Teksti suurus:

Vesiviljelusloomade tauditõrjeprogrammi rakendamise toetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.11.2020, 19

Vesiviljelusloomade tauditõrjeprogrammi rakendamise toetus

Vastu võetud 20.02.2020 nr 12
RT I, 26.02.2020, 3
jõustumine 29.02.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.10.2020RT I, 04.11.2020, 101.01.2021

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 5 lõike 1 ja § 19 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” (edaspidi rakenduskava) meetme „Vesiviljelusloomade tauditõrjeprogrammi rakendamise toetus” raames toetuse (edaspidi toetus) andmise ja kasutamise tingimused ja kord.

§ 2.   Toetatav tegevus ja toetuse vorm

  (1) Toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1255/2011 (ELT L 149, 20.05.2014, lk 1–66) artikli 56 lõike 1 punktis a nimetatud tegevuste elluviimiseks, mis on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 652/2014, millega nähakse ette sätted toiduahela, loomade tervise ja heaolu ning taimetervise ja taimse paljundusmaterjaliga seotud kulude haldamise kohta ning muudetakse nõukogu direktiive 98/56/EÜ, 2000/29/EÜ ja 2008/90/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 178/2002, (EÜ) nr 882/2004 ja (EÜ) nr 396/2005, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/128/EÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 66/399/EMÜ, 76/894/EMÜ ja 2009/470/EÜ (ELT L 189, 15.05.2014, lk 1‒32), artiklis 9 nimetatud riiklikus programmis ette nähtud tegevustega.

  (2) Toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469), artikli 67 lõike 1 punktides a ja d sätestatud vormis.

§ 3.   Omafinantseeringu minimaalne määr

  Omafinantseeringu minimaalne määr on 50%.

§ 4.   Abikõlblikud kulud

  (1) Abikõlblikud on kulud, mis vastavad järgmistele nõuetele:
  1) kulud on kooskõlas § 2 sätestatud tingimustega;
  2) kulud vastavad toetuse taotlemiseks nõutavates dokumentides esitatud tegevustele ja eelarvetele;
  3) kulud on tehtud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 652/2014 artikliga 11;
  4) kulud on tehtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 65 ning artikli 68 lõike 1 punkti b ja artikli 68 a lõike 5 kohaselt;
  5) kulude tegemisel on järgitud riigihangete seaduses ja teistes asjakohastes õigusaktides sätestatud tingimusi;
  6) kulud on tegevuste elluviimiseks vajalikud, mõistlikud ja majanduslikult otstarbekad.

  (2) Abikõlblikud on lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavad järgmised otsesed personalikulud:
  1) tegevusi elluviiva töötaja, ametniku ja eksperdi tööjõukulu, sealhulgas palk, töötasu, lisatasu, preemia, puhkusetasu või puhkusetoetus, mis vastavad asutusesisesele palgajuhendile ja töö tasustamise juhendile ning on kooskõlas asutusesisese palgataseme või töötasuga;
  2) ametist vabastamise, töölepingu lõpetamise hüvitis ja muu seadusest tulenev hüvitis;
  3) seadusest tulenevad maksud ja maksed punktides 1 ja 2 nimetatud kuludelt, sealhulgas sotsiaalmaks, töötuskindlustusmakse ja haigushüvitise tööandjapoolne osa;
  4) füüsilise isikuga sõlmitud töövõtu- või käsunduslepingu alusel makstav tasu ning sellelt arvestatud sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse.

  (3) Abikõlblikud on toetatava tegevuse elluviimise käigus tekkinud järgmised kaudsed kulud:
  1) kulu bürootarvetele;
  2) sidekulu, nagu interneti-, telefoni- ja postikulu;
  3) kontoritehnika, varustuse ja mööbli soetamise, hoolduse ja paranduse kulu;
  4) tark- ja riistvara soetamise ja hoolduse kulu;
  5) transpordikulu, sealhulgas kulu mootorsõiduki kasutusrendile, mootorsõiduki kasutusrendi esimene sissemakse, kindlustuskulu ning kütuse- ja hoolduskulu, välja arvatud vesiviljelusloomade kõrvaldamisega seotud transpordikulu;
  6) lõikes 2 nimetatud personalikulu, mis on kaudselt seotud toetatava tegevuse elluviimisega, milleks on raamatupidamine, sekretäri- ja personalitöö, haldustöötajate tegevus ning muu abistav töö;
  7) kommunaalkulu, sealhulgas kütte-, vee- ja elektrikulu ning ruumide koristamise kulu.

