Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise tõttu

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2021
Avaldamismärge:RT I, 26.02.2021, 9

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise tõttu

Vastu võetud 19.02.2021 nr 12

Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 4 lõigete 31 ja 5, § 5 lõike 4, § 7 lõike 3, § 131 lõike 9 ja § 24 lõike 10 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 15. novembri 2000. a määruse nr 362 „Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” muutmine

Vabariigi Valitsuse 15. novembri 2000. a määruses nr 362 „Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 5 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) silmade ja nägemise kontrolli, arvestades töötervishoiuarsti või silmaarsti määratud tähtaega konkreetsele töötajale, kuid mitte harvem kui üks kord kolme aasta jooksul, või töötaja nõudmisel nägemishäirete korral;
2) luu- ja lihaskonna seisundi kontrolli, eelkõige sundasendis viibimisega seotud vaevuste avastamiseks, sagedusega mitte harvem kui üks kord kolme aasta jooksul, või töötaja nõudmisel luu- ja lihaskonna vaevuste korral.”;

2) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Kui tööandja peab töötaja nõudmisel korraldama lõike 5 punkti 1 alusel töötajale silmade ja nägemise kontrolli, saadab tööandja töötaja töötervishoiuarsti, silmaarsti või optometristi vastuvõtule.”;

3) paragrahvi 3 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Kui lõikes 5 või 51 nimetatud kontrollis või muus töötaja läbitud töötervishoiuarsti, silmaarsti või optometristi tehtavas kontrollis selgub, et töötaja vajab kuvariga töötamiseks prille või muid nägemisteravust korrigeerivaid abivahendeid, peab tööandja need hankima või kokkuleppel töötajaga hüvitama nende maksumuse.”;

4) paragrahvi 3 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Lõigetes 5 ja 51 nimetatud kontrolle tehakse ning lõigetes 6 ja 7 nimetatud abinõusid rakendatakse tööandja kulul.”.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2001. a määruse nr 105 „Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ning töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid” muutmine

Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2001. a määruse nr 105 „Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ning töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid” § 2 lõike 1 punktis 5 asendatakse sõna „kirjalikult” sõnadega „kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis”.

§ 3.  Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 1999. a määruse nr 377 „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses” muutmine

Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 1999. a määruses nr 377 „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 punktis 2 asendatakse tekstiosa „füüsilisest isikust ettevõtjad (edaspidi FIE)” tekstiosaga „teenuse osutamise lepingu alusel töötavad füüsilised isikud (edaspidi teenuseosutaja)”;

2) paragrahvi 3 lõikes 5 asendatakse sõna „FIE-d” sõnaga „teenuseosutajad”;

3) paragrahvi 6 lõike 3 punktis 2 asendatakse sõna „FIE-dele” sõnaga „teenuseosutajatele”.

§ 4.  Vabariigi Valitsuse 15. juuli 2003. a määruse nr 197 „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded töötamisel plahvatusohtlikus keskkonnas” muutmine

Vabariigi Valitsuse 15. juuli 2003. a määruse nr 197 „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded töötamisel plahvatusohtlikus keskkonnas” § 7 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „„Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse” § 13 lõike 1 punktides 3 ja 5 sätestatud korras ja tingimustel”.

§ 5.  Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2008. a määruse nr 75 „Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2008. a määruses nr 75 „Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui teenuse osutamise lepingu alusel töötava füüsilise isikuga toimub olukorras, kus ta töötab töökohal koos ühe või mitme tööandja töötajatega, raske või surmaga lõppenud tööõnnetus või talle määratakse tööõnnetuse tagajärjel ajutine töövõimetus, teatab arst juhtunust Tööinspektsioonile lõikes 1 sätestatud korras.”;

2) paragrahvi 11 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tööinspektsioon teatab tööandjale viivitamata töökeskkonna andmekogu kaudu või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis § 1 lõigetes 1 ja 3 nimetatud teatise saamisest.

(2) Kui teenuseosutajaga toimub olukorras, kus ta töötab töökohal koos ühe või mitme tööandja töötajatega, raske või surmaga lõppenud õnnetus või talle määratakse tööõnnetuse tagajärjel ajutine töövõimetus, teatab Tööinspektsioon viivitamata töid korraldavale isikule või tema puudumise korral tööandjale töökeskkonna andmekogu kaudu või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis § 1 lõikes 1 nimetatud teatise saamisest.”;

3) paragrahvi 21 lõikes 2 asendatakse sõnad „või kliendiportaali kaudu” tekstiosaga „, töökeskkonna andmekogu kaudu või”;

4) paragrahvi 4 lõike 41 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Kui tööõnnetus toimus teenuseosutajaga, koostab töid korraldav isik või tema puudumise korral tööandja määruse lisas 3 toodud vormi kohase raporti.”;

5) määruse lisa 3 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 6.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. märtsil 2021. a.

Kaja Kallas
Peaminister

Tanel Kiik
Tervise- ja tööminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Lisa 3 Teenuse osutamise lepingu alusel töötava füüsilise isikuga toimunud tööõnnetuse raport

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json