Teksti suurus:

Rahandusministri 18. märtsi 2009. a määruse nr 23 „Pensionifondivalitsejale, depositooriumile ja kindlustusandjale edastatavad andmed ning andmete edastamise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2021
Avaldamismärge:RT I, 26.02.2021, 1

Rahandusministri 18. märtsi 2009. a määruse nr 23 „Pensionifondivalitsejale, depositooriumile ja kindlustusandjale edastatavad andmed ning andmete edastamise kord” muutmine

Vastu võetud 09.02.2021 nr 5

Määrus kehtestatakse väärtpaberite registri pidamise seaduse § 7 lõike 32 alusel.

Rahandusministri 18. märtsi 2009. a määruses nr 23 „Pensionifondivalitsejale, depositooriumile ja kindlustusandjale edastatavad andmed ning andmete edastamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktidega 61 ja 62 järgmises sõnastuses:

„61) teave selle kohta, kas osakuomanik on esitanud makse tasumise või makse tasumisest vabastamise avalduse;
62) teave selle kohta, kas osakuomanik on esitanud raha väljavõtmise avalduse;”;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punktist 11 jäetakse välja sõnad „ning osakute arvu leidmise alus”;

3) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktiga 71 järgmises sõnastuses:

„71) osakuomanike, kelle viimase valikuavalduse kohaselt peaksid sissemaksed laekuma sellesse pensionifondi ja kes on esitanud makse tasumise avalduse, isikukoodid ja kontaktandmed;”;

4) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) seoses kogumispensionide seaduse §-s 431 sätestatud raha väljavõtmisega selles pensionifondis tagasivõtmisele kuuluvate osakute arv ja osakute tagasivõtmise kuupäev.”;

5) paragrahvi 3 täiendatakse punktidega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

„8) osakuomanike, kelle viimase valikuavalduse kohaselt peaksid sissemaksed laekuma sellesse pensionifondi ja kes on esitanud makse tasumise avalduse, isikukoodid ja kontaktandmed;
9) raha väljavõtmise avalduse esitanud osakuomanike nimed ja isikukoodid ning selles pensionifondis igale osakuomanikule kuuluvate osakute arv.”;

6) paragrahvi 4 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

„61) teave selle kohta, kas pensionikonto omanikule on avatud pensioni investeerimiskonto ja selle konto number;”;

7) paragrahvi 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Määruse §-des 2–4 nimetatud andmetele nende viimase seisuga võimaldatakse alaline juurdepääs.”;

8) paragrahvi 5 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

Keit Pentus-Rosimannus
Rahandusminister

Raigo Uukkivi
Halduspoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json