Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri määruste muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2021
Avaldamismärge:RT I, 26.02.2021, 3

Majandus- ja taristuministri määruste muutmine

Vastu võetud 19.02.2021 nr 7

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 13 lõike 3 ja § 50 lõike 7 punkti 1 alusel.

§ 1.  Majandus- ja taristuministri 2. juuni 2015. a määruse nr 51 „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu” muutmine

Majandus- ja taristuministri 2. juuni 2015. a määruse nr 51 „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu” lisas asendatakse koodi 22227 ehitise kasutamise otstarve „Hüdrant” ehitise kasutamise otstarbega „Tuletõrje veevõtukoht, sealhulgas hüdrant”.

§ 2.  Majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a määruse nr 97 „Nõuded ehitusprojektile” muutmine

Majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a määruse nr 97 „Nõuded ehitusprojektile” muutmine

1) paragrahvi 2 lõige 2 ja § 7 lõike 1 punkt 10 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 22 lõike 1 punkt 15 sõnastatakse järgmiselt:

„15) ehitise välise tulekustutusvee minimaalne veevooluhulk, selle tagamise lahendus ja väljaspool ühisveevärki asuva tuletõrje veevõtukoha korrashoiu kirjeldus, kui tulekustutusvee tagamine lahendatakse olemasoleva tuletõrje veevõtukohaga;”.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json