ja CEPT soovitustes, Rahvusvahelise Raadioamatööride Liidu (IARU) soovitustes, «Elektroonilise side seaduses», «Rahvatervise seaduses» ja nende alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõudeid.

  (11) Satelliidi pardal asuva amatöörraadiojaama kasutamisel tuleb järgida IARU Region I kosmoseside koordinaatori poolt määratud tingimusi. Käesoleva määruse § 17 lõike 5 punktis 5 nimetatud tehnilised tingimused on satelliidi pardal asuva amatöörraadiojaama tööloa lahutamatu osa.
[RTL 2010, 17, 303 - jõust. 03.04.2010]

  (2) Amatöörraadioside pidamisel peavad raadiosagedusalad, saateliigid, kiirgusklassid ja saatevõimsused vastama lisas 3 toodud tehnilistele nõuetele.

  (3) Amatöörraadiosides tuleb piirduda § 2 punktis 1 nimetatud eesmärkidega, täiendades neid vajadusel raadioamatööri isikut puudutavate andmetega.

  (4) Amatöörraadiosides edastatavate raadiosõnumite sisu on avalik, välja arvatud amatöörkosmoseside raadiojaamade kontrollsignaalid.

  (5) Amatöörraadiosides edastatakse raadiosõnumeid korrespondentidele vahetult, maapealsete amatöörvahendusraadiojaamade kaudu või avakosmoses paiknevate amatöör-kosmoseside raadiojaamade vahendusel.

  (6) Amatöörraadiosides on lubatud edastada sihituseta või korrespondendita saateid:
  1) raadiosaatja või antenni häälestamiseks raadiosagedusliku katsesignaali lühiajalise edastamisega antenni toitejuhtmesse koos antud amatöörraadiojaama kutsungi edastamisega;
  2) amatöör-televisioonisaatja video- ja helikanali häälestamiseks testpildi või pildi- ja helisignaali lühiajalise edastamisega antenni toitejuhtmesse;
  3) kõikidele raadioamatööridele määratud üldinformatsiooni edastamiseks;
  4) raadioamatööridele määratud morsetähestiku õppe-treeningtekstide edastamiseks;
  5) amatöörraadiomajakate poolt.

  (7) Amatöörraadiojaama kasutamisel edastatakse amatöörraadiojaamale tööloaga kinnitatud kutsung iga kahepoolse raadioühenduse alguses ja lõpus või pikema saateaja kestel vähemalt kord iga 10 minuti järel ning samal tööliigil, mida kasutatakse antud raadioühenduse pidamisel.

  (8) Sidepidamiseks hädaolukorras ja päästeoperatsioonil on lubatud kasutada amatöörraadiojaama raadiosagedustel väljaspool lisas 3 toodud raadiosagedusalasid ainult hädaolukorra lahendamise eest vastutava ametkonna juhi või tema poolt volitatud isiku korraldusel tema poolt määratud raadiosagedustel ja ainult tema poolt määratud kutsungiga. Raadioamatöör peab 7 tööpäeva jooksul pärast sidepidamise lõppu esitama sellekohase teatise posti või e-posti teel Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile.
[RTL 2008, 26, 383 - jõust. 05.04.2008]

  (9) Amatöörraadiojaama tööloa omanik või amatöörvahendusraadiojaamale, amatöörraadiomajakale, raadioorienteerumise amatöörraadiomajakakomplektile või ühiskasutusega amatöörraadiojaamale määratud vastutav järelevaataja vastutab täielikult antud amatöörraadiojaama säilimise, tehnilise korrasoleku ning sihipärase ja ohutu kasutamise eest.

  (10) Amatöörraadiojaama tööloa omanik või vastutav järelevaataja on kohustatud viivitamatult katkestama amatöörraadiojaama saated, kui on kindlaks tehtud amatöörraadiojaama väärkasutamine või ilmneb reaalne väärkasutamise oht.

  (11) Ühiskasutusega amatöörraadiojaama on õigus kasutada raadiosideks rohkem kui ühel raadioamatööril ainult vastutava järelevaataja juuresolekul ja järgides vastutavale järelevaatajale omistatud raadioamatööri kvalifikatsiooniklassist tulenevaid tehnilisi nõudeid.

  (12) Amatöörraadiojaama ajutine kasutamine väljaspool registreeritud asukohta kestusega üle kuue kuu on keelatud. Ajutise kasutamise tunnuseks on eraldusmärgi «/» (murd) ja raadioside toimumispaigale vastava piirkondlikku jaotust tähistava numbri lisamine oma amatöörraadiojaama kutsungi järele.