  (4) Abikõlblik on käibemaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 69 lõike 3 punktis c sätestatud juhul.

  (5) Toetatava tegevuse elluviimise käigus tekkinud kaudne abikõlblik kulu hüvitatakse ulatuses, mis ei ületa 15 protsenti lõikes 2 nimetatud abikõlblikest personalikuludest. Kaudse kulu hüvitamise korral kulu tegelikku maksumust ja tasumist ei tõendata ega kontrollita.

  (6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 652/2014 artikli 13 punkti 4 kohaselt on kulud abikõlblikud alates programmi esimese rakendusaasta 1. jaanuarist. Kalandusturu korraldamise seaduse § 31 lõike 3 punkti 1 kohaselt peab toetatav tegevus olema elluviidud ja kuludokumendid olema esitatud 2023. aasta 30. juuniks.

§ 5.   Mitteabikõlblikud kulud

  Abikõlblikud ei ole Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 69 lõigetes 1 ja 2 ning lõike 3 punktides a ja b nimetatud kulud ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artiklis 11 nimetatud tegevuste elluviimisega seotud kulud.

§ 6.   Toetuse taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Toetust võib taotleda Põllumajandus- ja Toiduamet (edaspidi taotleja).
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu taotluse selleks ettenähtud tähtajal.

  (3) Taotlusega esitatakse:
  1) lisas 1 nõutud andmed;
  2) komisjoni rakendusotsuse (EL) 2015/2444, 17. detsember 2015, millega kehtestatakse liikmesriikidele teatavate loomahaiguste ja zoonooside riiklike likvideerimis-, tõrje- ja järelevalveprogrammide esitamise standardnõuded ühenduse rahalise toetuse saamiseks ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2008/425/EÜ (teatavaks tehtud numbri C(2015) 9192 all) (EMPs kohaldatav tekst) (ELT L 336, lk 42‒53), VI lisas sätestatud vorm „Standardnõuded vesiviljelusloomade haiguste riiklike likvideerimisprogrammide esitamiseks”;
  3) komisjoni otsus programmi heakskiitmise ja kaasrahastamise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 652/2014 artikli 13 lõike 4 kohaselt (edaspidi koos taotlus).

§ 7.   Taotluse menetlemise tingimused ja kord

  (1) PRIA teavitab taotlejat taotluse esitamise tähtajast kirjalikult vähemalt 25 tööpäeva enne taotluse esitamise tähtpäeva.

  (2) PRIA kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust, taotluse nõuetekohasust ja taotleja vastavust toetuse saamise nõuetele, lähtudes kalandusturu korraldamise seaduse §-st 28.

  (3) PRIA võib taotluses esitatud kulude nõuetekohasuse ja taotluse eelarve põhjendatuse kontrollimiseks küsida taotlejalt lisateavet, määrates taotlejale teabe esitamiseks vähemalt viie tööpäeva pikkuse tähtaja. Kui taotleja lisateavet tähtpäevaks ei esita, on PRIA-l õigus loobuda taotluse menetlemisest nende tegevuste või kulude puhul, mille kohta lisateavet ei esitatud.

  (4) Kui taotluses esineb puudusi, mille tõttu taotlus ei vasta nõuetele, esitab PRIA taotlejale nõude puuduvate andmete või taotluse osa esitamiseks või esitatud andmetes või taotluse osas sisalduvate puuduste kõrvaldamiseks, määrates taotlejale puuduste kõrvaldamiseks vähemalt viie tööpäeva pikkuse tähtaja.

  (5) Taotlust ei hinnata kalandusturu korraldamise seaduse § 29 lõike 2 alusel.

§ 8.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) PRIA teeb nõuetekohase taotluse rahuldamise otsuse kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõike 5 alusel.

  (2) PRIA teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõike 9 alusel.

  (3) PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 35 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates.

