Teksti suurus:

Keskkonnaministri 23. jaanuari 2020. a määruse nr 8 „Jäätmearuande andmekoosseis ja aruande esitamise kord” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2021
Avaldamismärge:RT I, 26.02.2021, 12

Keskkonnaministri 23. jaanuari 2020. a määruse nr 8 „Jäätmearuande andmekoosseis ja aruande esitamise kord” muutmine

Vastu võetud 22.02.2021 nr 9

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 117 lõike 1 alusel.

Keskkonnaministri 23. jaanuari 2020. a määruse nr 8 „Jäätmearuande andmekoosseis ja aruande esitamise kord” § 2 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatut ei kohaldata reoveesette kasutamisel põllumajanduses juhul, kui aruande esitajal on ühe kohaliku omavalitsuse üksuse haldusterritooriumil mitu tegevuskohta. Sellisel juhul võib aruande esitaja esitada nende kõigi kohta ühe aruande.”.

Tõnis Mölder
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json