  (13) Amatöörraadiojaama antenn koos toitejuhtmete ning toestus- ja kinnituselementidega peab olema valmistatud ja püstitatud nii, et oleks välditud juhuslik kokkupuude raadiosagedusliku kõrgpinge all olevate osadega.

  (14) Amatöörraadiojaama antenni või selle toiteliini ei ole lubatud ühendada eluohtliku pingega alalis- või vahelduvpinge allikaid.

  (15) Amatöörraadioside pidamisel ei tohi amatöörraadiojaama mitteioniseeriva kiirguse tase ületada sotsiaalministri poolt kehtestatud piirväärtusi.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 22.   Enne 21.06.2004. a omistatud kvalifikatsioon ja väljastatud kvalifikatsioonitunnistused

  (1) Enne 21.06.2004. a omistatud raadioamatööri kvalifikatsiooniklasside õigused võrdsustatakse uute kvalifikatsiooniklasside õigustega järgmiselt:
  1) kvalifikatsiooniklass A võrdsustatakse § 3 lõike 3 punktis 1 nimetatud kvalifikatsiooniklassiga A;
  2) kvalifikatsiooniklass B võrdsustatakse § 3 lõike 3 punktis 2 nimetatud kvalifikatsiooniklassiga B. Kvalifikatsiooniklassi A saamiseks peab seda taotlev kvalifikatsiooniklassiga B raadioamatöör sooritama ainult eksami teoreetilise osa käesolevas määruses sätestatud korras;
  3) kvalifikatsiooniklass C võrdsustatakse § 3 lõike 3 punktis 2 nimetatud kvalifikatsiooniklassiga B.

  (2) Enne 21.06.2004. a antud raadioamatööri kvalifikatsioonitunnistused jäävad kehtima.

  (3) Enne 21.06.2004. a antud raadioamatööri harmoneeritud kvalifikatsioonitunnistused (HAREC) vahetatakse välja käesoleva määruse nõuetele vastava tunnistuse vastu Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile vabas vormis esitatud avalduse alusel.
[RTL 2008, 26, 383 - jõust. 05.04.2008]

§ 23.   Eksamikomisjonide koosseis ja kvalifikatsioonieksami teoreetilise osa ainevaldkondade temaatika nimekiri

  (1) [Kehtetu - RTL 2010, 17, 303 - jõust. 03.04.2010]

  (2) Paragrahvi 6 lõike 1 alusel kinnitatud kvalifikatsioonieksami teoreetilise osa ainevaldkondade temaatika nimekiri kehtib Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti vastava käskkirja kehtetuks tunnistamiseni.
[RTL 2008, 26, 383 - jõust. 05.04.2008]

§ 231.   Raadiosagedusvahemiku kasutusele võtmine
[Kehtetu - RTL 2010, 17, 303 - jõust. 03.04.2010]

§ 24.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]


1 Määruses on arvestatud Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) põhikirja ja konventsiooni täiendavate raadioeeskirjade artikliga 25 (Amateur services), Euroopa Postside ja Telekommunikatsiooni Administratsioonide Konverentsi (CEPT) soovitustega T/R 61-01 (CEPT Radio Amateur Licence), T/R 61-02 (Harmonised Amateur Radio Examination Certificate), ECC/REC/(05)06 (CEPT Novice Radio Amateur Licence), ERC raportiga nr 32 (Amateur radio novice examination syllabus and Amateur Radio Novice Examination Certificate within CEPT and non-CEPT countries) ja ECC raportiga nr 89 (A Radio Amateur Entry Level Examination and Licence) ning Rahvusvahelise Raadioamatööride Liidu (IARU) soovitustega.
[RT I, 08.02.2013, 2 - jõust. 11.02.2013]

Lisa 1  Raadioamatööri kvalifikatsioonitunnistus
[RT I, 26.02.2019, 1 - jõust. 01.03.2019]

Lisa 2 Raadioamatööri harmoneeritud kvalifikatsioonitunnistus
[RT I, 26.02.2019, 1 - jõust. 01.03.2019]

Lisa 3 Amatöörraadioside raadiosagedusalad, saateliigid, kiirgusklassid ja suurimad saatevõimsused
[RT I, 05.04.2017, 1 - jõust. 08.04.2017, osaliselt 01.09.2017]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json