§ 9.   Toetuse maksmise kord

  (1) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja PRIA-le lisas 2 esitatud nõuete kohase maksetaotluse, kuludokumentide nimekirja ning abikõlblikke kulusid tõendavate järgmiste dokumentide ärakirjad:
  1) ametniku või töötaja tööjõukulude hüvitamiseks esmakordsel toetuse väljamakse taotlemisel ametniku teenistusse nimetamise käskkiri või töötajaga sõlmitud tööleping või töövõtulepingu alusel teenust osutava isiku puhul töövõtuleping või käsunduslepingu alusel teenust osutava isiku puhul käsundusleping, milles on välja toodud toetatava tegevusega seotud tööjõukulude osakaal tööjõukulude brutosummas;
  2) esmakordsel toetuse väljamakse taotlemisel ametniku või töötaja ametijuhend või muu dokument, milles on kirjeldatud komisjoni rakendusotsuse (EL) 2015/2444 VI lisas sätestatud vormis „Standardnõuded vesiviljelusloomade haiguste riiklike likvideerimisprogrammide esitamiseks” ettenähtud tegevuste täitmisega seotud töö- või teenistusülesanded;
  3) käskkiri või muu dokument ametijuhendi, ametniku teenistusse nimetamise käskkirja, töölepingu või käsunduslepingu muudatuse kohta;
  4) ametniku või töötaja kuu töötasu arvestuse kohta tööjõukulude arvestusleht, millel on näha töötatud tööpäevad, töötasu ning makstud toetused ja hüvitised;
  5) dokument ametnikule või töötajale lisatasu või preemia määramise kohta;
  6) käskkiri või muu dokument teenistus- või töösuhte lõpetamise kohta;
  7) riikliku majandusarvestuse tarkvara aruande väljavõte, mis kajastab kassapõhiseid tehinguid, muu hulgas tööjõukulude osas;
  8) tööajatabel, milles on toodud tegevuse elluviimisega seotud tööaeg tundides, kui ametnik või töötaja täidab samas asutuses lisaks toetatava tegevuse elluviimisele ka muid tööülesandeid;
  9) selle isiku väljastatud arve või muu kuludokument, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö või ostis kaupa;
  10) vajaduse korral selgitus selle kohta, kuidas abikõlblik kulu on eristatud mitteabikõlblikust kulust;
  11) lepingulise töö puhul lisaks kuludokumendile ja selle alusel arve tasumist tõendavale dokumendile leping ja tööde üleandmist-vastuvõtmist tõendav dokument;
  12) hankedokument, juhul kui see ei ole kättesaadav riigihangete registrist või kui seda ei ole varem PRIA-le esitatud, ja hankija otsus pärast pakkumuste läbivaatamist;
  13) PRIA nõudmisel kuludega seotud muu dokument.

  (2) Lõike 1 punktis 8 nimetatud tööajatabelit ei pea esitama juhul, kui ametniku või töötaja tööjõukulu arvestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 68 a lõike 5 kohaselt.

  (3) Lõikes 1 nimetatud dokumendid esitatakse pärast toetatava tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist PRIA-le PRIA e-teenuse keskkonna kaudu mitte sagedamini kui kord kvartalis.

  (4) PRIA kontrollib toetuse saaja maksetaotlust, kuludokumentide nimekirja ning abikõlblikke kulusid tõendavaid dokumente.

  (5) PRIA teeb toetuse maksmise või toetuse maksmisest keeldumise otsuse kalandusturu korraldamise seaduse § 33 lõike 2 alusel 35 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest arvates.

  (6) Toetus makstakse toetuse saaja arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul toetuse maksmise otsuse tegemisest arvates.

§ 10.   Dokumentide säilitamine

  (1) Toetuse taotlemisega seotud andmeid, dokumente ja muid tõendeid säilitatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 34 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaja jooksul.

  (2) Kalandusturu korraldamise seaduse § 34 lõikes 2 sätestatud tähtaja algusest ja lõpust teavitab toetuse saajat PRIA.

§ 11.   Määruse muutmine

[Käesolevast tekstist välja jäetud].

Lisa 1 Vesiviljelusloomade tauditõrjeprogrammi rakendamise toetuse taotlusele esitatavad nõuded

Lisa 2 Vesiviljelusloomade tauditõrjeprogrammi rakendamise toetuse maksetaotlusele esitatavad nõuded

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json