Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruse nr 138 „Tervise infosüsteemi põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.03.2020
Avaldamismärge:RT I, 26.02.2020, 1

Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruse nr 138 „Tervise infosüsteemi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 20.02.2020 nr 10

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 591 lõike 3 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruses nr 138 „Tervise infosüsteemi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 teksti täiendatakse peale sõna „patsiendi” tekstiosaga „(edaspidi andmesubjekt)”;

2) paragrahvi 21 lõike 2 punktis 1 ja lõikes 3, § 5 lõike 21 punktis 5, § 19 lõikes 5 ning § 21 lõike 5 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõna „patsient” sõnaga „andmesubjekt” vastavas käändes;

3) paragrahvi 21 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Paragrahvis 131 sätestatud infosüsteemi osa käsitatakse meditsiiniseadmena ning see peab olema registreeritud meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogus, kui sellekohane kohustus tuleneb õigusaktist.”;

4) paragrahvi 5 lõiget 1 täiendatakse punktidega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„5) nakkushaiguse kahtluse teatise andmed viivitamata pärast kahtluse tekkimist ning nakkushaiguse teatise andmed ühe tööpäeva jooksul pärast lõppdiagnoosi selgumist;
6) mikrobioloogia labori saatekirja vastuse andmed viivitamata pärast uuringutulemuse selgumist ning HIV referentlabori saatekirja vastuse andmed ühe tööpäeva jooksul pärast uuringutulemuse kinnitamist.”;

5) määruse 4. peatüki pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

4. peatükk
Juurdepääs infosüsteemi andmetele ja andmete väljastamine, terviseseisundi hindamise ja ravisoovituste tarkvaralahenduse ning andmelao kasutamine
”;

6) määrust täiendatakse §-ga 131 järgmises sõnastuses:

§ 131. Infosüsteemi tarkvaralahenduse kasutamine terviseseisundi hindamiseks ja ravisoovituste saamiseks

(1) Terviseseisundi hindamise ja ravisoovituste tarkvaralahenduse kasutamiseks infosüsteemis on tervishoiuteenuse osutajal õigus edastada infosüsteemi andmesubjekti andmeid tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 592 lõike 2 alusel sätestatud andmekoosseisus. Tarkvaralahendus võimaldab hinnata terviseseisundit ja anda ravisoovitusi tervishoiuteenuse osutaja valikul edastatud andmete, infosüsteemis sisalduvate andmete ja ravijuhiste alusel.

(2) Ravisoovituse sobivust ja selle kasutamisvajadust hindab tervishoiuteenuse osutaja.”;

7) paragrahv 17 sõnastatakse järgmiselt:

§ 17. Andmesubjekti õigus esitada ja muuta andmeid

(1) Andmesubjektil on õigus teha veebikeskkonna kaudu infosüsteemis järgmisi toiminguid:
1) esitada enda kontaktandmeid;
2) esitada tervisedeklaratsiooni tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 592 lõike 2 alusel kehtestatud andmekoosseisus;
3) määrata kontaktisikut;
4) keelata ja lubada terviseandmetele juurdepääsu;
5) lubada surmajärgselt elundite või kudede loovutamist siirdamise eesmärgil;
6) lubada surnukeha üleandmist õppe- ja teadustööks;
7) lubada vereülekande tegemist;
8) võimaldada oma andmete vaatamist ja muutmist;
9) määrata retsepti alusel ravimeid välja ostma volitatud isik.

(2) Lõike 1 punktides 4–9 sätestatud toimingute tegemisel teavitatakse isikut sellega kaasnevatest õigustest ja kohustustest.

(3) Andmesubjektil on õigus muuta infosüsteemis ainult neid andmeid, mille ta on ise infosüsteemi esitanud.

(4) Piiratud teovõimega isiku puhul teostab lõigetes 1 ja 3 nimetatud õigusi isiku seaduslik esindaja, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

(5) Andmete esitamisel tuvastatakse isikusamasus §-s 15 kehtestatud korras.”;

8) paragrahvi 21 pealkirjast jäetakse välja sõnad „ning tema õigus väljendada tahet”;

9) paragrahvi 21 lõiked 1–4 ning lõike 5 punktid 4 ja 9 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 21 lõike 5 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) paragrahvi 17 lõikes 1 nimetatud andmed;”;

11) määrust täiendatakse §-ga 231 järgmises sõnastuses:

§ 231. Üleminekusäte

Andmesubjekti juurdepääs nakkushaiguse kahtluse teatise, nakkushaiguse teatise ja HIV teatise andmetele võimaldatakse veebikeskkonna kaudu hiljemalt 31. jaanuarist 2021. a.”.

§ 2.  Määrus jõustub 2. märtsil 2020. a.

Mart Helme
Siseminister peaministri ülesannetes

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json